ĐỀ THI số 10 đề

5 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 21:40

Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định THI THỬ LẦN 10- GR ÔN THI Y DƯỢC THỜI ĐIỂM THI: 21H45, THỨ (14/12) LIVE CHỮA: 21H30’ TỐI THỨ (16/12/2019) Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/thaynghesinh GROUP ÔN THI Y DƯỢC CÙNG TS PHAN KHẮC NGHỆ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – SINH HỌC 12 (ĐỀ SỐ 1) Câu Loại axit nuclêic sau thành phần cấu tạo ribôxôm? A tARN B rARN C ADN D mARN Câu Ở loài thực vật có 2n = 24 Số nhóm gen liên kết loài A B 12 C 24 D Câu Một quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,16AA : 0,64Aa : 0,2aa Tần số alen A bao nhiêu? A 0,48 B 0,4 C D 38 Câu Theo thuyết tiến hóa đại, tượng trao đổi cá thể giao tử quần thể loài gọi A giao phối không ngẫu nhiên B chọn lọc tự nhiên C di - nhập gen D đột biến Câu Ở sinh vật nhân thực, côđon sau quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'AUA3' B 5'AUG3' C 5'UAA3' D 5'AAG3' Câu Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen đồng hợp tử trội? A AA x Aa B AA x AA C Aa x Aa D Aa x aa Câu Một thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, tạo tối đa dòng chủng? A B C D Câu Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Di - nhập gen D Giao phối khơng ngẫu nhiên Câu Theo lí thuyết, đời F1 phép lai sau có ưu lai cao cao nhất? A AABBDD × AAbbdd B AABBdd × aaBBDD C AAbbDD × aaBBdd D AABBDD × AAbbDD Câu 10 Biết không xảy tượng đột biến,từ hai dòng chủng có kiểu gen AAbbddee aabbDDEE Có thể tạo dòng chủng từ hai dòng này? A 16 B 14 C D Câu 11 Khi nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Trong quần thể, trình chọn lọc tự nhiên làm tăng tính đa dạng sinh vật B Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua gián tiếp làm biến đổi kiểu gen tần số alen C Chọn lọc tự nhiên làm thay thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen quần thể D Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định Câu 12 Cho biết gen qui định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hoàn tồn khơng có đột biến xảy Theo lý thuyết, có phát biểu kết phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe? Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định I Kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ 9/256 II Có dòng chủng tạo từ phép lai III Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ 1/16 IV Tỉ lệ có kiểu hình khác bố mẹ (3/4) V Có 256 kiểu tổ hợp giao tử hình thành từ phép lai VI Tỷ lệ kiểu gen chứa cặp gen đồng hợp tử lặn cặp gen dị hợp 3/32 A B C D Câu 13 Phép lai thể dị hợp cặp gen (Aa, Bb), gen phân ly độc lập cho số phân lớp kiểu hình A hoặc hoặc B hoặc hoặc C hoặc hoặc 10 D hoặc hoặc 10 Câu 14: Q trình tạo giống khơng sử dụng loại ngun liệu sau đây? A Thường biến B Biến dị đột biến C ADN tái tổ hợp D Biến dị tổ hợp Câu 15 Trong phương pháp tạo giống ưu lai, loại biến dị sau nguyên liệu trình tạo ưu lai? A đột biến gen B biến dị tổ hợp C thường biến D đột biến nhiễm sắc thể Câu 16 Có phát biểu sau nguồn biến dị di truyền trình tạo giống mới? I Biến dị tổ hợp II Biến di đột biến III Biến dị không di truyền IV ADN tái tổ hợp A B C D Câu 17 Để xác định quy luật di truyền chi phối hình thành màu sắc hoa nhà khoa học tiến hành phép lai sau: Phép lai 1: Lai hai dòng chủng hoa trắng (1) với dòng hoa trắng (2) thu F1 100% hoa trắng Phép lai 2: Lai hai dòng chủng hoa trắng (2) với dòng hoa trắng (3) thu F1 100% hoa trắng Phép lai 3: Lai hai dòng chủng hoa trắng (1) với dòng hoa trắng (3) thu F1 100% hoa xanh Biết trình phát sinh giao tử không xảy đột biến Kết luận sau xác? A Nếu cho hoa xanh phép lai tự thụ phấn kiểu hình hoa trắng đời chiếm 43,75% B Cho hoa xanh phép lai lai với dòng hoa trắng (1) (2) đời cho 25% hoa xanh C Màu sắc hoa quy định gen có nhiều alen D Tính trạng màu sắc hoa gen nhân quy định Câu 18 Cho hai có tròn giao phấn với nhau, thu F1 gồm toàn dẹt Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen quy định tròn II Cho tất dẹt F2 tự thụ phấn, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt : tròn : dài III Cho tất tròn F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có số dẹt chiếm tỉ lệ 2/9 Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định IV Cho tất dẹt F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 16 dẹt : 64 tròn : dài A B C D Câu 19 Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa, Bb Dd phân li độc lập quy định Kiểu gen có đủ gen trội A, B D quy định hoa đỏ; trường hợp lại quy định hoa trắng Tính trạng hình dạng cặp gen quy định E quy định tròn, e quy định dài Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDDEe, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn? A B 20 C 18 D 27 Câu 20 Ở lồi thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb tương tác theo kiểu bổ sung Khi có A B quy định hoa đỏ, kiểu gen lại quy định hoa trắng; gen D quy định to trội hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ, gen phân li độc lập với Cho hoa đỏ, nhỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, kiểu hình hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25% Cho P giao phấn với khác thu đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 3:1 Cho khơng phát sinh đột biến Theo lí thuyết, có sơ đồ lai phù hợp với phép lai nói trên? A B C D Câu 21 Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa, Bb, Dd Ee phân li độc lập quy định Kiểu gen có đủ gen trội A, B, D E quy định hoa đỏ; trường hợp lại quy định hoa trắng Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 81 loại kiểu gen, có 16 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ F1, xác suất thu chủng 1/81 III Lấy hoa đỏ F1 cho lai phân tích, thu đời có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng IV Lấy hoa trắng cho tự thụ phấn, ln thu đời có 100% hoa trắng A B C D Câu 22 Một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số chứa cặp gen Aa; cặp nhiễm sắc thể số chứa cặp gen Bb Nếu tất tế bào, cặp NST số không phân li giảm phân 2, cặp NST số phân li bình thường thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo loại giao tử có kiểu gen: A AAb, AAB, aaB, aab, B, b B AaB, Aab, B, b C ABb, aBb, A, a D ABB, Abb, aBB, abb, A, a Câu 23 Một thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu có tế bào giảm phân khơng có hốn vị sinh loại giao tử II Nếu có tế bào giảm phân tối thiểu cho loại giao tử III Nếu có tế bào giảm phân sinh loại giao tử với tỉ lệ 2:2:1:1 IV Nếu có tế bào giảm phân tạo loại giao tử loại giao tử chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 24 Một gen dài 3332 Å có 2276 liên kết hidro Mạch đơn thứ gen có 129A 147 X Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Gen có 316 nuclêơtit loại G 664 nuclêơtit loại A Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định B Ở Mạch đơn thứ hai gen có 517 nuclêơtit loại A C Nếu gen nhân đơi lần mơi trường phải cung cấp 948 nuclêôtit loại X D Ở mạch đơn thứ hai gen, số nuclêơtit loại A số nuclêơtit loại X Câu 25 Ở lồi động vật, cho (XX) lông đen chủng lai với đực (XY) lông trắng F1 đồng loạt lơng đen Cho đực F1 lai phân tích hệ lai gồm: 50% đực lông trắng : 25% lông đen : 25% lông trắng Nếu cho F1 lai phân tích, theo lý thuyết, số cá thể lông trắng thu đời con, loại cá thể chiếm tỷ lệ A 66,7% B 25% C 37,5% D 50% Câu 26: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Xét cặp gen Aa, Bb, DD, EE nằm cặp nhiễm sắc thể; cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Do đột biến, bên cạnh thể lưỡng bội có nhiễm sắc thể 2n loài xuất dạng thể tương ứng với cặp nhiễm sắc thể khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau lồi này? I Ở thể lưỡng bội có tối đa loại kiểu gen II Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng III Có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng IV Có 39 kiểu gen đột biến thể A B C D Câu 27 Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Một mã di truyền ln mã hố cho loại axit amin II Đơn phân cấu trúc ARN gồm loại nuclêôtit A, U, G, X III Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pôlipeptit mêtiônin IV Ở tế bào, ADN loại axit nucleic có kích thước lớn A B C D Câu 28 Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang mơi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực tái lần liên tiếp tạo 60 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng nhân đơi tiếp lần Có phát biểu sau đúng? I.Ban đầu có 10 phân tử ADN II Số phân tử ADN có chứa N14 sau kết thúc trình 140 III Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1140 IV Tổng số phân tử ADN tạo 1280 A B C D Câu 29 Giả sử đoạn nhiễm sắc thể có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí Các điểm a, b, c, d, e, g điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? a Gen I b Gen II c Gen III d Gen IV e Gen V g I Nếu đảo đoạn ae khả hoạt động gen II, III, IV không bị thay đổi II Nếu chiều dài gen gen phiên mã, số lượng nucleotit môi trường cung cấp cho gen III Nếu bị cặp nucleotit vị trí a cấu trúc gen khơng bị thay đổi IV Nếu xảy đột biến thêm cặp nuclêơtit vị trí thứ 23 tính từ mã mở đầu gen II làm thay đổi cấu trúc gen II, III, IV V A B C D Chương trình Luyện thi Pro S.A.T – Thầy PHAN KHẮC NGHỆ MOON.VN – Học để khẳng định Câu 30 Ở lồi thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho có kiểu gen AaBb lai phân tích đời có 25% số thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu gen có loại kiểu hình III Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng, thu F1 Nếu F12 loại kiểu gen chứng tỏ số thân cao, hoa đỏ chiếm 50% IV Một thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1có loại kiểu gen có loại kiểu hình A B C D Câu 31 Một quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền, xét cặp gen Aa Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng trội hồn tồn, có tần số alen A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 0,4 Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Trong kiểu gen quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao AaBb II Lấy ngẫu nhiên cá thể có mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng 1/21 III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen 15,36% A B C D Câu 32 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh A B người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn Biết không xảy đột biến Ghi chú: Không bị bệnh Bị bệnh A ? 10 11 ? Bị bệnh B Bị bệnh Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Người số người số có kiểu gen giống II Xác định kiểu gen 10 người III Cặp 10-11 sinh bị bệnh IV Xác suất sinh không bị bệnh cặp 8-9 50% A B C HẾT D ... có 100 % hoa trắng A B C D Câu 22 Một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số chứa cặp gen Aa; cặp nhiễm sắc thể số chứa cặp gen Bb Nếu tất tế bào, cặp NST số không phân li giảm phân 2, cặp NST số. .. Không bị bệnh Bị bệnh A ? 10 11 ? Bị bệnh B Bị bệnh Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Người số người số có kiểu gen giống II Xác định kiểu gen 10 người III Cặp 10- 11 sinh bị bệnh IV Xác... phát biểu sau đúng? I.Ban đầu có 10 phân tử ADN II Số phân tử ADN có chứa N14 sau kết thúc trình 140 III Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1140 IV Tổng số phân tử ADN tạo 1280 A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI số 10 đề , ĐỀ THI số 10 đề