Đề thi nhiệt động kĩ thuật

5 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 23:26

Trỉåìng ÂẢI HC K THÛT Âãư thi : NHIÃÛT K THÛT 60 tiãút Khoa CN NHIÃÛT ÂIÃÛN LẢNH Ngy thi : 13.6.06 Thåìi gian: 100 Låïp : 04 C1ABC ệ S Cỏu : Trỗnh baỡy caùch thióỳt lỏỷp phổồng trỗnh traỷng thaùi cuớa khờ lyù tổồớng Cỏu : Hióứu bióỳt vóử quaù trỗnh hoaù hồi õúng ạp v cạc âỉåìng âàûc ca nỉåïc Cáu : Hióứu bióỳt vóử mọỹt caùc quaù trỗnh nhióỷt âäüng thỉûc tãú Cáu : Âënh lût Niutån-Ricman v cạc úu täú nh hỉåíng âãún hãû säú trao âäøi nhiãût  Cáu : Cạc khại niãûm cå bn vóử bổùc xaỷ nhióỷt Cỏu : Trỗnh baỡy baỡi toạn truưn nhiãût qua vạch phàóng låïp Cáu : Cho 1kg khäng khê cọ ạp sút P1 = at ; t1 = 30 oC Sau nẹn âoản nhiãût ạp sút tàng gáúp 10 láưn Hy xạc âënh thãø têch, nhiãût âäü sau nẹn v cäng nẹn Cáu : Âäút nọng 1kg khäng khê våïi ạp sút khäng âäøi P = bar tỉì nhiãût âäü 20 oC âãún 110 oC Tênh thãø têch cuäúi , læåüng nhiãût , cäng thay âäøi thãø têch , læåüng thay âäøi näüi nàng Cáu : Trong thiãút bë trao âäøi nhiãût coï hãû säú K = 1200 W/m âäü ,cạc dng cháút chuøn âäüng ngỉåüc chiãưu våïi nhỉỵng thäng säú sau : G1= 200 kg/h , C P1 = 3,5 kj/kg.âäü , t’1 =120 oC , t’’1 = 60 oC u cáưu xạc âënh khäúi lỉåüng nỉåïc lm mạt v diãûn têch bãư màût trao âäøi nhiãût cuía thiãút bë biãút: CP2 = 4,18 kj/ kg.âäü ; t’2 = 15 oC, t’’2 = 30 oC Ghi chụ :- Cho phẹp sinh viãn sỉí duỷng taỡi lióỷu vióỳt tay cuớa mỗnh Khọng õổồỹc sổớ dủng ti liãûu photo, in,khạc chỉỵ viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cng våïi bi thi Trỉåìng ÂẢI HC K THUÁÛT THUÁÛT 60 tiãút Khoa CN NHIÃÛT ÂIÃÛN LAÛNH gian: 100 Âãư thi : NHIÃÛT K Ngy thi : 13.6.06 Låïp : Thåìi 04 C1ABC ÂÃƯ SÄÚ Cáu : Trỗnh baỡy chu trỗnh Cacnọ thuỏỷn chióửu Cỏu : Hióứu bióỳt vóử quaù trỗnh neùn khờ Cỏu : Cạc khại niãûm cå bn ca nhiãût âäüng k thût Cáu : Màût âàóng nhiãût v gradien nhiãût âäü Cáu : Âënh luáût Stefan-Bonzman Cáu : Caùc baỡi toaùn vaỡ phổồng trỗnh tờnh toaùn õọỳi vồùi thiãút bë trao âäøi nhiãût Cáu 7: Cho kg khäng khê nẹn âàóng nhiãût åí nhiãût âäü t = 30 oC tỉì ạp sút P1 = bar âãún P2 =10 bar Xaïc âënh thãø têch cuäúi , cäng nẹn v lỉåüng nhiãût thi Cáu : Cáưn nẹn lỉåüng khäng khê thãø têch V1 = 10 m3 tỉì ạp sút P1 = 0,9 bar; nhiãût âäü t1 = 17 oC âãún aïp suáút P2 = 7,2 bar Hy cäng nẹn v säú m âa biãún nãúu biãút V2 = 1,77 m3 Cáu : Bi toạn truưn nhiãût cho biãút t f1= 800 oC , tf2= 35 oC ;  1=40 W/m âäü 2 = 10 W/m2.âäü ; 1=200 mm , 1= 0.4 W/m.âäü , 2 chæa biãút våïi 2 = 0.2 W/m.âäü v q = 950 W / m2 Hy xạc âënh 2 v nhiãût âäü giỉỵa 1 våïi 2 Ghi chụ :- Cho phẹp sinh viãn sỉí dủng ti liãûu vióỳt tay cuớa mỗnh Khọng õổồỹc sổớ duỷng taỡi lióỷu photo, in,khạc chỉỵ viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cng våïi bi thi Trỉåìng ÂẢI HC K THÛT THÛT 60 tiãút Khoa CN NHIÃÛT ÂIÃÛN LẢNH gian: 100 Âãư thi Ngy thi : 13.6.06 Låïp ÂÃƯ SÄÚ : NHIÃÛT K : Thåìi 04 C1ABC Cáu : Cạc loải nhiãût dung riãng v quan hãû giỉỵa chụng Cáu : Chu trỗnh nhaỡ maùy nhióỷt õióỷn Cỏu : nghéa va ìnäüi dung ca âënh lût nhiãût âäüng Cáu : Cạc tiãu chøn âäưng dảng v nghéa ca chụng Cáu : Cạc khại niãûm vãư nàng sút bỉïc xả Cáu : Cạch xạc õởnh õọỹ chónh nhióỷt õọỹ trung bỗnh logarit Cỏu : Âäút nọng 1kg khäng khê våïi ạp sút khäng âäøi P = bar tỉì nhiãût âäü 20 oC âãún 110 oC Tênh thãø têch cuäúi , læåüng nhiãût , cäng thay âäøi thãø têch , læåüng thay âäøi näüi nàng Cáu : Cọ táúm thẹp âàût song song, táúm thỉï nháút cọ nhiãût âäü l 527 OC, táúm thỉï l 27 OC Âäü âen ca táúm láưn lỉåüt l 0,8 v 0,6 Tênh kh nàng bỉïc xả ca mäùi táúm v nàng lỉåüng trao âäøi nhiãût bỉïc xả giỉỵa táúm Cáu 9: Vạch bưng sáúy âỉåüc xáy bàòng hai låïp : låïp gảch cọ âäü dy 200 mm,cọ hãû säú dáùn nhiãût bàòng 0,7 W/m.âäü; låïp nè bc ngoi cọ  = 0,06 W/m.âäü Nhiãût âäü màût tỉåìng bưng sáúy bàòng 120 oC Nhiãût âäü màût tỉåìng ngoi bàòng 30 oC.Xạc âënh chiãưu dy låïp nè âãø täøn tháút nhiãût qua vạch bưng sáúy l 100 W/m2 Tênh nhiãût âäü tiãúp xục giỉỵa hai låïp Ghi chụ :- Cho phẹp sinh vión sổớ duỷng taỡi lióỷu vióỳt tay cuớa mỗnh Khọng âỉåüc sỉí dủng ti liãûu photo, in,khạc chỉỵ viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cng våïi bi thi Trỉåìng ÂẢI HC K THÛT THÛT 60 tiãút Khoa CN NHIÃÛT ÂIÃÛN LẢNH gian: 100 Âãư thi : NHIÃÛT K Ngy thi : 13.6.06 Låïp Thåìi 04 C1 ABC ÂÃƯ SÄÚ Cáu 1: Cạc loải cäng ca cháút khê Cáu 2:.Quaù trỗnh õa bióỳn vaỡ yù nghộa tọứng quaùt cuớa Cáu : Hiãøu biãút vãư mäüt cạc chu trỗnh nhióỷt õọỹng thổỷc tóỳ Cỏu 4: Trỗnh baỡy bi toạn dáùn nhiãût qua vạch phàóng låïp Cáu : Cạc khại niãûm cå bn vãư truưn nhiãût Cỏu 6: Trỗnh baỡy caùc baỡi toaùn vaỡ phổồng trỗnh toạn thiãút bë TÂN Cáu7 : Cáưn nẹn lỉåüng khäng khê thãø têch V1 = 10 m3 tỉì ạp suáút P1 = 0,9 bar;nhiãût âäü t1 = 17 oC âãún ạp sút P2 = 7,2 bar Hy cäng nẹn v säú m âa biãún nãúu biãút V2 = 1,77 m3 Cáu : Cho kg khäng khê nẹn âàóng nhiãût åí nhiãût âäü t = 30 oC tỉì ạp sút P1 = bar âãún P2 =10 bar Xạc âënh thãø têch cúi , cäng nẹn v lỉåüng nhiãût thi Cáu 9: Trong thiãút bë trao âäøi nhiãût coï hãû säú K = 1000 W/m2 âäü ,cạc dng cháút chuøn âäüng cng chiãưu våïi nhỉỵng thäng säú sau : G1= 250 kg/h , C P1 = 3,5 kj/kg.âäü t’1 =110 oC , t’’1 = 40 oC u cáưu xạc âënh khäúi lỉåüng nỉåïc lm mạt v diãûn têch bãư màût trao âäøi nhiãût ca thiãút bë biãút CP2 = 4,18 kj/ kg.âäü , t’2 = 15 oC, t’’2 = 35 oC Ghi chuï :- Cho phẹp sinh viãn sỉí dủng ti liãûu viãút tay cuớa mỗnh Khọng õổồỹc sổớ duỷng taỡi lióỷu photo, in,khaùc chỉỵ viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cng våïi bi thi ... chỉỵ viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cng våïi bi thi Trỉåìng ÂẢI HC K THÛT THÛT 60 tiãút Khoa CN NHIÃÛT ÂIÃÛN LẢNH gian: 100 Âãư thi Ngy thi : 13.6.06 Låïp ÂÃƯ... viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cng våïi bi thi Trỉåìng ÂẢI HC K THÛT THÛT 60 tiãút Khoa CN NHIÃÛT ÂIÃÛN LẢNH gian: 100 Âãư thi : NHIÃÛT K Ngy thi : 13.6.06 Låïp... õổồỹc sổớ duỷng ti liãûu photo, in,khạc chỉỵ viãút - Ghi säú âãư thi vo ä viãút säú bạo danh Näüp lải âãư thi cuìng våïi baìi thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi nhiệt động kĩ thuật, Đề thi nhiệt động kĩ thuật