chương 5 phân tích tài chính doanh nghiệp

22 213 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2019, 03:18

Chương PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên: ThS Phạm Văn Tuệ Nhã, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân Các nội dung chương Tổng quan phân tích TCDN Nội dung phân tích TCDN Các phương pháp phân tích TCDN Tổng quan phân tích TCDN Khái niệm: Phân tích tài sử dụng tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ để thu thập xử lý thơng tin kế tốn thơng tin khác quản lý DN, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực DN, giúp người sử dụng thông tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Tổng quan phân tích TCDN Ý nghĩa  Đối với nhà quản trị doanh nghiệp  Đối với nhà đầu tư  Đối với chủ nợ  Đối với đối tượng khác (Cơ quan thuế, người lao động, nhà nghiên cứu, v.v…) Tổng quan phân tích TCDN Quy  trình Thu thập thơng tin: Thơng tin định lượng / định tính, tài / phi tài chính, bên / bên ngồi DN, v.v…  Xử lý thơng tin phương pháp, công cụ PTTC  Dự báo định dựa kết phân tích Nội dung phân tích tài Phân tích tài sản, nguồn vốn Phân tích tình hình, kết kinh doanh Phân tích dòng tiền Phân tích tỷ số tài V.v… Phân tích tài sản, nguồn vốn Phân tích quy mô kết cấu tài sản, nguồn vốn DN thời điểm phân tích Phân tích biến động quy mô kết cấu tài sản, nguồn vốn DN theo thời gian Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình, kết kinh doanh Phân tích quy mơ kết cấu doanh thu, chi phí lợi nhuận kỳ phân tích Phân tích biến động quy mơ kết cấu doanh thu, chi phí lợi nhuận theo thời gian Phân tích chi tiết doanh thu, chi phí lợi nhuận Phân tích dòng tiền Đánh giá nguồn thu chi tiền Phân tích kết cấu dòng tiền Phân tích dòng tiền tự Phương pháp phân tích TCDN  Phương pháp phân tích theo chiều ngang (phân tích xu hướng)  Phương pháp phân tích theo chiều dọc (phân tích báo cáo chuẩn tỷ trọng hay báo cáo đồng quy mô)  Phương pháp phân tích tỷ số tài  Phương pháp tách đoạn (Du Pont)  Các phương pháp phân tích khác Phương pháp phân tích tài theo chiều ngang  So sánh số liệu BCTC DN thời điểm thời kỳ khác  Đánh giá xu hướng vận động tiêu BCTC  Yêu cầu thu thập số liệu nhiều kỳ liên tiếp (thường lấy kỳ) 11 Phương pháp phân tích tài theo chiều dọc Phân tích tỷ trọng thay đổi tỷ trọng khoản mục BCTC so với khoản mục sở  Thể cấu khoản mục BCTC  Có thể áp dụng để so sánh DN có quy mơ khác  12 Phương pháp phân tích tỷ số   Sử dụng tỷ số tài tính tốn dựa giá trị khoản mục BCTC + Tính tốn tỷ số + Diễn giải ý nghĩa tỷ số Các mốc so sánh thường sử dụng: + mức trung bình ngành* + doanh nghiệp đầu ngành + mức kế hoạch + số liệu kỳ trước 13 Nhóm tỷ số khả tốn ngắn hạn / tính khoản Tỷ số Cơng thức Ý nghĩa Hệ số tốn ngắn hạn = TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn Phản ánh khả trang trải nợ ngắn hạn dựa vào tất TS ngắn hạn DN Phản ánh khả trang trải Hệ số = (Tiền + Phải thu + Đầu tư nợ ngắn hạn dựa vào toán nhanh TCNH) / Nợ ngắn hạn TS ngắn hạn có tính khoản cao Nhóm tỷ số lực hoạt động / hiệu sử dụng tài sản Tỷ số Cơng thức Ý nghĩa Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Tồn kho bình quân Đo lường tương đối tốc độ tiêu thụ hàng hóa DN = Phải thu bình quân / Tiền Kỳ thu tiền bình Thời gian trung bình để DN thu bán chịu hàng hóa bình quân quân [ngày] hồi tiền từ khách hàng ngày Hiệu suất sử dụng = Doanh thu / TSCĐ Phản ánh hiệu tần suất TSCĐ (Vòng bình quân khai thác TSCĐ DN quay TSCĐ) Hiệu suất sử dụng = Doanh thu / Tổng Phản ánh hiệu tần suất tổng TS (Vòng TS bình quân khai thác tổng TS DN quay tổng TS) Nhóm tỷ số cấu tài / hiệu quản lý nợ Tỷ số Công thức Ý nghĩa Tỷ trọng tổng TS tài trợ Hệ số nợ = Tổng nợ / Tổng TS nợ; mức độ sử dụng vốn vay DN Tỷ trọng tổng vốn huy Hệ số tự chủ tài động VCSH; mức độ tự = VCSH / Tổng nguồn vốn chủ huy động vốn DN Hệ số cấu vốn = Nợ / VCSH Tương quan vốn vay VCSH DN Hệ số khả = Lợi nhuật trước lãi vay Khả trang trải chi phí tài tốn lãi vay thuế / Chi phí lãi vay (lãi vay) DN (TIE) Nhóm tỷ số khả sinh lợi Tỷ số Công thức Hệ số sinh lợi = Lợi nhuận sau thuế / Doanh doanh thu thu (ROS) Ý nghĩa Gián tiếp phản ánh hiệu quản lý chi phí DN Hệ số sinh lợi = Lợi nhuận sau thuế / Tổng TS Hiệu sinh lợi từ tài sản tài sản bình qn mà DN có (ROA) Hệ số sinh lợi = Lợi nhuận sau thuế / VCSH VCSH (ROE) bình quân Thu nhập cổ phiếu thường (EPS) = Lợi nhuận cho cổ đông thường / Số lượng cổ phiếu thường lưu hành Thu nhập từ việc đầu tư vào VCSH DN Thu nhập từ việc đầu tư vào cổ phiếu thường DN Hạn chế phương pháp phân tích tỷ số Cơng ty đa ngành? Tác động lạm phát? Yếu tố vụ mùa? Tiểu xảo làm đẹp BCTC? Đánh giá tổng thể? Phương pháp hạch toán khác nhau? Số liệu kế tốn thiếu xác? Phương pháp phân tích Du Pont  Còn gọi phương pháp tách đoạn, áp dụng công ty DuPont (Mỹ) ngày sử dụng rộng rãi nhiều quốc gia Bản chất tách tiêu phân tích tài thành tích tiêu phân tích có mối quan hệ tương hỗ với nó, dựa vào để đánh giá tác động tiêu phân tích thành phần lên tiêu phân tích ban đầu, đồng thời truy xét thay đổi tiêu phân tích ban đầu yếu tố gây Phương pháp áp dụng để phân tích hai tiêu ROA ROE  Mơ hình DuPont – phân tích ROA:    ROA = = × = ROS × Vòng quay tổng tài sản  Phương trình cho thấy tỷ suất lợi nhuận tài sản phụ thuộc yếu tố:  Quy mô LNST doanh nghiệp tạo từ đồng doanh thu Tỷ suất gián tiếp phản ánh khả quản lý chi phí hiệu hoạt động doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp quản lý chi phí tốt làm tăng ROS từ cải thiện ROA  Quy mơ doanh thu tạo với đồng vốn đầu tư vào tổng tài sản Tỷ suất phản ánh hiệu khai thác tổng tài sản doanh nghiệp Như vậy, doanh nghiệp tăng hiệu khai thác tài sản cải thiện ROA  Mơ hình DuPont – phân tích ROE:    ROE = = × × = ROS × Vòng quay tổng tài sản × EM  Phương trình cho thấy tỷ suất lợi nhuận VCSH phụ thuộc yếu tố:  Hiệu hoạt động - khả quản lý chi phí doanh nghiệp - thể qua ROS  Hiệu khai thác tài sản doanh nghiệp - thể qua Vòng quay tổng TS  Cơ cấu vốn doanh nghiệp - thể qua hệ số nhân vốn chủ sở hữu EM (equity multiplier) EM = Tổng TS bình quân / VCSH bình quân = Nợ phải trả bình quân / VCSH bình quân + EM tăng tức doanh nghiệp tăng huy động vốn từ bên  Như vậy, thay đổi ROE yếu tố nêu gây Mặt khác, doanh nghiệp muốn cải thiện ROE cần phải nâng cao hiệu hoạt động, hiệu khai thác tài sản lựa chọn cấu vốn thích hợp Sơ đồ triển khai mơ hình DuPont ... kết phân tích Nội dung phân tích tài Phân tích tài sản, nguồn vốn Phân tích tình hình, kết kinh doanh Phân tích dòng tiền Phân tích tỷ số tài V.v… Phân tích tài sản, nguồn vốn Phân tích. ..Các nội dung chương Tổng quan phân tích TCDN Nội dung phân tích TCDN Các phương pháp phân tích TCDN Tổng quan phân tích TCDN Khái niệm: Phân tích tài sử dụng tập hợp khái niệm,... vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình, kết kinh doanh Phân tích quy mơ kết cấu doanh thu, chi phí lợi nhuận kỳ phân tích Phân tích biến động quy mơ kết cấu doanh thu, chi phí lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 5 phân tích tài chính doanh nghiệp, chương 5 phân tích tài chính doanh nghiệp

Từ khóa liên quan