ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

28 407 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2019, 15:03

Câu 1: Để thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý tại cơ sở, người lãnh đạo, quản lý cần có những phẩm chất nào? Liên hệ thực tiến ở đơn vị anh (chị) hiện nay? Khái niệm về hoạt động lãnh đạo: Lãnh đạo là hoạt động gây ảnh hưởng mang tính định hướng –– tạo dựng niềm tin – thuyết phục người khác để họ đồng lòng với người lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương hoặc hệ thống mục tiêu nào đó. Khái niệm về hoạt động quản lý: Quản lý là hoạt động mang tính kỹ thuật, được quy định trong khuôn khổ các thể chế xác định, nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác – thông qua 3 loại quyền lực (quyền lực tổ chức hành chính buộc mọi người tuân thủ – quyền lực vật chất và tinh thần để điều chỉnh, kích thích động cơ của mọi người). Hai khái niệm này giống nhau ở chỗ: nó cùng tác động đến con người và cùng điều khiển hành vi, hoạt động của con người hướng về một mục tiêu nhất định đã đề ra. Tuy nhiên giữa hai khái niệm này khác nhau ở chỗ: Vai trò của hoạt động lãnh đạo quản lý ở cơ sở: Lãnh đạo quản lý là những nhà chiến lược định hướng sự phát triển của đơn vị, tổ chức, xã hội Là những người điều khiển các mục tiêu: con người, thiết bị vật chất, tài nguyên; Là biết biến công việc thực hiện bằng bàn tay người khác; Sử dụng hiệu quả và khai thác các nguồn lực cơ bản: tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật, con người. Sử dụng con người đúng mực là phát triển con người theo mục tiêu phát triển.Lãnh đạo quản lý ở cơ sở là: Tạo nên sức mạnh tập thể trên cơ sở thống nhất ý chí và hành động;cấp cơ sở còn là nơi hỗ trợ trực tiếp cho dân cư, khi họ gặp khó khăn, cũng như tạo điều kiện cho mọi người tham gia vào hệ thống chính trị chung của quốc gia. Tạo ra môi trường vừa cho phép mỗi người dân được tự do sáng tạo, vừa định hướng được mọi người theo mục tiêu chung;(là đầu mối triển khai chính sách chung một cách hiệu quả trên địa bàn cơ sở và phản ảnh nguyên vọng nhu cầu của cơ sở kiịp thời, hiệu quả) Tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận của đơn vị thành một hệ thống nhất; (là nơi trực tiếp hòa giải, phân xử nhằm tạo bầu không khí đoàn kết, tương trợ ) Góp phần tạo dựng sức mạnh bền vũng của hệ thống chính trị; giảm nhẹ vai trò quản lý giám sát của cấp trên.Các nội dung cơ bản của hoạt động lãnh đạo quản lý ở cơ sở: (Xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động).Hoạch định mục tiêu phương hướng kế hoạch hoạt động của cấp cơ sởDự báo những biến động bên trong, bên ngoài cấp cơ sở theo chiều hướng có lợi và không có lợi, về sự thay đổi của môi trường tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng đến cơ sở như thế nào; nguồn lực, khó khăn, thuận lợi khi thực hiện; bên canh, cần sử dụng tất cả các thông tin có được.Xác định đúng mục tiêu, xem mục tiêu có phù hợp với điều kiện thực tế, khả thi không, có thỏa mãn được nhu cầu của người dân hoặc của đối tượng trong mục tiêu.Lập kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện mục tiêu: xây dựng các chương trình hành động để thực hiện mục tiêu; lập kế hoạch hành động cho từng mục tiêu, bộ phận, cá nhân và theo thời gian.Phẩm chất?? Là người có tầm nhìn thời đại; có trình độ và khả năng phù hợp với bản chất của xã hội công nghiệp – xã hội hiện đại. Có tầm nhìn xa, tầm nhìn đúng mới hoạch định đúng mục tiêu phát triển, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp với năng lực, điều kiện hiện có của cơ sở mình. Có tư duy khoa học, phương pháp tư duy duy vật biện chứng, phù hợp tính chất công nghiệp, lối sống hiện đại, biểu hiện trong năng lực tư duy sắc bén nhanh nhạy, uyển chuyển, sáng tạo. Phẩm chất này giúp nhà lãnh đạo hoạch định con đường ngắn nhất, có lợi nhất, phù hợp nhất để đạt được mục tiêu, theo kế hoạch. Khả năng tiên đoán, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong hiện thực và tương lai, đồng thời dự phòng các khả năng giải quyết, thực hiện chúng trong những điều kiện ngặt nghèo nhất. Phẩm chất này rất cần thiết vì nhờ đó giúp nhà lãnh đạo ứng phó với tình huống bất ngờ, tránh lúng túng buông bỏ.Tổ chức thực hiện phương hướng, mục tiêu kế hoạch của cấp cơ sở:Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực tài chính, vật tư và thiết bị.Thiết lập và củng cố, đổi mới bộ máy tổ chức quản lý. Hoạt động đối ngoại: quan hệ công tác với cấp trên, quan hệ với đối tác.Điều hành và điều chỉnh hoạt động của cấp cơ sở: điều hành công việc hàng ngày theo lịch làm việc, có thời gian và tiến độ thực hiện; điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động khi cần thiết, hướng tới mục tiêu cơ bản, lâu dài của của tổ chức.Phẩm chất??Là người giải quyết vấn đề: Nhận biết những vấn đề nảy sinh trong tổ chức, trong cơ sở. Sẵn sàng đối mặt với tư cách là người lãnh đạo, áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết. Khả năng thu hút mọi người và quy tụ họ xung quanh mình, tổ chức, huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể để thực hiện tối ưu mục tiêu chung. Có nhân cách lãnh đạo phù hợp với bản chất xã hội công nghiệp – xã hội hiện đại phát triển theo hướng nhân văn: xu hướng và mục tiêu chính trị là phát triển và tiến bộ xã hội – con người. Nhân cách lãnh đạo là yếu tố cần thiết trong việc tạo ra uy tín, từ uy tín đó giúp cấp dưới tin tưởng vào đường lối chủ trương, chiến lược, mục tiêu mà nhà lãnh đạo đã đề ra. Có tri thức và kinh nghiệm phát triển tương ứng với tính chất công việc được giao: tri thức tổng hợp và chuyên sâu. Đây có thể gọi chung là cái tài của người lãnh đạo xét về cả nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ. Phẩm chất Luôn tìm tòi sáng tạo, cập nhật tiến bộ khoa học vào công tác quản lý. Vì vậy đòi hỏi người lãnh đạo phải đạt trình độ cao nhận thức và tư duy logic, kể cả hiểu biết về nền khoa học – công nghệ hiện đại, cũng như thao tác về kỹ thuật vi tính, viễn thông... Khả năng quyết đoán, táo bạo, đồng thời lại chắc chắn trong việc đưa ra những quyết định cũng như trong chỉ đạo hành động, đây là phẩm chất quan trọng giúp nhà lãnh đạo tự tin vào khả năng của bản thân mình cũng như sách lược quản lý mà mình đã xây dựng.Kiểm tra, đánh giá, khuyến khích, động viên:Xây dựng và điều hành chế độ kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo mọi việc, mọi người thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Để kiểm tra có kết quả cần xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, đo lường các tiêu chuẩn theo kế hoạch đã vạch ra, điều chỉnh sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn và kế hoạch.Xây dựng và điều hành chế độ đánh giá về công việc, con người. Đánh giá công việc dựa trên các tiêu chuẩn định sẵn cho từng công việc như số lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí,… đánh giá con người theo tiêu chí hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, thái độ đối với công việc,…Xây dựng truyền thống văn hóa cấp cơ sở: Môi trường làm việc, thái độ của lãnh đạo ảnh hưởng đến môi trường làm việc của nhân viên.Phẩm chất?Khéo léo: là phẩm chất truyền đạt nội dung, mong muốn đến cấp dưới, cấp trên, mà không tổn thương người khác nhưng vẫn diễn đạt đầy đủ nội dung cần truyền đạt.Là người tinh tế, sống có tình nghĩa, trước sau: đó là phẩm chất cẩn thận, cân nhắc thiệt hơn khi khen ngợi, hay phê phán người khác sao cho dung hoà mọi mối quan hệ phát sinh. Quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần, vật chất, tâm tư, tình cảm, thái độ của đối tượng quản lý.Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua thực hiện.Phẩm chất??Là một người có phẩm chất định lượng, công tâm, trách nhiệm với tổ chức: Công tâm có thể nói cách khác đó là phẩm chất công tư phân minh, rạch ròi, minh bạch không vị tình, không cả nể, không ngại va chạm.Phẩm chất đánh giá nguồn nhân lực: phân công đúng người đúng việc đúng chuyên môn từ đó khích lệ, tạo sức hấp dẫn và sức cuốn hút để tạo lòng trung thành, sự tận tâm và ước muốn mạnh mẽ làm theo nhà quản lý, nhận thức động lực thúc đẩy con người ở những hoàn cảnh, điều kiện, không gian, và thời gian khác nhau.III. So sánh 4 nhóm phẩm chất này ở Người lãnh đạo quản lý đơn vị các anh chị hiện nay?Tôi tên Nguyễn Thanh Hoàng công tác tại Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và Quan hệ xí nghiệp Trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức xin liên hệ thực tiễn tại đơn vị trong 4 nhóm phẩm chất nêu trên đối với người lãnh đạo quản lý đơn vị hiện nay đó là Hiệu trưởng trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức như sau:Nhìn chung các phẩm chất thuộc bốn nhóm nêu trên đối với lãnh đạo trường tôi được thể hiện khá rõ nét: Trong bối cảnh Thầy Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm về trường cách đây 2 năm, không thuộc chuyên môn giáo dục nghề nghiệp mà thuộc chuyên môn quản lý chính quyền.Với mục tiêu xây dựng và nâng cấp trường hiện tại từ Trung Cấp nghề lên Cao Đẳng nghề là chiến lược đã thể hiện phẩm chất là người có tầm nhìn xa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi phát chiển xã hội cũng như chủ trương của nhà nước.Mặt khác thầy hiệu trưởng đã xây dựng một lộ trình ổn định tổ chức bằng 3 cách chủ yếu sau: Một là kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự: điều này giúp mọi người yên tâm công tác và phát huy đúng vị trí vai trò của mình. Thông qua việc kiện toàn này Hiệu trưởng cũng đã thể hiện phẩm chất kế thừa người tiền nhiệm những cơ sở nhân lực hiện có không có sự thay đổi lớn.Tuy nhiên việc làm này cũng vấp phải một số khó khăn và vấn đề như: có một số ý kiến cho rằng Thầy Hiệu trưởng không xuất phát từ môi trường Giáo dục nghề nghiệp nên khó có thể đánh giá chính xác một số vị trí vai trò trong trường.Hai là: Phân công nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành của các cá nhân và bộ phận phụ trách để trong thời gian 6 tháng sẽ đủ chuẩn và giấy tờ hợp lệ để lên Cao Đẳng. Điều này thể hiện rõ phẩm chất Quyết đoán Táo bạo của Thầy, là chất xúc tác cho các bộ phận phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Ưu điểm của việc này là thông qua đó đánh giá thực chất các cá nhân có năng lực và trách nhiệm trong trường. Nhược điểm của nó là trong thời gia ngắn chắc chắn sẽ có nhiều sai sót sảy ra.Ba là: chủ trương nâng cao thu nhập cho toàn bộ nhân viên giáo viên trong trường: điều này thể hiện phẩm chất quan tâm sâu sát đến mọi người về đời sống và tinh thần, vật chất. Dùng kinh tế như liều thuốc tắng lực khuyến khích động viên mọi người gắn bó với tổ chức. Ưu điểm tạo sự minh bạch trong chi tiêu, xoá khoảng cách và suy nghĩ vụ lợi trong một số cá nhân.Nhược điểm: đôi khi dễ dãi trong chi tiêu, tạo tâm lý của nhà nước anh không sài thì người khác cũng sài.Bên cạnh 3 chủ chương rõ nét nhất còn một số vấn đề theo tôi đó là tồn tại chưa tốt cho trường như: Việc đánh giá nhân viên giáo viên về mức độ hoàn thành công tác do không muốn mất lòng nên Thầy còn cả nể chưa quyết liệt đối với những giáo viên thực hiện giờ lên lớp chậm trễ, nhân viên nghỉ làm không xin phép hoặc nghỉ quá số ngày nghỉ quy định. Đây là tính vị tình cả nể.Trong một số buổi liên hoan lễ tết, Thầy Biết xây dựng quan hệ thân thiết với nhân viên của mình, nhưng phải giữ được khoảng cách phù hợp, nhằm tránh dư luận không công tâm hay thiên vị trong đánh giá. Họ tên: Nguyễn Thanh Hoàng SBD: 24 Lớp: H601 Đơn vị: Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức- Thành Đoàn ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Câu 1: Để thực hiệu nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý sở, người lãnh đạo, quản lý cần có phẩm chất nào? Liên hệ thực tiến đơn vị anh (chị) nay? - Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Lãnh đạo hoạt động gây ảnh hưởng - mang tính định hướng –– tạo dựng niềm tin – thuyết phục - người khác để họ đồng lòng với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hệ thống mục tiêu - Khái niệm hoạt động quản lý: Quản lý hoạt động mang tính kỹ thuật, được quy định khuôn khổ thể chế xác định, nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác – thông qua loại quyền lực (quyền lực tổ chức hành chính buộc người tuân thủ – quyền lực vật chất tinh thần để điều chỉnh, kích thích động người) - Hai khái niệm giống chỗ: tác động đến người điều khiển hành vi, hoạt động người hướng về mục tiêu định đề Tuy nhiên hai khái niệm khác chỗ: * Vai trò hoạt động lãnh đạo quản lý sở: - Lãnh đạo quản lý nhà chiến lược định hướng phát triển đơn vị, tổ chức, xã hội - Là người điều khiển mục tiêu: người, thiết bị vật chất, tài nguyên; - Là biết biến công việc thực bàn tay người khác; - Sử dụng hiệu khai thác nguồn lực bản: tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật, người - Sử dụng người mực phát triển người theo mục tiêu phát triển Lãnh đạo quản lý sở là: - Tạo nên sức mạnh tập thể sở thống ý chí hành động;cấp sở nơi hỗ trợ trực tiếp cho dân cư, họ gặp khó khăn, tạo điều kiện cho người tham gia vào hệ thống chính trị chung quốc gia - Tạo môi trường vừa cho phép người dân được tự sáng tạo, vừa định hướng được người theo mục tiêu chung;(là đầu mối triển khai chính sách chung cách hiệu địa bàn sở phản ảnh nguyên vọng nhu cầu sở kiịp thời, hiệu quả) - Tạo nên phối hợp nhịp nhàng phận đơn vị thành hệ thống nhất; (là nơi trực tiếp hòa giải, phân xử nhằm tạo bầu khơng khí đồn kết, tương trợ ) - Góp phần tạo dựng sức mạnh bền vũng hệ thống chính trị; giảm nhẹ vai trò quản lý giám sát cấp Các nội dung hoạt động lãnh đạo quản lý sở: (Xây dựng mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động) Hoạch định mục tiêu phương hướng kế hoạch hoạt động cấp sở Dự báo biến động bên trong, bên cấp sở theo chiều hướng có lợi khơng có lợi, về thay đổi môi trường tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội có ảnh hưởng đến sở nào; nguồn lực, khó khăn, thuận lợi thực hiện; bên canh, cần sử dụng tất thơng tin có được Xác định mục tiêu, xem mục tiêu có phù hợp với điều kiện thực tế, khả thi khơng, có thỏa mãn được nhu cầu người dân đối tượng mục tiêu Lập kế hoạch, chương trình hành động để thực mục tiêu: xây dựng chương trình hành động để thực mục tiêu; lập kế hoạch hành động cho mục tiêu, phận, cá nhân theo thời gian Phẩm chất?? - Là người có tầm nhìn thời đại; có trình độ khả phù hợp với chất xã hội công nghiệp – xã hội đại Có tầm nhìn xa, tầm nhìn mới hoạch định mục tiêu phát triển, từ xây dựng kế hoạch phù hợp với lực, điều kiện có sở - Có tư khoa học, phương pháp tư duy vật biện chứng, phù hợp tính chất công nghiệp, lối sống đại, biểu lực tư sắc bén nhanh nhạy, uyển chuyển, sáng tạo Phẩm chất giúp nhà lãnh đạo hoạch định đường ngắn nhất, có lợi nhất, phù hợp để đạt được mục tiêu, theo kế hoạch - Khả tiên đoán, dự báo khả xảy thực tương lai, đồng thời dự phòng khả giải quyết, thực chúng điều kiện ngặt nghèo Phẩm chất cần thiết nhờ giúp nhà lãnh đạo ứng phó với tình bất ngờ, tránh lúng túng buông bỏ Tổ chức thực phương hướng, mục tiêu kế hoạch cấp sở: Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực tài chính, vật tư thiết bị Thiết lập củng cố, đổi mới máy tổ chức quản lý Hoạt động đối ngoại: quan hệ công tác với cấp trên, quan hệ với đối tác Điều hành điều chỉnh hoạt động cấp sở: điều hành công việc hàng ngày theo lịch làm việc, có thời gian tiến độ thực hiện; điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động cần thiết, hướng tới mục tiêu bản, lâu dài của tổ chức Phẩm chất?? Là người giải vấn đề: Nhận biết vấn đề nảy sinh tổ chức, sở Sẵn sàng đối mặt với tư cách người lãnh đạo, áp dụng nhiều cách tiếp cận khác để giải - Khả thu hút người quy tụ họ xung quanh mình, tổ chức, huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp tập thể để thực tối ưu mục tiêu chung - Có nhân cách lãnh đạo phù hợp với chất xã hội công nghiệp – xã hội đại phát triển theo hướng nhân văn: xu hướng mục tiêu chính trị phát triển tiến xã hội – người Nhân cách lãnh đạo yếu tố cần thiết việc tạo uy tín, từ uy tín giúp cấp dưới tin tưởng vào đường lối chủ trương, chiến lược, mục tiêu mà nhà lãnh đạo đề - Có tri thức kinh nghiệm phát triển tương ứng với tính chất công việc được giao: tri thức tổng hợp chuyên sâu Đây gọi chung tài người lãnh đạo xét về nhận thức chuyên môn nghiệp vụ - Phẩm chất Ln tìm tòi sáng tạo, cập nhật tiến khoa học vào cơng tác quản lý Vì vậy đòi hỏi người lãnh đạo phải đạt trình độ cao nhận thức tư logic, kể hiểu biết về nền khoa học – công nghệ đại, thao tác về kỹ thuật vi tính, viễn thông - Khả đoán, táo bạo, đồng thời lại chắn việc đưa định chỉ đạo hành động, phẩm chất quan trọng giúp nhà lãnh đạo tự tin vào khả thân sách lược quản lý mà xây dựng Kiểm tra, đánh giá, khuyến khích, động viên: Xây dựng điều hành chế độ kiểm tra chấn chỉnh hoạt động đơn vị nhằm đảm bảo việc, người thực kế hoạch đề Để kiểm tra có kết cần xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra, đo lường tiêu chuẩn theo kế hoạch vạch ra, điều chỉnh khác biệt tiêu chuẩn kế hoạch Xây dựng điều hành chế độ đánh giá về công việc, người Đánh giá công việc dựa tiêu chuẩn định sẵn cho công việc số lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí,… đánh giá người theo tiêu chí hồn thành khơng hồn thành nhiệm vụ, thái độ đối với cơng việc,… Xây dựng trùn thống văn hóa cấp sở: Mơi trường làm việc, thái độ lãnh đạo ảnh hưởng đến môi trường làm việc nhân viên Phẩm chất? - Khéo léo: phẩm chất truyền đạt nội dung, mong muốn đến cấp dưới, cấp trên, mà không tổn thương người khác diễn đạt đầy đủ nội dung cần truyền đạt - Là người tinh tế, sống có tình nghĩa, trước sau: phẩm chất cẩn thận, cân nhắc thiệt khen ngợi, hay phê phán người khác cho dung hoà mối quan hệ phát sinh Quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần, vật chất, tâm tư, tình cảm, thái độ đối tượng quản lý Khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua thực Phẩm chất?? - Là người có phẩm chất định lượng, cơng tâm, trách nhiệm với tổ chức: Công tâm nói cách khác phẩm chất cơng tư phân minh, rạch ròi, minh bạch khơng vị tình, không nể, không ngại va chạm - Phẩm chất đánh giá nguồn nhân lực: phân công người việc chuyên môn từ khích lệ, tạo sức hấp dẫn sức hút để tạo lòng trung thành, tận tâm ước muốn mạnh mẽ làm theo nhà quản lý, nhận thức động lực thúc đẩy người hoàn cảnh, điều kiện, không gian, thời gian khác III So sánh nhóm phẩm chất Người lãnh đạo quản lý đơn vị anh chị nay? Tôi tên Nguyễn Thanh Hồng cơng tác Phòng Cơng tác Học sinh Sinh viên Quan hệ xí nghiệp Trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức xin liên hệ thực tiễn đơn vị nhóm phẩm chất nêu đối với người lãnh đạo quản lý đơn vị Hiệu trưởng trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức sau: Nhìn chung phẩm chất thuộc bốn nhóm nêu đối với lãnh đạo trường được thể rõ nét: Trong bối cảnh Thầy Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm về trường cách năm, không thuộc chuyên môn giáo dục nghề nghiệp mà thuộc chuyên môn quản lý chính quyền Với mục tiêu xây dựng nâng cấp trường từ Trung Cấp nghề lên Cao Đẳng nghề chiến lược thể phẩm chất người có tầm nhìn xa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thay đổi phát chiển xã hội chủ trương nhà nước Mặt khác thầy hiệu trưởng xây dựng lộ trình ởn định tở chức cách chủ yếu sau: Một kiện tồn máy tở chức nhân sự: điều giúp người yên tâm công tác phát huy vị trí vai trò Thơng qua việc kiện tồn Hiệu trưởng thể phẩm chất kế thừa người tiền nhiệm sở nhân lực có khơng có thay đổi lớn Tuy nhiên việc làm vấp phải số khó khăn vấn đề như: có số ý kiến cho Thầy Hiệu trưởng không xuất phát từ mơi trường Giáo dục nghề nghiệp nên khó đánh giá chính xác số vị trí vai trò trường Hai là: Phân cơng nhiệm vụ cụ thể thời gian hoàn thành cá nhân phận phụ trách để thời gian tháng đủ chuẩn giấy tờ hợp lệ để lên Cao Đẳng Điều thể rõ phẩm chất Quyết đoán - Táo bạo Thầy, chất xúc tác cho phận phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công Ưu điểm việc thơng qua đánh giá thực chất cá nhân có lực trách nhiệm trường Nhược điểm thời gia ngắn chắn có nhiều sai sót sảy Ba là: chủ trương nâng cao thu nhập cho toàn nhân viên giáo viên trường: điều thể phẩm chất quan tâm sâu sát đến người về đời sống tinh thần, vật chất Dùng kinh tế liều thuốc tắng lực khuyến khích động viên người gắn bó với tở chức Ưu điểm tạo minh bạch chi tiêu, xoá khoảng cách suy nghĩ vụ lợi số cá nhân Nhược điểm: dễ dãi chi tiêu, tạo tâm lý nhà nước anh khơng sài người khác sài Bên cạnh chủ chương rõ nét số vấn đề theo tơi tồn chưa tốt cho trường như: Việc đánh giá nhân viên giáo viên về mức độ hồn thành cơng tác khơng muốn lòng nên Thầy nể chưa liệt đối với giáo viên thực lên lớp chậm trễ, nhân viên nghỉ làm không xin phép nghỉ số ngày nghỉ quy định Đây tính vị tình nể Trong số b̉i liên hoan lễ tết, Thầy Biết xây dựng quan hệ thân thiết với nhân viên mình, phải giữ được khoảng cách phù hợp, nhằm tránh dư luận không công tâm hay thiên vị đánh giá Câu Tại nói “Mục tiêu yếu tố quan trọng hàng đầu tổ chức”? Việc hoạch định mục tiêu đơn vị anh (chị) có ưu điểm hạn chế gì? Nêu phương hướng khắc phục hạn chế Mục tiêu kết hành động trạng thái sở tương lai Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lường kết hành động cho thời điểm cần hồn thành mục tiêu biết được mục tiêu được hoàn thành mức độ Ngồi ra, mục tiêu mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể Việc hồn thành mục tiêu khơng phải chỉ được đo lường tiêu chí quy mơ chất lượng mà phải được xem xét về khoảng thời gian thực Hơn nữa, mục tiêu lãnh đạo, quản lý phải kết hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng tối đa hóa độ hài lòng người liên quan Đối với tổ chức Mục tiêu có ý nghĩa:  Định hướng hoạt động toàn đơn vị thể qua việc đề mục tiêu, xây dựng phương hướng, lập kế hoạch  Căn cứ yếu tố khách quan, chủ quan để sử dụng khai thác hiệu nguồn lực (tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật, người, ) đặc biệt nguồn lực người  Xây dựng niềm tin, thuyết phục người khác thực mục tiêu đề  Tạo môi trường vừa cho phép người được tự sáng tạo vừa định hướng người theo mục tiêu chung  Tạo nên phối hợp đồng phận khác đơn vị để tạo thành hệ thống  Kiểm tra, kiểm soát được lộ trình thực mục tiêu  Đánh giá kết thực mục tiêu Người lãnh đạo quản lý xác định mục tiêu đơn vị vào yếu tố:  Yếu tố khách quan: cứ vào chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức Theo chỉ đạo cấp theo định hướng phát triển chung ngành, đơn vị, công việc Thực tiễn xã hội, địa phương, nguồn lực Xu phát triển thời đại Nhu cầu xã hội Kết so với giai đoạn trước  Yếu tố chủ quan: cứ vào Tài, Đức Tầm nhìn lãnh đạo Ví dụ: - Chức nhiệm vụ quan là: - Mục tiêu quan cụ thể dựa cứ mục tiêu chung ngành: • Liên hệ thực tiễn: Tơi tên Nguyễn Thanh Hồng cơng tác Phòng Cơng tác Học sinh Sinh viên Quan hệ xí nghiệp Trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức xin liên hệ thực tiễn đơn vị việc hoạch định mục tiêu đối với đơn vị trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức sau: - Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn là: Hiện người học nghề có nhu cầu tìm đến mơi trường có uy tín có đầu tư sở vật chất, có chất lượng đào tạo cao cho nhu cầu Đối với doanh nghiệp sản xuất tuyển dụng về nhu cầu tuyển dụng lượng lớn cơng nhân qua đào tạo có tay nghề cao lớn - Đối với nhận thức lãnh đạo trường: nhu cầu khách quan, xu xã hội hội thách thức cho nhà trường tình hình mới Mục tiêu nhà trường xây dựng “ Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với cung ứng ngồn lao động có chất lượng đấp ứng thị trường lao động khu vực Đông Thành phố đến năm 2020” - Xác định phương tiện, điều kiện đạt mục tiêu Đánh giá chung: + Về sở vật chất Trường được Tổng cục Dạy nghề đầu tư nghề trọng điểm cấp khu vực Đó nghề Điện cơng nghiệp nghề Điện Tử công nghiệp + Về nhân lực giáo viên: 60% giáo viên đạt chuẩn Thạc sĩ Trẻ tay nghề cao - Xác định cách thức, biện pháp cụ thể đạt mục tiêu * Nếu đánh giá theo độ SMART mục tiêu: - S - Specific: Cụ thể, rõ ràng dễ hiểu điểm thể rõ cụ thể: + Các chính xách ưu đãi đối với giáo viên học tập nâng cao trình độ như: hỗ trợ 10 triệu đồng đối với giáo viên học cao học trình độ thạc sĩ, tăng ngàn đồng tiết đối với giáo viên thạc sỹ chuyên ngành Giảm số chuẩn cho giáo viên biên soạn giáo trình nghiên cứu khoa học… - M - Measurable: Đo đếm được Tất công tác nhằm phục vụ chất lượng dạy học đều quy thành đơn vị chuẩn quy thành tiền Công khai hội nghị công nhân viên chức năm - A - Achievable: Có thể đạt được chính khả Chỉ tiêu được tính % % quy định giao ước thi đua kế hoạch năm Dựa vào tiềm lực chủ trương tuyển dụng nhà trường - R - Realistic: Thực tế, không viển vông Được xây dựng dựa kế hoạch phát triển địa phương (Quận- TP-Sở LĐTBXH) - T - Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu vạch Như vậy khái quán về tầm nhìn mục tiên mà nhà trường đặt về hoàn thành tốt đẹp Ưu điểm hạn chế việc hoạch định mục tiêu đơn - - - - vị? Ưu điểm: So với trạng năm về trước lãnh đạo nhà trường có quan tâm về xây dựng mục tiên ngắn hạn dài hạn Thông qua mục tiêu xây dựng được kế hoạch chi tiết cụ thể Mọi công tác được tổ chức khoa học trước nhờ vào tiêu chí cụ thể, dễ đánh giá Khuyết điểm: Trong mục tiêu chưa quy định rõ chất lượng công việc cụ thể như: Việc biên soạn giáo trình, giáo án theo chuẩn nào? Ai người đánh giá chất lượng giáo trình? Phân cơng thực phần nào? Tở chức nghiệm thu giáo án giáo trình nào? Duy trì năm nào? Và có trách nhiệm tởng kết đánh giá đó? Bộ phận Đào tạo chưa thực hình dung cơng việc cần phải làm từ chưa xây dựng được nội dung kế hoạch cụ thể cho mục tiêu Chưa tham khảo học hỏi rút kinh nghiệm trường khác vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo Các mục tiêu ngắn hạn sở vật chất chưa được tập trung mục tiêu ví dụ như: khoản kinh phí mua sắm trang thiết bị cho nghề trọng điểm cấp Khu vực phân tán đầu tư dàn trải qua nghề trọng điểm Về người chưa chủ động công tác đưa người nước đào tạo chế độ ưu đãi tập huấn nước về thất chất xám cơng sức tiền của nhà nước Ví dụ như: năm được sở thông báo kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tay nghề Hàn Quốc nhà trường mới tìm kiếm tìm hiểu nhu cầu giáo viên đủ điều kiên cho Phương hướng khắc phục hạn chế việc hoạch định mục tiêu nêu trên? Phương hướng để làm tốt mục tiêu đề nhà trường cần làm tốt việc sau: Cần xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được giai đoạn Cần xây dựng kế hoạch tổng thể chi tiết cho mục tiêu đề Quán triệt mục tiêu đến tất phận Quyết tâm đầu tư, thực cho mục tiêu Tháo bỏ rào cản, vướng mắc làm chậm lệch mục tiêu cụ thể đề ra, khơng phải thấy khó bỏ Cần có chủ trương sử dụng nguồn lực, người, điều kiện sở vật chất lợi sở cách có hiệu Tích cực học tập kinh nghiệm trường khác nơi, rút kinh nghiệm sai lầm, tồn thực mục tiêu chung mục tiêu riêng, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với trạng trường Câu Trình bày kiểu phong cách lãnh đạo: độc đoán, dân chủ, tự Đánh giá việc vận dụng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo, quản lý đơn vị anh (chị) nay? *Khái niệm phong cách LĐ: Phong cách lãnh đạo, quản lý Là mẫu hành vi mà nhà QL, LĐ lựa chọn nhằm tác động cách có hiệu đến đối tượng LĐ, QL nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ LĐ, QL đề * Có 03 loại phong cách lãnh đạo cụ thể: - Phong cách độc đoán: +Đặc điểm: Người lãnh đạo sử dụng phong cách tập chung quyền lực, nắm bắt tất quan hệ thông tin Các định, mệnh lệnh đưa chỉ dựa sở kiến thức, khả kinh nghiệm người lãnh đạo, không quan tâm đến ý kiến người dưới quyền, buộc cấp dưới phải thực cách tập trung, chính xác, nghiêm ngặt Bản thân người lãnh đạo trực tiếp kiểm tra việc thi hành cấp dưới Dòng thơng tin tở chức chỉ có chiều từ xuống + Về ưu điểm: Phong cách độc đốn có ưu điểm giải nhanh chóng nhiệm vụ đảm bảo việc tập trung quyền lực + Về hạn chế: Phong cách thiếu dân chủ, không tranh thủ được trí tuệ kinh nghiệm cấp dưới dễ tạo nên trạng thái bất bình, căng thẳng, không vậy người lãnh đạo phải trực tiếp kiểm tra việc thi hành cấp dưới nên người lãnh đạo mệt - Phong cách dân chủ: + Đặc điểm:Người lãnh đạo không theo ý kiến chủ quan mà ln mở rộng dân chủ, tranh thủ, động viên người tham gia vào định quản lý giải nhiệm vụ đơn vị thân người lãnh đạo biết phân quyền phù hợp, không ôm đồm Công việc được phân cơng, giải quyết, đánh giá đều có tham gia tập thể Dòng thơng tin tở chức tồn hai chiều từ xuống từ dưới lên +Về ưu điểm: Phong cách phát huy được trí tuệ, khả sáng tạo cấp dưới, động viên được tính tích cực người tiến hành cấp dưới ln nhận thấy định hay cơng việc có tham gia ý kiến +Về hạn chế: Phong cách dẫn đến việc nhiều thời gian, đòi hỏi người lãnh đạo phải thông minh, nhanh nhạy đặc biệt phải có tài tở chức quản lý sử dụng xếp cán hợp lý phù hợp với lực -Phong cách tự do: +Đặc điểm:Người lãnh đạo có phong cách thường tham gia ít vào công việc tập thể, giao hết quyền hạn, trách nhiệm cho người Thông tin tổ chức được cung cấp hết cho người cho phép người tự hành đông theo suy nghĩ, theo cách thức mà cho tốt +Về ưu điểm: phong cách phát huy tối đa khả cấp dưới +Về hạn chế: Phong cách dễ dẫn đến tình trạng người lãnh đạo thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ, mạnh lấy làm, dẫn đến chồng chéo công việc • Giữa phong cách khác điểm sau: Phong cách độc đoán Phong cách dân chủ Phong cách tự Tập trung quyền lực Phân phối quyền lực Phát huy quyền lực người Tự thu thập thông tin Giao cho cấp dưới thu thập Do cấp dưới tự tìm thơng tin thông tin Tự định tự chỉ Dựa vào phối hợp để Tùy theo diễn biến tình đạo thực điều chỉnh hình Tuy nhiên phong cách khơng có phong cách tốt phong cách mà có cấp độ khác Nếu người lãnh đạo vận dụng tốt, hiệu đạt đến đỉnh cao phong cách đều tốt giống ngược lại *Liên hệ đơn vị: Tơi tên Nguyễn Thanh Hồng cơng tác Phòng Cơng tác Học sinh Sinh viên Quan hệ xí nghiệp Trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức xin liên hệ thực tiễn đơn vị việc vận dụng phong cách lãnh đạo đối với đơn vị trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức sau: Hiệu trưởng trường tơi có phong cách lãnh đạo mang xu dân chủ nhiều hơn: Trong công việc Hiệu trưởng lắng nghe ý kiến đóng góp cấp dưới trước tởng kết lại định Cụ thể việc tinh giảm biên chế Theo đề xuất tham mưu Thầy Hiệu phó chuyển thư ký khoa thành giáo viên giữ lại thư ký khoa Thư ký khoa người đảm nhiệm công việc hỗ trợ công tác khoa chuyên môn Chuyển nhân về phòng Cơng tác Học sinh sinh viên để quản lý Theo góp ý Thầy hiệu phó Phòng cơng tác HSSV chỉ quản lý về giấc làm việc, chun mơn khơng thuộc phòng CTHSSV quản lý Việc được lấy ý kiến cấp Uỷ nhà trường thống sau họp bàn Tuy nhiên trình triển khai thực gặp phải số vấn đề phát sinh như: Thư ký khoa khơng chịu ngồi làm việc phòng mà muốn về văn phòng khoa điều gây khó khăn cho Phòng CTHSSV việc quản lý giấc nhân viên Để bảo vệ quan điểm Thầy hiệu phó cương đòi ban giám hiệu thực theo thầy tham mưu Như vậy thấy công tác lãnh đạo lãnh đạo sử dụng phong cách có ưu điểm khuyết điểm định Trong trường hợp này: Ưu điểm: − Thực chủ trương lãnh đạo − Tôn giải pháp cấp dưới − Tập hợp được đồng thuận hoạt động quản lý lao 10 nghiệp vụ nhiên buổi hội nghị tập huấn chun nghành tở chức phiên tòa rút kinh nghiệm đồng chí đều tham gia để học hỏi kinh nghiệm, giải công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn đồng chí đều xin ý kiến tham vấn cấp phó phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân Tp.hồ Chí Minh Tuy nhiên đơi lúc đồng chí tỏ bảo thủ, khơng có cầu thị tiếp thu ý kiến cấp dưới Cụ thể kiểm tra viên, Kiểm sát viên đề xuất án dân khác quan điểm đường lối giải Viện phó đưa lên định đồng chí thường duyệt theo ý kiến cấp phó mà khơng lắng nghe, trình bày quan điểm ý kiến Kiểm tra viên, kiểm sát viên - Tác phong làm việc động sáng tạo: Nhạy bén việc phát mới, ủng hộ mới tích cực nhân lên thành diện rộng, thành phong trào để đời sống vật chất, tinh thần nhân dân sở ngày được cải thiện, đổi mới, văn minh Tác phong làm việc đơn vị thể chỗ đồng chí áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, trước văn đồng chí thường gửi giấy để tiết kiệm đổi mới văn đều được đồng chí gửi vào Gmail cá nhân, chỉ văn quan trọng đồng chí mới gửi trực tiếp giấy Tuy nhiên tác phong làm việc đồng chí Lãnh đạo hạn chế chỗ đơi lúc đồng chí thiếu động, sang tạo việc điều hành công việc, thể khâu tổ chức xếp cán bộ, nhiều phận lãnh đạo cán phụ trách khâu từ trước đến mà không thay đổi vị trí công tác dẫn đến cơng việc phận trì trệ, năm chỉ dừng lại mức hoàn thành chỉ tiêu mà khơng có bứt phá đởi mới - Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong: Là yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng đối với xã hội, tạo được tín nhiệm, niềm tin nhân dân Để tạo bước chuyển mới đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa…rất cần đến tác phong gương mẫu, tiên phong người cán lãnh đạo, quản lý để qua người dân mến phục, noi theo tin tưởng Ở đơn vị lãnh đạo- thể phong cách biểu chỗ phong trào quan phát động đồng chí người chấp hành nghiêm chỉnh đầu tiên, ví dụ quan phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt ngày lương đồng chí người thực Về ưu điểm phong cách lãnh đạo, chính gương mẫu, tiên phong làm gương cho công chức noi theo, học tập Tuy nhiện tác phong làm việc chỗ lãnh đạo có hạn chế chỗ nhiều lúc đồng chí nói lại khơng làm chẳng hạn việc quan quy định không được hút thuốc quan đông chí hút điều làm cho cán khác khơng nể phục, coi thường quy định chính lãnh đạo đặt * Về phương hướng khắc phục hạn chế: Trong hạn chế về tác phong làm việc quan tơi Nhận thấy hạn chế lớn đề cao dân chủ dẫn đến thiếu đoán 14 cơng việc, cấp phó lấn lướt buổi họp quan được vai trò người đứng đầu Bên cạnh làm việc chưa hiệu dẫn đến việc nói nhiều khơng làm, nói xong để dẫn đến việc cán cấp dưới không tin tưởng, làm theo Do để khắc phục hạn chế thời gian tới đòi hỏi phải cứng rắn cơng tác chỉ đạo điều hành, đốn việc định, thực công việc đưa Có thể liệt kê mơt số đặc điểm cần ý việc lãnh đạo đơn vị sơ từ đối chiếu làm phương hướng khắc phụ lỗi phát huy vai trò lãnh đạo tốt sau: stt Người lãnh đạo phải Nhưng phải … Biết xây dựng quan hệ phải giữ được khoảng thân thiết với nhân viên cách phù hợp Biết đoán Biết tin tưởng nhân viên phải để mắt đến phải biết lắng nghe việc đơn vị vụ lợi ích tồn tở chức chính kế hoạch Biết trình bày ý kiến phải trình bày cách tế nhị Biết nhìn xa trơng rộng khơng suy nghĩ viển vông Biết nói mạch lạc phải biết điểm dừng Biết suy nghĩ động phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế 10 hợp cho riêng Biết tính đến mục đích đồng thời phải phục Biết lập thời gian biểu phù phải linh hoạt với đơn vị Biết tự tin vào thân phải khiêm tốn Một số sai lầm cần tránh phong cách lãnh đạo Không nghe lời khuyên tập thể Không thay đổi suy nghĩ sai Rất ít ủy quyền cho người khác để tránh việc quyền lực thân bị giảm thường hạ thấp người được ủy qùn Tuyển dụng nhân viên có trình độ yếu để họ trở thành mối đe dọa, trì cơng việc cho người khác Thường e ngại, nghi ngờ người có trình độ tốt, chia 15 tách nhân viên để dễ dàng kiểm soát nhằm tránh đe dọa đến quyền lực họ Xen lẫn tính chất cá nhân vào công việc Câu Nêu hình thức tuyên truyền, thuyết phục Để đạt mục tiêu tuyên truyền, thuyết phục, người lãnh đạo quản lý cần lưu ý chuẩn bị yếu tố nào? Liên hệ thực tiễn vấn đề đơn vị anh (chị) Khái niệm tuyên truyền, thuyết phục (TT-TP): truyền bá giáo dục giải thích nhằm chuyển biến nâng cao về nhận thức; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, xây dựng thành niềm tin; thúc đẩy người hành động cách tự giác, nhằm thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề Mục tiêu hướng tới tuyên truyền thuyết phục nhằm thay đổi mặt bao gồm nhận thức, thái độ hành động đối tượng để thực mục tiêu chung đơn vị Các hình thức TT-TP bao gồm:  TT-TP cá nhân: gặp gỡ trực tiếp; thăm nhà; vận động hành lang  TT-TP nhóm: thảo luận nhóm nhỏ; diễn thuyết trước công chúng Để thực buổi TT-TP thành công tốt đẹp trước đám đơng ta cần có cơng đoạn:  Quy trình chuẩn bị (có vai trò định) a/ Nghiên cứu đối tượng + Sự cần thiết nghiên cứu đối tượng Tùy vào đối tượng nghe CBLĐQL lực chọn phương pháp, tư liệu thuyết minh, ngôn ngữ phù hợp + Nội dung cần nghiên cứu: - Đặc điểm XH Thành phần, giai cấp,nghề nghiệp, học vấn, giới tính, tuổi tác - Đặc điểm tư tưởng, tâm lý XH Hệ thống quan điểm, chính kiến, động cơ, khuôn mẫu tư duy, trạng thái tâm trạng thể chất đối tượng… - Nhu cầu về thông tin, thái độ đối tượng về nội dung thông tin  CB LĐQL chọn cách thức thỏa mãn nhu cầu Từ nghiên cứu LĐQL xác định: mục đích, nội dung, phương thức, địa điểm, không gian, thời gian thích hợp cho buổi diễn thuyết b/ Chọn chủ đề cho diễn thuyết Chủ đề phải thỏa mãn yếu tố sau: Mang đến cho đối tượng thông tin mới, hấp dẫn Mang tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin, phản ánh được tâm tư nguyện vọng cộng đồng, người dân Mang tính thời sự, tính cấp thiết tác động lớn đến dư luận XH, vấn đề mà công chúng quan tâm Mang tính giáo dục tư tưởng Phải góp phần giáo dục tư tưởng cho người nghe, góp phần giúp người nghe hiểu đường lối, 16 chính sách, pháp luật tâm thực Giúp người nghe hiểu vấn đề theo điều kiện bối cảnh c/ Xây dựng đề cương diễn thuyết Đề cương cần thỏa mãn yêu cầu sau: Thể được mục tiêu cần tuyên truyền thuyết phục thông qua: luận cứ, luận điểm, luận chứng Bao hàm đầy đủ nội dung tuyên truyền cách logic, hệ thống Đề cương thường gồm phần: • Phần mở đầu Nên chọn phương thức lung khời phải ngắn gọn súc tích quan trọng, cần thể hiện: − Tạo không khí thân thiện, tích cực − Tạo ý, gây nhạc nhiên  thu hút đối tượng = kiện, tượng, số liệu có tính biểu tượng, thời có liên quan trực tiếp đến nội dung diễn thuyết − Quy định phương thức trao đổi, tranh luận hay phản biện − điều cần tránh mở đề: Tránh lang mang dài dòng, Tránh khơng liên quan đến vấn đề Khơng việc xin lỗi, cáo lỗi… • Phần thân − Bố cục chặt chẽ, có quy tắc định: Theo thời gian:  khứ ngược lại; Không gian: gần  xa ngược lại; Quan hệ nhân quả: nguyên nhân  hậu quả; So sánh, đối chiếu: chọn mốc so sánh hợp lý; Quy nạp: từ riêng lẻ khái quát  chung nhất; Diễn dịch, phân tích: chung  riêng lẻ; Trinh tự POP: Từ vấn đề cần giải  đề xuất giải pháp  phân tích lựa chọn giải pháp phù hợp − Tính xác định, quán có luận chứng khoa học, thực tiễn cụ thể Phương tiện, tư liệu thực tiễn hỗ trợ, minh họa sinh động, thuyết phục − Tính tâm lý, sư phạm Khiêm tốn, hòa đồng nhân cách, diễn đạt rõ nghĩa, khơng thao thao bất tuyệt, không ồn ào, lúc nhấn mạnh, lúc chậm rãi, lúc lắng đọng người ta nghe, người ta thấm nội dung truyền đạt Đồng thời tạo làm chủ, ý trình tương tác ánh mắt, nụ cười, nét mặt ta người nghe; người nghe với Có tính giáo dục cao • Phần kết luận Phải chốt được, tạo ấn tượng cho nội dung chính đưa nhận xét, kết luận chung Đặt cho người nghe nhiệm vụ định kêu gọi hành động  Trình bày b̉i diễn thuyết: Q trình diễn thuyết q trình tương tác hai chiều người nói người nghe thông qua kênh: Kênh ngôn ngư kênh phi ngôn ngữ (fim ảnh, âm thanh, cử chỉ, động tác, cảm súc…) a/ Một số kỹ thu hút ý gây ấn tượng Nội dung thơng tin mới; thời sự; thiết thực, trình bày logic, ngơn ngữ chính xác, phở thơng, có tính biểu cảm Dùng cac thủ thuật sau Tăng hàm lượng thông tin = cách xử lý tốt lượng dư thửa ngôn ngữ diễn đạt Tăng hấp dẫn = sử dụng yếu tố bất ngờ, kịch tính, cách trình bày 17       + + + độc đáo Sử dụng biện pháp ngôn ngữ: từ láy; ẩn dụ, văn thơ, câu đối, âm tiết hòa nhịp điệu… Trình bày xen kẽ thực tế với trừu tượng.(sự kiện xen kẽ khái niệm, phạm trù…) Khai thác tối đa mối quan hệ số lượng số liệu  nêu bật vấn đề Phát biểu ngẫu hứng, thoát ly đề cương b/ Thủ thuật tạo ý Dựa quy luật tâm sinh lý; quan sát thái độ, hành vi người nghe Cử chỉ, vận động kết hợp với di chuyển (ko nên đứng yên chỗ) Thủ thuật âm Lúc to, lúc nhỏ phù hợp với tâm trạng người nghe Phương tiện trực quan Thay đổi phương thức giao tiếp từ độc thoại  đối thoại Khôi hài Ca hát, chơi chữ, nói lái, ngữ cảnh  giảm căng thẳng, mệt mỏi tạo lại ý Kỹ trả lời thực đối thoại Rõ, trúng, yêu cầu câu hỏi; có lập luận sở khoa học, có cứ xác đáng; nhã nhặn, khiêm tốn, phù hợp quan hệ giáo tiếp; gợi ý để người hỏi tự trả lời; trả lời hay hẹn cuối b̉i, b̉i khác tiếp tục diễn thuyết; Hạn chế phạm vi vấn đề  tránh lang mang; phù hợp thẩm quyền liên quan lợi ích quốc gia hay pháp lý Các nội dung chuẩn bị buổi TT-TP : WHO (Ai?): xác định vai trò, vị trí người thuyết trình WHAT? (Cái gì?): xác định nội dung thuyết trình WHOM (cho ai?): xác định đối tượng tham gia đặc điểm đối tượng WHY (Tại sao?): xác định mục đích b̉i thuyết trình, mục đích vấn đề cần nói WHERE (Ở đâu?): xác định không gian, địa điểm buổi thuyết trình WHEN (Khi nào?): xác định thời gian tở chức, thời lượng b̉i thuyết trình HOW (Như nào?): xây dựng đề cương, dàn ý chi tiết chi buổi thuyết trình Mở đầu: giới thiệu sơ lược thân, tên chuyên đề, mục tiêu chuyên đề Nội dung: chia thành mục nhỏ, liệt kê phương phép, phương tiện hỗ trợ Kết luận: tóm tắt, định hướng thái độ xây dựng kế hoạch hành động Liên hệ thực tiễn: Tơi tên Nguyễn Thanh Hồng cơng tác Phòng Cơng tác Học sinh Sinh viên Quan hệ xí nghiệp Trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức xin liên hệ thực tiễn đơn vị việc vận dụng kỹ tuyên truyền thuyết phục lãnh đạo Trường trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức về việc thuyết 18 phục Phụ huynh học sinh đăng ký nhập học trường: Công tác tư vấn hướng nghiệp trường năm gần trở thành việc làm thường xuyên nề nếp, tổ chức cách khoa học có năm lại làm tốt Để có thành cơng nhờ đánh giá tầm quan trọng vấn đề tuyên truyền thuyết phục phục huynh học sinh đến tham quan nghe tư vấn tận nơi trường Để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền thuyết phục được thành công Lãnh đạo nhà trường tổ chức chuyên đề nghiên cứu cụ thể Các bước chuẩn bị: Về nội dung: - Xác định hinh thức chính giải thích chính xách nhà trường hội trường, hai hình thức tham quan hướng nghiệp xưởng thực hành - Nội dung được thống giống phận về thời gian, nội dung trọng tâm - Xác định mục tiêu cần đạt được qua buổi tuyên truyền hướng nghiệp Công tác chuẩn bị: - Phân công phận quản trị thiết bị, chuẩn bị sở vật chất, âm thanh, lao, máy chiếu… Công tác vệ sinh máy móc, xưởng…đảm bảo máy móc hoạt động tốt, - Phân công phận hành chính tổ chức xe đưa rước học sinh tận nơi - Phân cơng Phòng Đào tạo, khoa chun mơn, giáo viên giảng dạy chuẩn bị nội tuyên tuyền thuyết phục, tư vấn - Phân cơng Phòng CTHSSV bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn đường, y tế… Công tác thực hiện: - Bộ phận đón tiếp, tở chức hướng dẫn em học sinh vào hội trường ổn định trò chơi khởi động, phim giới thiệu tổng quan về trường - Lãnh đạo nhà trường tiến hành tuyên truyền định hướng thuyết phục theo kịch bản: + Lựa chọn nghề tương lai không thiết phải đường vào đại học + Về chính sách miễn 100% học phí đối với Học sinh tốt nghiệp THCS học nghề + Về học vụ: thời gian học, chương trình học, chương trình liên thơng lên cao đẳng… + Về quyền lợi đăng ký học, + Uy tín đào tạo nhà trường thông qua số cụ thể: Tỷ lệ trường, Tỷ lệ có việc làm… + Về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh tham gia học trường - Tham quan thực tế máy móc, trang thiết bị đại xưởng thực hành, nhằm khơi gợi tò mò, định hướng khả năng, đam mê học sinh Như vậy vận dụng công tác tuyên truyền thuyết phục lãnh đạo Trường CĐN Thủ Đức nói làm tốt khâu xác định 19        WHO :Người giữ vai trò tun trùn thuyết phục chính người có uy tín lãnh đạo, giáo viên có kinh nghiệm WHAT: Tuyên truyền thuyết phục gì, chính thuyết phục phụ huynh học sinh tham gia đăng ký học trường, thông qua chính sách ưu đãi nhà nước, thông qua giải pháp giành cho học sinh có học lực trung bình trở xuống WHOM (cho ai?): xác định đối tượng tham gia đặc điểm đối tượng học sinh có học lực trung bình trở xuống WHY: xác định mục đích b̉i thuyết trình, mục đích vấn đề cần nói Nói được lợi ích mang lại cho người tham dự WHERE: xác định khơng gian, địa điểm b̉i thuyết trình, tở chức thời gian phù hợp thứ chủ nhật, thời gian nghỉ kỳ…tạo điều kiện xe đưa rước tận nơi WHEN: xác định thời gian tổ chức, thời lượng b̉i thuyết trình HOW: xây dựng đề cương, dàn ý chi tiết chi b̉i thuyết trình Câu Trình bày vai trò thơng tin quản lý? Để đảm bảo hiệu thực công việc, người lãnh đạo, quản lý cần tiến hành quy trình thu thập xử lý thông tin nào? Liên hệ thực tiễn đơn vị anh (chị) nay? I Lý thuyết a Thông tin, thông tin quản lý Đặc điểm phân loại b Thông tin vai trò lãnh đạo quản lý a − − − − II Quy trình thực tế Xác định nhu cầu thông tin – mục tiêu thu thập xử lý thông tin Chủ thể cần – có nhu cầu thơng tin : Hệ thống bảo đảm thông tin – chịu trách nhiệm thu thập xử lý thông tin Nội dung thông tin cần thu thập xử lý Thời hạn thu thập xử lý thông tin: b Kế hoạch thu thập thông tin: + Xác định mục tiêu: + Nơi nhận kết xử lý thơng tin + Hình thức hình thức kết xử lý thông tin + Xác định nguồn cung cấp thông tin: + Xác định phương pháp thu thập thông tin: + Xác địnhngười thực – thu thập thông tin : + Xác định công cụ hỗ trợ: + Xác định thời gian thực hiện: C Thực a Thu thập thông tin b Xử lý thông tin i Hiện trạng ii Đề xuất: c Báo cáo kết thu thập xử lý thông tin: Qua 20 rút kết luận cho hoạt động lãnh đạo quản lý? Khái niệm: Thông tin lãnh đạo quản lý truyền đạt thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, được người nhận hiểu rõ ý nghĩa thông điệp mà người gởi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực mục tiêu lãnh đạo, quản lý Đặc điểm bật:  Xét về thái độ vật chất dưới dạng tĩnh, thông tin quản lý thông điệp, tin tức, sản phẩm hữu hình, sản phẩm vơ hình  Thông tin gắn liền với vận động Quy trình thu thập, xử lý thơng tin: a) Thu thập thông tin:  Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin (Nhu cầu thông tin quan, UBND, cá nhân người lãnh đạo quản lý)  Xác định nguồn kênh thông tin (Thông tin từ công văn chỉ thị cấp trên; Thông tin từ báo cáo cấp dưới; Thông tin từ quan báo chí; Thông tin từ kinh nghiệm, địa phương khác, sở khác)  Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt b) Xử lý thông tin:  Xử lý thông tin tức thời: phải trả lời cho dân, trả lời cho quan báo chí  Xử lý theo quy trình: + Phải có người tiếp nhận thơng tin (số ghi cơng văn đến, đi) + Phân loại thông tin: thuộc thông tin hay công văn đến cho đối tượng, đến phận có trách nhiệm để xem xét, giải + Lưu trữ thông tin (lưu trữ đâu lưu trữ phương tiện cho dễ tìm) + Xử lý thông tin (truyền đạt kết xử lý thơng tin, trùn đạt đến nơi có nhu cầu) Các kỹ cần có:  Kỹ thu thập thơng tin: + Kỹ xác định loại thông tin cần thiết + Kỹ xác định nguồn thông tin + Kỹ lựa chọn phương pháp thu thập thông tin + Kỹ quan sát trực tiếp giác quan + Kỹ tìm đọc thơng tin  Kỹ xử lý thông tin: + Kỹ ghi chép thông tin + Kỹ phân loại thông tin + Kỹ xếp, kết cấu thông tin + Kỹ xử lý thống kê + Kỹ xây dựng biểu đồ 21 + Kỹ trích dẫn thơng tin + Kỹ trình bày thơng tin Liên hệ thực tiễn: Tôi tên Nguyễn Thanh Hồng cơng tác Phòng Cơng tác Học sinh Sinh viên Quan hệ xí nghiệp Trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức xin liên hệ thực tiễn đơn vị việc vận dụng thu thập xử lý thông tin lãnh đạo Trường trường Cao Đẳng nghề Thủ Đức: Thực tiễn đơn vị tơi cơng tác lãnh đạo dùng nhiều hình thức thu thập thông tin xung quanh công tác quản lý đơn vị qua nhiều kênh nhiều hình thức Trong thể quan tâm sâu sát đến tình hình đơn vị nhiên thể tinh tế việc thu thập xử lý thông tin cách khoa học - Thông qua họp giao ban hàng tuần - Thông qua phản ánh từ nhân viên cấp dưới - Thông qua diễn biến việc… - Thông qua nguồn tin chính thống khơng chính thống… Bên cạnh lãnh đạo thường hay sử dụng việc dò hỏi như: “Có mới khơng? ” điều diễn thường xuyên thân cảm thấy cách làm không khoa học Xét về Ưu điểm - Nắm bắt nhanh tình hình việc Nhược điểm: - Là nguồn tin không chính thống dễ sai lệch - Tạo bất ởn định cách nhìn về lãnh đạo đối với nhân viên (bới móc chuyện riêng tư người khác) tạo tâm đề phòng chỗ nói được chỗ khác nói được - Tạo tâm phe cánh tổ chức - Nếu phản ánh được giải liền thể lãnh đạo léo xử lý thông tin, lộ sở - Nếu phản ảnh không được giải Uy tín lãnh đạo bị giảm sút - Gây hiểu lầm đố kỵ đề phòng nhân viên Như vậy để làm tốt công tác thu thập thông tin lãnh đạo cần cân nhắc giá trị thông tin, quan trọng không quan trọng Xây dựng uy tín lãnh đạo thông qua nhân cách, Tâm, Đức, Tài Đảm bảo yếu tố bí mật, công tâm cho nguồn tin Xử lý khéo léo cách thông tin nhạy cảm Lựa chọn mẫu đúng, chính xác Khéo léo phương thức tiếp cận thơng tin Bình tĩnh cách xử lý thơng tin 22 Câu Trình bày giai đoạn sáng kiến ban hành định lãnh đạo quản lý? Nêu ví dụ cụ thể hoạt động thực tiễn đơn vị anh (chị) Cần lưu ý điều để sáng kiến định hiệu quả? 1.Khái niệm: Ra định trình tư nhằm phát mâu thuẫn tình lãnh đạo quản lý với đòi hỏi nhiệm vụ phải thực hiện, từ lựa chọn tìm phương án tối ưu phương án xác định từ trước nhằm giải mâu thuẫn Quyết định lãnh đạo, quản lý thể ý chí chủ thể hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, được thể dưới hình thức định (nghị quyết, định, chỉ thị…), nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định Để được định đúng, có tính khả thi, được quần chúng nhân dân ủng hộ, định lãnh đạo, quản lý cấp sở phải đáp ứng được yêu cầu sau: - Tính chính trị: chủ trương Đảng; phù hợp với mục tiêu ngành/địa phương; - Tính hợp pháp: quy định hiến pháp, pháp luật, thẩm quyền; hình thức thể thức quy định; - Tính hợp lý: hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể xã hội; - Tính khả thi: cứ vào tài lực, nhân lực, vật lực; - Tính kịp thời: khơng nóng vội chủ quan, khơng trì trệ kéo dài; - Tính hệ thống, toàn diện: định sau phải phù hợp với định trước, phù hợp quy luật; Quy trình định LĐQL: bao gồm công đoạn: Sáng kiến ban hành định; Soạn thảo định; Thông qua dự thảo; Ban hành định Quy trình định lãnh đạo đơn vị gồm bước sau: -Bước 1:Xác định vấn đề cần giải quyết: chỉ mâu thuẩn tình cần giải quyết, nhận diện gọi tên vấn đề - Bước 2: Phân tích vấn đề: thu thập xử lý thông tin liên quan, đề phương án để giải vấn đề (3 or phương án) - Bước 3:Đánh giá phương án: tiêu chí đánh giá, mô tả phương án, đánh giá ưu nhược điểm phương án phải theo tiêu chí đề - Bước 4: Xác định lựa chọn phương án sở đảm bảo tính chính trị, tính hợp pháp tính hợp lý: 3.Liên hệ thực tiễn đơn vị: 23 Câu Đánh giá việc thực quy trình tổ chức thực định lãnh đạo quản lý đơn vị anh chị nay? Nêu ví dụ cụ thể minh họa Cần lưu ý điều để tổ chức thực định hiệu quả? Khái niệm định quản lý: Quyết định LĐ-QL giải pháp được chủ thể LĐ-QL lựa chọn hai hay nhiều phương án nhằm thực nhiệm vụ LĐ-QL, giải vấn đề nảy sinh hệ thống QL tở chức, cho cấp dưới thực hiện.Nói cách khác định LĐ-QL phương án hợp lý được chọn từ phương án đề Quy trình tổ chức thực định quản lý sở gồm bước sau: Bước 1: Triển khai định Để định đến được đối tượng liên quan Chú ý triển khai định quản lý sở phải trả lời được câu hỏi: - Triển khai cho ai? - Nội dung triển khai? - Hình thức triển khai? - Ai triển khai? Bước 2: Tổ chức thực định - Tổ chức lực lượng thực định: Cần bố trí, tổ chức lực lượng cán phù hợp (giao người, việc) để thực định, đồng thời đảm bảo phương tiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực định - Tùy thuộc vào loại định lãnh đạo quản lý lựa chọn biện pháp thực khác - Xử lý cố có phát sinh Bước 3: Kiểm tra, giám sát việc thực định: - Kiểm tra việc thực định lãnh đạo, quản lý bước bảo đảm thành công hiệu định thực định - Kiểm tra để nắm được tiến độ - Kiểm tra để đôn đốc thực hiện, - Kiểm tra để điều chỉnh cho phù hợp thực tế - Kiểm tra để kịp thời khen thưởng động viên, kịp thời xử lý sai phạm - Kiểm tra tổng kết việc thực định 24 Bước 4: Tổng kết, đánh giá việc thực định: Sau q trình thực phải tiến hành tởng kết, đánh giá việc thực định, so sánh với mục tiêu để xem kết đạt được nào, mức độ hiệu quả, lý đạt, lý chưa đạt, Liên hệ thực tiễn: Câu Trình bày nguyên tắc đánh giá cán bộ? Liên hệ thực tiễn đơn vị anh (chị) việc vận dụng nguyên tắc Qua rút kết luận cho hoạt động lãnh đạo quản lý sở? 1.Khái niệm đánh giá: q trình mà qua ta quy cho đối tượng giá trị so sánh theo tiêu chuẩn được đặt 2.Vai trò đánh giá: Nhận xét, đánh giá cán việc hệ trọng, khâu mở đầu có ý nghĩa định công tác cán bộ, sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm thực chính sách cán Đánh giá cán phát huy được tiềm cán đội ngũ cán Đánh giá không cán dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm sai, gây ảnh hưởng không tốt cho địa phương, quan, đơn vị 3.Nội dung đánh giá cán bộ: việc đánh giá cán phải đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cán sở; đánh giá về lực công công tác gồm lực người lãnh đạo lực chuyên môn nghiệp vụ công tác được giao; đánh giá phải rút kết luận về triển vọng phát triển hướng bố trí sử dụng cán Các nguyên tắc cần tuân thủ thực công tác đánh giá cán sở: - - Nguyên tắc 1: Các cấp ủy Đảng mà thường xuyên trực tiếp Ban Thường vụ huyện ủy , Ban Thường vụ đảng ủy cấp sở thống quản lý công tác đánh giá phạm vi trách nhiệm phân công Nguyên tắc chỉ rõ: trách nhiệm đánh giá cán thuộc về cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo quan đơn vị nơi cán sinh hoạt; quan quản lý cấp trực tiếp cán thân cán tự đánh giá Từ năm 2012 trở đi, Nghị hội nghị Trung ương IV bổ sung cơng tác đánh giá cán ngồi trách nhiệm đánh giá cán thuộc về cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo quan đơn vị phải ý tăng cường trách nhiệm thuộc về người đứng đầu Điều chỉ rõ Bí thư Đảng ủy quan, thủ trưởng quan phải chịu trách nhiệm đẩu tiên công tác đánh giá cán Nguyên tắc 2: Đánh giá cán phải lấy tiêu chuẩn hiệu công tác làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ quy trình Khi đánh giá cán phải ý yếu tố: tiêu chuẩn (chức danh, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức) hiệu cơng tác Trên thực tế có trường hợp so với tiêu chuẩn chưa đạt hiệu cơng tác lại đạt cao Vì vậy cần ý tính hiệu đánh giá cán Đánh giá cán đánh giá: nhóm phẩm chất tư tưởng chính trị, nhóm lực, nhóm phẩm chất đạo đức Về phẩm chất tư tưởng trị: việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy định Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; Quan điểm lập trường kiên định với lý tưởng cách mạng CNCS Về phẩm chất đạo đức: Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác; Tính đồn kết, mối quan hệ cơng tác với 25 - - - - - - - đồng nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; tinh thần tự phê bình phê bình, tính trung thực, ý thức tở chức kỷ luật Về lực: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm công việc: thể khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu công việc vị trí, giai đoạn; tinh thần trách nhiệm công việc Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ Trong trình đánh giá cán phải bảo đảm tập trung dân chủ đánh giá: Dân chủ trước, sau đánh giá dân chủ khiếu nại về đánh giá Dân chủ trước đánh giá: Công khai, minh bạch vấn đề đánh giá/Mục đích để làm gì? Cơng khai quy trình đánh giá Công khai thang điểm Dân chủ đánh giá: Cá nhân tự đánh giá Tập thể đánh giá Lãnh đạo quan, cấp ủy bàn bạc, thảo luận đến thống đánh giá chung dựa thang điểm đánh giá theo quy định Dân chủ sau đánh giá: Công khai kết đánh giá cách đầy đủ Giải thích đầy đủ lý nâng hạ, đồng ý hay không đồng ý về đánh giá Giải trả lời ý kiến thắc mắc, khiếu nại theo quy trình Trong đánh giá phải đảm bảo tính tập trung: Khi biếu quyết, thiểu số phục tùng đa số Cá nhân được quyền bảo lưu ý kiến, chờ ý kiến kết luận cấp cá nhân phải chấp hành theo kết biếu Nguyên tắc 3: Đánh giá cán phải khách quan, toàn diện lịch sử, cụ thể phát triển Quan điểm thực tiễn: Khi đánh giá cán cứ vào thực tiễn công tác cá nhân, vào hành vi sống, sinh hoạt Ví dụ: Đánh giá cán quan để đưa ứng cử hội đồng nhân dân, đưa về với địa phương lấy ý kiến nhận xét lại khơng tốt (vì có vợ hách dịch với người xung quanh, trai cầm đầu đua xe ) Vì nhà khơng tốt có đủ điều kiện lãnh đạo bầu vào hội đồng nhân dân bị thất bại Quan điểm toàn diện: Khi đánh giá người phải xem xét từ nhiều mặt Thực tại, tương lai, triển vọng Quan điểm vận động: Khi đánh giá ý tiến bộ, thay đổi vận động phát triển Đánh giá dựa quy luật vận động phát triển, tránh thành kiến, ấn tượng ban đầu Ví dụ: Hiện đánh giá cán sở đào tạo chức , chính quy có nhận định thành kiến ấn tượng khơng tốt với chức trường dân lập vậy đánh giá khơng chính xác Quan điểm thiện chí: Đánh giá CB-CC để xây dựng, để hoàn thiện CB-CC phải cơng tâm, phải nhân đạo, phải thiện chí tránh trù dập, tránh vạch tìm sâu, lợi dụng để đấu đá Quan điểm khách quan: Khi đánh giá cán phải công bằng, trung thực, khách quan không được đánh giá theo cảm tính, cảm tình Chú ý đánh giá CB-CC phải lấy thông tin nhiều chiều, nhiều hoàn cảnh khác phải sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác như: lấy phiếu tín nhiệm, phiếu nhận xét, vấn, thử thách Quan điểm lịch sử cụ thể: Khi đánh giá cán phải đánh giá xun suốt q trình (khơng được cứ vào lát cắt, vấn đề sai phạm), phải đặt vào hồn cảnh cụ thể người được đánh giá để đánh giá Nguyên tắc đánh giá cán lấy tiêu chuẩn hiệu công tác làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ quy trình quan trọng Khi đánh giá cán phải bảo đảm yếu tố tiêu chuẩn hiệu công tác, trọng hiệu công tác phải bảo đảm tập trung dân chủ đánh giá, Qua đánh giá lực, trình độ cán kết đánh giá giúp cho việc xây dựng,kiện toàn nhân phát triển bền vững tổ chức 26 Nguyên tắc tập trung dân chủ ngun tắc tở chức Đảng thực nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm cho Đảng Cộng Sản Việt Nam thống ý chí hành động giữ vững kỷ luật.Thực tiễn cho thấy nơi chất nguyên tắc tập trung dân chủ được nhận thức thực đầy đủ mối quan hệ tập trung dân chủ nơi dân chủ được mở rộng, tập trung thống lực lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu tổ chức Đảng Vì vậy nhận thức đắn đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ sở cho quán triệt vận dụng phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ để tở chức sở Đảng hồn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái Vì vậy nguyên tắc đánh giá cán lấy tiêu chuẩn hiệu công tác làm thước đo, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ quy trình nguyên tắc quan trọng công tác đánh gia cán Ví dụ: ??? Câu 10 Phân tích yêu cầu tổ chức điều hành họp Liên hệ thực tiễn Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu họp đơn vị anh (chị) nay? Tổ chức điều hành họp: họp hình thức hoạt động QLNN, cách thức giải công việc, thông qua thủ trưởng quan HCNN trực tiếp thực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động việc giải công việc thuộc chức năng, thẩm quyền quan theo quy định pháp luật Hội họp cung cấp cho nhà QL hội để thống nhận thức; tăng cường dân chủ điều hành, phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp, ủng hộ; khuyến khích nhân viên; đánh giá nhân viên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo áp lực hành động Và 01 cách thức hữu hiệu để thu thập thông tin phản hồi cho quản lý Nhằm trật tự hoá hoạt động họp, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 quy định chế độ họp hoạt động CQ HCNN Liên hệ thực tiễn: Câu 11 Trình bày ý nghĩa thiết kế công việc bước thiết kế công việc Hãy lập mô tả tiêu chuẩn cho vị trí cơng việc cụ thể đơn vị anh (chị) Khái niệm: Là trình phân chia chức nhiệm vụ tổng thể, phức tạp công sở thành công việc cụ thể mà đơn vị cá nhân phải làm Thiết kế công việc phận thiết kế Đây trình xác định nhiệm vụ cụ thể trách nhiệm việc thi hành công vụ tham gia hoạt động cơng sở nói chung Q trình liên quan đến hoạt động cơng sở nói chung Thiết kế khác với quản lý cơng việc mà theo người ta áp dụng quy định cần thiết dựa trách nhiệm để theo dõi công việc Tuy nhiên, thiết kế khoa học quản lý cơng việc thuận lợi Để thiết kế công việc hiệu quả, người lãnh đạo quản lý cần đảm bảo yêu cầu: - Phải phù hợp với mục tiêu chung công sở mục tiêu đơn vị - Tính phối hợp phận chức - Tính cụ thể - Tính sáng tạo cho công chức thực cơng việc - Cơng việc phải mang tính khả thi Bảng mô tả công việc tiêu chuẩn công việc: Họ tên: 27 BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN Công Mô tả Tiêu chuẩn tác Câu 12 Đánh giá ưu điểm hạn chế việc thực yêu cầu nội dung thể thức văn quản lý dân nhà nước đơn vị anh (chị) Đề xuất cách khắc phục hạn chế Khái niệm Văn quản lý dân nhà nước định thơng tin quản lý (đã được văn hóa) quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhằm điều chỉnh quan hệ quản lý dân nhà nước quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức, công dân Tính pháp lý Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thực chức hành pháp Ghi lại truyền đạt định quản lý dân nhà nước thông tin quản lý nhằm điều chỉnh mối quan hệ quản lý dân cá quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức cơng dân Q trình ban hành văn phải theo trình tự, thủ tục, hình thức pháp luật quy chế hoạt động quan quy định Đặc điểm: Được hình thành hoạt động quan nhà nước để thực thi quyền hành pháp, chủ yếu quan dân nhà nước ban hành, đồng thời hầu hết văn đều liên quan đến hoạt động hàng ngày quan dân nhà nước thực tiễn đời sống hàng ngày người dân Là phương tiện ghi lại truyền đạt định quản lý dân nhà nước thông tin quản lý Phục vụ điều chỉnh mối quan hệ dân nhà nước quan nhà nước với nhau, quan nhà nước với tổ chức công dân Thẩm quyền, thủ tục ban hành thể thức văn quản lý dân nhà nước pháp luật quy chế hoạt động quan quy định Nếu văn được ban hành không với quy định khơng được coi văn quản lý dân khơng có giá trị pháp lý Được bảo đảm thi hành biện pháp khác nhau, kể cưỡng chế nhà nước Liên hệ đơn vị: 28
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, Câu 2. Tại sao nói “Mục tiêu là yếu tố quan trọng hàng đầu của tổ chức”? Việc hoạch định mục tiêu ở đơn vị anh (chị) hiện nay có những ưu điểm và hạn chế gì? Nêu phương hướng khắc phục những hạn chế trên., Thực tiễn tại đơn vị tôi công tác lãnh đạo dùng nhiều hình thức thu thập thông tin xung quanh công tác quản lý đơn vị qua nhiều kênh và nhiều hình thức. Trong đó thể hiện sự quan tâm sâu sát đến tình hình đơn vị tuy nhiên cũng thể hiện sự kém tinh tế tron

Mục lục

Xem thêm