Giải bài tập toán 8 Tuan 7

4 32 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2019, 19:24

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. 3 Phiếu tập tuần Toán PHIẾU HỌC TẬP TỐN TUẦN 07 Đại số : §9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều phương pháp Hình học 8: § 8: Đối xứng tâm  Bài 1: Tìm giá trị lớn đa thức sau: a) A   2x  6x  B  2xy  y  16x  5x  y 14 Bài 2: Phân tích thành nhân tử: a)  x  3   x  4  x  2    x  b)  2a  3b   4a  b    a  b2    3b  2a  c) a  d) (x  y)  4( x  y )  12 2 e) x  y  x  y  xy  10 f) x  x  16 g) ( x  2)( x  3)( x  4)( x  5)  24 2 h) ( x  x  5)( x  10 x  21)  15 Bài 3: Tìm x a) 3x  x  x b) 25 x – 0, 64  c) x – 16 x  d) x  x  e) x – x  12 f) x – x   x Bài 4: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng điểm M không thuộc đường thẳng Gọi A’, B’, C’ điểm đối xứng A, B, C qua M Chứng minh A’, B’, C’ thẳng hàng Bài 5: Cho hình bình hành ABCD, điểm P AB Gọi M, N trung điểm AD, BC; E, F điểm đối xứng P qua M, N Chứng minh rằng: a) E, F thuộc đường thẳng CD b) EF = 2CD - Hết – PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 1: A   2x  6x  B  ( x  2xy  y )  4( x  y )  12 x  x  14 9� �   2( x  3x) + = -2 �x  x  �  4� � � � 27 27   �x  � � ,  x � 2� B   [(x  2xy  y )  4( x  y )  4]  (4 x  12 x  9)  B   [( x  y )  2.( x  y ).2  2 ]  (2x  3) 1 B   ( x  y  2)  (2x  3)  2 Vì ( x  y  2) �0,  (2x  3) �0  x � 3� 27 2 �x  ��0 A� � 2� Vì nên 27 � x Vậy Amax = nên Bmax = -1 đạt B  2xy  y  16x  5x  y  14 x ; y 2 Bài 2: a )  x  3   x    x      x    x  3   x    x     x     x  3 2  x   1   x    x     x  3  x     x    x     x  4  x2  x   x  2   x  4  x2  5x   b)  2a  3b   4a  b    a  b    3b  2a    2a  3b   4a  b    a  b    2a  3b    2a  3b   2a  2b    a  b   a  b    a  b   4a  6b  a  b    a  b   3a  5b  d ) (x  y)  4( x  y )  12   a4  1  ( x  y )  4( x  y )   16   a  1  a  1   a  1  a  1  a  1   a  1  a  1  a  1  a  1 e) x  y  x  y  xy  10  ( x  xy  y )  (3 x  y )  10  ( x  y )  3( x  y )  10 49  ( x  y  )2  7  ( x  y   )( x  y   ) 2 2  (x  y 5)(x  y  2) g) A  ( x  2)( x  3)( x  4)( x  5)  24 PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN   2a  3b   4a  b  2a  3b    a  b   a  b  c ) a -1 2  ( x  y  2)  16  ( x  y   4)( x  y   4)  ( x  y  6)( x  y  2) f ) x  x  16  ( x  3)  25  ( x   5)( x   5)  ( x  2)( x  8) B  ( x  x  5)( x  10 x  21)  15 ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán = [( x  2)( x  5)].[( x  3)( x  4)]  24  ( x  5)( x  1)( x  3)( x  7)  15  ( x  7x  10)( x  x  12)  24  ( x  8x  15)( x  8x  7)  15 Đặt x  7x  10  t � A  t ( t  2)  24  t  4t  6t  24  t ( t  4)  6(t  4)  (t  4)(t  6) Đặt x  8x   t 2 2 � A  ( x  7x  10  4)( x  7x  10  6) Vậy ( x  2)( x  3)( x  4)( x  5)  24  ( x  7x  6)( x  7x  16) � B  (t  8) t  15  t  8t  15  t  3t  5t  15  t (t  3)  5(t  3)  (t  3)( t  5) � B  ( x  8x   3) ( x  8x   )  ( x  8x  10)( x  8x  12) 2 Vậy ( x  x  5)( x  10 x  21)  15  ( x  8x  10)( x  8x  12) Bài 3: HD x0 � � 3x   � a) 3x2 + 4x = 2x � 3x2 + 2x = � x(3x + 2) = � � x0 � � � x � � x � 25 � x  0,8  � � � x x  0,8  25 � � � b) 25x2 – 0,64 = � (5x – 0,8)(5x + 0,8) = � � x0 � � x4 0 � � x40 � c) x4 – 16x2 = � x2(x2 – 16) = � x2(x – 4)(x + 4) = � � x0 � � x4 � � x  4 � x  3 � x3 � � � x2 x20 � � d) x2 + x= � (x + 3)(x – 2) = � � x3 � x3 � � � x4 x   � � � � � e) x – 7x = -12 (x – 3)(x – 4) = f) x3 – x2 = -x � x(x2 – x + 1) = � x = (vì x2 – x + > với x) Bài 4: PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Bài giải: Giả sử A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó, ta có AB + BC = AC (1) Các đoạn thẳng A’B’, B’C’ A’C’ đối xứng với đoạn thẳng AB, BC, AC qua điểm M nên ta có A’B’ = AB, B’C’ = BC, A’C’ = AC Kết hợp đẳng thức (1) ta A’B’ + B’C’ = A’C’ Vậy A’, B’, C’ thẳng hàng Bài 5: Bài giải: a) M trung điểm AD PE suy tứ giác APDE hình bình hành DE // AP Tương tự BPCF hình bình hành, suy FC // PB Mặt khác CD // AB nên suy điểm E, F nằm đường thẳng CD b) Trong tam giác PEF, MN đường trung bình suy EF = 2MN = 2CD - Hết - PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ ...  ( x  7x  6)( x  7x  16) � B  (t  8) t  15  t  8t  15  t  3t  5t  15  t (t  3)  5(t  3)  (t  3)( t  5) � B  ( x  8x   3) ( x  8x   )  ( x  8x  10)( x  8x  12)...  � � � � � e) x – 7x = -12 (x – 3)(x – 4) = f) x3 – x2 = -x � x(x2 – x + 1) = � x = (vì x2 – x + > với x) Bài 4: PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Bài giải: Giả sử A, B,... ( x  8x  15)( x  8x  7)  15 Đặt x  7x  10  t � A  t ( t  2)  24  t  4t  6t  24  t ( t  4)  6(t  4)  (t  4)(t  6) Đặt x  8x   t 2 2 � A  ( x  7x  10  4)( x  7x  10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập toán 8 Tuan 7, Giải bài tập toán 8 Tuan 7