2 5 BT cực TRỊ hàm số d11 15

11 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:13

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm DẠNG 11: ĐƯỜNG THẲNG NỐI ĐIỂM CỰC TRỊ (ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC BA) Câu 468: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  x   m  3 x  m có hai điểm cực trị điểm M  9;  5 nằm đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị A m  B m  C m  1 D m  5 Câu 469: Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số: y  x  x  mx  có điểm cực đại y  x 1  d  điểm cực tiểu cách đường thẳng có phương trình: m0 � � 9 � m m 2 A B � C m  D m   a, b �� đạt cực trị x  1 Khi hiệu a  b Câu 470: Hàm số y  x  2ax  4bx  2018 , 3  A 1 B C D y   2m  1 x  m  Câu 471: Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng song song với đường thẳng qua điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  x  A m m m m B C D Câu 472: Biết đồ thị hàm số y  x  3x  có hai điểm cực trị A , B Khi phương trình đường thẳng AB A y  x  B y  2 x  C y   x  D y  x  Câu 473: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  x  3x : A x  y   B x  y   C 2 x  y   D x  y    C  Gọi A, B điểm cực trị  C  Câu 474: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị Tính độ dài đoạn thẳng AB ? C AB  D AB  Câu 475: Tìm tổng tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng qua hai điểm y  x   m  1 x  6m   2m  x A AB  B AB  cực trị đồ thị hàm số y  4 x A m B m  song song đường thẳng C m D m 3 Câu 476: Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  3x  A y  2 x  B y  2 x  C y  x  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D y  x  Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm d : y   3m  1 x   m Câu 477: Tìm giá trị thực tham số m để đường thẳng vng góc với đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  3x  A  m  B C D Câu 478: Đồ thị hàm số y   x  x  x  có hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB ? Q  0;  1 M  1;  12  P  1;0  N  1;12  A B C D DẠNG 12: ĐƯỜNG THẲNG NỐI ĐIỂM CỰC TRỊ (ĐỒ THỊ HÀM PHÂN THỨC) x2 y x 1 Câu 479: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số A y  x  B y  x  C y  x  D y  x x2  4x  y   C  hàm số x 1 Câu 480: Biết đồ thị có hai điểm cực trị Đường thẳng qua C hai điểm cực trị đồ thị   cắt trục hoành điểm M có hồnh độ xM x 2 D M x  mx  m y x 1 Câu 481: Khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số bằng: A B C D A xM   B xM   y Câu 482: Đồ thị hàm số tích ab A C xM  x2  4x  x 1 có hai điểm cực trị thuộc đường thẳng d : y  ax  b Khi B 8 C 4 D 6 Câu 483: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số x2  2x  y 2x 1 A y   x B y  x  C y  x  D y  x   x  mx  y x 1 Câu 484: Đường thẳng nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số qua điểm A  1; 1 chỉ m D x  mx  m y x 1 Câu 485: Gọi S tập hợp giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B Khi �AOB  90�thì tổng bình phương tất phần tử S bằng: 1 A 16 B C D 16 A B 1 C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A y Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm x2  2x  x 1 có hai điểm cực trị Đường thẳng qua xM M  C  hàm số hai điểm cực trị đồ thị  C  cắt trục hoành điểm Câu 486: Biết đồ thị có hồnh độ x 1 A M B xM   C xM   DẠNG 13: ĐIỀU KIỆN HÌNH HỌC VỀ ĐIỂM CỰC TRỊ (HÀM BẬC BA) D bằng: x M  2 Câu 487: Gọi S tập giá trị dương tham số m cho hàm số y  x  3m.x  x  m đạt cực trị x1 , x2 thỏa mãn x1  x2 �2 Biết S   a; b  Tính T  b  a A T   B T   C T   D T   f x  x  3x  m Câu 488: Gọi A , B hai điểm cực trị đồ thị hàm số   với m tham số thực khác Tìm tất giá trị thực tham số m để trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng 3x  y   A m  B m  C m  D m  Câu 489: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  mx  nằm bên phải trục tung Tìm số phần tử tập hợp  5;6  �S B C D y  x  3mx   m  1 x  m3  m Câu 490: Cho hàm số , với m tham số Gọi A , B hai điểm cực trị đồ thị hàm số I  2; 2  Tổng tất số m để ba điểm I , A , B tạo thành tam giác nội tiếp đường tròn có bán kính là: A 20 A 17 B 17 14 C 17 D  17 y  mx3   m  1 x   m   x  2018 Câu 491: Cho hàm số với m tham số Tổng bình x1; x2 m phương tất giá trị x1  x2  để hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn 40 A 25 B 22 C D y  x3  x  mx  m Câu 492: Xác định giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số có điểm cực đại cực tiểu A B cho tam giác ABC vng C �2 � C � ;0� � � tọa độ điểm File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A m m Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm m m B C D 2 x x x  x  Giá trị Câu 493: Hàm số y  x  x  mx  có hai điểm cực trị , thỏa mãn tham số m 3  A B C D 3 2 y   m  3 x   m  m  1 x   m   x  Câu 494: Cho Gọi S tập tất giá trị nguyên m để đồ thị hàm số cho có hai điểm cực trị nằm hai phía trục Oy S có phần tử? A B C D Câu 495: Đồ thị hàm số y  x  x  có điểm cực trị A, B Diện tích tam giác OAB với O (0; 0) gốc tọa độ B A C D 2 Câu 496: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  mx  3mx  3m  có 2 hai điểm cực trị A, B cho AB  (OA  OB )  20 ( Trong O gốc tọa độ) 17 17 m m 11 11 A m  1 B m  C m  1 D m  Câu 497: Cho hàm số y  x3  3mx   m  1 x  m3  m có đồ thị  C  điểm I  1;1 Biết có hai giá trị tham số m (kí hiệu m1 , m2 với m1  m2 ) cho hai điểm cực trị  C  với I tạo thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp Tính P  m1  5m2 P A P  2 P B C D P  m m Câu 498: Cho hàm 2018 y   x  x  Biết có hai giá trị , tham 2018 m để đường thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm 2018 tiếp xúc với đường tròn  C  :  x  m A   y  m  1  m1  m2  B Tính tổng m1  m2 m1  m2  6 C m1  m2  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D m1  m2  10 Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A y Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm x   m  1 x   m  4m  3 x  3 , ( m tham 2018 thực) Tìm Câu 499: Cho hàm 2018 điều kiện m để hàm 2018 có cực đại cực tiểu điểm cực trị đồ thị hàm 2018 nằm bên phải trục tung m  1 � � m  5 A � B 5  m  1 C 5  m  3 D 3  m  1 Câu 500: Gọi S tập hợp tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  x3  mx  m  x có hai điểm cực trị A B cho A , B nằm khác phía cách đường thẳng d : y  x  Tính tổng phần tử S  A  D 6 B C y  x   m  1 x  m Câu 501: Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A , B , C cho OA  BC , O gốc tọa độ, A điểm cực đại, B C hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số B m  � C m  �2 D m  �2 3 Câu 502: Tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  3mx  m có hai điểm cực trị A B thỏa AB  20 : A m  �1 B m  �2 C m  D m  Câu 503: Cho hàm số y  x  3mx  m ( m tham số) Có số nguyên m bé 10 A m   2 thỏa mãn đồ thị hàm số cho có hai điểm cực trị A, B cho AB �2 A 18 B C D 10 y  x   m  1 x  6mx Câu 504: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B cho đường thẳng AB vng góc với đường thẳng: y  x2 m0 � � m   � A m  3 m  2 m0 � � � � � � m  m  m  � � � B C D Câu 505: Tìm tất giá trị m để đường thẳng qua điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số y  x  3mx  cắt đường tròn tâm I  1;1 , bán kính điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn 2� 1� 2� m m A B C D Câu 506: Đồ thị hàm số y   x  x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ 10 S A S  B S  10 C D S  DẠNG 14: ĐIỀU KIỆN HÌNH HỌC VỀ TAM GIÁC CỰC TRỊ (HÀM TRÙNG PHƯƠNG) m 2� 3 m File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Câu 507: Gọi A , B điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  x  Diện tích tam giác AOB (với O gốc tọa độ) A B C D Câu 508: Cho hàm số y  x  x  Diện tích S tam giác có ba đỉnh ba điểm cực trị đồ thị hàm số cho có giá trị A S   C Câu 509: Gọi B S C S  D S  đường parabol qua ba điểm cực trị đồ thị hàm 2018 x  mx  m2 , tìm m để  C  qua điểm A  2; 24  A m  B m  4 C m  D m  4 Câu 510: Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có ba điểm cực trị đỉnh tam giác có diện tích y 5 B m  � 16 C m  D m  16 A  0; 1 , B, C Câu 511: Tìm m đề đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị thỏa mãn BC  4? A m  � A m  � B m  C m  D m  �4 Câu 512: Cho hàm số y  x  2mx  2m  m Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số cho có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích A m  3 B m  C m  D m  4 4 2 Câu 513: Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số: y  x  2m x  m  có ba điểm cực trị Đồng thời ba điểm cực trị với gốc O tạo thành tứ giác nội tiếp A m  1 C m  Câu 514: Giả sử đồ thị hàm số B m  �1 D Không tồn m 2 y  x   m  1 x  m  m có ba điểm cực trị A , B , C ( A nằm I 2;0 trục tung) Tìm m để diện tích tam giác IBC 2 với   A m  27 3 B m   C m  D m  Câu 515: Để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ O làm trực tâm giá trị tham số m 1 A B C D 2 Câu 516: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2m x  2m có ba điểm cực trị A , B , C cho O , A , B , C ba đỉnh hình thoi A m  B m  C m  D m  1 2  C  Biết đồ thị  C  có ba điểm cực trị Câu 517: Cho hàm số y  x  2mx  m  m có đồ thị A , B , C ABDC hình thoi D  0; 3  , A thuộc trục tung Khi m thuộc khoảng nào? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm �1 � m �� ; � �2 � B �9 � � 1� m �� ; � m �� 1; � � � � � A C D 2 Câu 518: Tất giá trị m cho đồ thị hàm số y  x  8m x  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích 64 m � 2;3 5 A m  ; m   C m  ; m  2 B m  ; m   3 D m  ; m   Câu 519: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A  m  B m  C m  D  m  y  x4   m  1 x  2m  Câu 520: Tìm tất giá trị m cho đồ thị hàm số có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác có góc 120� m  1  3 , m  1 A m  1 B m m  1  3 C D Câu 521: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m A m  1; m  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân C m  1; m  D m  Câu 522: Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số: y  x  2mx  m có ba điểm cực trị B m  Đồng thời ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn A m  1 m � �; 1 � 2; � C B m  D Không tồn m Câu 523: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m4  m có ba điểm cực trị thuộc trục tọa độ A m  B m  C m D m   C Câu 524: Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số 2 y  x  2m x  m  có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị với gốc tọa độ O tạo thành tứ giác nội tiếp Tìm số phần tử S A B C D y  x    m2  x  m  Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số có cực đại, cực tiểu điểm cực trị đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích lớn Câu 525: Cho hàm số A m  1 m B m C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D m  Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  x    m2  x  m  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có cực đại cực tiểu điểm cực trị đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích lớn Câu 526: Cho hàm số m A m  m B C D m   C  Gọi A , B , C điểm cực trị đồ thị Câu 527: Cho hàm số y  x  x  10 có đồ thị  C S ABC Tính diện tích A S  32 tam giác B S  24 C S  12 D S  64 Câu 528: Cho hàm số y  x  x  Diện tích S tam giác có ba đỉnh ba điểm cực trị đồ thị hàm số cho có giá trị S A S  B C S  D S  Câu 529: Cho hàm số y  ax  bx  c với ab �0 Mệnh đề sau đúng: A Hàm số có ba điểm cực trị ab  B Với giá trị a, b đồ thị hàm số có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác cân C Hàm số có ba điểm cực trị ab  D Hàm số có hai điểm cực tiểu điểm cực đại với giá trị a, b Câu 530: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A m  B m  C  m  D  m  Câu 531: Có giá tri thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp chúng 1? A B C Câu 532: Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số điểm cực trị nội tiếp đường tròn bán kính D y  x   m  1 x  m có ba 3 3 m A m  , B m  , 3  3 m m 2 C m  , D m  , DẠNG 15: CÂU HỎI TỔNG HỢP VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ m y, y Câu 533: Cho hàm số y  x  3x có giá trị cực đại cực tiểu Khi đó: y  y  4 y  y  y  y  6 y  y  A B C D 2 y   x  1  x   Câu 534: Cho hàm số Trung điểm đoạn thẳng nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số nằm đường thẳng đây? A x  y   B x  y   C x  y   File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D x  y   Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm 2  C  Để đồ thị  C  có ba điểm cực trị A , B Câu 535: Cho hàm số y  x  2m x  m có đồ thị , C cho bốn điểm A , B , C , O bốn đỉnh hình thoi ( O gốc tọa độ) giá trị tham số m A m� 2 B m  � C m Câu 536: Gọi A , B hai điểm cực trị đồ thị hàm số 2 D m   f  x    x  3x  M  x0 ;  điểm trục hồnh cho tam giác MAB có chu vi nhỏ nhất, đặt T  x0  2015 Trong khẳng định đây, khẳng định ? A T  2016 M  2; 20  D T  2019 Câu 537: Biết , điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d Tính giá trị hàm số x  3 A y  3  20 B T  2018 N  1; 7  B y  f  x y  3  45 C T  2017 C y  3  30 D y  3  xác định, liên tục � có bảng biến thiên sau : Câu 538: Cho hàm số Khẳng định sau A Hàm số đạt cực đại x  đạt cực tiểu x  B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 3 D Hàm số có cực tiểu khơng có cực đại y  f  x Câu 539: Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ y  f  x   2m Đồ thị hàm số A m � 4;11 có điểm cực trị chỉ � 11 � m ��2; � � � B C m  � 11 � m �� 2; � 2� � D Câu 540: Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục � có bảng biến thiên sau: File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Mệnh đề sau đúng? A Giá trị cực tiểu hàm số - ( - 1;0) C Hàm số đồng biến khoảng Câu 541: Cho hàm số f  x B Hàm số nghịch biến khoảng ( 0;1) D Giá trị cực đại hàm số xác định �\  0 có bảng biến thiên hình vẽ f  x  1  10  Số nghiệm phương trình A B C y f�  x Câu 542: Cho hàm số D có đồ thị hình vẽ bên: f  x f  x Tìm số điểm cực trị hàm số y   A B C D Câu 543: Cho hàm số y  x  3x  Chọn khẳng định sai ? A Hàm số cực trị B Hàm số có hai điểm cực trị  0;  C Hàm số nghịch biến khoảng  �;   2; � D Hàm số đồng biến khoảng y  f  x   ax  bx  c Câu 544: Cho hàm số biết a  , c  2017 a  b  c  2017 Số cực trị y  f  x   2017 hàm số A là: B C Câu 545: Đường thẳng qua hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số A y  B y  5 C y  3 D y x  2x2  : D x  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 10 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A y  f  x Câu 546: Cho hàm số  f x2   có đạo hàm Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm f�  x   x2  x  9  x  4 Xét hàm số y  g  x  � Trong phát biểu sau:  3; � y  g  x  �; 3 II Hàm số nghịch biến khoảng y  g  x III Hàm số có điểm cực trị g  x   f   x�� I Hàm số y  g  x đồng biến khoảng IV Số phát biểu A B y  f  x C Câu 547: Cho hàm số có đồ thị hàm đạo hàm g  x  f  x  f  x  m f�  x D hình vẽ Tìm m để hàm có ba điểm cực trị Biết f  b   số lim f  x   � lim f  x   � , x �� A m Câu 548: Cho hàm số x �� y  f  x B m  m� D C m �0 xác định, liên tục � có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có giá trị nhỏ 16 B Đồ thị hàm số có điểm cực trị C Đồ thị hàm số có hai tâm đối xứng  2;0   2; � D Hàm số đồng biến khoảng File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 11 ... Câu 51 5: Để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  có ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ O làm trực tâm giá trị tham số m 1 A B C D 2 Câu 51 6: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2m x  2m...  20 18 Câu 491: Cho hàm số với m tham số Tổng bình x1; x2 m phương tất giá trị x1  x2  để hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn 40 A 25 B 22 C D y  x3  x  mx  m Câu 4 92: Xác định giá trị. .. Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  x    m2  x  m  Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có cực đại cực tiểu điểm cực trị đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích lớn Câu 52 6 : Cho hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 5 BT cực TRỊ hàm số d11 15, 2 5 BT cực TRỊ hàm số d11 15