2 2 BT cực TRỊ hàm số d4

10 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:06

Tài liệu luôn hẳn là công cụ phục vụ tốt nhất cho công việc giảng dạy cũng như nghiên cứu của các nhà khoa học nhà giáo cũng như các em học sinh , sinh viên . Một con người có năng lực tốt để chưa hẳn đã thành công đôi khi một con người khác năng lực thấp hơn một chút lại có hướng đi tốt lại tìm đến thành công nhanh hơn trong khi con người có năng lực kia vẫn loay hay tìm lối đi cho chính mình . Tài liệu là một kim chỉ nang cho chúng ta một hướng đi tốt nhất đến với kết quả nhanh nhất . Tôi xin đóng góp một chút vào kho tàng tài liệu của trang , mọi người cũng có thể tham khảo đánh giá và góp ý để bản thân tôi có động lực đóng góp nhiều hơn những tài liệu mà tôi đã sưu tầm được và up lên ở trang. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm DẠNG 4: ĐẾM SỐ ĐIỂM CỰC TRỊ (BIẾT Y, Y’) f� ( x) = x5 ( x - 1) ( x + 3) Câu 101: Cho hàm số f có đạo hàm Số điểm cực trị hàm số f A B C D Câu 102: Hàm số sau có ba điểm cực trị? 2x 1 y y  x3  3x  x  x 1 A B 4 C y   x  x D y   x  x  Câu 103: Trong hàm số sau đây, hàm số khơng có cực trị: 4 A y   x  B y  x  3x  C y  x  x  D y  x  Câu 104: Số cực trị hàm số A D f  x   x  x  2016 là: C B Câu 105: Số điểm cực trị đồ thị hàm số y   x  x  A B C 2x  y x  có điểm cực trị? Câu 106: Hàm số A B C y  x   m  2017  x  2016 Câu 107: Tìm tất giá trị thực m đề hàm số A m  2017 B m �2016 C m �2015 f� y  f  x  x    x  1 Câu 108: Cho hàm số có đạo hàm A B Câu 109: Hàm số y  x  x  đạt cực tiểu tại: A x  1 B x  2017 y   x  1 Câu 110: Số điểm cực trị hàm số A 2016 B Câu 111: Điểm cực tiểu hàm số y  x  x A x  B x  2 D D có cực trị D m �2017  x    3x  1 Số điểm cực trị hàm số là: C D C x  2 D x  C 2017 C x  D D x   y  x  1 x Câu 112: Hàm số có A Ba điểm cực trị B Một điểm cực trị C Khơng có điểm cực trị D Hai điểm cực trị y  f  x y f�  x  hình bên Câu 113: Cho hàm số Đồ thị hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm g  x   f  x2  Hàm số có điểm cực trị? A B C Câu 114: Đồ thị hàm số sau khơng có điểm cực trị ? 3 A y  x  x B y   x  x C y  x  x  Câu 115: Hàm số y  x  x  có cực trị A B C D D y   x  x D Câu 116: Hàm số y  x có điểm cực trị? A B C D y  x3  x  x  Câu 117: Hàm số có điểm cực trị? A B C D y  x4  2x2  Câu 118: Cho hàm số Hàm số có: A Một cực tiểu cực đại B Một cực đại hai cực tiểu C Một cực đại khơng có cực tiểu D Một cực tiểu hai cực đại Câu 119: Hàm số y   x  x  có giá trị cực trị? A B C D x  mx   2m  1 x  Câu 120: Cho hàm số Mệnh đề sau sai? A Hàm số ln có cực trị B m �1 hàm số có cực đại, cực tiểu C m  hàm số có điểm cực trị D m  hàm số có cực trị y Câu 121: Hàm số A y x  x  3  2 có tất điểm cực trị B C Câu 122: ỞÀĨ Hàm số y  x  có điểm cực trị? A B C Câu 123: Hàm số bốn hàm số liệt kê khơng có cực trị? D D 2x 1 y y  x y   x  x x 1 A B C D Câu 124: Số cực trị hàm số y   x  x  A B C D y  f  x y f�  x  đường cong Câu 125: Cho hàm số xác định � có đồ thị hàm số y  f  x hình bên Hỏi hàm số có điểm cực trị ? y x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm A B C A Tìm số điểm cực trị B C f  x Câu 126: Cho hàm số có đạo hàm f�  x    x  1  x    x  3 D f  x 2x 1 x  có điểm cực trị? Câu 127: Hàm số A B C 2 ( x)  x (9  x ) , số điểm cực trị hàm f  x  Câu 128: Biết f � A B C y  f  x f�  x  sau Câu 129: Cho hàm số liên tục � có bảng xét dấu D y Hàm số A y  f  x có điểm cực trị? B Câu 130: năm 2017] Số điểm cực trị hàm số A B D D C y   x  1  x   D là: C D y  x  mx  m Câu 131: -[SGD VĨNH PHÚC - 2017] Cho hàm số , tham số Hỏi hàm số cho có nhiều điểm cực trị A B C D Câu 132: Khẳng định sau đúng? 4 A Hàm số y  x  x  có ba điểm cực trị B Hàm số y   x  x  có điểm cực trị x 1 y y  x  x  x  có điểm cực trị C Hàm số có hai điểm cực trị D Hàm số y = f ( x) y= f� ( x) có đồ thị hình bên: Câu 133: Cho hàm số Hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Khẳng định sau đúng? y = f ( x) A Đồ thị hàm số có điểm cực trị y = f ( x) B Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị y = f ( x) C Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị y = f ( x) D Đồ thị hàm số khơng có điểm cực trị Câu 134: Số điểm cực trị hàm số y  x  x  x  A B f  x Câu 135: Cho hàm số có đạo hàm y  f  x hàm số A B C f�  x    x  1  x  3  x  1 D R Tính số điểm cực trị C D Câu 136: Tính số điểm cực trị hàm số y  x  x  x A B C D 3 Câu 137: Số cực trị hàm số y = x - x A Có cực trị B Có cực trị C Hàm số khơng có cực trị D Có cực trị f� x   x  x  1  x   x �� f  x  Câu 138: Cho hàm số có đạo hàm Số điểm cực tiểu hàm số f  x A B C D f '  x    x  3  x   x  y  f  x Câu 139: Cho hàm số có đạo hàm Hỏi hàm số cho có cực trị? A B C D Câu 140: Điểm cực tiểu hàm số y  x  x  A x =- B x = C x =3 Câu 141: Số điểm cực trị hàm số y  x  x  x  A B C  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D x = D Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 142: Cho hàm số A y  f  x có đạo hàm Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm f�  x   x  x  1 B y  mx   m   x   x  2 C Hàm số có điểm cực trị D Câu 143: Tìm m để hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu  m  m   A B C  m D 3  m  f�  x    x3  x   x3  x  với x �� Hàm số y  f  x Câu 144: Cho hàm số có đạo hàm f   2018 x  có nhiều điểm cực trị? A 11 B C 2018 D 2022 x cos x  sin x f  x  F  x y  F  x x2 Câu 145: Biết nguyên hàm hàm số Hỏi đồ thị hàm số  0; 2018  ? có điểm cực trị khoảng A 2019 B C 2017 Câu 146: Hàm số y  x  x  x có điểm cực trị? D 2018 A D B C Câu 147: ỄàHàm số y  x  3x  đạt cực trị điểm sau ? A x  0, x  B x  �2 C x  �1 D x  0, x  x  x  x x Câu 148:  Hàm số có điểm cực trị? A điểm B điểm C điểm Câu 149: - 2017] Hàm số y  x  x  có cực trị? y A B Câu 150: Cho hàm số y  f  x là? A y  f  x có đạo hàm D điểm C f�  x    x  1  x    x   D Số điểm cực trị hàm số B C f  x   x  2x2  Câu 151: Số điểm cực trị hàm số A B C Câu 152: À Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị? A y   x  x  B y  x  x  Câu 153: Cho hàm số có đạo hàm A B Câu 154: Hàm số sau có cực trị? f  x  C D y  x  x  Số điểm cực trị hàm số là: D B y  x  ln x x 1 y x2 D A y  x y   x3  x  x C Câu 155: ỞỒ Một hàm số là: A  D C y  x  x  f�  x    x  1 x  f  x D có đạo hàm B f '  x   x  x  1  x    x  3 C File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Số cực trị hàm số D Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Câu 156: Hàm số sau khơng có cực trị? A y  x  x y   x  3x  B y  x  mx  Câu 157: Cho hàm số điểm cực trị? A ,  m  0 B y C y 2x 1 x2 y   x2  2x D với m tham số Hỏi hàm số có nhiều x 1  x là: Câu 158: Số điểm cực trị đồ thị hàm số A B Câu 159: Trong hàm số sau, hàm số có cực trị? x2 y y  3x  x3 A B C D C D C y  log x x D y  e Câu 160: Hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C Câu 161: Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị 4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  y   x  x2  D D y  f  x2  2x  y  f  x Câu 162: Hàm số có ba cực trị 2 , 1 Hỏi hàm số có điểm cực trị? A B C D y  x4  2x2  Câu 163: ỄàCho hàm số Tìm khẳng định A Hàm số có cực đại hai cực tiểu B Hàm số có cực tiểu hai cực đại C Hàm số có cực tiểu khơng có cực đại D Hàm số có cực trị y  x  x  22 x  24 x  Câu 164: Đồ thị hàm số có điểm cực trị? A B C D f  x f�  x   x  x  1  x   x �� Số điểm cực tiểu hàm số Câu 165: Cho hàm số có đạo hàm y  f  x là? A B C D Câu 166: - 2017] Hàm số sau khơng có cực đại cực tiểu: 3 3 A y  2 x  x B y  2 x  x C y  x  x D y  x  x Câu 167: Số điểm cực đại đồ thị hàm số y  x  100 A B C D f�  x   x  x  1  x  3 Số điểm cực trị hàm số f Câu 168: Cho hàm số f có đạo hàm A B C D y   x  2  x  4 Câu 169: Số điểm cực trị hàm số A B C D Câu 170: Cho hàm số y   x  2017 x  2018 Số điểm cực trị đồ thị hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm B C Câu 171: Ê Hàm số y  x  x  x  12 x  có điểm cực trị A B C Câu 172: Cho hàm số y   x  x  Mệnh đề mệnh đề ? A A Hàm số có cực đại cực tiểu B Hàm số có cực đại cực tiểu C Hàm số khơng có cực đại , có cực tiểu D Hàm số có cực đại cực tiểu y  2x4  x 3 Câu 173: Cho hàm số Số điểm cực trị hàm số A B C D D D Câu 174: Hàm số y  x  3x  có điểm cực trị? A B C D f� y  f  x  x   x  x  1  x  1 Hàm số y  f  x  có Câu 175: Cho hàm số có đạo hàm điểm cực trị? A B C D Câu 176: Hàm số y  x  x  2017 có cực trị? A Câu 177: Cho hàm số f  x là: A f  x B C f�  x   x  x  3x   x    x  x  3 có đạo hàm B y  f  x xác định � hàm số y  f  x  3 cực trị hàm số Câu 178: Cho hàm số A B Câu 179: Điểm cực tiểu hàm số y  x  x A x  2 B x  C y f�  x Số điểm cực trị D có đồ thị hình vẽ Tìm số điểm C D C x   D x  Câu 180: ÀỐÊ Hàm số y  x  x  có cực trị A B C Câu 181: Hỏi bốn hàm số liệt kê đây, hàm số cực trị? 4 A y  x  x  B y   x  C y  x  x  x D 2 File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D D y  x Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A f x  x  x  2016 Câu 182: Cho hàm số   hàm số có ba cực trị Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm g  x  A Cả hai hàm số x  x  x  x  2016 Hãy B Chỉ hàm số C Khơng có hàm số D Chỉ hàm số Câu 183: Đồ thị hàm số khơng có điểm cực trị ? A y  x  x B y  x  x  C y   x  x  g  x f  x D y  2 x  3x  y Câu 184: Số điểm cực trị hàm số A B y x C D x  x3  Câu 185: Số điểm cực trị hàm số A B C D Câu 186: Cho hàm số y  x  bx  cx  2016 với b, c �� Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số ln có điểm cực trị c �� B Hàm số có điểm cực trị c � �;0  c � 0; � C Hàm số ln có điểm cực trị D Hàm số ln có điểm cực trị c �� Câu 187: Trong hàm số sau, hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu ? 4 4 A y   x  x  B y   x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 188: Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm f '( x )  x( x  1) ( x  2) Hỏi hàm số y  f ( x ) có điểm cực trị? A B C D Câu 189: Hàm số y   x  có điểm cực đại A  B Câu 190: Hàm số sau có cực đại y   x4  2x  A y  x  x2  C y   x  1 C D B y   x  x  D y  x  x   x  1 Câu 191: Đồ thị hàm số có điểm cực trị? A B C D y  f  x y f�  x  hình vẽ sau: Câu 192: Cho hàm số có đạo hàm liên tục � Đồ thị hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y  f  x   5x Số điểm cực trị hàm số là: A B C Câu 193: Biết hàm số y  x – x  có đồ thị hình vẽ sau D Phát biểu sau phát biểu đúng? y  x3 – 6x2  A Đồ thị hàm số có cực trị y  4x – 6x  B Đồ thị hàm số có cực trị y  4x – 6x  C Đồ thị hàm số có cực trị y  4x – 6x  D Đồ thị hàm số có cực trị Câu 194: Hàm số y   x  x  có: A Một cực đại B Một cực tiểu C Một cực đại hai cực tiểu D Một cực tiểu hai cực đại Câu 195: Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị A y  x  x  x  B y  x  x  C y  x  x  x  D y   x  x  f x  x  x  2016 Câu 196: Cho hàm số   hàm số có ba cực trị (trùng câu 945 ) g  x  A Cả hai hàm số C Khơng có hàm số Câu 197: Đồ thi hàm số sau có điểm cực trị? x  x  x  x  2016 Hãy B Chỉ hàm số D Chỉ hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay g  x f  x Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm 3 A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 198: Hàm số y  x  x  có điểm cực trị? A B C D  C  hàm số y   x3  3x  x  Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? Câu 199: Cho đồ thị  C  C C A  C  C D khơng có điểm cực trị B có hai điểm cực trị có ba điểm cực trị có điểm cực trị y  mx  m  x    Câu 200: Tìm m để hàm số có cực tiểu cực đại m  0  m  A B C m  D  m  y  f  x f� x   x3  x  1   x   � Câu 201: Cho hàm số xác định liên tục tập có đạo hàm Hàm số cho có điểm cực trị? A B C D Câu 202: Hàm số sau khơng có điểm cực tiểu? A y  sin x B y  x  x  x  C y   x  x y   x  1 Câu 203: Số điểm cực trị hàm số A 2016 B Câu 204: Khẳng định sau đúng? A Hàm số y  x  x  có hai điểm cực trị D y  x 1 2017 C 2017 D B Hàm số y  x  x  có ba điểm cực trị x 1 y x  có điểm cực trị D Hàm số C Hàm số y   x  x  có ba điểm cực trị f  x    m 2018  1 x   2m 2018  22018 m  3 x  m 2018  2018 Câu 205: Cho hàm số , với m tham số y  f  x   2017 Số cực trị hàm số A B C D y  x  mx   m   Câu 206: Cho hàm số , m tham số Hỏi hàm số cho có nhiều điểm cực trị? A B C D x2  4x  y x  Số điểm cực trị hàm số : Câu 207: Cho hàm số A B C D Câu 208: Đồ thị hàm số sau có điểm cực trị? 4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x2  File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 10 ... Câu 120 : Cho hàm số Mệnh đề sau sai? A Hàm số ln có cực trị B m �1 hàm số có cực đại, cực tiểu C m  hàm số có điểm cực trị D m  hàm số có cực trị y Câu 121 : Hàm số A y x  x  3  2 có... Tính số điểm cực trị C D Câu 136: Tính số điểm cực trị hàm số y  x  x  x A B C D 3 Câu 137: Số cực trị hàm số y = x - x A Có cực trị B Có cực trị C Hàm số khơng có cực trị D Có cực trị. .. điểm cực trị D Hàm số C Hàm số y   x  x  có ba điểm cực trị f  x    m 20 18  1 x   2m 20 18  22 018 m  3 x  m 20 18  20 18 Câu 20 5: Cho hàm số , với m tham số y  f  x   20 17 Số cực
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 2 BT cực TRỊ hàm số d4, 2 2 BT cực TRỊ hàm số d4