TUYEN TAP 20 DE ON HK1 2019 2020

120 125 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 21:41

Họ tên:………………………………… 09411.02468 – 0987.154.555 Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! TỐN THONG-MATH TÀI LIỆU ƠN THI THPT QG – NĂM HỌC 2019 – 2020 GIẢI TÍCH 12: CHƯƠNG II Chun Đề Câu 1: Câu 2: ĐỀ ƠN HỌC KÌ 1- SỐ 01 Cho a  a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau A loga a = B loga ( x y ) = loga x loga y , ( x , y  ) C loga x n = n loga x , ( x  ) D loga x có nghĩa với x  Đường thẳng x = , y = tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số 3x − x −3 2x − B y = C y = x −3 x +3 x +3 Cho x , y   ,   Tìm đẳng thức sai A y = Câu 3: A ( xy ) = x  y   Câu 4: Câu 5: Câu 6: ( ) B x  + y  = ( x + y ) C x    = x  D y = 2x − x −3 D x  x  = x  +  Có giao điểm đồ thị hàm số y = x + 3x − với trục Ox ? A B C D Cho hình cầu có bán kính R Khi thể tích khối cầu là: A  R B  R C 4 R D  R 3 Gọi r , h , l bán kính đáy, chiều cao đường sinh khối nón Khảng định sau đúng? Câu 7: A h = l + r B l = h + r C r = h + l Tính thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2, 3, A 20 B 12 C D l = h + r D 24 có bảng xét dấu f ' ( x ) hình vẽ Câu 8: Cho hàm số f ( x ) xác định Câu 9: Khẳng định sau sai? A Hàm số đạt cực tiểu x = B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số đạt cực đại x = −3 D x = điểm cực trị hàm số Hình đa diện hình vẽ bên có mặt? A Trang | B 11 C 12 D 10 bs & st: Thơng Đình Đình 09411.02468 – 0987.154.555 Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! Câu 10: Cho hàm số y = f (x ) xác định \ 2 có bảng biến thiên hình bên, chọn mệnh đề A f ( x ) đồng biến khoảng ( −;2) ( 2; + ) B f ( x ) đồng biến C f ( x ) nghịch biến D f ( x ) nghịch biến khoảng ( −;2) ( 2; + ) Câu 11: Tập nghiệm phương trình 2x A 2;4 − x −4 = 16 B −2;2 C 0;1 D  Câu 12: Hàm số y = x − 2x + có điểm cực trị? A B C D C 2 D 0 x Câu 13: Tập nghiệm phương trình = −1 A  B 1 Câu 14: Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến R? 2x − A y = x − 2x B y = C y = x + 2x − x +3 Câu 15: Cho a số thực dương tùy ý a khác 1, đặt: A = A A = a a a (a ) 7 Mệnh đề đúng? C A = a B A = D y = 3x + D A = Câu 16: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng A , biết AB = a , AC = 2a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính theo a thể tích khối chóp S ABC a3 a3 a3 C D Câu 17: Cho khối lăng trụ đứng ABC A B C  có BB  = a , đáy ABC tam giác vuông cân B A a3 B AC = a Tính thể tích V khối lăng trụ cho? A V = a3 B V = ( a3 Câu 18: Tập xác định hàm số y = x − x − A D = C V = a ) C D = ( −; −1  2; + ) Câu 19: Tìm giá trị lớn M hàm số y = Trang | a3 B D = \ −1;2 D D = ( −; −1)  ( 2; + ) 3x − đoạn 0;2 x −3 B M = − C M = Câu 20: Tìm tất nghiệm phương trình log2 ( 2x − 2) = A M = D V = D M = −5 bs & st: Thơng Đình Đình 09411.02468 – 0987.154.555 Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! A x = C x = B x = Câu 21: Tìm đạo hàm hàm số: y = ( x + 1) D x = 1 3 −1 B x C 3x ( x + 1)2 (2x )2 Câu 22: Cho a  ; a  , biểu thức D = loga3 a có giá trị ? A A −3 B C − D ( x + 1)2 D Câu 23: Tính đạo hàm hàm số y = 6x A y  = x 6x −1 6x D y  = 6x ln có f  ( x )  với giá trị x Hãy chọn mệnh B y  = 6x ln Câu 24: Cho hàm số f ( x ) xác định đề A f ( x ) đồng biến C y  = B f ( x ) nghịch biến C f ( x ) đồng biến ( −;0 ) nghịch biến ( 0; + ) D f ( x ) nghịch biến ( −;0 ) Câu 25: Tổng số tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = x +2 x2 −2 A B C D Câu 26: Cho khối lập phương ABCD A B C D  Mặt phẳng ( ACC  ) chia khối lập phương thành khối đa diện nào? A Hai khối lăng trụ tam giác ABC A B C  BCD B C D  B Hai khối chóp tam giác C .ABC C .ACD C Hai khối chóp tứ giác C .ABCD C .ABB A  D Hai khối lăng trụ tam giác ABC A B C  ACD A C D  Câu 27: Phương trình 3.2x − x − = có nghiệm x ; x Tính tổng x + x A B C D Câu 28: Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị y = −x + 6x điểm phân biệt m  16 C  D  m  16 m  Câu 29: Cho hình chóp SABCD , đáy ABCD hình chữ nhật, SA vng với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S BCD biết AB = a , AD = 2a , SA = 3a A −32  m  B  m  32 A 3a B a 3 2a C 3 D 2a Câu 30: Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị y = −x + 6x điểm phân biệt m  16 C  D  m  16 m  Câu 31: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình chữ nhật ABCD A −32  m  B  m  32 có cạnh AB CD nằm hai đáy khối trụ Biết BD = a , DCA = 30 Tính theo a thể tích khối trụ Trang | bs & st: Thơng Đình Đình 09411.02468 – 0987.154.555 Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 3 3 a B C a a 16 16 48 Câu 32: Tính thể tích khối lập phương ABCD A B C D  biết BD  = 3a A A 3a 3 D C 27a B a 3 a 32 D 9a Câu 33: Cắt hình nón mặt phẳng qua trục ta thiết diện tam giác cạnh 2a Tính diện tích tồn phần hình nón A 12 a B 3 a C 6 a D 24 a Câu 34: Tìm điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = x4 − x + 2  2 5  5   C  −1;  ; 1;  D  −1;  ; 1;  5  5 2  2   Câu 35: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 36: Một người gởi ngân hàng 100 triệu đồng theo hình thức lãi kép, lãi suất r = 0,5% A y = B x = 1 tháng ( kể từ tháng thứ 2, tiền lãi tinnhs theo phần trăm tổng tiền có tháng trước với tiền lãi tháng trước đó) Sau tháng, người có nhiều 125 triệu? A 44 B 47 C 46 D 45 Câu 37: Cho khối chóp S ABC có đáy tam giác đều, SA ⊥ ( ABC ) , SC = a SC hợp với đáy góc 30 Tính theo a thể tích khối chóp S ABC A a3 2 B 2a C a3 D 9a 32 Câu 38: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B 'C ' có đáy ABC tam giác vng B , AC = a 3, góc ACB 30 Góc đường thẳng AB ' mặt phẳng ( ABC ) 60 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A ' ABC bằng: A 3a B a 21 C ( a 21 ) D a 21 Câu 39: Số nghiệm phương trình log3 x + 4x + log ( 2x + ) = A B Câu 40: Cho log2 = a;log5 = b , biết log 24 15 = A S = B S = 10 C D ma + ab , với m , n  Tính S = m + n n + ab C S = D S = 13 Câu 41: Cho hàm số y = f ( x ) xác định liên tục nửa khoàng ( −; −2 2; + ) , có bảng biến thiên hình bên Số nghiệm thực phương trình 4f ( x ) − = A Trang | B C D bs & st: Thơng Đình Đình 09411.02468 – 0987.154.555 Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! Câu 42: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy 2a cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy góc 45 Thể tích khối chóp 4a a3 a3 B C D 2a Câu 43: Cho hình chóp S ABC có cạnh đáy a , cạnh bên hợp với mặt đáy góc 600 Gọi ( S ) mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC Thể tích khối cầu tạo nên mặt A cầu bằng: 64 a A 77 32 a 32 a 72 a C D 77 81 39 Câu 44: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x − 3x + m có giá trị nhỏ B đoạn −1;1 A m = B m = + Câu 45: Cho hai số thực a, b  cho tồn số thực x a log x b =b loga x m = + D  m = + C m = + (0  x  1) thỏa mãn Tìm giá trị nhỏ P = ln2 a + ln2 b − ln (ab ) e 1−3 3+2 B C D − 4 12 Câu 46: Có giá trị nguyên tham số m để đường thẳng y = −mx + m cắt đồ thị hàm A số y = x + mx + m điểm phân biêt có hồnh độ x1 , x , x thỏa mãn −1  x + x + x  ? A B C D x −2x +1 Câu 47: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để phương trình có nghiệm phân biệt A (1; + ) B ( −;1)  ( 2; + ) C ( 2; + ) − m.2x −2 x + + 3m − = D 2; + ) Câu 48: Cho hàm số y = −x − mx + ( 4m + 9) x + (với m tham số) Có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến A B C D Câu 49: Tính tổng S tất giá trị thực m để hàm số y = x - 2m.x + có ba điểm cực trị đồng thời đường tròn qua ba điểm có bán kính A S = −1 + C S = B S = ( D S = ) 1+ Câu 50: Tập nghiệm bất phương trình ( x − 1) x − + 3 x +  x + a; b  tính a + b A B C D Hết Trang | bs & st: Thông Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! Trang | 09411.02468 – 0987.154.555 bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hơm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 LỚP TỐN THẦY THÔNG TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2019 – 2020 Thơng Đình Đình KHỐI 12: HỌC KÌ I Chuyên Đề ĐỀ ÔN HK 1-02 BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ) Câu 1: Hàm số y = x − 3mx + m2 − x + ( ( 0;5 ) tham số) đạt cực đại x = giá trị Câu 2: m A Khơng tìm m B m = , m = 11 C m = D m = 11 Cho khối trụ có thiết diện qua trục hình trụ hình vng cạnh 4a Khi thể tích khối trụ A V = 16 a B V = 8 a C V = 36 a D V = 20 a Câu 3: Cho hàm số ( x  x ) có đồ thị (C ) đường thẳng d : y = m + ( m tham số) Đường thẳng d cắt (C ) điểm phân biệt giá m Câu 4: A m  B m  C m = D m = Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a A V = a3 B V = a3 C V = a3 12 D V = Tập nghiệm bất phương trình 2− x +3x  A (1;2) B ( −;1)  ( 2; + ) C ( −;0)  (5; + ) Câu 6: Biết log = a log 9000 Câu 8: D ( 0;5 ) A a + B + 3a C + 2a D 3a Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất theo quý 2% (mỗi quý tháng) lãi quý nhập vào vốn Sau năm tổng số tiền người nhận A 116,1 triệu B 116,5 triệu C 117,1 triệu D 117,5 triệu 2x + có tung độ Tiếp tuyến đồ x −1 M cắt trục Ox , Oy A , B Diện tích tam giác OAB Gọi M điểm thuộc đồ thị hàm số (C ) y = thị (C ) A Câu 9: Câu 5: Câu 7: a3 121 Phương trình 2x A 2x1 + x = B −3 x + 119 C 125 D 117 = có hai nghiệm x , x , ( x  x ) Khẳng định đúng? B x1 + 2x = C x1 + x = −1 D x x = Câu 10: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x + − x A 2 −2 B 2 −3 C D −2 Câu 11: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = 2x − 3x − 12x + 10 đoạn −3;3 Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! A −1 −3 B 17 −35 09411.02468 – 0987.154.555 C 17 −10 D 27 −40 −x + Mệnh đề sau đúng? x +1 A Hàm số đồng biến khoảng xác định B Hàm số đồng biến C Hàm số nghịch biến khoảng xác định D Hàm số nghịch biến Câu 12: Cho hàm số y = Câu 13: Các điểm cực trị hàm số y = x − x − x + 1 86 , x =1 B x = − , x = 27 3 Câu 14: Nếu log0,5 a  log0,5 b A x = − A a  b  B b  a x − 3x + x −1 C B 86 27 D b  a  C a  b Câu 15: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A D x = , x = C x = , x = D mx + ( m tham số) nghịch biến khoảng xác định x +m giá trị m A m = −2 B −2  m  C m  −2 D m  Câu 17: Nghiệm phương trình log ( x − 1) − log ( 2x − 11) = log Câu 16: Hàm số y = A x = B x = C x = D x = x +1 x +2 Câu 18: Phương trình − + m = có hai nghiệm phân biệt giá trị m A m  B m  C m  D  m  Câu 19: Hình nón có bán kính đáy r = 6cm , đường cao h = 8cm Diện tích tồn phần hình nón ( ) ( A Stp = 60 cm2 ) B Stp = 96 cm2 C B ( x ;2x + m ) ( D Stp = 84 cm2 ) Câu 20: Cho tứ diện ABCD , gọi M , N trung điểm AC , AD Khi tỉ số thể tích hai khối chóp A.BMN B CMND 1 A B C D 3 4 ( Câu 21: Đạo hàm hàm số y = ln x + + x A y  = x + 1+x B y  = + ( ) 1+x Câu 22: Tập xác định hàm số y = log3 x − 2x C y  = 1+x ) A D = ( − ;0)  ( 2; + ) B D = C D = ( 2; +  ) D D = ( 0;2) D y ' = + x Câu 23: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f  ( x ) , đồ thị hàm số f  ( x ) cho hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số f ( x ) −2 y x O A Trang | B C D x bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Câu 24: Nếu log30 = a log30 = b log30 1350 kết sau đây? A a + 2b + B 2a + b + C a + 2b + D 2a + b + 1 Câu 25: Cho hàm số y = x − x − 2x + Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến B Hàm số đồng biến khoảng ( −1;2) C Hàm số nghịch biến D Hàm số nghịch biến khoảng ( −1;2) Câu 26: Giá trị lớn hàm số y = 2x − 3x + m đoạn −5;1 m A B C D Câu 27: Cho hàm số y = f ( x ) = −x + 3x + 9x + có đồ thị (C ) Phương trình tiếp tuyến đồ thị (C ) điểm có hồnh độ x cho f  ( x ) = −6 A y = 9x + B y = 9x − C y = 9x + D y = 9x − Câu 28: Thể tích khối tứ diện cạnh a A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 12 12 Câu 29: Cho khối chóp S ABCD Gọi A  , B  , C  , D  trung điểm SA , SB , SC , SD Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S A B C D  S ABCD 1 A B B a C D 16 − 2x Câu 30: Các đường tiệm cận đứng ngang đồ thị hàm số y = x −1 A x = 1; y = B x = 1; y = C x = 1; y = −2 D x = 1; y = Câu 31: Hàm số y = a x y = loga x có đồ thị đối xứng với qua đường thẳng sau đây? A Trục hoành D y = −x C y = x B Trục tung Câu 32: Diện tích mặt cầu nội tiếp hình lập phương có cạnh a A S =  a B S =  a2 C S = 2 a D S = 4 a Câu 33: Hàm số y = x − 8x + 12 có điểm cực trị? A D A C B Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC A R = a B R = a C R = a 2 Câu 35: Tập nghiệm bất phương trình: log0,2 x − log5 ( x − 2)  log0,2 A ( −; −1) B ( −; −1)  (3; + ) C ( 2;3 ) ( D R = a D (3; + ) ) Câu 36: Số nghiệm phương trình log3 x + 4x + log ( 2x − ) = A C B D Câu 37: Đường thẳng d : y = 2x + m cắt đường cong (C ) : y = x +3 hai điểm phân biệt A , B x +1 cho độ dài đoạn AB nhỏ giá trị m A m = B C m = x x x D m = −1 x Câu 38: Số nghiệm phương trình 2.27 + 18 = 4.12 + 3.8 A B C D x Câu 39: Hàm số y = 10 có đạo hàm cấp Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Câu 34 Hàm số y = 22ln x +2x có đạo hàm y  là: 2 1  A  + 2x  22ln x +2x ln x  ln x + x B ln 2 1  C  + 2x  4ln x + x ln x  1  22ln x +2x D  + 2x  x  ln 2 Câu 35 Hàm số y = −x + 3x − có đồ thị hình hình sau đây? Hình Hình Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình Câu 36 Cho hàm số y = x − 2x có đồ thị ( S ) Gọi A , B ,C điểm phân biệt ( S ) có tiếp tuyến với ( S ) điểm song song với Biết A , B ,C nằm parabol ( P ) có đỉnh 1 6  I  ; y  Tìm y A y = −  B y = − 36 C y = 36 D y = Câu 37 Tìm số dương b để giá trị lớn hàm số y = x − 3bx + b − đoạn −1; b  10 A b = 11 B b = C b = D b = 10 2 Câu 38 Cho hai số thực x , y thỏa mãn điều kiện ( x + y ) + ( x − y ) = Hỏi có giá trị ( nguyên m thỏa mãn m ( 2xy + 1) = 1010 x + y A 1175 B 236 ) ( + 1010 x − y C 235 4039 2020 B S = 2019 2020 C S = − D 1176  x +1  Câu 39 Cho hàm số f ( x ) = ln   Tính tổng S = f  (1) + f  ( 2) +  x  A S = ) 2018 2019 + f  ( 2019 ) D S = − 2019 2020 Câu 40 Cho hàm số y = 2x + ( m − 1) x + (m − 2) x − với m tham số thựC Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm khoảng ( −2; 3) A m  ( −1; ) B m  ( −1; 3)  (3; ) C m  (1; 3) D m  (3; ) Câu 41 Tổng tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số f ( x ) = x − 3mx + 3mx + m2 − 2m3 tiếp xúc với trục hoành A B C D 3 Câu 42 Một hình nón có bán kính đường tròn đáy r = 3cm thể tích cua khối nón tạo nên từ hình nón V = 9 3cm Tính góc đỉnh nón Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! A 60 B 30 09411.02468 – 0987.154.555 C 45 D 120 Câu 43 Tìm tất giá trị thực m để giá trị lớn hàm số y = nhỏ A m  4sin x + m.6sin x không 9sin x + 41+sin x B m  C m  13 18 D 13 m 18 Câu 44 Cho hàm số y = f ( x ) Hàm số y = f  ( x ) có bảng biến thiên sau Bất phương trình f ( x )  x + e + m với x  ( −3; −1) A m  f ( −1) − e + B m  f ( −1) − e + C m  f ( −3) − e + D m  f ( −3) − e + Câu 45 Cho hàm số f ( x ) xác định với g ( x )  0, x  ( ) có đạo hàm thỏa mãn f  ( x ) = − x g ( x ) + 2019 Hàm số y = f (1 − x ) + 2019x + 2020 nghịch biến khoảng khoảng sau? A ( −;3) B ( −1;3) D ( −1; + ) C (3; + ) 2019t , với m tham số thực Số giá trị tham số m để 2019t + m f ( x ) + f ( y ) = với x , y thỏa mãn ex + y −1 = e ( x + y − 1) là: Câu 46 Cho hàm số f (t ) = A B C Vô số D Câu 47 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng, mặt bên SAB tam giác có cạnh a nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy ( ABCD ) Tính thể tích khối chóp S ABCD A a3 B a C a3 D Câu 48 Độ dài đường chéo mặt hình hộp chữ nhật a3 5, 10, 13 Thể tích khối hộp chữ nhật A B C D Câu 49 Cho hình hộp chữ nhật có diện tích tồn phần 36 , độ dài đường chéo Tìm giá trị lớn thể tích khối hộp B 18 A C 36 D 24 Câu 50 Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a diện tích xung quanh gấp đơi diện tích đáy Khi đó, thể tích khối chóp A a3 3 B a3 C a3 D a3 HẾT - Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hơm nay”! TỐN THONG-MATH Name:………………………… Đề ơn HK 09411.02468 – 0987.154.555 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2019 – 2020 TỐN 12: HỌC KÌ I ĐỀ ƠN HỌC KÌ 1- 2019-2020 -19 BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐỀ Câu 1: Phương trình 9x − 12.3x + 27 = có hai nghiệm x ; x Tìm giá trị biểu thức A = x + x A A = 10 Câu 2: B A = 27 D A = C A = 12 ( ) Tập nghiệm phương trình log2 x − 6x + = log2 ( x − 3) là: A 5;2 B 5 C 2 D 3 Câu 3: Phương trình 3x +1 + 3x −1 − 3x +2 = 750 có nghiệm khoảng ( −100;100) Câu 4: A B C Tìm tập nghiệm S bất phương trình log x  D 1  S =  ; +  2  A Câu 5:  B S = 1; + ) C 1 S =  0;   Giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số y =  D S = ( 0;1 − 5x điểm nào? 2x + 3 5 A  ; −  2 2 Câu 6:  5  3  5 B  − ;  C  − ; −  D  − ; −   2  2  2 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D  có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên Câu 7: AA = a Mặt cầu qua tất đỉnh khối hộp có bán kính 3a A a B a C D a Một hình trụ (T ) có bán kính đáy R có thiết diện qua trục hình vng Tính diện tích xung quanh S xq khối trụ 4 R B S xq =  R C S xq = 2 R D S xq = 4 R Cho hàm số y = + x + − x Khẳng định sau đúng? A Giá trị lớn hàm số B Hàm số đạt giá trị nhỏ x = A S xq = Câu 8: C Hàm số đạt giá trị lớn x = Câu 9: D Giá trị nhỏ hàm số Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 6,9% năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn để tính lãi cho Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 năm Hỏi sau năm người thu (cả số tiền gửi ban đầu lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định khoảng thời gian lãi suất khơng thay đổi người khơng rút tiền ra? A 10 năm B 14 năm C 12 năm D 11 năm Câu 10: Cho hàm số y = ax + bx + c có đồ thị hình vẽ y O x Khẳng định sau đúng? A a  , b  , c  B a  , b  , c  C a  , b  , c  D a  , b  , c      Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D có diện tích mặt ABCD , ABB A  , ADD A  36 cm2 , 225cm2 , 100 cm2 Tính thể tích khối A.AB D  B 150 cm3 A 900cm3 C 250cm3 ( Câu 12: Tìm tập xác định D hàm số y = log2 x + 2x − A D = ( −; −3)  (1; + ) ) B D = ( −3;1) \ −3;1 C D = D 300 cm3 D D = −3;1 Câu 13: Hai đồ thị y = x − x y = 3x + có điểm chung? A B C D Câu 14: Đạo hàm hàm số y = x + A y  = ( 33 x + ) 2x C y  = 3 (x +1 ) 2 ( ) ( ) B y  = x + ln x + D y  = 2x (x +1 ) Câu 15: Đường thẳng x = − tiệm cận đồ thị hàm số đây? x +3 2x + −x + B y = C y = D y = 1+x x +1 2−x x −1 Câu 16: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với A y = mặt phẳng đáy SA = a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 Câu 17: Cho tứ diện ABC D Gọi B  C  trung điểm AB AC Tính tỉ số thể tích khối tứ diện AB C D khối tứ diện ABC D 1 1 A B C D Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 x − 4x + Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ x −1 hàm số đoạn 2;4 Tính M + m Câu 18: Cho hàm số y = 16 13 C M + m = 3 Câu 19: Hình chóp có 22 cạnh có mặt? A 11 mặt B 12 mặt C 10 mặt A M + m = 17 B M + m = D M + m = D 19 mặt Câu 20: Đạo hàm hàm số y = ln ( 2x + 1) A y  = 2x + B y  = C y  = 2x + D y  = ( 2x + 1) ln −2 ( 2x + 1) Câu 21: Hình bên là đồ thị của hàm số nào sau A y = log2 x B y = log x ( C y = x − 2x + D y = 2x − ) Câu 22: Số điểm cực trị của hàm số y = ln x − 4x là A B C D Câu 23: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = − x + 3x B y = x − x + C y = − x + 3x − D y = x − 3x Câu 24: Tìm tất giá trị tham số m  ( −3;3) để hàm số y = x + mx + 3x đồng biến B m ( − ; − 3)  (3; +  ) A m ( −3;3) C m −3;3 D m ( − ; − 3  3; +  ) Câu 25: Hàm số y = −x + 3x − nghịch biến khoảng sau đây? A ( −1;1) B (1;3) C ( −;1) D ( −1; + ) Câu 26: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? A Hàm số f nghịch biến khoảng ( −2;0 ) B Hàm số f nghịch biến khoảng ( 0;2 ) Trang | bs & st: Thông Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 C Hàm số f đồng biến khoảng (1;2) D Hàm số f đồng biến khoảng ( −1;1) Câu 27: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AC = 2a , mặt bên ( SAC ) tam giác ( SAC ) ⊥ ( ABC ) Tính thể tích khối chóp S ABC 2a 10a a3 B C a 10 D 3 Câu 28: Hãy xác định tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số y = 2x − 4x + A B (1;1) A ( −1; −1) C (1; −1) D ( 0;1) Câu 29: Cho hình nón ( N ) có chiều cao h , độ dài đường sinh l , bán kính đáy r Kí hiệu S xq diện tích xung quanh khối nón ( N ) Công thức sau đúng? A Câu 30: S xq =  rh B S xq = 2 rl C S xq = 2 r 2h D S xq =  rl Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a tam giác SAC Tính độ dài cạnh bên hình chóp B a A 2a Câu 31: Cho hàm số y = ax + bx + c , (a, b , c  C a D a ) có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 32: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C  có cạnh đáy 2a cạnh bên a Tính thể tích khối chóp A .ABC A 2a B a 3 C a3 D a3 Câu 33: Cho hàm số f ( x ) = ax + bx + cx + d có đồ thị hình bên Phương trình 4f ( x ) − = có nghiệm đoạn −2;2 ? A Trang | B C D bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh a Tam giác SAB có diện tích a nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính thể tích khối tứ diện SABD A a3 3 B 3a C 3a D 3a D a5 b Câu 35: Cho a , b  Nếu ln x = ln a + ln b x A a + b B a 5b C 10a b Câu 36: Gọi A , B hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = x − 3x − Phương trình đường thẳng qua hai điểm A , B A x + y + = B x + y = C 2x + y + = D x + y + = Câu 37: Cho tứ diện ABCD có cạnh AB , AC AD đơi vng góc với nhau; AB = 6a , AC = 7a AD = 12a Gọi M , N , P tương ứng trung điểm cạnh BC , CD , BD Tính thể tích V tứ diện AMNP 21 a A V = 21a B V = C V = 56a D V = 7a Câu 38: Với a số thực dương tùy ý, log ( 8a ) − log (3a ) 8 B log3 C log 3 Câu 39: Bảng biến thiên sau bảng biến thiên hàm số nào? A D log (5a ) x + B y = x − 2x + C y = 2x + 3x + D y = −2x − 3x + Câu 40: Trong hàm số có hàm số mà đồ thị có đường tiệm cận x −1 , ( II ) y = , ( IV ) y = e x , (I ) ; y = y = ln x , ( III ) ; x −2 x − 3x + A B C D ax + b Câu 41: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị hình vẽ bên Biết rằng f ( x ) = và g ( x ) = f ( f ( x ) ) cx + d A y = −x − Tìm giá trị lớn nhất của hàm số g ( x ) đoạn −3; − 1 A −2 Trang | B C D − bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Câu 42: Tìm tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x − 3x + cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt B −1  m  A −1  m  C −1  m  D −1  m  Câu 43: Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình 2x − 3x + m  có nghiệm x  ( 0;2) A 18 B 17 C D Vơ số Câu 44: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = (0; + ) x +3 nghịch biến khoảng x −m ? A B C Vơ số D Câu 45: Biết phương trình − ( m + 1) − m + = có hai nghiệm trái dấu x x m  (a; b ) Tính b − a A 2 B C D Câu 46: Biết diện tích xung quanh mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương 12 Tính độ dài hình lập phương A B 2 C D Câu 47: Một cái phễu có dạng hình nón, có thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a = 30 cm Người ta đổ một lượng nước vào phễu cho chiều cao của cột nước phễu bằng h , (0  h 15 ) cm hình Sau đó, người ta đặt một quả bóng nhựa nội tiếp cái phễu, thì thấy mực nước dâng lên vừa đúng miệng phễu (hình 2) Tính chiều cao h của cột nước lúc đầu A 40,12 cm B 21,36 cm C 10,68 cm D 42,72 cm Câu 48: Cho hình chóp tứ giác đều S ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a Diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là S và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông ABCD bằng A  a 17 B  a 15 C  a 17 D  a 17 Câu 49: Phương trình log4 ( x − 2) + log4 ( x + 5) − log = có tất nghiệm? A B C Câu 50: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2x − phân biệt A m  ( 8; +  ) B m  ( − ;8 ) C m   D ln ( x − ) = m có hai nghiệm D m  HẾT - Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hơm nay”! TỐN THONG-MATH Name:………………………… Đề ơn HK 09411.02468 – 0987.154.555 TÀI LIỆU ƠN THI THPT QG – NĂM HỌC 2019 – 2020 TOÁN 12: HỌC KÌ I ĐỀ ƠN HỌC KÌ 1- 2019-2020 -20 BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐỀ Câu 1: Cho hàm số y = ax + bx + cx + d có đồ thị hình bên Số điểm cực trị hàm số cho là: A B Câu 2: D C Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình bên Giá trị lớn hàm số cho tập Câu 3: bằng? A B −1 C Hình bên đồ thị hàm số hàm số sau đây? A y = −x − Câu 4: B y = −x + 3x − D C y = x − 3x − D y = x − Hình bên đồ thị hàm số hàm số sau đây? Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! A y = log x B y = log x C y = 09411.02468 – 0987.154.555 ( 5) x x   D y =    5 Câu 6: Nếu khối cầu có bán kính R tích 4 A 4 R B  R C 4 R D  R 3 Nếu khối chóp có diện tích đáy S chiều cao h tích tính theo cơng thức 1 A V = S h B V = 3.S h C V = S h D V = S h Câu 7: Tập xác đinh hàm số y = ( x + ) Câu 5: \ −3 C −3; +  ) D Nếu mặt cầu có đường kính a có diện tích A  a B 4 a C  a D  a 3 Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số y = 5x có tiệm cận đứng khơng có tiệm cận ngang A Câu 8: Câu 9: B ( −3; +  ) B Đồ thị hàm số y = 5x có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số y = 5x có tiệm cận ngang có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số y = 5x khơng có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng Câu 10: Khẳng định sau đúng? ( ) C (e ) A e x y = e xy , x , y  x y = e x e y , x , y  B e x − y = e x − e y , x , y  D e x + y = e x + e y , x , y  Câu 11: Khẳng định sau đúng?  x  log x , x , y  0, y  A log   =  y  log y x  C log   = log x + log y , x , y  y  Câu 12: Hàm số sau nghịch biến ? A y = log0.9 x B y = 9x x B log  y x D log  y x  , x , y  0, y  =  log y   = log x − log y , x , y   C y = log9 x D ( 0.9 ) x Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình ( 0,8 )  x ( ) A log0,8 3; + ( ) B −; log 0,8   C  log3 ; +    4  D  −; log  5  Câu 14: Nếu số dương a , b thỏa mãn 2020a = b Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! A a = 2020 b B a = 2020b 09411.02468 – 0987.154.555 C a = log2020 b D a = log 2020 b Câu 15: Cho biểu thức P = x ( x  ) Khẳng định sau đúng? A P = x 30 B P = x Câu 16: Khối lập phương cạnh a tích A a B a3 C P = x C D P = x a3 D Câu 17: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = a3 6x − x +6 −5 C x = D y = Câu 18: Nếu khối trụ có bán kính đường tròn đáy R chiều cao h tích 1 A  R 2h B  R 2h C  R 2h D 3 R h Câu 19: Nếu hình nón có đường kính đường tròn đáy a độ dài đường sinh l diện tích xung quanh 1 A  al B 2 al C  al D  al B y = A x = −6 Câu 20: Trên khoảng ( 0; + ) , đạo hàm hàm số y = x 15 : 15 15 x x D 8 Câu 21: Cho ABCD hình chữ nhật, AB = a , AD = b Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh A x7 B x8 C cạnh AB ta khối tròn xoay tích bằng: 1 A  a 2b B  b 2a C  b 2a 3 Câu 22: Đạo hàm hàm số y = (1 − x ) A (1 − x ) B −3 (1 − x ) C D  a 2b (1 − x ) D −3 (1 − x ) Câu 23: Tập hợp giá trị m để phương trình log2020 x = m có nghiệm thực A Câu 24: Cho B ( 0; + ) hàm số y = f (x ) có đạo C ( −;0 ) hàm D thỏa mãn \ 1 f  ( x )  x  ( 0;1) , f  ( x )  x  (1;2) Khẳng định sau đúng? A Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) đồng biến (1;2) B Hàm số cho nghịch biến ( 0;1) nghịch biến (1;2) C Hàm số cho đồng biến ( 0;1) đồng biến (1;2) D Hàm số cho đồng biến ( 0;1) nghịch biến (1;2) Câu 25: Nếu hàm số y = f ( x ) liên tục thoả mãn f ( x )  f ( 0) , x  ( −2;2) \ 0 A x = điểm cực tiểu hàm số cho B x = điểm cực đại hàm số cho Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 C Hàm số cho có giá trị nhỏ tập số f ( ) D Hàm số cho có giá trị lớn tập số f ( ) Câu 26: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x điểm hoành độ đường thẳng B y = x A x = Câu 27: Hàm số y = x C y = D y = −x C ( −1; + ) D ( 0; + ) nghịch biến khoảng A ( −; + ) B ( −;1) Câu 28: Cho khối chóp S ABC có SA ⊥ ( ABC ) , SA = h , AB = c , AC = b , BAC =  Thể tích khối chóp S ABC A bch.sin  B bch.cos  C bch.cos  D bch.sin  Câu 29: Tập nghiệm bất phương trình log ( x − 1)  là: B (1;2) A ( 2; + ) D (1; + ) C ( −;2) Câu 30: Cho a = log7 5; b = log3 Biểu thức M = log21 A a +b ab B ab a +b C ab D ( ) ab Câu 31: Tập hợp số thực m để phương trình log x − 2020 = log ( mx ) có nghiệm A B ( 0; + ) C ( −;0 ) D \ 0 Câu 32: Cho mặt cầu tâm O đường kính 9cm Mặt phẳng ( P ) tiếp xúc với mặt cầu cho khoảng cách từ O đến ( P ) B 4,5cm A 3cm C 9cm D 18cm Câu 33: Cho ABC tam giác vuông đỉnh A , AB = a , AC = b Quay hình tam giác ABC xung quanh cạnh AC ta khối tròn xoay có diện tích xung quanh 1 A  a a + b B  b a + b C  a a + b D  b a + b Câu 34: Nếu tăng bán kính khối cầu gấp lần thể tích thay đổi ? A Thể tích tăng gấp lần B Thể tích tăng gấp lần C Thể tích tăng gấp lần D Thể tích tăng gấp lần Câu 35: Một xúc xích dạng hình trụ có đường kính đáy cm chiều cao cm , giả sử giá bán cm xúc xích 500 đồng Bạn An cần trả tiền để mua gói xúc xích Số tiền gần cho xúc xích A 19 000 (đồng) B 76 000 (đồng) C 38 000 (đồng) D 30 000 (đồng) Câu 36: Một bóng đá có dạng hình cầu bán kính 12 cm Diện tích mặt ngồi bóng là: ( ) A 144 cm2 ( ) B 192 cm ( ) C 576 cm ( ) D 576 cm2 Câu 37: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6,8% /năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Nếu người gửi tiền năm khoảng thời gian khơng rút tiền người có số tiền A 100.1,0684 (đồng) B 100.1,0685 (triệu đồng) C 100.1,0683 (triệu đồng) Trang | D 100.1,0684 (triệu đồng) bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! ( 09411.02468 – 0987.154.555 ) Câu 38: Cho hàm số f ( x ) = log0,5 6x − x Tập nghiệm bất phương trình f  ( x )  A (3; +  ) C ( 3;6 ) B ( −;3) D ( 0;3 ) Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh 2a SA ⊥ SC Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp cho a B a C a D 2a Câu 40: Một khối bê tơng có dạng hình lăng trụ đứng với độ dài cạnh đáy 3dm, 4dm, 5dm, độ dài cạnh bên 6dm Thể tích khối bê tông A ( ) ( A 72 dm3 ) ( ) C 216 dm3 B 24 dm3 ( ) D 36 dm3 Câu 41: Một dụng cụ đựng chất lỏng có dạng hình nón với chiều cao là 30cm và bán kính đáy là 15cm Dụng cụ này đựng được tối đa cm3 chất lỏng? ( ) A 2250 cm3 ( ) B 750 cm3 ( ) C 2250 cm3 ( ) D 750 cm3 Câu 42: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D  có AB = 3a , AD = 4a , AA  = 5a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A .ABCD 5a 5a C D 5a 2 Câu 43: Cho tam giác ABC vuông cân A , BC = a Quay hình tròn ngoại tiếp tam giác vuông ABC xung quanh cạnh BC ta khối tròn xoay tích A 5a B 4 a  a3  a3  a3 B C D 3 Câu 44: Cho hình chóp S ABC hình chóp có chiều cao h cạnh đáy a tích A A a 2h B a 2h B 600 C a 2h C 900 D a 2h 12 Câu 45: Cho hình nón đỉnh S AB đường kính đường tròn đáy Nếu tam giác SAB góc đỉnh hình nón A 300 D 1200 Câu 46: Cho hình lập phương ABCD A B C D  cạnh a Gọi ( H ) hình trụ có hai đường tròn đáy đường tròn ngoại tiếp hình vng ABCD , A B C D  Diện tích tồn phần hình trụ ( H ) ( ) A + 2  a Trang | ( ) B +  a ( ) C +  a ( ) D +  a bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! x3 Câu 47: Tập hợp giá trị tham số m để hàm số y = cực trị A B \ −5 C 09411.02468 – 0987.154.555 − mx + (10m − 25 ) x + có hai điểm \ 5 D (5; + ) Câu 48: Tổng số đường tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = x − 10 + 20 − x x A B C D Câu 49: Cho hình hộp ABCD A B C D  tích V Thể tích khối tứ diện ACB D  1 1 A V B V C V D V Câu 50: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị đạo hàm y = f  ( x ) hình bên y O -1 x -1 y = f'(x) Hàm số cho nghịch biến khoảng A (1;2)   C  − ;0    B ( 0;1) D ( 0;2 ) HẾT - Trang | bs & st: Thơng Đình Đình Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười ngày hôm nay”! 09411.02468 – 0987.154.555 Chúc em ôn thi học tốt, đạt kết bỏ công sức ôn…! Note: Cố gắng điểm cao để lấy tiền tiêu tết nghe Love…….! Hết Trang | bs & st: Thơng Đình Đình ... TỐN THONG-MATH 09411.02468 – 0987.154.555 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 201 9 – 202 0 TỐN 12: HỌC KÌ I Đề ơn HK ĐỀ ƠN HỌC KÌ 1- 201 9 -202 0 -03 BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... ngày hơm nay”! TỐN THONG-MATH Name:………………………… 09411.02468 – 0987.154.555 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 201 9 – 202 0 TOÁN 12: HỌC KÌ I Đề ơn HK ĐỀ ƠN HỌC KÌ 1- 201 9 -202 0 -04 BẢNG ĐÁP ÁN 10... lười ngày hơm nay”! TỐN THONG-MATH Name:………………………… 09411.02468 – 0987.154.555 TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 201 9 – 202 0 TỐN 12: HỌC KÌ I Đề ơn HK ĐỀ ÔN HỌC KÌ 1- 201 9 -202 0 -05 BẢNG ĐÁP ÁN 10
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYEN TAP 20 DE ON HK1 2019 2020 , TUYEN TAP 20 DE ON HK1 2019 2020

Từ khóa liên quan