Đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giai đoạn 2015 2017

177 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2019, 11:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TỪ TUẤN NINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TỪ TUẤN NINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đặng Văn Minh THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày… Tháng năm 2019 Tác giả luận văn Từ Tuấn Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình học tập học viên vận dụng kiến thức, lý luận học nhà trường vào thực tiễn, tạo cho học viên làm quen phương pháp làm việc, kỹ công tác Đây giai đoạn thiếu học viên trình học tập Thời gian thực tập khơng dài đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu Qua thời gian học tập trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, quan tâm nhà trường toàn thể thầy, giáo, đến em hồn thành đề tài nghiên cứu: “Ðánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai doạn 2015 - 2017” Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, Phòng đào tạo thầy giáo, giáo người giảng dạy đào tạo hướng dẫn em đặc biệt thầy giáo GS.TS Đặng Văn Minh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp cách tốt Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cán UBND huyện Vân Đồn, VPĐKQSD đất huyện Vân Đồn nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập tốt nghiệp Do thời gian, kinh nghiệm lực thân nhiều hạn chế nên luận văn tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung thầy, cô giáo bạn bè để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Từ Tuấn Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.1.3 Cơ sở thực tiễn 1.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới 10 1.2.1 Các nước phát triển 10 1.2.2 Một số nước khu vực Ðông Nam Á 12 1.2.3 Những học rút từ kinh nghiệm số nước 17 1.3 Thực tiễn việc thực quyền sử dụng đất Việt Nam 18 1.3.1 Quá trình hình thành, phát triển quyền sử dụng đất Việt Nam 18 1.3.2 Thực tiễn việc thực quyền sử dụng đất Việt Nam 25 Chương 2: ÐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Ðối tượng nghiên cứu 29 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 30 2.2.1 Thời gian nghiên cứu 30 2.2.2 Ðịa điểm nghiên cứu: 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1 Ðánh giá tình hình huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 30 2.3.2 Tổng hợp kết chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất đai địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017 30 2.3.3 Ðánh giá chung công tác quản lý việc thực quy trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 30 2.3.4 Những khó khăn, tồn tại, số nguyên nhân giải pháp khắc phục việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định pháp luật 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 31 2.4.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 31 2.4.3 Phương pháp thống kê phân tích, xử lý số liệu 32 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Đánh giá tình hình huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 34 3.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.2 Thực trạng công tác quản lý sử dụng đất đai 39 3.1.3 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vân Đồn năm 2017 44 3.2 Tổng hợp kết chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2017 45 3.2.1 Tổng hợp kết chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ theo đơn vị hành 45 3.2.2 Đánh giá thực trạng công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn QSDĐ theo thời gian 58 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 3.2.3 Đánh giá kết chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ theo mức độ hoàn thành 62 3.2.4 Đánh giá kết điều tra cán địa chính, cán VPĐKQSD đất cán Phòng Tài nguyên Mơi trường hộ gia đình, cá nhân có thực công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho xã, thị trấn điểm 66 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý việc thực quy trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 73 3.3.1 Ðánh giá công tác quản lý hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ 73 3.3.2 Ðánh giá quy trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ 75 3.4 Những khó khăn, tồn tại, số nguyên nhân giải pháp khắc phục việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định pháp luật 82 3.4.1 Những khó khăn, tồn việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 82 3.4.2 Một số nguyên nhân giải pháp khắc phục để hoàn thiện phát triển quyền chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ĐKQSDĐ Đăng ký quyền sử dụng đất ĐVT Đơn vị tính GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân KKT Khu kinh tế QĐ Quyết định QSDĐ Quyền sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Xuân Bá (2003), “Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam; Báo cáo số: 01A/BC-UBND ngày 09/01/2018 UBND huyện Vân Đồn “Tình hình thực cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Vân Đồn giai đoạn từ 01/1/2015 - 31/12/2017”; Hoàng Huy Biểu (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thái Lan", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Hợp tác Quốc tế Khoa học Cơng nghệ, Hà Nội; Nguyễn Ðình Bồng tác giả (2007), Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Tháng 12/2007, Trung tâm Ðiều tra Quy hoạch Ðất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội; Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ (2010), Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Đào Trung Chính 2007, “Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản”, Tạp chí Tài ngun Mơi trường; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tết thi hành số điều Luật Đất đai 2013; Trần Tú Cường cộng (2012) “Nghiên cứu sở lý luận qui Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 92 định QSH, QSDĐ đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam” Đề tài cấp Bộ Bộ Tài Nguyên Mơi trường; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 93 Trần Thị Minh Hà (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai Australia", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Hợp tác Quốc tế Khoa học Công nghệ, Hà Nội; 10 Nguyễn Thị Thu Hồng (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thụy Điển", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Hợp tác Quốc tế Khoa học Công nghệ, Hà Nội; 11 Luật số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ luật dân sự; 12 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/03/2017; 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 15 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 18 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 94 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 95 20 Quyết định số: 2626/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v cơng bố thủ tục hành ban hành; thủ tục hành hủy bỏ, bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Ninh”; 21 Quyết định số: 2779/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 UBND tỉnh Quảng Ninh; 22 Đinh Dũng Sỹ (2003), Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị; 23 Lưu Quốc Thái (2006), "Pháp luật đất đai vấn đề đầu tư nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc", Tạp Chí Tài nguyên Môi trường, (8/2006), tr 43 - 44, Hà Nội; 24 Lưu Quốc Thái (2007) - Quá trình "Thị trường hóa đất đai" Trung Quốc - số đánh giá hoc kinh nghiệm, Tạp Chí Khoa học pháp luật số (29), Thành phố Hồ Chí Minh;\ 25 Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp; 26 Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Ðình Bồng (2007), Giáo trình thị trường bất động sản, NXB Nông nghiêp, tr 26 - 27, tr.33 - 34, Hà Nội; 27 UBND tỉnh Quảng Ninh (2017), Niên gián thống kê; 28 Văn phòng phủ (2014), Thơng báo số 204/TB-VPCP Kết luận Phó Thủ Tướng Hồng Trung Hải họp đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ngày 06/5/2014; Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN MẪU PHIẾU ÐIỀU TRA CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN Phục vụ đề tài “ Đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017” I THÔNG TIN CHUNG Họ tên người điều tra: Trình độ Tuổi: Số năm cơng tác: II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 2017: Tổng hồ sơ: (Hồ sơ) Tổng diện tích: ………………… Hoàn tất tất thủ tục: (Hồ sơ) Thực trạng thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2017: Tổng hồ sơ: (Hồ sơ) Tổng diện tích: ………………… Hồn tất tất thủ tục: (Hồ sơ) Thực trạng tặng cho quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 2017: Tổng hồ sơ: (Hồ sơ) Tổng diện tích: ………………… Hồn tất tất thủ tục: (Hồ sơ) III ÐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT Ðánh giá chung A Tốt B Bình thường: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN C Khơng tốt: http://lrc.tnu.edu.vn Theo Ơng (Bà) thủ tục hành liên quan tới chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Phức tạp: B Bình thường: C Dễ dàng: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 10 Theo Ông (Bà) thời gian để giải thủ tục có liên quan tới chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Nhanh: B Bình thường: C Chậm: 11 Giá đất địa phương ông bà bao nhiêu: triệu/m2 Ðánh giá ông (bà) giá đất: A Cao : B Bình thường: C Thấp 12 Theo Ơng (Bà) phí mà nhà nước thu tến hành thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Cao: B Bình thường: C Thấp 13 Ơng (Bà) cho ý kiến đóng góp để nâng cao hiêu thực chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất: ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (Bà)! Người điều tra Người điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN MẪU PHIẾU ÐIỀU TRA CÁN BỘ VPĐKQSD ĐẤT, CÁN BỘ PHÒNG TN&MT Phục vụ đề tài “ Đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017” I THÔNG TIN CHUNG Họ tên cán bộ: Trình độ Tuổi: Số năm cơng tác: II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 2017: Tổng hồ sơ: (Hồ sơ) Tổng diện tích: …………………… Hồn tất tất thủ tục: (Hồ sơ) Thực trạng thừa kế quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2017: Tổng hồ sơ: (Hồ sơ) Tổng diện tích: …………………… Hoàn tất tất thủ tục: (Hồ sơ) Thực trạng tặng cho quyền sử dụng đất giai đoạn 2015 2017: Tổng hồ sơ: (Hồ sơ) Tổng diện tích: …………………… Hoàn tất tất thủ tục: (Hồ sơ) III ÐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ÐẤT Ðánh giá chung Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn A Tốt B Bình thường: C Khơng tốt: Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Theo Ơng (Bà) thủ tục hành liên quan tới chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Phức tạp: B Bình thường: C Dễ dàng: 10 Theo Ông (Bà) thời gian để giải thủ tục có liên quan tới chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Nhanh: B Bình thường: C Chậm: 11 Giá đất địa phương ông bà bao nhiêu: triệu/m2 Ðánh giá ông (bà) giá đất: A Cao : B Bình thường: C Thấp 12 Theo Ơng (Bà) phí mà nhà nước thu tiến hành thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Cao: B Bình thường: C Thấp 13 Ơng (Bà) cho ý kiến đóng góp để nâng cao hiêu thực chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất: ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (Bà)! Người điều tra Người điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN MẪU PHIẾU ÐIỀU TRA ÐIỀU TRA NGƯỜI DÂN Phục vụ đề tài “ Đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017” Xin Ơng (Bà) vui lòng trả lời số câu hỏi sau: I Thông tin chung: Họ tên: Ðịa chỉ:………………………………………………………………… Giới tính:………………4 Nghề nghiệp: ………………………… II Các thông tin thực chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ Xin Ông (Bà) cho biết khoảng thời gian từ năm 2015 - 2017 Ông (bà) có tham gia thực nội dung sau hay khơng (Tích dấu "x" vào nội dung có thực hiện) Hình thức tham gia Số lần Có/khơng Diện tch (m2) A Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: + Ðất + Ðất nông nghiệp + Đất khác B Thừa kế quyền sử dụng đất: + Ðất + Ðất nông nghiệp + Đất khác C Tặng cho quyền sử dụng đất: + Ðất + Ðất nông nghiệp + Đất khác Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Ơng (Bà) thường thực giao dịch theo hình thức nào: A Tại UBND xã quan nhà nước: B Hợp đồng viết tay người thứ chứng kiến: C Hợp đồng miệng: D Hình thức khác (Mơ tả rõ): III Ðánh giá tình hình thực chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDÐ Ông (Bà) thấy giá đất địa phương Ông (Bà) nào? A Cao: B Trung bình: C Thấp: Ông (Bà) thấy giá đền bù đất Nhà nước nào? A Cao: B Trung bình: C Thấp: Ông (Bà) đánh giá thủ tục liên quan đến việc thực chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất Nhà nước nào? A Phức tạp: B Bình thường: C Thuận lợi: 10 Theo Ơng (Bà) phí mà nhà nước thu tiến hành thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Cao: B Bình thường: C Thấp: 11 Theo Ơng (Bà) thời gian giải thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nào? A Lâu: B Bình thường: C Nhanh: 12 Ông (bà) cho biết thái độ phục vụ cán tiếp nhận hồ sơ đến giao dịch? A Nhiêt tình: B Ðúng mực: C Kém nhiêt tình: 13 Ơng (bà) dàng tìm kiếm thông tin giao dịch vấn Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn đề chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất không? A Dễ dàng: B Có thể tm được: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN C Khó tìm: http://lrc.tnu.edu.vn 14 Ơng (bà) cho biết khả thực qui định pháp Luật đất đai chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất? A Dễ thực hiện: B Có thể thực hiện: C Khó thực 15 Ơng (bà) thấy lợi ích việc thực chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất? A Có: B Khơng: C Ý kiến khác: 16 Ông (bà) thấy Văn hướng dẫn thi hành Luật nào? A Dễ hiểu: B Hiểu được: C Khó hiểu: 17 Ý kiến khác Ơng (Bà): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cảm ơn hợp tác Ông (Bà)! Người điều tra Người điều tra Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... HỌC NÔNG LÂM TỪ TUẤN NINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 Ngành: Quản lý đất đai Mã số ngành:... chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất đai địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015- 2017 Đánh giá chung công tác quản lý việc thực quy trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ địa. .. Kết thừa kế QSDÐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017 theo mức độ hoàn thành 64 Bảng 3.18: Kết tặng cho QSDÐ địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giai đoạn 2015 2017 , Đánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh giai đoạn 2015 2017

Từ khóa liên quan