Bai giang Lap trinh Web

0 46 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2019, 14:55

ữ liệu, cần phải tạo Connection, cung cấp tên Server hay IP máy chứa MySQL + Trong trường hợp máy chứa sở liệu MySQL máy sử dụng, bạn sử dụng tên localhost Username mặc định sở liệu MySQL root Password root + Cuối bạn bắt đầu tạo sở liệu làm việc với sở liệu HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: a Thiết lập kết nối sở liệu: PHP cung cấp cho hàm kết nối sở liệu có cú pháp: int mysql_pconnect("servername","username","password") Ngồi sử dụng phát biểu sau: $link=mysql_connect("servername","username","p assword") or die("Could not connect to MySQL Database"); HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: b Mở sở liệu : + Sau khai báo kết nối đến sở liệu MySQL thành công, bạn khai báo phát biểu để mở sở liệu + Nếu chọn cách ta khai báo: - mysql_select_db("tên CSDL"); + Nếu chọn cách thi ta khai báo: - mysql_select_db("tên CSDL",$link); HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: Vi dụ: Trong CSDL MySQL có sở liệu có tên DULIEU Để thực kết nối đến sở liệu ta khai báo đoạn lệnh sau: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: c.Đóng kết nối liệu : + Khi khơng sử dụng kết nối sở liệu, bạn khai báo phát biểu đóng kết nối sau: mysql_close(database_connection); Ví dụ: Đóng kết nối sở liệu trên: mysql_close($link); HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: d.Truy vấn sở liệu: + Để truy vấn sở liệu ta dùng hàm mysql_query() với tham số bắt buộc chuỗi SQL, chuỗi kết nối tham số tùy chọn ba phát biểu sau: int mysql_query( string sql); int mysql_query( string sql, [int db_connection]); int mysql_query( string database, string sql, [int db_connection]); HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL I Truy xuất sở liệu PHP Truy xuất sở liệu PHP: + Để biết số lượng mẫu tin trả ta dùng hàm : int mysql_num_rows(); + Bạn đọc mẫu tin hàm sau: mysql_fetch_array(); mysql_fetch_assoc(); 1965 Câu lệnh sai: SELECT * FROM Persons WHERE Year > '1965' * Phép toán điều kiện LIKE Phép toán LIKE dùng để tìm kiếm chuỗi mẫu văn cột Cú pháp : Cú pháp phép toán LIKE sau: SELECT tên_cột FROM tên_bảng WHERE tên_cột LIKE mẫu Một ký hiệu % sử dụng để định nghĩa ký tự đại diện % đặt trước và/hoặc sau mẫu + Sử dụng LIKE Câu lệnh SQL sau trả danh sách người có tên bắt đầu chữ O: SELECT * FROM SINHVIEN WHERE ten LIKE 'O%' Câu lệnh SQL sau trả danh sách người có tên kết thúc chữ a: SELECT * FROM sinhvien WHERE ten LIKE '%a' Câu lệnh SQL sau trả danh sách người có tên kết chứa chuỗi la: SELECT * FROM sinhvien WHERE ten LIKE '%la%' CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Giíi thiƯu vỊ Jrun + Để nghiên cứu JSP trớc tiên phải có trình chủ Web Server hiểu Java Trình chủ phải có khả thông dịch gọi thực thi đợc đơn thể Java theo đặc tả Sun + Mặc dù có nhiều trình chủ Web dành cho Java nh Java Web Server, TomCat, IPLanet, Jrun, Nhng Jrun viết Java nên bạn sử dụng cài đặt Jrun môi trờng Linux lẫn Unix + Trình Jrun cung cấp khả triệu gäi m· Java th«ng qua Servlet Jrun cung cÊp cho ta hai dịch vụ Web hoạt động hai cổng: - Cổng 8100 dịch vụ Web thông thờng cổng 8000 dịch vụ Web phục vụ cho cấu hình trình chủ Cũng nh Web server khác, tìm hiểu Jrun bao gồm bớc sau: - Cài đặt tr×nh chđ Jrun CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I Cấu Hình Trình Chủ Web Server Cài đặt Jrun 2.1 Cài đặt JDK + Trớc cài đặt trình chủ Jrun Web Server ta phải cài đặt JDK Ta sử dụng gói cài đặt j2sdk-win.exe giải nén Mặc định JDK Java đợc cài vào th mục C:\Jdk Khi Jrun yêu cầu định th mục cài ®Ỉt JDK ta h·y chØ ®ưêng dÉn ®Õn thư mơc 2.2 Cài đặt Jrun Web Server + Yêu cầu phần cứng phần mềm : - 32 MB Ram - 20 MB dung lợng đĩa cứng - Hệ ®iỊu hµnh : Windows, Unix vµ Linux - Sư dơng trình duyệt Netscape hay Internet Explorer - Môi trờng máy ¶o JRE (Java Runtime Environment) - JDK CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Cài đặt Jrun 2.3 Cấu trúc th mục cđa Jrun Th mơc Néi dung /bin Chøa c¸c tËp tin chơng trình Jrun /connectors Chứa tập tin Web server kết nối /docs Chứa trang tài liệu html hưíng dÉn sư dơng /lib Chøa c¸c tËp tin thư viƯn jar /lib/ext Chøa c¸c tËp tin jar gåm servlet.jar & ejb.jar /logs Chøa c¸c tËp tin log cđa Jrun /samples Chứa trang jsp servlet mẫu /servers Chøa c¸c øng dơng Web cđa Jrun /servers/lib Chøa c¸c tập tin jar lớp đối tợng class /servlets Chøa c¸c tËp tin class cđa servlet truy cËp /uninst Thông tin tháo bỏ cài đặt Jrun CI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Cưa sỉ ®iỊu khiĨn (Jrun Management Console) Jrun Management Console lµ mét øng dơng Web nh»m giúp cho thao tác giao diện Web để cấu hình Jrun Để dùng JMC nh ngời quản trị Web Server, ta cã thĨ thùc hiƯn theo c¸c bưíc sau: Nhập địa URL : http://local:8000 + Chọn Start -> Program -> Jrun3.1 -> Jrun Admin Server + Chän Start -> Program -> Jrun3.1 -> Jrun Management Console NÕu thành công Jrun hiển thị hình đăng nhập (login) yêu cầu bạn cung cấp tài khoản ngời dùng (username) mật (password) để đăng nhập vào CI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Cưa sỉ ®iỊu khiĨn (Jrun Management Console) CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I Cấu Hình Trình Chủ Web Server Cửa sổ điều khiển (Jrun Management Console) Sau đăng nhập, thông tin quản trị hiển thị Hình -2 Trang cấu hình quản trị Jrun CI T V CU HèNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Cửa sổ điều khiển (Jrun Management Console) Sau đăng nhập, thông tin quản trị hiển thị CI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chủ Web Server 3.1 Cấu hình quản trị Web Server Thờng bạn sử dụng trang quản trị để quản lý, khởi động, thay đổi tham số cho trình chủ Default Web Server phơc vơ øng dơng Web 3.1.1 CÊu h×nh Jrun Default Web Server Ta cần cấu hình theo thông tin sau : + Web Server Address * + Client IP filter * + Web Server Port 8100 + Ide threed timeout 300 + Minimum threed count + Maximum active request 100 + Maximum concurrent request 100 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Trình Chủ Web Server 3.1 Cấu hình quản trị Web Server 3.1.2 Tự tạo Web Server + Ngoài Jrun Default Server, b¹n cã thĨ tù t¹o mét Web Server khác cho riêng Lu ý : máy cã thĨ cã nhiỊu Web Server ch¹y cïng mét lóc chúng đợc cấu hình với số hiệu cổng khác + Để tạo Web Server khác, bạn chọn nhánh gốc bên khung trang trái Nhấn nút Add a server bên khung trang phải đặt tên cho Web Server nh thông tin cấu hình khác mà Jrun yêu cầu CI T V CU HèNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server 3.1 CÊu h×nh quản trị Web Server 3.1.2 Tự tạo Web Server riêng bạn CI T V CU HèNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server 3.2 CÊu h×nh tạo ứng dụng Web (Web Application) 3.2.1 Tạo ứng dụng Web Thông thờng tạo ứng dụng Web, ta cần phải cấu hình ứng dụng Jrun Web Server Để tạo ứng dụng Web Server Jrun, ta cần theo bớc sau: + Trớc cấu hình Jrun, ta cần ý địa IP máy chủ nơi Jrun chạy Nếu không kết nối mạng, ta sử dụng localhost hay 127.0.0.1 địa IP cục máy CI T V CU HèNH WEB SERVER I Cấu Hình Trình Chủ Web Server 3.2 Cấu hình t¹o øng dơng Web (Web Application) 3.2.1 T¹o míi øng dông Web + Chän Jrun Web Server (Admin Server hay Default Server) + BÊm vµo link Create Application + Chän Jrun Addmin Server hay Jrun Default Server + NhËp tªn cđa øng dơng VÝ dơ : DATN + NhËp vµo ®Þa chØ gèc URL cho øng dơng + Chän thư mục mà ta đặt trang JSP ứng dụng Ví dụ: C:/DATN/Jsp th mục chứa trang JSP ứng dụng + Sau điền thông tin ta nhấn nút Create + Tiếp đến ta khởi động lại Web Server tơng ứng với tên mà ta dùng để t¹o øng dơng(Jrun Default Server) + Ci cïng ta thư hình Browser trình duyệt cách gõ vào địa URL nh sau : http://localhost:8100/DATN/Jsp/index.jsp CI T VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server 3.2 Cấu hình tạo ứng dụng Web (Web Application) 3.2.1 T¹o míi øng dơng Web CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server 3.2 Cấu hình tạo ứng dụng Web (Web Application) 3.2.2 Xãa mét øng dông Web Do nhu cầu sử dụng bạn tạo ứng dơng web, nhng cã thĨ sau mét thêi gian sư dụng bạn không cần dùng đến nữa, ta xóa Để xóa ứng dụng web: + Chọn Web Application từ hình quản trị Jrun + TiÕp ®Õn chän Web Application Jrun sÏ hiĨn thị danh sách ứng dụng ta đăng ký tạo trớc + Để loại bỏ ứng dông Web, ta chän môc Remove Application + Khi Jrun hiển thị danh sách đề mục cần xóa, bạn CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Trình Chủ Web Server 3.2 Cấu hình tạo ứng dông Web (Web Application) 3.2.2 Xãa mét øng dông Web CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Trình Chủ Web Server 3.2 Cấu hình tạo ứng dông Web (Web Application) 3.2.3 CËp nhËt mét øng dông Web Sau t¹o mét øng dơng Web nÕu cần bổ sung thay đổi, ta cập nhật lại nội dung ứng dụng theo bớc sau: + Chọn Web Application từ hình quản trị Jrun Web Server + Jrun hiển thị danh sách ứng dụng đăng ký trớc + Chọn mục Edit Application + Khi Jrun hiển thị danh sách øng dơng, ta cÇn chän lÊy øng dơng mn cËp nhật + Thông tin ứng dụng để ta bỉ sung hc sưa CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server 3.2 Cấu hình tạo ứng dụng Web (Web Application) 3.2.3 CËp nhËt mét øng dông Web CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Tạo quản lý user Jrun Web Server §èi víi Jrun Web Server ta cã thĨ t¹o số thành viên giới hạn cho phép truy cập tr×nh chđ Web Server Ta cã thĨ thùc hiƯn theo c¸c bíc sau : + Chän mơc manage JMC users từ trang quản trị Jrun + Nhập tên user password thành viên Mỗi lần ta cần đăng ký cho hai thành viên + Ta chọn nút Update JMC Uesrs để cập nhật user vào së d÷ liƯu cđa Jrun CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chđ Web Server Tạo quản lý user Jrun Web Server CI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER I CÊu H×nh Tr×nh Chủ Web Server Kiểm tra lỗi thông qua Log Files Thông thờng lỗi xảy Jrun đợc lu vào file logs Những file logs nằm th mục [Jrun_Home]\logs Mỗi file log lu lại kiện lỗi phát sinh khác Th«ng thưêng cã file log sau : + default-err.log : file lu lại lỗi Jrun xảy trình dịch + default-even.log : lu lại lỗi trình thực truy xuất tài nguyên Java + default-out.log : lu lại lỗi liên quan đến môi trờng bên Ví dụ : Khi bạn gửi thông tin đến địa lỗi đợc ghi vào default-out.log Tóm lại : Để theo dõi trình làm việc cđa Jrun, ta cã thĨ dùa vµo néi dung cđa file log File log nơi giúp ta phát khắc phục CI T V CU HèNH WEB SERVER II Xây Dựng Cơ Chế Connection Poll Giới thiệu : + Nhu cầu kết nối sở liệu trung tâm để truy vấn liệu ứng dụng Web ngày tăng + Các hệ sở liệu phải tiêu tốn nhiều tài nguyên để trì liên tục kết nối trình truy vấn + Ta nên mở kết nối truy vấn đến sở liệu thật cần thiết Một hoàn tất truy xuất, bạn phải trả lại kết nối cho ngời dùng khác truy cập Mặc dù vậy, kết nối đến sở liệu phải đòi hỏi có thời gian thiết lập, phân bổ tài nguyên, + Các trình chủ Web server đa chế POLL cho phép yêu cầu kết nối đến sở liệu đợc mở CI T V CU HèNH WEB SERVER II Xây Dựng Cơ Chế Connection Poll Giới thiệu : + Vì vậy, yêu cầu vỊ truy vÊn d÷ liƯu thưêng chØ diƠn thời gian ngắn + Những trang JSP trớc truy xuất liệu yêu cầu hệ thống cung cấp mét kÕt nèi, hƯ thèng sÏ kiĨm tra xem kÕt nối đợc thiết lập hay cha Nếu cha có hƯ thèng sÏ t¹o mét kÕt nèi cung cÊp cho trang JSP sư dơng + Trang JSP sau sư dụng xong không đóng kết nối mà trả lại kết nèi cho hÖ thèng HÖ thèng sÏ lu kÕt nèi trở lại ngăn xếp hàng đợi + Trong lời triệu gọi trang JSP phiên làm việc khác, cần đến truy xuất sở liệu, hệ thống cung cấp kết nối có trớc mà không cần sử dụng tài nguyên CI T V CU HèNH WEB SERVER II Xây Dựng Cơ Chế Connection Poll Giới thiệu : Ta cài đặt hệ thèng vËy cho c¬ chÕ Pool (c¬ chÕ chia sẻ kết nối) Trớc hết hệ thống ta cần hỗ trợ hai phơng thức cho yêu cầu kết nối cung cấp kết nối (getConnection()) nhận lại kết nối trang JSP sử dụng (releaseConnection()) Khai báo giao tiếp interface mang tên IconnectionPool cung cấp thông tin // Interface định nghĩa phơng thức cung cấp chia sẻ kết nối public interface IconnectionPool { public Connection getConnection() throws SQLException; public void releaseConnection(Connectionconn) throws SQLException; } Ta hình dung Poll tơng tự cài đặt ngăn xếp hàng đợi dùng để lu trữ phần tử cho mục đích sử dụng lại Pool không đòi hỏi thứ tự lấy phần tử Các phần tử lu Pool thờng đối tợng CI T V CU HèNH WEB SERVER II Xây Dựng Cơ Chế Connection Poll Cơ Chế Pool Hỗ Trợ Bởi Web Server + Hiện hầu hết trình chủ Web server cung cấp sẵn chế Pool gọi Data Source + Việc quản lý điều hành Pool trình chủ Web server đảm nhiệm bạn cần cung cấp cho trình chủ thông tin tạo Pool đủ + Chúng ta cấu hình sử dụng chế Pool hỗ trợ trình chủ Jrun Trớc hết ta mở trang http://localhost:8100/ để vào trang quản trị Jrun TiÕp ®Õn ta chän Default Jrun Server\JDBC Data Source Nhấn nút Add trang cung cấp thông tin để cấu hình cho DataSource hiển thị nh sau : CI T V CU HèNH WEB SERVER II Xây Dựng Cơ Chế Connection Poll Cơ Chế Pool Hỗ Trợ Bởi Web Server CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER II X©y Dựng Cơ Chế Connection Poll Cơ Chế Pool Hỗ Trỵ Bëi Web Server + Jrun cho phÐp sư dơng nhiều loại kết nối JDBC.Trong trờng hợp ta chọn mơc danh s¸ch JDBC to ODBC Bridge Mơc Data Source Name ta gõ vào tên CSDL nguồn Đây chuỗi đợc dùng để tham chiếu đến Pool sau CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER II X©y Dùng Cơ Chế Connection Poll Cơ Chế Pool Hỗ Trợ Bởi Web Server Tiếp tục ta nhập vào thông tin liên quan đến chuỗi kết nối sở liƯu CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH WEB SERVER II X©y Dựng Cơ Chế Connection Poll Cơ Chế Pool Hỗ Trỵ Bëi Web Server TiÕp tơc nhÊn Next Jrun sÏ hoàn tất thao tác lại CI T V CU HèNH WEB SERVER II Xây Dựng Cơ Chế Connection Poll Cơ Chế Pool Hỗ Trợ Bởi Web Server Hết !!! ... tra Apache server có hoạt động khơng bạn kết nối đến Apache web server truy cập nhập địa http://localhost/ http://127.0.0.1 - Nếu Apache Web server hoạt động hiển thị trang chứa liên kết đến tài... (JavaScript XML không đồng bộ) công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng Web cách cắt nhỏ liệu hiển thị cần thiết thay phải tải tải lại tồn trang Web + Ajax công nghệ đơn lẻ mà tập hợp nhiều cơng nghệ AsynchronousJavascript... QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL II CÀI ĐẶT PHP, MYSQL, APACHE Cài đặt PHP: + Tiếp theo bạn chọn kiểu Web server bạn muốn cấu hình để chạy PHP, trường hợp dùng Apache + Bấm Next để tiếp tục Tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang Lap trinh Web, Bai giang Lap trinh Web