Giải bài tập toán 8 Tuan 8

6 34 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2019, 19:24

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. 5 Phiếu tập tuần Toán PHIẾU HỌC TẬP TỐN TUẦN 08 Đại số : §10+11: Chia đơn thức cho đơn thức – Chia đa thức cho đơn thức Hình học 8: § 9: Hình chữ nhật  Bài 1: Thực phép tính: ( 12 x y z ) : ( 15xy ) a) d) ( −99 x 2 y z ) : ( −11x ( −12 x ) : ( 3x ) 15 b) ) 2 y z 10 c) ( 3a b ) ( −2ab ) (a b ) 3 ( xy ) ( 3x y ) ( −2 x y ) 2 e) ( 20 x y ) : ( −5 x y ) f) 2 Bài 2: Thực phép tính: ( 21a b x a) ( 81a x b) ( 10 x y c) d) e) – 6a 2b3 x + 9a 3b x ) : ( 3a 2b x ) y – 36 x5 y – 18ax y – 18ax y ) : ( −9 x y ) + 12 x y – x y ) :  2 − x y ÷    10 15 2 5 2  − x yz + xy z − 5xyz ÷:  xyz ÷ 3     ( x + y ) – ( x + y ) + x + y  :   (x + y) Bài 3: Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đa thức B: a) c) A = x n +1 y ; B = x3 y n −1 b) A = x n −1 y – x y ; B = x y n A = x y + 3x y + x y n ; B = x n y Bài 4: Cho tam giác ABC vuông A (AB < AC), trung tuyến AM E, F trung điểm AB, AC a) Chứng minh AEMF hình chữ nhật b) Gọi AH đường cao tam giác ABC Chứng minh EHMF hình thang cân PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TỐN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Bài 5: Cho tam giác ABC vuông cân C, M điểm cạnh AB Vẽ ⊥ ME ⊥ AC E, MF BC F Gọi D trung điểm AB.Chứng minh rằng: a) Tứ giác CFME hình chữ nhật b) ∆ DEF vng cân Bài 6: Khi làm đoạn đường xy ,đến A gặp phần che lấp tầm nhìn , người ta kẻ BC ⊥ AB CD ⊥ BC CD=AB Dy ⊥ CD , , , (hình vẽ) Giải thích đoạn đường Dy đoạn đường cần làm tiếp - Hết – PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1: ( 12 x y z ) : ( 15 xy ) a) = ( 20 x y ) : ( −5 x y ) c) = ( 3a b ) ( −2ab ) (a b ) 20 x y −5 x y3 = ( −12 x ) : ( 3x 15 b) xz ( −99 x = - 4x y 10 2 y z d) 9x2 −6a8b9 = 8 ab = −6b f) ) = ) : ( −11x ( xy ) ( 3x y ) ( −2 x y ) 3 2 e) 12 x3 y z 15 xy 2 −12 x15 x10 2 y z ) = = - 4x5 −99 x y z −11x y z = x7 y8 = = xy 4x y Bài 2: a) ( 21a 4b2 x3 – 6a 2b3 x5 + 9a3b4 x ) : ( 3a 2b2 x ) b) ( 81a x y3 – 36 x5 y – 18ax5 y – 18ax5 y5 ) : ( −9 x3 y ) 21a 4b x 6a 2b x 9a 3b x − + 3a 2b x 3a 2b x 3a 2b x = = = − 9a x + x y + 2ax y + 2ax y = 7a x – 2bx + 3ab x ( 10 x y + 12 x y – x y ) :  − 12 x3 y ÷ c) = 81a x y 36 x y 18ax y 18ax y − − − −9 x y −9 x y −9 x3 y −9 x3 y 3 4 10 x y 12 x y 6x y + − 1 − x y − x3 y − x y 2 2 = − 20 – 24 xy + 12 x y 2 PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN d)  10 15 2 5 2  − x yz + xy z − 5xyz ÷:  xyz ÷   3  10 15 x yz xy z 5xyz = + − 5 xyz xyz xyz 3 − = −2 xz + 2 y z −3 ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán e) [x + y ) – 3( x + y ) + x + y] : (x + y) ( x + y ) 3( x + y ) x + y − + x+ y x+ y x+ y = = (x + y)3 – 3(x + y) + Bài 3: HD a) A x n +1 y = B 3x y n −1 Đa thức A chia hết cho đa thức B b) A x n −1 y − x3 y = B 5x2 y n = n = n =  x n −1 y 5 x3 y − 5x2 y n 5x2 y n Đa thức A chia hết cho đa thức B c) n + ≥ n ≥   ⇔  ≥ n − ⇔ n ≤ ⇔ n − ≥  n ≤  ⇔ n ≤ ⇔ n ≥ n =   n ≤ ⇔  n = A x y 3x y x y n = + + B xn y xn y 4xn y Đa thức A chia hết cho đa thức B n ≤ n ≤   n ≤ ⇔ n ≥ ⇔ n ≤  n ≥ ⇔ n=2 Bài 4: Giải: a) Theo tính chất tam giác vng, ta có AM = MC = MB Tam giác CMA cân M F trung điểm AC suy MF ⊥ AC PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Chứng minh tương tự: ME ⊥ AB Vậy AEMF hình chữ nhật b) Ta có EF đường trung bình tam giác ABC, suy EF // BC Theo giả thiết, AB < AC suy HB < HA, H thuộc đoạn MB Vậy EHMF hình thang Tam giác HAB vng H, ta có HE = EA = EB = MF, từ suy EHMF hình thang cân Bài 5: Lời giải: µ $ µ a) Theo giả thiết tứ giác CFME có C = F = E = 90 Do MECF hình chữ nhật b) Gọi I giao điểm EF CM, I trung điểm EF CM Vì tam giác ABC vng cân C nên CD ⊥ AB Xét tam giác DCM vuông D, có DI trung tuyến nên: 1 DI = MC = EF Mà DI trung tuyến tam giác DEF, tam giác DEF vuông D · · · · Trong tứ giác CEDF có CED + CFD = 180 ⇒ CED = BFD (1) · · Dễ thấy ECD = FBD = 45 (2) EC = MF = BF (3) (tam giác BFM vuông cân F) Từ (1), (2), (3) suy hai tam giác CED BFD (g-c-g) Từ đó, DE = DF Vậy tam giác DEF vuông cân D Bài 6: Ta có tứ giác ABCD có AB //CD AN = CD nên tứ giác ABCD hình bình hành ·ABC = 900 lại có nên ABCD hình chữ nhật Hay AD // BC Mặt khác có Ax // BC AD// BC lại có Dy // BC AD // BC AD nằm tia xy Vậy đoạn Dy đoạn đường cần làm tiếp chờ giải toả chướng ngại vật PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán - Hết - PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ ... CD=AB Dy ⊥ CD , , , (hình vẽ) Giải thích đoạn đường Dy đoạn đường cần làm tiếp - Hết – PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1: ( 12 x y z ) : ( 15 xy... xy Vậy đoạn Dy đoạn đường cần làm tiếp chờ giải toả chướng ngại vật PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán - Hết - PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ ... ≤  n ≥ ⇔ n=2 Bài 4: Giải: a) Theo tính chất tam giác vng, ta có AM = MC = MB Tam giác CMA cân M F trung điểm AC suy MF ⊥ AC PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Chứng minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập toán 8 Tuan 8, Giải bài tập toán 8 Tuan 8

Từ khóa liên quan