Đề thi cuối kỳ mạng nhiệt

2 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 23:23

Đề thi môn Mạng nhiệt Thời gian làm bài: 60 phút Đề số: 02 Lý thuyết: Lập hàm phân bố nhiệt độ áp suất môi chất pha chảy tầng ống có ma sát Bài tập: Đường ống mỏng bọc cách nhiệt có thơng số (dc/d, , l) đặt khơng khí có thơng số (t0, ), môi chất vào ống nhiệt có thơng số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với giá trị cho trước theo bảng sau: Thông số dc/d  l  t0 G Giá trị 120/80 0,1 270 27 1800 Đơn vị mm/mm W/mK m m/s C kg/h Thông số Cp t1 P1 ts r Giá trị 1900 220 170 2048 Đơn vị J/kgK C bar C kJ/kg 1- Tính nhiệt trở Rl, vị trí ngưng tụ xn 2- Tính tổn thất Gn tổn thất nhiệt Q qua ống 3- Nếu khơng bọc cách nhiệt, tức d=dc=80mm, thông số R lo, xno, Gno, Q0 4- Mô tả đường cong t(x) đồ thị Đề thi môn Mạng nhiệt Thời gian làm bài: 60 phút Đề số: 01 Lý thuyết: Tính nhiệt cho ống đơn kênh ngầm Bài tập: Đường ống mỏng bọc cách nhiệt có thơng số (dc/d, , l) đặt khơng khí có thơng số (t0, ), mơi chất vào ống q nhiệt có thơng số (G, Cp,t1, p1=const ứng với ts, r ) với giá trị cho trước theo bảng sau: Thông số dc/d  l  t0 G Giá trị 100/60 0,1 270 27 900 Đơn vị mm/mm W/mK m m/s C kg/h Thông số Cp t1 P1 ts r Giá trị 1900 220 170 2048 Đơn vị J/kgK C Bar C kJ/kg 5- Tính nhiệt trở Rl, vị trí ngưng tụ xn 6- Tính tổn thất Gn tổn thất nhiệt Q qua ống 7- Nếu khơng bọc cách nhiệt, tức d=dc=60mm, thơng số R lo, xno, Gno, Q0 8- Mô tả đường cong t(x) đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi cuối kỳ mạng nhiệt, Đề thi cuối kỳ mạng nhiệt