DẠY THÊM B1 DAO ĐỘNG điều hòa

9 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 10:02

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA -12A3 BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A Chu kì dao động B Tần số dao động C Pha ban đầu D Tần số góc Câu Dao động tắt dần A có biên độ không thay đổi theo thời gian B có hại C ln có lợi D có biên độ giảm dần theo thời gian Câu Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu Một hệ có tần số góc dao động riêng ωo dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω Hiện tượng cộng hưởng xảy A ω = 2ωo B ω > ωo C ω < ωo D ω = ωo Câu 6: Một lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ cm chu kì 0,75 s biết khối lượng vật nặng m = 0,3 kg lấy π = 10 Lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực đại A 1,28 N B 5,12 N C 2,56 N D 0,64 N Câu 7: Một học sinh thực thí nghiệm đo chu kì dao động lắc đơn Trong thời gian phút, học sinh đếm được 30 dao động tồn phần Chu kì dao động vật là: A 30 (s) B 0,5 (s) C (s) D (s) Câu 8: Tìm phát biểu khơng dao động điều hòa lắc đơn A Trong trình dao động, biên độ dao động không ảnh hưởng đến chu kỳ dao động B Nếu treo khối chì khối đồng có thể tích vào lắc chu kỳ giống C Trong trình dao động, gia tốc lớn vị trí biên D Trong trình dao động vận tốc nhỏ qua vị trí biên Câu 9: Một vật dao động điều hòa có 0,9 J biên độ dao động A = 12 cm Động vật li độ x = cm A 0,4 J B 0,6 J C 0,8 J D 0,5 J Câu 10: Trong dao động điều hoà A Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc khơng B Khi vật qua vị trí cân tốc độ cực đại gia tốc không C Khi vật qua vị trí cân gia tốc vận tốc cực đại D Khi vật qua vị trí biên động Câu 11: Một vật lắc đơn có khối lượng 240 g dao động điều hòa với biên độ cong cm tần số góc rad/s Khi vật có li độ cong 3,2 cm động vật ? A 1,728 mJ B 3,375.10−3 mJ C 1,728.10−3 mJ D 3,375 mJ Câu 12: Khi nói lượng dao động điều hòa lắc lò xo, tìm câu sai A Động biến thiên tuần hoàn với tần số gấp hai tần số dao động B Cơ bảo toàn tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C Có chuyển hóa qua lại động D Động biến thiên tuần hoàn với tần số tần số dao động Câu 13: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để li độ vật có giá trị từ −2 cm đến cm A π/60 (s) B π/40 (s) C π/20 (s) D π/120 (s) Câu 14: Xét chất điểm dao động điều hòa, nhận xét sau không đúng? A Khi vật từ biên đến đến vị trí cân chuyển động nhanh dần B Khi vật từ vị trí cân biên chuyển động chậm dần C Vectơ gia tốc hướng biên D Vectơ vận tốc hướng chiều chuyển động Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm tần số 10 Hz Khi vật có li độ cm tốc độ vật ? A 435 m/s B 43,5 m/s C 4,35 m/s D 0,435 m/s Câu 16: Chu kì dao động điều hồ lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là: l l g g B T = C T = 2π D T = 2π 2π g g 2π l l Câu 17: Con lắc lò xo dao động điều hồ với 10 mJ, biết vật có khối lượng m = 0,2 kg Tại vị trí vật có vận tốc v = 10 cm / s vật có giá trị A 0,02 J B mJ C mJ D 0,08 J π Câu 18: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = − 4cos(5πt − ) cm Vận tốc vật có độ lớn cực đại là: A 20π cm/s B 2π m/s C 2π cm/s D 20π m/s Câu 19: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(8t + π/4) (cm); t tính giây Gia tốc cực đại vật có giá trị bằng: A 40 cm/s2 B 320 m/s2 C 3,2 m/s2 D 200 cm/s2 Câu 20: Con lắc đơn dao động điều hồ A Lực cản mơi trường lớn B Góc lệch cực đại lớn C Biên độ dao động phải lớn giá trị cho phép.D Bỏ qua lực cản góc lệch cực đại nhỏ Câu 21: Trong dao động điều hòa A vận tốc biến thiên điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.B vận tốc biến thiên điều hòa ngược pha với li độ C vận tốc biến thiên điều hòa pha với li độ.D vận tốc biến thiên điều hòa trễ pha π/2 so với li độ Câu 22: Chọn phát biểu nói lượng vật dao động điều hòa A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật chuyển động từ vị trí cân vị trí biên động vật tăng D Khi vật chuyển động qua vị trí cân động vật lớn Câu 23: Một vật nhỏ dao động điều hoà trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc A a = − ω2x B a = − ωx2 C a = ω2x D a = ωx2 Câu 24: Dụng cụ cần thiết để đo chu kì lắc đơn là: A cân đo khối lượng B đồng hồ bấm giây C thước đo chiều dàiD đo gia tốc rơi rự A T = Câu 25 Phương trình dao động vật dao động điều hòa x = - 10cos5πt (cm) Câu sai? A Pha ban đầu φ = π (rad) C Biên độ dao động A = −10 cm Câu 26 B Tần số góc ω = 5π (rad/s) D Chu kì T = 0,4 s Độ lớn gia tốc vật dao động điều hòa A ln ngược pha với vận tốc có độ lớn tỉ lệ với li độ B ln hướng vị trí cân có độ lớn khơng đổi C có giá trị vật đổi chiều chuyển động D có giá trị max vật vị trí biên Câu 27 Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi chất điểm đến vị trí cân có tốc độ cực đại, gia tốc B Khi chất điểm đến vị trí biên, có tốc độ độ lớn gia tốc cực đại C Sau chất điểm qua vị trí cân bằng, gia tốc vận tốc đổi chiều D Khi chất điểm qua vị trí biên, đổi chiều chuyển động gia tốc khơng đổi chiều Câu 28 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6πt + ) (cm) Trong giây chất điểm thực A dao động tồn phần có tốc độ cực đại 30 π cm/s.B dao động toàn phần 120 cm C dao động toàn phần có tốc độ cực đại 30 cm/s D dao động toàn phần 60 cm Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm chu kì T = s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật là: π π π π     A x = cos 2πt −  cm B x = cosπt −  cm C x = cos 2πt +  cm D x = cosπt +  cm 2 2 2 2     Câu 30: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc có chu kì A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 31: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g= π2 (m/s2) Chu kì dao động lắc A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 32 Khi gắn nặng m1 vào lò xo, dao động với chu kì T = 1,2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kì T2 = 1,6s Khi gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo dao động chúng là: A T = 1,4 s B T = 2,0 s C T = 2,8 s D T = 4,0 s Câu 33 Một lắc đơn có chu kì dao động T = s, thời gian ngắn để lắc từ VTCB đến vị trí có li độ x = A/ A t = 0,5 s B t = 0,75 s C t = s D t = s BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO Câu 34 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai ? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động C Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 35 Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét khi: A.tần số lực cưỡng nhỏ B.biên độ lực cưỡng nhỏ C.lực cản môi trường nhỏ D.tần số lực cưỡng lớn Câu 36 Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây treo có chiều dài m, lấy g = π2 Con lắc dao động điều hòa tác dụng ngoại lực có biểu thức F = F0cos(ωt + 0,5π) N Nếu chu kỳ T ngoại lực tăng từ s lên s biên độ dao động vật sẽ: A.tăng giảm B.giảm tăng C.chỉ giảm D.chỉ tăng Câu 37 Một lắc đơn gồm vật khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Cho g = 10 m/s2 = π2 m/s2 Trong điều kiện lực cản mơi trường biểu thức ngoại lực điều hồ sau làm cho lắc dao động cưỡng với biên độ lớn giai đoạn ổn định A.F = F0cos(6,2πt) N B.F = F0cos(6,8πt)N C.F = F0cos(6,5t) N D.F = F0cos(1,6t) N Câu 38 Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số A 6Hz B 3Hz C 12Hz D 1,5Hz Câu 39 Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = A cosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 50N/m B 100N/m C 25N/m D 200N/m Câu 40 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6m/s Biên độ dao động lắc A 6cm B cm C 12cm D 12 cm Câu 41: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = s biên độ A = 10 cm Tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian s là: A 45 cm/s B 15 cm/s C 10 cm/s D 60 cm/s s kể từ thời điểm ban đầu vật 10 cm Câu 42: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm Sau 12 mà chưa đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: π 2π  π 2π      cm C x = 10cos  4π t − ÷ cm D x = 10cos  4π t − ÷ cm A x = 10cos  6πt − ÷ cm B x = 10cos  6πt − ÷ 3  3 3     Câu 43 Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật nhỏ vị trí cân bằng, lò xo dãn 4cm Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống đến cách vị trí cân cm thả nhẹ (khơng vận tốc ban đầu) để lắc lò xo dao động điều hòa Lấy π2 = 10 Trong chu kì, thời gian lò xo khơng dãn A 0,05s B 0,13s C 0,20s D 0,10s Câu 44 Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = +5.10−6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà véctơ cường độ điện trường có độ lớn E = 10 4V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10m/s 2, π2 = 3,14 Chu kì dao động lắc A 0,58s B 1,40s C 1,15s D 1,99s Câu 45 Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm J nơi có gia tốc rơi tự 10m/s Khi vật dao động điều hòa lực nén cực đại lên điểm treo J 2N lực kéo cực đại lên điểm treo J 4N Gia tốc cực đại vật dao động A 10 m/s2 B 30 m/s2 C 40 m/s2 D 30m/s2 Câu 46 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05kg treo vào đầu sợi dây dài l = 1m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m/s Bỏ qua ma sát Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng 300 Tốc độ vật lực căng dây qua vị trí cân A 1,62m/s; 0,62N B 2,63m/s; 0,62N C 4,12m/s; 1,34N D 0,412m/s; 13,4N Câu 47 Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, lắc đơn có chiều dài 1m dao động với biên độ góc 600 Trong trình dao động, lắc bảo tồn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc hướng tâm vật nặng lắc có độ lớn A 1232cm/s2 B 500cm/s2 C 732cm/s2 D 887cm/s2 Câu 48 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây treo lớn 1,02 lực căng dây nhỏ Giá trị α A 6,60 B 3,30 C 5,60 D 9,60 Câu 49: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Câu 50 Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 51 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động lần A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 52:Một lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m đầu giữ cố định phía gắn vật m Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm Lấy g = 10m/s2 Trong trình dao động, trọng lực m có cơng suất tức thời cực đại A 0,41W B 0,64W C 0,5W D 0,32W Câu 53: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k vật nặng khối lượng 2m Từ vị trí cân đưa vật tới vị trí lò xo khơng bị biến dạng thả nhẹ cho vật dao động Khi vật xuống vị trí thấp khối lượng vật đột ngột giảm xuống nửa Bỏ qua ma sát gia tốc trọng trường g Biên độ dao động vật sau khối lượng giảm A 3mg k B 2mg k C 3mg 2k D Câu 54 :Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân vật nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Trong hệ trục vng góc xOv, đường (1) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật 1, đường (2) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật (hình vẽ) Biết lực kéo cực đại tác dụng lên hai vật trình dao động Tỉ số khối lượng vật với khối lượng vật A B C 27 mg k (1) O x (2) D 27 Câu 55: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s gia tốc cực đại 2π (m/s 2) Chọn mốc vị trí cân Thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm có vận tốc 30 cm/s tăng Chất điểm có gia tốc π (m/s2) lần thời điểm A 0,35 s B 0,15 s C 0,10 s D 0,25 s Câu 56 :Một lắc lò xo có K=100N/m gắn vật m dao động điều hòa với biên độ 10cm Tại thời điểm t ,vật vị trí M Đến thời điểm t+2T/3 vật lại vị trí M theo chiều ngược lại Tính M A:375mJ B:125mJ C:500mJ D:750mJ Câu 57 Một dao động điều hòa dao động nằm ngang khơng ma sát lò xo có độ cứng k, vật có khối lượng m, Lúc đầu kéo lắc lệch khỏi VTCB khoảng A cho lò xo nén thả không vận tốc đầu Khi lắc qua VTCB người ta thả nhẹ vật có khối lượng m cho chúng dính lại với Tìm qng đường vật lò xo dãn dài tính từ thời điểm ban đầu A 1,7A B 2A C 2,5A D 1,5A Câu 58 Một lắc lò xo chịu tác dụng hai ngoại lực f = Hz f2 = 10 Hz có độ lớn biên độ thấy biên độ dao động cưỡng A = A2 Dùng ngoại lực f3 = Hz có biên độ ngoại lực thứ thứ hai biên độ dao động cưỡng A Dùng ngoại lực f4 = Hz có biên độ ngoại lực thứ thứ hai biên độ dao động cưỡng A Tìm nhận xét A A3 > A1 = A2 > A4 B A3 < A1 = A2 = A4 C A3= A1 = A2 < A4 D A3 < A1 = A2 < A4 Câu 59 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A theo phương nằm ngang, vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 91 mJ Đi tiếp đoạn S động 64 mJ Nếu tiếp đoạn S động chất điểm bao nhiêu? Biết A > 3S A 33 mJ B 42 mJ C 10 mJ D 19 mJ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA -12A3 BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A Chu kì dao động B Tần số dao động C Pha ban đầu D Tần số góc Câu Dao động tắt dần A có biên độ khơng thay đổi theo thời gian B ln có hại C ln có lợi D có biên độ giảm dần theo thời gian Câu Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu Một hệ có tần số góc dao động riêng ωo dao động tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω Hiện tượng cộng hưởng xảy A ω = 2ωo B ω > ωo C ω < ωo D ω = ωo Câu 6: Một lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ cm chu kì 0,75 s biết khối lượng vật nặng m = 0,3 kg lấy π = 10 Lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực đại A 1,28 N B 5,12 N C 2,56 N D 0,64 N Câu 7: Một học sinh thực thí nghiệm đo chu kì dao động lắc đơn Trong thời gian phút, học sinh đếm được 30 dao động tồn phần Chu kì dao động vật là: A 30 (s) B 0,5 (s) C (s) D (s) Câu 8: Tìm phát biểu khơng dao động điều hòa lắc đơn A Trong trình dao động, biên độ dao động không ảnh hưởng đến chu kỳ dao động B Nếu treo khối chì khối đồng có thể tích vào lắc chu kỳ giống C Trong trình dao động, gia tốc lớn vị trí biên D Trong trình dao động vận tốc nhỏ qua vị trí biên Câu 9: Một vật dao động điều hòa có 0,9 J biên độ dao động A = 12 cm Động vật li độ x = cm A 0,4 J B 0,6 J C 0,8 J D 0,5 J Câu 10: Trong dao động điều hoà A Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc khơng B Khi vật qua vị trí cân tốc độ cực đại gia tốc không C Khi vật qua vị trí cân gia tốc vận tốc cực đại D Khi vật qua vị trí biên động Câu 11: Một vật lắc đơn có khối lượng 240 g dao động điều hòa với biên độ cong cm tần số góc rad/s Khi vật có li độ cong 3,2 cm động vật ? A 1,728 mJ B 3,375.10−3 mJ C 1,728.10−3 mJ D 3,375 mJ Câu 12: Khi nói lượng dao động điều hòa lắc lò xo, tìm câu sai A Động biến thiên tuần hoàn với tần số gấp hai tần số dao động B Cơ bảo toàn tỉ lệ với bình phương biên độ dao động C Có chuyển hóa qua lại động D Động biến thiên tuần hoàn với tần số tần số dao động Câu 13: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250 g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để li độ vật có giá trị từ −2 cm đến cm A π/60 (s) B π/40 (s) C π/20 (s) D π/120 (s) Câu 14: Xét chất điểm dao động điều hòa, nhận xét sau khơng đúng? A Khi vật từ biên đến đến vị trí cân chuyển động nhanh dần B Khi vật từ vị trí cân biên chuyển động chậm dần C Vectơ gia tốc hướng biên D Vectơ vận tốc hướng chiều chuyển động Câu 15: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm tần số 10 Hz Khi vật có li độ cm tốc độ vật ? A 435 m/s B 43,5 m/s C 4,35 m/s D 0,435 m/s Câu 16: Chu kì dao động điều hồ lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là: l l g g A T = B T = C T = 2π D T = 2π 2π g g 2π l l Câu 17: Con lắc lò xo dao động điều hoà với 10 mJ, biết vật có khối lượng m = 0,2 kg Tại vị trí vật có vận tốc v = 10 cm / s vật có giá trị A 0,02 J B mJ C mJ D 0,08 J π Câu 18: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = − 4cos(5πt − ) cm Vận tốc vật có độ lớn cực đại là: A 20π cm/s B 2π m/s C 2π cm/s D 20π m/s Câu 19: Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 5cos(8t + π/4) (cm); t tính giây Gia tốc cực đại vật có giá trị bằng: A 40 cm/s2 B 320 m/s2 C 3,2 m/s2 D 200 cm/s2 Câu 20: Con lắc đơn dao động điều hoà A Lực cản mơi trường lớn B Góc lệch cực đại lớn C Biên độ dao động phải lớn giá trị cho phép.D Bỏ qua lực cản góc lệch cực đại nhỏ Câu 21: Trong dao động điều hòa A vận tốc biến thiên điều hòa sớm pha π/2 so với li độ.B vận tốc biến thiên điều hòa ngược pha với li độ C vận tốc biến thiên điều hòa pha với li độ.D vận tốc biến thiên điều hòa trễ pha π/2 so với li độ Câu 22: Chọn phát biểu nói lượng vật dao động điều hòa A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật chuyển động từ vị trí cân vị trí biên động vật tăng D Khi vật chuyển động qua vị trí cân động vật lớn Câu 23: Một vật nhỏ dao động điều hoà trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc A a = − ω2x B a = − ωx2 C a = ω2x D a = ωx2 Câu 24: Dụng cụ cần thiết để đo chu kì lắc đơn là: A cân đo khối lượng B đồng hồ bấm giây C thước đo chiều dàiD đo gia tốc rơi rự Câu 29 sai? Phương trình dao động vật dao động điều hòa x = - 10cos5πt (cm) Câu A Pha ban đầu φ = π (rad) C Biên độ dao động A = −10 cm Câu 30 B Tần số góc ω = 5π (rad/s) D Chu kì T = 0,4 s Độ lớn gia tốc vật dao động điều hòa A ln ngược pha với vận tốc có độ lớn tỉ lệ với li độ B ln hướng vị trí cân có độ lớn khơng đổi C có giá trị vật đổi chiều chuyển động D có giá trị max vật vị trí biên Câu 31 Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi chất điểm đến vị trí cân có tốc độ cực đại, gia tốc B Khi chất điểm đến vị trí biên, có tốc độ độ lớn gia tốc cực đại C Sau chất điểm qua vị trí cân bằng, gia tốc vận tốc đổi chiều D Khi chất điểm qua vị trí biên, đổi chiều chuyển động gia tốc không đổi chiều Câu 32 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6πt + ) (cm) Trong giây chất điểm thực A dao động tồn phần có tốc độ cực đại 30 π cm/s.B dao động toàn phần 120 cm C dao động toàn phần có tốc độ cực đại 30 cm/s D dao động toàn phần 60 cm Câu 29: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm chu kì T = s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật là: π π π π     A x = cos 2πt −  cm B x = cosπt −  cm C x = cos 2πt +  cm D x = cosπt +  cm 2 2        Câu 30: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng 100N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang Lấy π2 = 10 Dao động lắc có chu kì A 0,8s B 0,4s C 0,2s D 0,6s Câu 31: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g= π2 (m/s2) Chu kì dao động lắc A 1,6s B 1s C 0,5s D 2s Câu 32 Khi gắn nặng m1 vào lò xo, dao động với chu kì T = 1,2s Khi gắn nặng m2 vào lò xo, dao động với chu kì T2 = 1,6s Khi gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo dao động chúng là: A T = 1,4 s B T = 2,0 s C T = 2,8 s D T = 4,0 s Câu 33 Một lắc đơn có chu kì dao động T = s, thời gian ngắn để lắc từ VTCB đến vị trí có li độ x = A/ A t = 0,5 s B t = 0,75 s C t = s D t = s BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO Câu 38 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai ? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động C Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng Câu 39 Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét khi: A.tần số lực cưỡng nhỏ B.biên độ lực cưỡng nhỏ C.lực cản môi trường nhỏ D.tần số lực cưỡng lớn Câu 40 Một lắc đơn gồm vật có khối lượng m, dây treo có chiều dài m, lấy g = π2 Con lắc dao động điều hòa tác dụng ngoại lực có biểu thức F = F0cos(ωt + 0,5π) N Nếu chu kỳ T ngoại lực tăng từ s lên s biên độ dao động vật sẽ: A.tăng giảm B.giảm tăng C.chỉ giảm D.chỉ tăng Câu 41 Một lắc đơn gồm vật khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Cho g = 10 m/s2 = π2 m/s2 Trong điều kiện lực cản mơi trường biểu thức ngoại lực điều hoà sau làm cho lắc dao động cưỡng với biên độ lớn giai đoạn ổn định A.F = F0cos(6,2πt) N B.F = F0cos(6,8πt)N C.F = F0cos(6,5t) N D.F = F0cos(1,6t) N Câu 38 Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số A 6Hz B 3Hz C 12Hz D 1,5Hz Câu 39 Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = A cosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 50N/m B 100N/m C 25N/m D 200N/m Câu 40 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6m/s Biên độ dao động lắc A 6cm B cm C 12cm D 12 cm Câu 41: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = s biên độ A = 10 cm Tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian s là: A 45 cm/s B 15 cm/s C 10 cm/s D 60 cm/s s kể từ thời điểm ban đầu vật 10 cm Câu 42: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 20 cm Sau 12 mà chưa đổi chiều chuyển động vật đến vị trí có li độ cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: π 2π  π 2π      cm C x = 10cos  4π t − ÷ cm D x = 10cos  4π t − ÷ cm A x = 10cos  6πt − ÷ cm B x = 10cos  6πt − ÷ 3  3 3     Câu 43 Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật nhỏ vị trí cân bằng, lò xo dãn 4cm Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống đến cách vị trí cân cm thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để lắc lò xo dao động điều hòa Lấy π2 = 10 Trong chu kì, thời gian lò xo không dãn A 0,05s B 0,13s C 0,20s D 0,10s Câu 44 Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = +5.10−6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà véctơ cường độ điện trường có độ lớn E = 10 4V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10m/s 2, π2 = 3,14 Chu kì dao động lắc A 0,58s B 1,40s C 1,15s D 1,99s Câu 45 Một lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm J nơi có gia tốc rơi tự 10m/s Khi vật dao động điều hòa lực nén cực đại lên điểm treo J 2N lực kéo cực đại lên điểm treo J 4N Gia tốc cực đại vật dao động A 10 m/s2 B 30 m/s2 C 40 m/s2 D 30m/s2 Câu 46 Một lắc đơn gồm cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05kg treo vào đầu sợi dây dài l = 1m, nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m/s Bỏ qua ma sát Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng 300 Tốc độ vật lực căng dây qua vị trí cân A 1,62m/s; 0,62N B 2,63m/s; 0,62N C 4,12m/s; 1,34N D 0,412m/s; 13,4N Câu 47 Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, lắc đơn có chiều dài 1m dao động với biên độ góc 600 Trong q trình dao động, lắc bảo toàn Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 300, gia tốc hướng tâm vật nặng lắc có độ lớn A 1232cm/s2 B 500cm/s2 C 732cm/s2 D 887cm/s2 Câu 48 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α nơi có gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây treo lớn 1,02 lực căng dây nhỏ Giá trị α A 6,60 B 3,30 C 5,60 D 9,60 Câu 49: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s Biết động (mốc vị trí cân vật) vận tốc vật có độ lớn 0,6 m/s Biên độ dao động lắc A cm B cm C 12 cm D 12 cm Câu 50 Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 51 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần đến vị trí có động lần A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Câu 52:Một lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m đầu giữ cố định phía gắn vật m Nâng m lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm Lấy g = 10m/s2 Trong trình dao động, trọng lực m có cơng suất tức thời cực đại 0,41W B 0,64W C 0,5W D 0,32W Câu 53: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k vật nặng khối lượng 2m Từ vị trí cân đưa vật tới vị trí lò xo khơng bị biến dạng thả nhẹ cho vật dao động Khi vật xuống vị trí thấp khối lượng vật đột ngột giảm xuống nửa Bỏ qua ma sát gia tốc trọng trường g Biên độ dao động vật sau khối lượng giảm A 3mg k B 2mg k C 3mg 2k D Câu 54 :Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox Vị trí cân vật nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Trong hệ trục vng góc xOv, đường (1) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật 1, đường (2) đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc li độ vật (hình vẽ) Biết lực kéo cực đại tác dụng lên hai vật trình dao động Tỉ số khối lượng vật với khối lượng vật A B C 27 mg k (1) O x (2) D 27 Câu 55: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc cực đại 60 cm/s gia tốc cực đại 2π (m/s 2) Chọn mốc vị trí cân Thời điểm ban đầu (t = 0), chất điểm có vận tốc 30 cm/s tăng Chất điểm có gia tốc π (m/s2) lần thời điểm A 0,35 s B 0,15 s C 0,10 s D 0,25 s Câu 56 :Một lắc lò xo có K=100N/m gắn vật m dao động điều hòa với biên độ 10cm Tại thời điểm t ,vật vị trí M Đến thời điểm t+2T/3 vật lại vị trí M theo chiều ngược lại Tính M A:375mJ B:125mJ C:500mJ D:750mJ Câu 57 Một dao động điều hòa dao động nằm ngang khơng ma sát lò xo có độ cứng k, vật có khối lượng m, Lúc đầu kéo lắc lệch khỏi VTCB khoảng A cho lò xo nén thả khơng vận tốc đầu Khi lắc qua VTCB người ta thả nhẹ vật có khối lượng m cho chúng dính lại với Tìm qng đường vật lò xo dãn dài tính từ thời điểm ban đầu A 1,7A B 2A C 2,5A D 1,5A Câu 58 Một lắc lò xo chịu tác dụng hai ngoại lực f = Hz f2 = 10 Hz có độ lớn biên độ thấy biên độ dao động cưỡng A = A2 Dùng ngoại lực f3 = Hz có biên độ ngoại lực thứ thứ hai biên độ dao động cưỡng A Dùng ngoại lực f4 = Hz có biên độ ngoại lực thứ thứ hai biên độ dao động cưỡng A Tìm nhận xét A A3 > A1 = A2 > A4 B A3 < A1 = A2 = A4 C A3= A1 = A2 < A4 D A3 < A1 = A2 < A4 Câu 59 Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A theo phương nằm ngang, vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 91 mJ Đi tiếp đoạn S động 64 mJ Nếu tiếp đoạn S động chất điểm bao nhiêu? Biết A > 3S A 33 mJ B 42 mJ C 10 mJ D 19 mJ ... bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 51 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc... mJ D 19 mJ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA -12A3 BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A Chu kì dao động B Tần số dao động C Pha ban... bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây D Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa Câu 51 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì s Mốc vị trí cân Tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY THÊM B1 DAO ĐỘNG điều hòa, DẠY THÊM B1 DAO ĐỘNG điều hòa

Từ khóa liên quan