Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần truyền hình tương tác việt nam

87 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2019, 15:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HỒ ANH TUẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƢƠNG TÁC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HỒ ANH TUẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƢƠNG TÁC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG VĂN HẢI Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các số liệu thống kê, điều tra đƣợc xử lí sử dụng phân tích luận văn theo quy định Các thông tin kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực, phù hợp với tình hình thực tế Tác giả LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực nghiên cứu luận văn này, tác giả nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trƣớc hết, tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Phòng đào tạo Viện Quản trị Kinh doanh nhà trƣờng thầy cô giáo, ngƣời trang bị kiến thức cho tác giả suốt trình học tập Tác giả xin chân thành cảm ơn tới cô giáo hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Hoàng Văn Hải, ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, bảo đƣa đóng góp q báu để tác giả hồn thành luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo anh, chị Cơng ty cổ phần truyền hình tƣơng tác Việt Nam, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình thu thập số liệu, tài liệu liên quan, dành thời gian trả lời vấn, trả lời bảng câu hỏi điều tra để giúp tác giả hoàn thiện luận văn Tuy tác giả cố gắng trình nghiên cứu song điều kiện hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp, phản hồi để tiếp tục hồn thiện Trân trọng cảm ơn! Tác giả MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG i DANH MỤC CÁC HÌNH ii MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước .8 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Chiến lƣợc kinh doanh 1.2.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh .9 1.2.2 Đặc trưng chiến lược kinh doanh 11 1.2.3 Vai trò chiến lược kinh doanh 12 1.2.4 Phân loại chiến lược kinh doanh .13 1.3 Quá trình xây dựng chiến lƣợc 16 1.3.1 Xác định mục tiêu chiến lược 17 1.3.2 Phân tích mơi trường bên ngồi .18 1.3.3 Phân tích mơi trường bên .24 1.3.4 Đánh giá lựa chọn chiến lược thông qua ma trận SWOT 26 TIỂU KẾT CHƢƠNG 29 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Quy trình nghiên cứu thiết kế nghiên cứu 30 2.1.1 Quy trình nghiên cứu 30 2.1.2 Thiết kế nghiên cứu 31 2.2 Triển khai nghiên cứu 32 2.2.1 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài 32 2.2.2 Xử lý phân tích liệu 34 TIỂU KẾT CHƢƠNG 35 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƢƠNG TÁC VIỆT NAM 36 3.1 Khái quát Công ty 36 3.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 36 3.1.2 máy t chức Công ty .37 3.1.3 Tình hình hoạt đ ng kinh doanh 40 3.2 Quan điểm phát triển công ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam43 3.3 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh cơng ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam 44 3.3.1 Mơi trường bên ngồi .44 3.3.2 Môi trường bên .52 3.4 Ma trận SWOT 56 TIỂU KẾT CHƢƠNG 58 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƢƠNG TÁC VIỆT NAM 59 4.1 Các phƣơng án chiến lƣợc 59 4.2 Lựa chọn chiến lƣợc 59 4.3 Các giải pháp triển khai chiến lƣợc kinh doanh cơng ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam 60 4.3.1 Hồn thiện cơng tác quản trị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 60 4.3.2 Đầu tư nghiên cứu phát triển chương trình đặc sắc riêng Cơng ty 64 4.3.3 Đảm bảo nguồn cung ứng kênh n định với chi phí thấp 66 4.3.4 Nâng cao hiệu hoạt đ ng marketing 67 4.3.5 Tăng cường quản lý nâng cao lợi cạnh trạnh 68 4.4 Các kiến nghị 69 TIỂU KẾT CHƢƠNG 71 KẾT LUẬN .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Mẫu ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) 21 Bảng 1.2 Mẫu ma trận SWOT 26 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) Bảng 3.4 Bảng 3.5 Tình hình lao động VTVlive năm 2017 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Ma trận SWOT VTVlive Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2015 – 2017 Số liệu kinh tế vĩ mô chủ yếu Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017 Tổng hợp yếu tố bên ngồi có ảnh hƣởng lớn đến VTVlive Tổng hợp yếu tố bên có ảnh hƣởng lớn đến Công ty i 41 43 48 51 52 55 56 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 1.1 Quy trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Hình 1.2 Hình 2.1 Quy trình tiến hành nghiên cứu 29 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức VTVlive 37 Hình 3.2 Mơ hình năm tác lực Michael E.Porter (1980) Cơ cấu lao động trình độ cao theo ngành năm 2016 ii 15 19 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ diễn từ năm 2000 gọi cách mạng số, thông qua công nghệ nhƣ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tƣơng tác thực ảo (AR), mạng xã hội, điện tốn đám mây, di động, phân tích liệu lớn (SMAC), để chuyển hóa tồn giới thực thành giới số Năm 2013, từ khóa "Cơng nghiệp 4.0" (Industrie 4.0) bắt đầu lên xuất phát từ báo cáo phủ Đức đề cập đến cụm từ nhằm nói tới chiến lƣợc cơng nghệ cao, điện tốn hóa ngành sản xuất mà không cần tham gia ngƣời Thủ tƣớng Đức Angela Merkel tiếp tục nhắc tới Industrie 4.0 Diễn đàn Kinh tế giới Davos tháng 1/2015 Hiện nay, Công nghiệp 4.0 vƣợt khỏi khuôn khổ dự án Đức với tham gia nhiều nƣớc trở thành phần quan trọng cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ Trong thời đại công nghiệp lần thứ 4, mơ hình kinh doanh thay đổi thƣờng xun xoay quanh trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật Các chuyên gia cho rằng, đầu việc thay đổi liên tục, từ tạo đua xây dựng kỹ làm việc cho cá nhân lợi thuộc ngƣời cập nhật nhanh với thay đổi công nghệ Việt Nam, khơng nằm ngồi dòng chảy cách mạng công nghệ lần diễn lĩnh vực gồm Cơng nghệ sinh học, Kỹ thuật số Vật lý Ngành truyền hình khơng nằm ngồi hƣớng phát triển Theo đó, nhằm xây dựng chiến lƣợc theo định hƣớng phát triển truyền hình VTV, VTVcab, VTVLive - cơng ty cổ phần truyền hình tƣơng tác Việt Nam mạng 4.0 lần Trong bối đề án số hóa truyền hình Chính phủ đến 2022 xóa bỏ truyền hình tƣơng tự (analog), bên cạnh có gia nhập thị trƣờng truyền hình đến từ cơng ty nƣớc ngồi, công ty tƣ nhân đặc biệt chủ trƣơng xã hội hóa kênh truyền hình tạo nên cạnh tranh lớn lĩnh vực VTVLive cơng ty trẻ có ƣu 51% cổ phần tổng cơng ty truyền hình Cáp Việt Nam nhiên đặt nhiều thách thức tham gia lĩnh vực có nhiều cạnh tranh nhƣ Đặc biệt thị trƣờng truyền hình ngày nóng giá quyền đầu vào chƣơng trình ngày cao bên cạnh đe dọa đến từ cơng ty lớn nhƣ Google, Facebook, Netflix … bắt buộc công ty hoạt động lĩnh vực truyền hình phải có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với thị trƣờng Trên cƣơng vị học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với trải nghiệm thực tiễn định sống đƣợc đồng ý Giáo viên hƣớng dẫn lựa chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam” nhận thấy hấp dẫn từ việc xây dựng chiến lƣợc phát triển cho cơng ty bối cảnh có nhiều thay đổi tổ chức bối cảnh xung quanh tác động trực tiếp đến chiến lƣợc kinh doanh Công ty Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận chiến lƣợc kinh doanh phân tích mơi trƣờng kinh doanh cơng ty cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam Qua đó, thấy đƣợc điểm mạnh, điểm yếu nhƣ hội, nguy mà Cơng ty gặp phải để tìm đƣợc chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với Công ty; với hi vọng trả lời đƣợc số câu hỏi: - Cơng ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam có điểm mạnh, điểm yếu gì? trở thành cạnh tranh liệt Đặc biệt năm gần đây, xu hƣớng cạnh tranh qua chiến lƣợc marketing, tiếp thị hình ảnh, quảng cáo đa dạng, chất lƣợng kênh truyền hình chƣơng trình đƣợc nâng lên nhiều Chẳng hạn với dòng chƣơng trình cho giới trẻ có nhiều kênh hấp dẫn nội dung, đa dạng hình thức mang đến cho khán giả trẻ tuổi giây phút thoải mái thƣ giản gồm phim truyện, nhạc trẻ, thời trang, thể thao,… đặc biệt kênh truyền hình giải trí chuyên biệt dành cho giới trẻ đƣợc nhà đài xây dựng riêng nhƣ Kênh Vieteen truyền hình An Viên nhấn mạnh: - Sự thân thiện, gần gũi với chƣơng trình thực tế xoay quanh sống bạn trẻ, liên tục cập nhật thông tin hoạt động âm nhạc giải trí nƣớc – Giải trí vui tƣơi, lành mạnh phù hợp với pháp luật mỹ tục Việt Nam, phù hợp với tâm sinh lý, nhận thức bạn trẻ – Định hƣớng giáo dục cao với thông điệp triết lý đạo đức kinh nghiệm đƣợc khéo léo lồng ghép, chƣơng trình giải trí thân thiện gần gủi góp phần định hƣớng cho bạn trẻ trình hình thành nhân cách phát triển nghiệp Chính vậy, Cơng ty cần tranh thủ ủng hộ nhà cung cấp, Tổng công ty VTV cab tận dụng lợi tài cơng nghệ để phát triển kênh truyền hình riêng với chƣơng trình, chuyên mục có đặc trƣng riêng, hấp dẫn từ tên nhƣ: Bản tin Con Cua kênh VTV6 Đài truyền hình Việt Nam, chuyên mục gồm phần: Tin Cua, Đối thoại Cua, Dự báo Cua có tính thời kinh tế, trị, xã hội, văn hóa,… nhƣng dƣới góc nhìn hài hƣớc Chun mục thể tiếng nói, cách nghĩ, cách làm, cách nhìn, thơng qua chia sẻ kinh nghiệm thân, tranh luận diễn đàn VTV6 giới trẻ học sinh, sinh viên, 65 niên trƣờng phổ thông, đại học, quan, đơn vị,… khắp vùng, miền Tổ quốc Nếu VTVlive làm chủ đƣợc cơng nghệ sản xuất chƣơng trình Cơng ty có khả cạnh tranh tốt đe dọa đến thị phần đối thủ Bên cạnh đó, để hoạt động nghiên cứu phát triển chƣơng trình đƣợc hiệu quả, Cơng ty cần xác định đội ngũ lao động chuyên trách, dành kinh phí thỏa đáng cho hoạt động Có nhƣ đảm bảo điều kiện nghiên cứu xác định quyền hạn trách nhiệm rõ ràng 4.3.3 Đảm bảo nguồn cung ứng kênh ổn định với chi phí thấp Nhƣ trình bày trên, phần lớn nguồn kênh từ nƣớc với chi phí mềm, để phát triển chƣơng trình riêng thành cơng nhƣ để hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hiệu VTVlive cần chủ động hợp tác, tăng cƣờng mối quan hệ với nhà cung cấp nƣớc Nguồn cung ứng chƣơng trình ổn định có ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp truyền hình Nguồn cung ứng kênh ổn định cho phép sản xuất liên tục không bị gián đoạn, chƣơng trình phát sóng phong phú Bên cạnh đó, chi phí đầu vào khoản chi phí lớn, giảm thiểu đƣợc phần chi phí điều kiện quan trọng để Công ty giảm giá bán Nguồn cung cấp chƣơng trình Cơng ty hàng năm có khoảng 70% nhà cung cấp quen thuộc, 30% cạnh tranh, Công ty cần tiến hành xác định thiết lập mạng lƣới nhà cung cấp cho Đối với chƣơng trình thu hút tỷ trọng lớn ngƣời xem cấu chƣơng trình hay chƣơng trình thƣờng có dao động mạnh giá, Cơng ty cần thiết lập cho minh khoảng ba nhà cung cấp cho loại chƣơng trình Đồng thời, để đảm bảo đƣợc quyền lực đàm phán mình, Cơng ty cần xây 66 dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nữa, để nhà cung cấp yên tâm dành cho Công ty lợi định Song song với hoạt động này, Công ty cần tích cực tìm kiếm chƣơng trình thay cho chƣơng trình sử dụng, đặc biệt thay cho chƣơng trình chậm cập nhật thơng tin xu hƣớng giải trí Bên cạnh đó, Cơng ty phải thu thập đƣợc thông tin nhà cung cấp phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh mình, theo dõi biến động thị trƣờng liên quan tới chƣơng trình giao cho đội ngũ lao động chuyên trách Trung tâm Phát triển dịch vụ thuộc khối kinh doanh Công ty đảm nhiệm công tác 4.3.4 Nâng cao hiệu hoạt đ ng marketing Hoạt động markerting giúp Công ty quảng bá thƣơng hiệu đến khách hàng qua giúp nắm bắt đƣợc nhu cầu khách hàng để có chiến lƣợc phù hợp Đồng thời giúp Công ty tăng thị phần dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh Hiện nay, hoạt động markerting Cơng ty chƣa đƣợc quan tâm trọng mức, sức ép cạnh tranh ngày gay gắt Vì vậy, Cơng ty cần phải nhanh chóng tiến hành cơng việc nhƣ sau: - Sử dụng Internet nhƣ công cụ quảng cáo lợi hại, trƣớc hết cần phải hoàn thiện trang web Công ty: http://VTVlive.vn/ Về giao diện, nội dung trang web cần đƣợc cập nhật liên tục thơng tin đa dạng hơn, mang tính chất tiếp thị, quảng cáo khơng hẳn hồn tồn tin nhƣ Cần xây dựng ekip ngƣời làm công việc quản trị mạng khắc phục tình trạng khơng thể truy cập website - Các chƣơng trình xúc tiến bán hàng Cơng ty cần trọng quản lý quan hệ khách hàng Công ty cần tranh thủ tận dụng triệt để ủng hộ, hỗ trợ từ phía đối tác nƣớc ngồi từ cơng ty chủ quản VTVcab Song song đó, Công ty cần xây dựng hệ thống gồm nhiều khách hàng trung thành 67 cách tạo dựng niềm tin mối quan hệ thân thiết với khách hàng trọng trì, quản lý tốt mối quan hệ Điều mang lại ý nghĩa lớn, khách hàng không đƣợc thỏa mãn nhu cầu sản phẩm/dịch vụ mà họ có cảm nhận đƣợc quan tâm, thỏa mãn hơn, Đây tiền đề giúp Cơng ty gia tăng đƣợc hài lòng khách hàng, thu hút đƣợc đối tác quảng cáo nhiều - Công ty cần xây dựng kế hoạch quảng cáo theo thị trƣờng, theo sản phẩm theo tiến độ thời gian Đồng thời, Cơng ty nên dành tỷ lệ thích hợp doanh thu để thực hoạt động Hoạt động quảng cáo nên mang tính đại chúng để đảm bảo độ bao phủ rộng rãi hoạt động truyền thông Muốn vậy, Công ty nên sử dụng kênh quảng cáo tảng kinh doanh truyền hình, truyền Nhằm tăng thêm diện Công ty thị trƣờng, tiếp cận gần với khách hàng đối tác, Công ty nên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng với chi phí khơng q lớn - Tuy nhiên, việc quảng cáo hay khuyến có tính chất ngắn hạn VTVlive muốn tồn lâu dài nên tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trƣờng Từ tạo đƣợc chƣơng trình phù hợp với nhiều ngƣời, đáp ứng đƣợc tối đa nhu cầu đối tác tạo đƣợc lƣợng khách hàng truyền thống cho riêng Đây lƣợng khách hàng trung thành Muốn vậy, Công ty cần xây dựng triển khai thực đề án “Tổ chức thông tin thị trƣờng” nhằm cải thiện công tác thị trƣờng, tiếp thị,… nâng cao khả phân tích, dự báo sở cho Công ty hoạch định chiến lƣợc kinh doanh hiệu Các phòng chức phận Marketing chủ động, tăng cƣờng phối hợp với thơng tin thị trƣờng, chăm sóc khách hàng 4.3.5 Tăng cường quản lý nâng cao lợi cạnh trạnh Tiếp tục công tác xây dựng triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lƣợng ISO 9001:2008, Cơng ty cần nhấn mạnh hoạt động sau: 68 - Thực “chiến lƣợc củng cố với chiến lƣợc đối đầu” Cơng ty cần có phản ứng nhanh chóng, kịp thời trực tiếp với đối thủ - Song song với việc nâng cao hiệu công tác điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty cần nâng chủ động với đối tác, nhà cung cấp cách gia tăng lợi thế, nâng cao chất lƣợng sản phẩm nâng cao công tác phát triển thị phần, gia tăng sản lƣợng bán với chƣơng trình đặc sắc riêng Cơng ty từ đó, dần tiến tới hạ thấp giá thành - Các phòng, ban chức cần tiếp tục đổi phong cách nâng cao lực đạo điều hành, xây dựng chế, sách sản xuất kinh doanh động sát với thực tiễn xu thị trƣờng; nêu cao tính chủ động, sáng tạo tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu cuối q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty 4.4 Các kiến nghị Bên cạnh giải pháp chủ quan, để giúp cơng ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam tháo gỡ khó khăn nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đến năm 2022, Cơng ty nên có số kiến nghị nhƣ sau:  Đối với Nhà nƣớc - Việc đầu tƣ sản xuất truyền hình ngành quan trọng nên cần đƣợc kiểm soát theo quy hoạch tầm vĩ mơ, tránh tình trạng đầu tƣ tràn lan, trùng lặp, gây rối loạn thị trƣờng làm giảm hiệu đầu tƣ - Kiểm sốt chặt chẽ có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để hành vi vi phạm kinh doanh, đặc biệt vi phạm phong mỹ tục truyền thống văn hóa ta; Có sách hữu hiệu đƣợc triển khai thực tế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp - Hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc tìm kiếm khách hàng, nghiên cứu thị trƣờng, mở rộng thị trƣờng nƣớc 69  Đối với Tổng công ty VTVcab - Hỗ trợ vốn ƣu đãi cho dự án để chuẩn bị tốt cho việc bán hàng nƣớc tốt xuất đƣợc kênh, chƣơng trình chất lƣợng cao Mở rộng đầu tƣ sản xuất vào doanh nghiệp quản lý sản xuất kinh doanh giỏi có hiệu - Có chiến lƣợc mục tiêu phát triển chiều sâu đầu tƣ lĩnh vực truyền hình tƣơng tác mang tính chiến lƣợc lâu dài, tìm tòi ngành kinh doanh dịch vụ có tính chất ảnh hƣởng đến lĩnh vực nhƣ đầu tƣ vào internet, tạp chí, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ cao mang tính khuyếch trƣơng cơng ty lớn - Liên doanh liên kết nƣớc nhằm mở rộng quy mơ sản xuất, tạo mạnh uy tín thị trƣờng nƣớc đủ sức điều tiết thị trƣờng khu vực 70 TIỂU KẾT CHƢƠNG Dựa chiến lƣợc kinh doanh lựa chọn đề xuất giải pháp thực chiến lƣợc đƣợc lựa chọn công ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam đến năm 2022 chƣơng để đƣa kết luận chiến lƣợc kinh doanh tối ƣu, làm nòng cốt cho phát triển lâu dài VTVlive, giúp Công ty tập trung vào khác biệt hóa quản lý chất lƣợng công nghệ tiên tiến, khả đáp ứng nhu cầu với lƣợng khách hàng lớn 71 KẾT LUẬN Dựa lý luận chiến lƣợc kinh doanh, nhận thấy môi trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, doanh nghiệp thành cơng khơng có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp Với mong muốn công ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam phát triển bền vững, tác giả nghiên cứu phân tích sâu mơi trƣờng bên bên ngồi Cơng ty, kết hợp lấy ý kiến đánh giá chuyên gia Qua đó, tác giả xác định đƣợc mặt mạnh, mặt yếu, nguy hội có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty Tác giả thực phối hợp yếu tố theo nhóm thơng qua ma trận SWOT, QSPM hình thành lựa chọn đƣợc chiến lƣợc, đồng thời đề xuất giải pháp thực thi chiến lƣợc vừa phát huy điểm mạnh để tận dụng hội hay sử dụng điểm mạnh, hội để hạn chế, khắc phục điểm yếu, né tránh nguy tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh Công ty đến năm 2022 Qua trình nghiên cứu thực luận văn này, tác giả học hỏi đƣợc nhiều điều bổ ích phƣơng diện lý luận nhƣ thực tiễn việc xây dựng, lựa chọn đề xuất nhóm giải pháp nhằm thực thi chiến lƣợc kinh doanh cho VTVlive, bao gồm: (1) Hoàn thiện công tác quản trị nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; (2) Đầu tƣ nghiên cứu phát triển chƣơng trình đặc sắc riêng Cơng ty; (3) Đảm bảo nguồn cung ứng kênh ổn định với chi phí thấp; (4) Nâng cao hiệu hoạt động marketing; (5) Tăng cƣờng quản lý nâng cao lợi cạnh trạnh Với đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh Cơng ty cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam”, tác giả vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, luận văn số hạn chế thể số phƣơng diện sau: 72 Về sở lý luận, nội dung quản trị chiến lƣợc rộng lớn phức tạp, tổng hợp nhiều kiến thức chuyên môn liên quan đến tồn q trình hoạt động doanh nghiệp Những sở lý luận mơ hình lý thuyết áp dụng quản trị chiến lƣợc đa dạng phong phú Tùy thuộc vào mô hình nhƣ phạm vi hoạt động mà có nghiên cứu khác Luận văn đề cập đến phần nhỏ khối kiến thức đó, chƣa bao hàm hết nội dung môn học quản trị chiến lƣợc Về phần nghiên cứu tình huống, luận văn dừng lại xem xét lĩnh vực truyền hình tƣơng tác lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam Trong thời gian tới điều kiện thời gian cho phép, tác giả tiếp tục có nghiên cứu sâu (về lĩnh vực phát triển nói chung quản trị chiến lƣợc nói riêng) nhằm trang bị bổ sung thêm cho kiến thức chuyên mơn cần thiết để giúp hồn thiện đề tài cách khoa học khả thi 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Công ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam, 2015 – 2017 Báo cáo T ng kết tình hình hoạt đ ng sản xuất kinh doanh năm, Hà Nội Nguyễn Thị Liên Diệp, 2005 Quản trị học Hà Nội: Nxb Thống kê Nguyễn Thị Liên Diệp Phạm Văn Nam, 2006 Chiến lược sách kinh doanh Hà Nội: Nxb Lao động - Xã hội Trần Kim Dung, 2006 Quản trị nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Thống Kê Nguyễn Thành Độ Nguyễn Ngọc Huyền, 2007 Giáo trình Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp Hà Nội: Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Fred R David, 2006 Khái luận quản trị chiến lược (Concepts of Strategic management) Hà Nội: Nxb Thống kê Hoàng Văn Hải (chủ biên), 2015 Quản trị chiến lược Hà Nội: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hƣơng, 2011 Chiến lược kinh doanh Công ty c phần may Việt Tiến giải pháp thực Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội Micheal E.Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Khoa học Kỹ thuật 10 Rudolf Gruning Richard Kuh, 2003 Hoạch định chiến lược theo q trình Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Khoa học Kỹ thuật 11 Ngô Kim Thanh, 2012 Giáo trình Quản trị chiến lược Hà Nội: Nxb Đại học Kinh tế quốc dân 12 Tổng cục Thống kê, 2015 – 2017 Số liệu báo cáo năm, Hà Nội 74 Tài liệu tiếng Anh 1/ Rasmussen, B (2012) Implications of the Business Strategies of Pharmaceutical Companies for Industry Developments in Australia Centre for Strategic Economic Studies of Victoria University of Technology 2/ Robert S Kaplan, David P Norton (n.d) The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts Jurgen Strohhecker 3/ Robert S.Kaplan, David P.Norton (n.d) The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment Havard Business Schoo Press 4/ Robert S.Kaplan, David P.Norton (n.d) Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System Havard Business Review, January – February 1996 5/ Schuder (1992) Strategic Human Resources Management: Linking the People with the Strategic Needs of the Business Organizational Dynamics Summer 1992, pp 18-32 13/ Scholes, J.G.K (1999) Exploring Corporation Strategy 5th Ed Prentice Hall Europe Website 13 Cơng ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2018] 75 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1 PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC VẤN ĐỀ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƢƠNG TÁC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Nhằm xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu quan trọng công ty cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam đối thủ cạnh tranh ngành làm sở cho việc xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh cho VTVlive đến năm 2022, xin Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến cách điền vào bảng câu hỏi theo mẫu dƣới Chúng cam kết phiếu khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu khơng dùng cho mục đích thƣơng mại Ơng/Bà vui lòng cho biết mức độ quan trọng yếu tố môi trƣờng bên dƣới thành bại cơng ty lĩnh vực truyền hình? (Xin cho điểm cách đánh dấu X vào ô 1, tùy theo mức độ quan trọng: quan trọng; quan trọng; quan trọng (+) thuận lợi hay (-) khó khăn vào tính chất tác động) TT Các yếu tố nội Mức độ quan trọng Tính chất 1 Khả tài Cạnh tranh giá Hoạt động marketing Khách hàng tiền lớn Chủ động nguồn chƣơng trình Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm Tiềm lực công nghệ Cơ chế linh hoạt tác động Ông/Bà đánh giá nhƣ phản ứng công ty dƣới tác động yếu tố nội cách đánh dấu X vào ô điểm từ đến theo mức độ phản ứng: phản ứng yếu; phản ứng trung bình; phản ứng trung bình; phản ứng tốt Mức độ phản ứng công ty TT Các yếu tố nội VTVlive 1 Khả tài Cạnh tranh giá Hoạt động marketing Các doanh Các doanh nghiệp nghiệp mở lĩnh vực rộng Khách hàng tiền lớn Chủ động nguồn chƣơng trình Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm Tiềm lực cơng nghệ Cơ chế linh hoạt Cảm ơn Ơng/Bà tham gia trả lời câu hỏi chúng tôi! Phụ lục 3.1 Bảng tổng hợp đánh giá mức độ quan trọng yếu tố nội (T ng số gồm 10 chuyên gia đánh giá) TT Các yếu tố nội Mức quan trọng Tổng Trọng điểm số Khả tài 20 0,12 Cạnh tranh giá 22 0,13 Hoạt động marketing 23 0,13 21 0,12 20 0,12 4 22 0,13 Khách hàng tiền lớn Chủ động nguồn chƣơng trình Nhân nghiệp, viên chuyên giàu kinh nghiệm Tiềm lực công nghệ 5 25 0,15 Cơ chế linh hoạt 19 0,11 172 1,00 Tổng Nguồn: Tác giả t ng hợp Phụ lục 3.2 Bảng tổng hợp đánh giá mức phản ứng yếu tố nội quan trọng công ty (T ng số gồm 10 chuyên gia đánh giá) VTVlive TT Các yếu tố nội Mức phản Tổng ứng điểm Các doanh nghiệp Các doanh nghiệp kinh lĩnh vực doanh mở rộng Điểm Mức phản bình ứng Tổng điểm quân Điểm Mức phản bình ứng Tổng điểm quân Điểm bình qn Khả tài 3 31 3,1 1 29 2,9 0 34 3,4 Cạnh tranh giá 29 2,9 1 30 3,0 1 30 3,0 Hoạt động marketing 0 12 1,2 15 1,5 0 12 1,2 Khách hàng tiền lớn 0 12 1,2 0 13 1,3 4 22 2,2 Chủ động nguồn chƣơng trình 33 3,3 0 34 3,4 0 5 35 3,5 29 2,9 3 31 3,1 34 3,4 Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm Tiềm lực công nghệ 33 3,3 31 3,1 4 22 2,2 Cơ chế linh hoạt 4 32 3,2 35 3,5 0 12 1,2 Nguồn: Tác giả t ng hợp ... trƣờng kinh doanh cơng ty cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam - Chƣơng 4: Đề xuất lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh công ty cổ phần truyền hình tƣơng tác Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN... cơng ty cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam, từ tiến hành xây dựng chiến lƣợc kinh doanh Công ty  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu thực tế cơng ty cổ phần Truyền hình. .. chức Công ty .37 3.1.3 Tình hình hoạt đ ng kinh doanh 40 3.2 Quan điểm phát triển công ty Cổ phần Truyền hình tƣơng tác Việt Nam4 3 3.3 Phân tích mơi trƣờng kinh doanh cơng ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần truyền hình tương tác việt nam , Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần truyền hình tương tác việt nam

Từ khóa liên quan