Giải bài tập toán 8 Tuan 5

4 35 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2019, 19:21

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. 1 Phiếu tập tuần Toán PHIẾU HỌC TẬP TỐN TUẦN 05 Đại số : §6: Phân tích đa thức thành nhân tử (PP nhân tử chung) Hình học 8: § 6: Đối xứng trục  Bài 1: Chứng minh đa thức sau âm với x a)  x  x  15 c) ( x  3)(1  x)  2 b) 9 x  24 x  18 Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3 a) x yz  x y z  xyz d) ( x  4)(2  x)  10 2 b) x  24 x  12 xy x2 m  n   y2  m  n  4x2  x  y   y  y  x  c)  d) 2 10 x  a  2b    x    2b  a  x2  a  b    b  a  e) f) 2 m m m ��* 50 x  x  y   y  y  x  15 a b  45 a b g) h)  ABC Bài 3: Cho có đường phân giác BD; CE cắt O Qua A vẽ đường vng góc với BD CE, chúng cắt BC theo thứ tự N M Gọi H chân đường vng góc kẻ từ O đến BC Chứng minh M đối xứng với N qua OH   � Bài 4: Cho ABC nhọn có A  70�và điểm D thuộc cạnh BC Gọi E điểm đối xứng với D qua AB, gọi F điểm đối xứng với D qua AC Đường thẳng EF cắt AB, AC theo thứ tự M ; N a) Tính góc AEF � b) Chứng minh DA tia phân giác MDN c) Tìm vị trí điểm D cạnh BC để DMN có chu vi nhỏ - Hết – PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 2 a)  x  x  15  ( x  x  9)   ( x  3)    x  3 �0x �   x  3  �6  0x Vì Vậy đa thức âm với x 2 2 b) 9 x  24 x  18  (9 x  24 x  16)   (3 x  4)    x   �0x �   x    �2  0x Vì Vậy đa thức âm với x 2 2 c) ( x  3)(1  x )   x  x   3x    x  x    ( x  2)    x   �0x �   x    �1  0x Vì Vậy đa thức âm với x 2 2 d) ( x  4)(2  x)  10  x  x   x  10   x  x    ( x  1)    x  1 �0x �   x  1  �1  0x Vì Vậy đa thức âm với x 2 Bài 2: 3 a) x yz  x y z  xyz 2 b) x  24 x  12 xy  x x2  6x  y   xyz  x  x y  z  x2 m  n   y  m  n  c)    m  n x2  y2       m  n x  3y x  3y x2  x  y   y  y  x  d)  x2  x  y   y  x  y    x  y   x2  y     x  y   2x  y   2x  y  10 x  a  2b    x    2b  a  x  a  b  2 b  a e)  x2  a  b    a  b    a  b   x2  2  f) 2  10 x  a  2b    x    a  2b    a  2b   10 x  x     50 x  x  y   y  y  x   50 x  x  y   y  x  y  2  50 x  y    x  y   25 x  y    x  y 2 2   a  b x  x  g)  2   x  y   5x  y   5x  y    a  2b    a  2b   9x  2  3x    3x    m ��   15a a b  45a b  m ��   15a b  a  3  m ��   15a b  a    a    m ��  m m h) 15a b  45a b m m m m * * * * Bài 3: PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Tốn Xét AMC có CE vừa phân giác vừa đường cao nên AMC cân C (t/c) suy CE trung trực AM Có O �CE � O nằm đường trung trực AM � OA  OM(t / c) (1) Xét ABN có BD vừa phân giác vừa đường cao nên ABN cân B (t/c) suy BD trung trực AN Có O �BD � O nằm đường trung trực AN � OA  ON(t / c) (2) Từ (1); (2) suy OM = ON Xét OMN có OM = ON (cmt) suy OMN cân (đ/l) OH  BC � OH đường cao đồng thời đường trung trực MN suy M N đối xứng với qua OH Bài 4: a) Gọi DE, DF cắt AB, AC P, Q + Sử dụng tính chất đối xứng trục ta có PE  PD, DE  AB Xét AEP ADP có: AP chung �  APD �   900  APE PE  PD  cmt  � APE  APD  c.g.c  �  DAP � � EAP (hai góc tương ứng) � � Chứng minh tương tự ta có: FAQ  DAQ �  EAP �  DAP �  FAQ �  DAQ � � EAF �  2DAQ �  2DAP  �  DAQ �  DAP  �  2.700  1400  2.BAC + Sử dụng tính chất đối xứng trục ta có: 0 �  AFE �  180  140  200 � AEF AE  AD, AD  AF � AE = AF � AEF cân A PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Toán b) + Dễ chứng minh được: �  MDP � MEP  MDP  c.g.c  � MEP Ta có: �  AEM �  MEP � AEP �  ADM �  MDP � ADP Mà �  ADP �  cmt  AEP �  MDP � MEP (cmt) �  ADM � � AEM � � Chứng minh tương tự ta có: AFN  ADN Mà �  AFN �  cmt  �  ADN � AEM � ADM � � DA tia phân giác MDN c) PDMN  DM  DN  MN  EM  FN  MN  EF Nên PDMN � EF Theo tính chất đối xứng trục, ta có: �  BAD �  DAC �  BAC �  2.90� 180� AD  AE  AF , EAF � � Như vậy, AEF cân A , EAF  BAC (khơng đổi) cạnh bên có độ dài thay đổi AD Cạnh đáy EF cạnh bên AD có độ dài ngắn nhất, tức AD  BC , nghĩa D chân đường cao hạ từ A ABC - Hết - PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ ... m ��   15a a b  45a b  m ��   15a b  a  3  m ��   15a b  a    a    m ��  m m h) 15a b  45a b m m m m * * * * Bài 3: PHIẾU HỌC TẬP TUẦN TOÁN ĐỦ ĐIỂM ĐỖ Phiếu tập tuần Tốn...  x     50 x  x  y   y  y  x   50 x  x  y   y  x  y  2  50 x  y    x  y   25 x  y    x  y 2 2   a  b x  x  g)  2   x  y   5x  y   5x  y   ...1 Phiếu tập tuần Toán PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI Bài 2 a)  x  x  15  ( x  x  9)   ( x  3)    x  3 �0x �   x  3  �6  0x Vì Vậy đa thức âm với x 2 2 b) 9 x  24 x  18  (9
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập toán 8 Tuan 5, Giải bài tập toán 8 Tuan 5