1 4 BT TÍNH đơn điệu d6 10

17 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:53

Sau bao năm chinh chiến tôi cũng đã thu lượm được một vài bí kíp về các môn học trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau , nghe có vẻ giống phim trung quốc , mỗi lần rơi xuống vực lại có một bí kíp võ công mới xuất hiện. Nhưng phải nói rằng người may mắn cũng phải có một tố chất nào đó nhất định, yếu tố đọc hiểu được đặt lên đầu tiên và yếu tố còn lại là hoàn cảnh và sự thấm nhuần khi chúng ta không còn việc nào khác để làm . Tôi thấy tài liệu này khá thú vị và phù hợp cho giáo viên cũng như học sinh, hi vọng còn có thể cung cấp hơn nữa cho các bạn. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm DẠNG 6: ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ - NHẤT BIẾN ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG K y= 2x − m x −1 m Câu 265: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số đồng biến khoảng xác định m ∈ ( −∞; ) m ∈ ( 1; ) m ∈ [ 2; + ∞ ) m ∈ ( 2; + ∞ ) A B C D mx + f ( x) = ( −∞;1) m x+m Câu 266: Tìm để hàm số nghịch biến khoảng −3 ≤ m ≤ −3 ≤ m ≤ − −3 < m ≤ −1 −3 < m < A B C D x y= ( 1; ) m x−m Câu 267: Tìm tham số để hàm số nghịch biến khoảng 2≤m 1≤ m ≤ < m ≤1 A B C m0 y= để hàm số C để hàm số (− mx − 2x − m 6;6 mx + y= x+m đồng biến D [ −6;6] ( −∞;1) giảm khoảng ? C D mx − 6m + y= ( 3; +∞ ) m x−m Câu 270: Tìm tất giá trị tham số cho hàm số đồng biến 1≤ m ≤ 1≤ m ≤ 1< m < 1< m ≤ A B C D mx − y= ( −∞; ) x−m Câu 271: Cho hàm số Tập tất giá trị tham số m để hàm số đồng biến là: m < −3 m>3 2≤m m < −2 m>2 m > m < −2 A B , D , C mx + y= ( 0; +∞ ) m x+m Câu 273: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số nghịch biến khoảng 0 m≥  ∀m 2 A B C D ( m + 1) x + 2m + y= ( −1; +∞ ) x+m Câu 280: Với giá trị tham số m hàm số nghịch biến m>2 m 2 A B hay 1≤ m < m C Câu 297: Có tất giá trị nguyên định? A B Câu 298: Tìm tất giá trị thực tham số 0≤m m ≤ −1 m >1 m = −1 C D y = x − 2(m − 1) x + m − m Câu 304: Tìm tất giá trị thực tham số cho hàm số đồng biến (1;3) khoảng ? m ∈ [ −5; ) m ∈ ( −∞; 2] m ∈ ( 2, +∞ ) m ∈ ( −∞; −5 ) A B C D 2 y = −3 x − ( 3m − 3m + 1) x + 5m − 2m + Câu 305: Hàm số nghịch biến khoảng nào? ( −∞;0 ) ( −4;+ ∞ ) ( 2; +∞ ) ( 0;+ ∞ ) A B C D m ∈ ( −10;10 ) y = m x − ( 4m − 1) x + Câu 306: Có giá trị nguyên để hàm số đồng biến ( 1; +∞ ) khoảng ? 15 16 A B C D ( 1) y = x − 2mx − 3m + ( 1) Câu 307: Cho hàm số (m tham số) Tìm m để hàm số đồng biến 1; ( ) khoảng A m ≤1 B < m ≤1 C m≤0 D m>0 DẠNG 8: ĐIỀU KIÊN ĐỂ HÀM SỐ PHÂN THỨC (KHÁC) ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG K m Câu 308: Tồn tại số nguyên để hàm số A B y= x−2 x−m ( −∞; − 1) đồng biến khoảng C D Vô số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 309: Tìm tất giá trị thực tham số  π   − ; ÷   A −1 ≤ m < Câu 310: Hàm số A C B x2 − 4x y= x+m m ∈ ( −1; 2] \ { −1} 1  m ∈  −1;  2  y= m −2 A B C D 2 x + (1 − m) x + + m y= m x−m Câu 313: Hỏi có giá trị nguyên dương tham số cho hàm số (1; +∞) đồng biến khoảng ? A B C D Câu 314: Tìm tất giá trị thực m để hàm số m ≥ −2 m ≤ −2 A B y = ( m − x3 ) − x đồng biến ( 0; 1) m < m > C D mx − y= ( −3;1) m m− x Câu 315: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số nghịch biến khoảng m ∈ ( 1; ) m ∈ [ 1; ) m ∈ [ 1; 2] m ∈ ( 1; 2] A B C D 1− m y = x+5+ [ 5; + ∞ ) m x−2 Câu 316: Có giá trị nguyên âm để hàm số đồng biến ? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A 11 B Câu 317: Với giá trị m=0 A mx − x+m Câu 318: Hàm số y= m 10 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C x + 3x + m + f ( x) = x +1 hàm số m = −1 B D đồng biến khoảng xác định m1 x +1 y= ( 2; +∞ ) m x+m Câu 319: Tìm giá trị cho hàm số nghịch biến khoảng m ≥ m ≤ −2 −2 ≤ m < m = −2 A B C D  π 2sin x − y=  0; ÷  2 m sin x − m Câu 320: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số đồng biến khoảng m≤0 m ≥1 m > −1 m=5 A B C D y = x2 + ( 0; +∞ ) x Câu 321: Tìm giá trị nhỏ hàm số khoảng y = y = −1 A C ( 0;+∞ ) y = ( 0;+∞ ) B ( 0;+∞ ) y D Khơng tồn tại Câu 322: Tìm tập hợp tất giá trị tham số ( −1;1) khoảng ( −∞; −2 ) ( −3; −2] A B m cho hàm số C ( −∞;0] ( 0; +∞ ) x +1 y= x +x+m D nghịch biến ( −∞; −2] DẠNG 9: ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG K m y = 8cot x + ( m − 3) 2cot x + 3m − Câu 323: Tìm tất giá trị để hàm số π   ; π ÷ m < −9 −9 ≤ m < m≤3 A B C y = mx − sin x + m ¡ Câu 324: Tìm để hàm số đồng biến File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay (1) đồng biến D m ≤ −9 Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A m ≥1 B y= m =1 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C m  m ≠ A ¡ C m m = 2, n = cho hàm số m3 + n3 ≥ D y = (m − 3) x − (2m + 1) cos x ? B m≤2 −4 ≤ m ≤ C cot x − y= cot x − m m≥2 π π   ; ÷ m 4 2 Câu 330: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số đồng biến khoảng m>2 m≤0 1≤ m < A B 1≤ m < m≤0 C D  π  sin x + m y=  − ;0 ÷ m   sin x − m Câu 331: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số đồng biến m>0 −1 < m < m ≤ −1 m2 m≤0 C D y = mx − sin x m ¡ Câu 334: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số đồng biến m ≥1 m ≥ −1 m >1 m ≤ −1 A B C D −2 tan x − y= m tan x + m Câu 335: Tìm tất giá trị thực tham số cho hàm số đồng biến khoảng π    0; ÷  4 0≤m< 0≤m≤2 m≤0 ≤ m ≤1 A B C D π  cos x − m y=  ;π ÷ cos x + m đồng biến khoảng   Câu 336: Tìm tất giá trị thực m để hàm số A m > B m < C ≤ m ≤ Câu 337: Tìm tất giá trị thực tham số π π   ; ÷ 3 2 A m y= cho hàm số m ≥  D  m ≤ m − cos x sin x nghịch biến m≤2 m≤ ¡ B m ≥1 m≤0 C D  π  0; ÷ f ( x) = mx + cos x  2 m Câu 338: Hàm số đồng biến khoảng giá trị thuộc khoảng sau đây? ( 0; +∞ ) ( 1; +∞ ) ( 0; +∞ ) [ 1; +∞ ) A B C D y = sin x + cos x + mx m ¡ Câu 339: Tìm tất giá trị thực để hàm số đồng biến − m ≤1 A B Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm m ≥1 C m< D y = sin x − 3cos x − m sin x − m Câu 341: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số đồng biến  π 0;  đoạn m ≤ −3 m>0 m > −3 m≤0 A B C D  π sin x − y=  0; ÷  2 sin x − m Câu 342: Cho hàm số Hàm số đồng biến khi: m3 m ≤ ∨1 ≤ m < 0≤m0 a −b a b b , , số nguyên Tính hiệu −50 50 −4 A B C D y = ( 2m − 3) x − ( 3m + 1) cos x m Câu 346: Có giá trị nguyên tham số để hàm số nghịch biến ¡ A B C D m − sin x y= m cos x Câu 347: Tìm tất giá trị thực tham số cho hàm số nghịch biến khoảng  π  0; ÷  6 ? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 11 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A m≤2 B m≤0 Câu 348: Tìm tất giá trị thực tham số A m ≤1 B m Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C để hàm số m ∈ [−1;1] \ {0} m ≥1 m≤ y = x + m cos x C −1 ≤ m ≤ D đồng biến D − 2018; 2018 [ ] ¡ m ≥1 m giá trị nguyên thuộc đoạn để hàm số 2 π π  cot x − 2m cot x + 2m − y=  ; ÷ 4 2 cot x − m nghịch biến 2020 2019 2018 A B C D  π cos x + y=  0; ÷  2 2cos x − m Câu 350: Hàm số đồng biến khi: m ≥ −2 m > −2 m < −2 −2 < m ≤ A B C D y = m sin x + x − 5m + m ¡ Câu 351: Tìm tập hợp giá trị tham số thực để hàm số đồng biến m ≤ −1 m≥7 −7 ≤ m ≤ m ≤ −7 A B C D −2s inx − y= m s inx − m Câu 352: Tìm tất số thực tham số cho hàm số đồng biến khoảng  π  0; ÷  2 1 m≥− − m≥ m ≥1 m >1 2 A B C D Câu 349: Có File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 12 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 355: Tìm tất giá trị thực tham số  π  0; ÷  6 khoảng m≤ m≤0 A B Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y = f ( x) = m cho hàm số C m − sin x + cos x 3< m ≤5 tan x − y= tan x − m D nghịch biến m ≥1 m Câu 356: Tìm tất giá trị thực tham số cho hàm số đồng biến khoảng  π  0; ÷  4 ? m ≤ 0;1 ≤ m < 1≤ m < m≥2 m≤0 A B C D y = ( m - 3) x - ( 2m +1) cos x m Câu 357: Tìm tất giá trị thực tham số để hàm số nghịch biến A ¡ - 4£ m£ Câu 358: Cho A m ¡ C - 4£ m£ B y= để hàm số m ≥1 m3 + n3 ≤ m − sin x cos x B C m3 + n ≥ nghịch biến khoảng m≤2 Câu 361: Tìm tất giá trị thực tham số  π  0; ÷   m≤ C m cho hàm số D m = 2, n = D đồng biến m≤0 ¡ m≤ D y = x + m ( sin x + cos x ) đồng biến − A 1 ≤m≤ 2 −3 < m < −1     m ∈  −∞; ; +∞ ÷ ÷∪  2    C B m≤ C y = x + m ( sin x + cos x ) D y = m sin x − n cos x − 3x m Câu 360: Tìm tất giá trị để hàm số 2 m≥ m≥ 2 A B ¡ £ m£ 3 m n m n , không đồng thời Tìm điều kiện , để hàm số nghịch biến m2 − n ≤ A Câu 359: Tìm B £ m£     m ∈  −∞; − ∪ ; +∞ ÷  2    D File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 13 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A m Câu 362: Tìm tất giá trị thực tham số ¡ Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm để đồ thị hàm số y = sin x + cos x + mx đồng biến m ≤ − − < m < − ≤ m ≤ B C D ( m − 1) sin x − y= m sin x − m Câu 363: Cho hàm số Tìm tất giá trị tham số để hàm số nghịch biến  π  0; ÷  2 khoảng  m ≤ −1 m ≤  m < −1 m ≥ m ≥ m >    −1 < m < A B C D m Câu 364: Hàm số y = 2mx + sin x đồng biến tập số thực chi giá trị A m ≥ −1 1 ≤m≤ m≥− m∈ R 2 A B C D y = f ( x ) = x + a sin x + b cos x b a Câu 365: Tìm mối liên hệ tham số cho hàm số m≥ tăng A ¡ ? a + 2b = a +b ≤ B a + 2b ≥ Câu 366: Tìm tất giá trị thực tham số π π   ; ÷ 4 2 m ∈ ( −∞;0 ) ∪ ( 1; +∞ ) A m ∈ ( −∞;1) C m C m để hàm số Câu 367: Tìm tất giá trị tham số để hàm số π − ≤m≤0 −1 ≤ m ≤ π A B B 1+ cot x − y= m cot x − m ∈ ( 1; +∞ ) m ∈ ( −∞;0 ) D sin x y= mx + D 1 + =1 a b đồng biến khoảng  π  0; ÷  2 đồng biến khoảng − ≤m≤0 m≤0 π C D y = mx − ( m + 1) cos x Câu 368: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số đồng biến ¡ 1 −1 ≤ m ≤ − m −1 B khơng có m C D y = ( m + 1) sin x − 3cos x − x m Câu 369: Có giá trị nguyên tham số để hàm số nghịch ¡ biến ? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 14 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A Vô số B 10 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C D DẠNG 10: ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ VÔ TỶ, HÀM SỐ KHÁC ĐƠN ĐIỆU TRÊN K Câu 370: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực ( −∞; +∞ ) khoảng − 1;1 B ( 5; 6; ) [ ] A B m để hàm số y = ln ( x + 1) − mx + ( −∞; −1] C y = x + m x − 2x + D đồng biến ( −∞; −1) m Câu 371: Có giá trị nguyên để hàm số đồng biến khoảng ( −∞; + ∞ ) ? A B C D ( m − 1) x − + y= x −1 + m m Câu 372: Cho hàm số Tìm tất giá trị tham số để hàm số đồng biến ( 17;37 ) khoảng m >  −4 ≤ m < − m >   m ≤ −4  m ≤ −6 −4 ≤ m <  −1 < m < A B C D y = mx − ( m + ) x ( 1; +∞ ) m Câu 373: Tìm tất giá trị tham số để hàm số nghịch biến khoảng A m≤0 B y= ln x − ln x − 2m 0≤m
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 4 BT TÍNH đơn điệu d6 10, 1 4 BT TÍNH đơn điệu d6 10