Giải bài tập toán 8 Tuan 6

7 30 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2019, 19:23

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. 6 Phiếu tập tuần Toán PHIẾU HỌC TẬP TỐN TUẦN 06 Đại số : §7+8: Phân tích đa thức thành nhân tử (HĐT + nhóm hạng tử) Hình học 8: § 7: Hình bình hành  Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x − x y + y + xy 49 − a + 2ab − b2 a) b) c) e) a − b + 4bc − 4c ( a + b + c) Bài 2: a) c) d) (x + ( a + b − c ) − 4c Tìm x , biết: x − 3x = 4b 2c − ( b + c − a ) b) − 4x ) − ( x − 4) = d) x5 − x = ( 4x − 25 ) − ( x − ) = 2 E, F AB, CD ABCD Bài 3: Cho hình bình hành Gọi trung điểm EC G AF DB H cắt Chứng minh: a) DG = GH = HB b) Các đoạn thẳng AC ; EF ; GH đồng quy ABCD O Bài 4: Cho hình bình hành có giao điểm hai đường chéo Gọi E, F , H AB, BC , OE trung điểm a) Chứng minh b) c) DF , DE BT cắt AF cắt DC M OE cắt AC tại H T,S Chứng minh Chứng minh: E , O, M AS = ST = TC thẳng hàng VABC Bài 5: Cho cân A Gọi D , E , F trung điểm BC, CA, AB Trên tia đối tia FC lấy điểm H cho F trung điểm CH Các đường thẳng DE AH cắt I chứng minh: a) BDIA hình bình hành PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Tốn b) BDIH hình thang cân c) F trọng tâm ∆HDE - Hết – PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 49 − a + 2ab − b x − x y + y + xy a) = x + xy + y − x y b) = 49 − ( a − 2ab + b ) = ( x + y ) − ( xy ) = 72 − ( a − b ) 2 = ( x + y − xy ) ( x + y + xy ) = ( − a + b) ( + a − b) 4b 2c − ( b + c − a ) = ( 2bc ) − ( b + c − a ) a − b + 4bc − 4c c) = a − ( b − 4bc + 4c ) d) 2 = a − b − 2b.2c + ( 2c )    = a − ( b − 2c ) = ( 2bc − b − c + a ) ( 2bc + b + c − a ) =  a − ( b − 2bc + c )  ( b + 2bc + c − a ) = ( a − b + c ) ( a + b − 2c ) 2 =  a − ( b − c )  ( b + c ) − a     = ( a − b + c) ( a + b − c) ( b + c − a) ( b + c + a) ( a + b + c) + ( a + b − c ) − 4c 2 e) = ( a + b + c ) + ( a + b − c − 2c ) ( a + b − c + 2c ) = ( a + b + c ) + ( a + b − 3c ) ( a + b + c ) = ( a + b + c ) ( a + b + c + a + b − 3c ) = ( a + b + c ) ( 2a + 2b − 2c ) = 2( a + b + c) ( a + b − c) PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Bài 2: x − 3x = x5 − x = a) ⇔ x ( x − 3) = b) ⇔ x ( x4 − 9) = x = ⇔ x − = ⇔ x ( x − 3) ( x + 3) = x =  ⇔  x2 + =  x2 − =  x = ⇔ x = Vậy x ∈ { 0;3} x = x =   ⇔ x = ⇔ x = x = −  x = −3 ( l )   { x ∈ − 3;0; Vậy (x − 4x2 ) − ( x − 4) = ( 4x } − 25 ) − ( x − ) = 2 c) ⇔ x2 ( x − 4) − ( x − ) = d) ⇔  x − 25 − ( x − )   x − 25 + ( x − )  = ⇔ ( x − ) ( x − 1) = ⇔ ( x − 25 − x + 15 ) ( x − 25 + x − 15 ) = ⇔ ( x − ) ( x − 1) ( x + 1) = ⇔ ( x − x − 10 ) ( x + x − 40 ) = x − = x =  ⇔  x − = ⇔  x =  x + =  x = −1 ⇔ ( x + x − 10 x − 10 ) ( x + 16 x − 10 x − 40 ) = Vậy x ∈ { −1;1;4} ⇔  x ( x + 1) − 10 ( x + 1)  4 x ( x + ) − 10 ( x + )  = ⇔ ( x + 1) ( x − 10 ) ( x + ) ( x − 10 ) = ⇔ ( x + 1) ( x − 10 ) ( x + 4) = x +1 =  ⇔ ( x − 10 ) = x + =  PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán  x = −1  ⇔ x =   x = −4  Vậy 5  x ∈  −4; −1;  2  Bài 3: a)+ Gọi AC ∩ BD = { O} ⇒ OB = OD; OA = OC (tính chất hình bình hành) ∆ACB E + Xét có: trung điểm AC AB O ; trung điểm ⇒ CE ; BO mà đường trung tuyến CE ∩ BO = { H } ⇒ H ⇒ BH = Cmtt ta có: BH = + Từ DO; GO = DO 3 2 BO; DG = DO ⇒ BH = DG 3 1 HO = BO; GO = DO 3 Mà ∆ACB BO; HO = BO 3 DG = + Có: trọng tâm ( 1) 1 1 BO = DO ⇒ HO + GO = BO + DO = BO + BO = BO ⇒ GH = BH 3 3 ( 2) ( 1) ; ( ) ⇒ BH = DG = HG PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Tốn b) + Có AC ∩ BD = { O} + Xét hình bình hành AB; DC ABCD ⇒ AE = EB = CF = DF ; AE / / FC + Xét tứ giác hành + Xét hbh đường Mà ⇒ O AECF AECF có trung điểm ba đường thẳng mà E, F trung điểm AE = CF ; AE / / FC AC ; EF có có AB = DC ; AB / / DC (cmt) ⇒ tứ giác AECF hình bình hai đường chéo cắt trung điểm AC ⇒ AC ∩ EF = { O} AC ; BD; EF đồng quy O Bài 4: ∆ABC a) Xét tam giác ⇒ EO = Mà Có F H có E, O trung điểm AB, AC ⇒ EO đường trung bình ∆ABC BC ; EO / / BC trung điểm trung điểm BC ⇒ AF đường trung tuyến EO; EO / / BC ⇒ H ∈ AF PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ∆ABC ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán AF ∩ EO = { H } Vậy b) + Gọi + Xét ∆ADB ⇒ BE ; AO mà AC ∩ BD = { O} ⇒ OB = OD; OA = OC có: E trung điểm AS = + Có: + trọng tâm CT = CO; TO = CO 3 2 AO; CT = CO ⇒ AS = CT 3 1 AO; TO = CO 3 ( 1) 1 1 AO + CO = AO + AO = AO ⇒ ST = AS 3 3 AO = CO ⇒ SO + TO = Mà Từ ∆ABD AO; SO = AO 3 Cmtt ta có: SO = BD AB O ; trung điểm đường trung tuyến DE ∩ AO = { S } ⇒ S ⇒ AS = (tính chất hình bình hành) ( 2) ( 1) ; ( ) ⇒ AS = ST = TC c) Theo cm câu b, T trọng tâm ∆BDC ⇒ BT đường trung tuyến ∆BDC Mà BT ∩ DC = { M } ⇒ BM ⇒M Xét trung điểm ∆BDC có M ,O đường trung tuyến ∆BDC DC trung điểm DC , DB ⇒ MO đường trung bình ∆BDC PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán ⇒ MO / / BC ⇒ E , O, M Mà EO / / BC thẳng hàng (tiên đề Ơcolit) VABC Cho cân A Gọi D , E , F trung điểm BC, CA, AB Trên tia đối tia FC lấy điểm H cho F trung điểm CH Các đường thẳng DE AH cắt I chứng minh: Bài 5: Hướng dẫn nhanh a) DE đường trung bình ⇒ DE / / AB; DI / / AB VABC HACB hình bình hành FA = FB; FH = FC Hay AI // BD Xét tứ giác BDIA có:DI//AB; AI // BD ⇒ BDIA hình bình hành b) Ta có: HIDB hình thang ( HI // BD) HACB hình bình hành nên Mà ·ACB = ·ABC ; ·ABC = ·AID ·AHB = ·ACB Vậy · · ⇒ BHI = HID BDIH hình thang cân c) Ta có EG // AF hay G trung điểm FC Dễ dàng chứng minh FECD hình bình hành từ suy GE = GD, nên HG đường trung tuyến tam giác HDE lại có HF = FC nên HF = FG Vậy H trọng tâm tam giác HDE P/s: Học sinh có nhiều cách chứng minh khác - Hết - PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ .. .6 Phiếu tập tuần Toán b) BDIH hình thang cân c) F trọng tâm ∆HDE - Hết – PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 49 − a + 2ab − b x − x y + y + xy a) = x + xy... ) = ( a + b + c ) ( 2a + 2b − 2c ) = 2( a + b + c) ( a + b − c) PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán Bài 2: x − 3x = x5 − x = a) ⇔ x ( x − 3) = b) ⇔ x ( x4 − 9) = x = ⇔ x... +1 =  ⇔ ( x − 10 ) = x + =  PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán  x = −1  ⇔ x =   x = −4  Vậy 5  x ∈  −4; −1;  2  Bài 3: a)+ Gọi AC ∩ BD = { O} ⇒ OB = OD; OA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập toán 8 Tuan 6, Giải bài tập toán 8 Tuan 6