1 2 BT TÍNH đơn điệu d4

12 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:49

Sau bao năm chinh chiến tôi cũng đã thu lượm được một vài bí kíp về các môn học trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau , nghe có vẻ giống phim trung quốc , mỗi lần rơi xuống vực lại có một bí kíp võ công mới xuất hiện. Nhưng phải nói rằng người may mắn cũng phải có một tố chất nào đó nhất định, yếu tố đọc hiểu được đặt lên đầu tiên và yếu tố còn lại là hoàn cảnh và sự thấm nhuần khi chúng ta không còn việc nào khác để làm . Tôi thấy tài liệu này khá thú vị và phù hợp cho giáo viên cũng như học sinh, hi vọng còn có thể cung cấp hơn nữa cho các bạn. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm DẠNG 4: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (BIẾT Y, Y’) Câu 93: Hàm số dưới đồng biến tập �? y 3x  5x  A y  x  x  B y  x  sin x C y  x3  x  x Câu 94: Hàm số nghịch biến khoảng ?  2;3  1;6   6; 1 A B C 3x  y x  đúng? Câu 95: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng �\  2 B Hàm số đồng biến  �;  D y  ln  x  3 D  3; 2   2; �  �;   2; � C Hàm số đồng biến khoảng �\  2 D Hàm số nghịch biến Câu 96: Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề dưới đúng?  0;   �;  A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng  0;   2;  � C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng  �;   2; � ? Câu 97: Hàm số sau đồng biến x 1 2x  x 1 y y y y x2 x2 x2 x2 A B C D Câu 98: Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề dưới ?  1;3  3; � A Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng  1; �  �;3 C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng x3 x f  x     6x  Câu 99: Cho hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng  2; � C Hàm số đồng biến  2;3  �; 2   2;3 D Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số nghịch biến Câu 100: Cho hàm số y  x  Mệnh đề dưới đúng?  1; �  �;  A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng  �; � C Hàm số đồng biến khoảng (0; �) D Hàm số đồng biến Câu 101: Hàm số y  x  đồng biến khoảng 1� � �1 � �;  �  ; �� � �  0; � 2� � A � B � C Câu 102: Trong hàm sau đây, hàm số không nghịch biến � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D  �;  Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm x A y � � y� �2 3� � � � B D y  4 x  cos x x 1 C y   x  x  x y  f  x f�  x   x  , x �� Mệnh đề dưới ? Câu 103: Cho hàm số có đạp hàm  1;1  �;0  A Hàm số nghịch biến khoảng B Hàm số nghịch biến khoảng  �; �  1; � C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 104: Trong hàm số sau, hàm số vừa có khoảng đờng biến vừa có khoảng nghịch biến tập 2x 1   y  x  ,    y   x  x  ,    y  x  x  xác định A    ;    B   &  II  C    ;    D  II  y   x3  x  x  Câu 105: Cho hàm số Mệnh đề sau đúng? � A Hàm số nghịch biến B Hàm số đồng biến � C Hàm số đồng biến  1;  � nghịch biến  �;1 D Hàm số đồng biến  �;1 nghịch biến  1;  � x 1 y  x Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 106: Cho hàm số  �;1  1; �  �;1  1; � B Hàm số nghịch biến khoảng  �;1 � 1; � C Hàm số nghịch biến khoảng  �;1 � 1; � D Hàm số đồng biến khoảng A Hàm số đồng biến khoảng Câu 107: Cho hàm số A y x 1 x  , y  tan x , y  x  x  x  2017 Số hàm số đồng biến � B C D y  mx   m   x Câu 108: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số nghịch biến khoảng  1; �   A 2 �m �0 B 2 �m  C m �2 D m �2 2x 1 y  x  Mệnh đề dưới đúng? Câu 109: Cho hàm số A Hàm số đồng biến �\  1 B Hàm số nghịch biến �\  1  �; 1  1;  �  �; 1  1;  � D Hàm số nghịch biến khoảng y  f  x f�  x   x  x , x �� Hàm số Câu 110: Cho hàm số có đạo hàm C Hàm số đờng biến khoảng y  2 f  x  đồng biến khoảng File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  2;0  B Câu 111: Cho hàm số y  0;  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  2; � C D  �; 2  x  2x2 1 Chọn khẳng định  2;0   2;� A Hàm số nghịch biến khoảng  �; 2   0;2  B Hàm đồng biến khoảng  2;0   2; � C Hàm số đồng biến khoảng  �; 2   2; � D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 112: Hàm số sau đồng biến �? 1 y  x  x  3x  A y  x – x –1 B x 1 y x2 C D y  x  x  x –1 Câu 113: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến A x 1 y x 2 B y  log x  1; � ? x �1 � y �� �2 � C Câu 114: Hàm số y   x  x  nghịch biến khoảng sau ?  3;0 2;� 2; � A B ;  2;0 ; 2; �  2; C D Câu 115: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng dưới đây?  1;1  �;1  0;  A B C  0;  ? Câu 116: Hàm số sau đồng biến khoảng  x2 2x 1 y y y   x  x x x 1 A B C        Câu 117: Hàm số sau nghịch biến y  x3  x  3x  A  1;3 ? B y    D y x 3 x2  D D  2;  � y x ln x x 1 x2 x  2x 1 x2 C D y  x  2x  y x  Khẳng định sau đúng? Câu 118: Cho hàm số �\  1 A Hàm số luôn nghịch biến  �; 1  1; � B Hàm số đồng biến khoảng  �; 1  1; � C Hàm số nghịch biến khoảng �\  1 D Hàm số luôn đồng biến Câu 119: Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng nào? y File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x ��  1;0  C Câu 120: Hàm số sau đồng biến �? x y x 1 A B y  x  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  1;0   1; �  1; � D B C y  x  Câu 121: Hàm số y  x  nghịch biến khoảng nào? � 1� �1 � �; � � � ; �� � ;   � A � � B C �2 3x  f  x   x  Trong mệnh đề sau mệnh đề ? Câu 122: Cho hàm số D y  x  D  0; � f  x  �;1  1; � nghịch biến R B đồng biến f  x f  x  �; 1 � 1; � C nghịch biến D đồng biến R Câu 123: Cho hàm số y  x  x  x  Mệnh đề sau đúng? A f  x � 1� �; � � 1;  � � � � A Hàm số nghịch biến khoảng � 1� ��; �� 1;  � B Hàm số đồng biến � � �1 � � ;  �� � C Hàm số đồng biến khoảng �3 �1 � �3 ;1� D Hàm số nghịch biến khoảng � � Câu 124: Cho hàm y  x  x  Mệnh đề sau đúng?  5; �  3; � A Hàm số đồng biến khoảng B Hàm số đồng biến khoảng  �;1  �;3 C Hàm số đồng biến khoảng D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 125: Hàm số y   x  x  nghịch biến  1;0  ;  1; �  1;1 A B Câu 126: Hàm số sau đồng biến �? 3 A y  x  x  B y  x  3x   �; 1 ;  0;1 C � D C y  x  D y   x  x2 x  nghịch biến khoảng: Câu 127: Hàm số  1; �  1; �  �;1 ;  1; � A B C x3 y x  Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 128: Cho hàm số y �\  3 A Hàm số nghịch biến �\  3 B Hàm số đồng biến C Hàm số đồng biến khoảng D  3;�  �;3  3; � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A D Hàm số nghịch biến khoảng Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  �;3  3; � Câu 129: Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y   x  0; �  �;0   3;0  A B C Câu 130: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến tập xác định ? A y  x  x  B y  2 x  x  C y   x  x Câu 131: Hàm số sau đồng biến �? 4 2 A y  x  x  3 C y   x  x  D B y x 1 x  y x 1 x3 D  0;3 D y  x  x  x  Câu 132: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến �? x 1 y x 1 A y  x  3x  3x  B x3 y    3x  D C y  x  x  Câu 133: Cho hàm số y  x  x Mệnh đề sau đúng? 1;� 0; � A Hàm số nghịch biến khoảng  B Hàm số đồng biến khoảng  �;1 2;� C Hàm số nghịch biến khoảng  D Hàm số đồng biến khoảng  � Câu 134: Hàm số dưới đồng biến tập ? 2 A y  2 x  B y  x  C y   x  D y  x  Câu 135: Hàm số sau đồng biến �? x 1 y x2 A C y  x – x –1 2 x y x  Mệnh đề sau đúng? Câu 136: Xét hàm số B y  x  x  x –1 1 y  x  x  3x  D  �;1  1;�  �; 1  1; � B Hàm số nghịch biến khoảng  �;1  1;� C Hàm số đồng biến khoảng  �; 1  1; � D Hàm số đồng biến khoảng A Hàm số nghịch biến khoảng x4 1 Câu 137: Hàm số đồng biến khoảng sau đây?   �;1  �;   3;  A B C Câu 138: Tìm khoảng đờng biến hàm số y   x  sin x y A � B  �;  C � File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D  1;  � D  1;  Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 139: Cho hàm số y Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm x3 x  Khẳng định sau A Hàm số nghịch biến �\  2 �; 2  2; � B Hàm số nghịch biến   C Hàm số đồng biến � �; 2  2; � D Hàm số đồng biến   y   x  sin x Câu 140: Tìm khoảng đờng biến hàm số  �;  A � B Câu 141: Cho khẳng định:  I  : Hàm số y  đồng biến � C � D y  x3  12 x nghịch biến khoảng  1;  2x  y   III  : Hàm số x  đồng biến khoảng  �;   2;� Trong khẳng định có khẳng định đúng? A B C  3;3 ? Câu 142: Hàm số sau đồng biến x 1 y x2 A B y  x  3x  C y  x  x   1;   II  : Hàm số D D y  x  Câu 143: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến tập xác định nó? y 2x  x2 A y  x  x  B y  x  C y  x  x  D y  f  x f�  x    x    x  5  x  1 Hàm số y  f  x  đồng biến Câu 144: Cho hàm số có khoảng dưới đây?  0;1  1;   2; 1  2;0  A B C D Câu 145: Hàm số f ( x) có đạo hàm �là hàm số f '( x) Biết đồ thị hàm số f '( x) cho hình vẽ Hàm số f ( x) nghịch biến khoảng A  �; 0 y   x  x Câu 146: Hàm số B  0; � � 1� �; � � C � � �1 � � ;1� D �3 � nghịch biến khoảng dưới đây? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A � 1� 0; � � 2� � A B  1;  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C  2;0  Câu 147: Cho hàm số y  x ln x Chọn khẳng định sai số khẳng định sau: D  0;1  0; � A Hàm số đồng biến khoảng   ln x C Hàm số có đạo hàm y� �1 � � ; �� � B Hàm số đồng biến khoảng �e D   0; � D Hàm số có tập xác định A Tập số thực � B (0; �) y  f  x y  f ' x Câu 148: Cho hàm số Hàm số có đờ thị hình vẽ Mệnh đề sau sai? f  x f  x A có cực tiểu B có hai cực đại f  x f  x  1;�  2;0 C đồng biến khoảng D nghịch biến khoảng Câu 149: Hàm số y   x  x  nghịch biến trên: C ( �;0) D (�; 1) (0; 1) Câu 150: Hàm số sau không đồng biến khoảng xác định ? A y  x  3x  3x  B y  x  x  C y  x   �; � ? Câu 151: Hàm số sau đồng biến A y  x  x  B y  x  x  Câu 152: Trong hàm số đồng biến �? A y D y x2 x 1 C y  x  x  D y  x  x  C D x 1 x 3x  ; y  ; y  x  x  x  ; y  tan x  x có hàm số B Câu 153: Khoảng nghịch biến hàm số y  x  x   2; �  2;0  A B  �; 2   0; �  �;0  C D  1;1 ? Câu 154: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến khoảng 1 y y y  x  x  x x A B C Câu 155: Hàm số y  x  x nghịch biến trên: �1 � � 1� 0; � � ;1� � 1; �  2 � � � � A B C Câu 156: Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng dưới đây? D y x  �;1  0; �  1; � A B C Câu 157: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến �? x 1 y x3 A y  x  x B C y  x  x File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay D  �;0  D  �;  D y  x  x Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm y 2x  x  đúng? Câu 158: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số �\  1 A Hàm số đồng biến  �; 1  1; � B Hàm số đồng biến khoảng �\  1 C Hàm số nghịch biến  �; 1  1; � D Hàm số nghịch biến khoảng y  f  x y f�  x  hình bên Đặt g  x   f  x   x Mệnh Câu 159: Cho hàm số Đồ thị hàm số đề dưới đúng? y x 1 A O 1 g  1  g  1  g   B g  1  g  1  g   g    g  1  g  1 D x  2x  y x  Phát biểu sau đúng? Câu 160: Cho hàm số  2;4  A Hàm số đồng biến khoảng �; � B Hàm số nghịch biến khoảng  �; 1 1; � C Hàm số nghịch biến khoảng   �; 1 1; � D Hàm số đồng biến khoảng  nghịch biến khoảng   0;� Câu 161: Hàm số sau nghịch biến y  log  x  1 y y x x 1 A B C D y   x  x C g    g  1  g  1 Câu 162: Hàm số y  x  x nghịch biến khoảng sau ? 1; � 1;0  1;1 0;1 A  B  C  D   y  f   x2  y  f  x y f� x  Câu 163: Cho hàm số Hàm số có đờ thị hình vẽ bên Hàm số nghịch biến khoảng dưới đây? File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A   3; � B   3; 1 Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm C  1;  D Câu 164: Khoảng đồng biến hàm số y  x  x lớn là:  2;   �; 2   0; � A B C Câu 165: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến � 2x 1 y x 1 A y  x  3x  B y  x  x  C  0;1 D � D y  x  3x  3 2x  x  có đờ thị  C  Hãy chọn mệnh đề sai: Câu 166: Cho hàm số 3 �7 � y�  A � ;0 �  x  2 A Có đạo hàm B Đờ thị cắt trục hồnh điểm �2 � D  R \  2 C Hàm số nghịch biến � D Hàm số có tập xác định là: y Câu 167: Hàm số y  x  x  12 đồng biến  �,3  4, � A B � Câu 168: Hàm số sau đồng biến ? �3 � � , �� � C �2 D � x A y  log  x   � 2018  2015 � y � � � � 101 � � B x x �2 3� �3 � y� � y� � � e �  � � � � C D Câu 169: Hàm số y  x  x  2018 đồng biến khoảng dưới đây? 1� � �;  � �  2;5  1; � 2� A B C � ax  b f  x  cx  d có đờ thị hình bên dưới Câu 170: Cho hàm số File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay �1 �  ; �� � � D � Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm Xét mệnh đề sau:  �;1  1; �  �; 1  1; � (II) Hàm số nghịch biến khoảng (I) Hàm số đồng biến khoảng (III) Hàm số đồng biến tập xác định Số mệnh đề là: A B C D y  f  x f    f  2   y f�  x Câu 171: Cho hàm số có đạo hàm � thỏa đồ thị hàm số có dạng hình vẽ bên dưới Hàm số y   f  x  nghịch biến khoảng khoảng sau:  2; 1  1;1 B C x   m  1 x  y 2 x Câu 172: Hàm số ( m tham số) nghịch biến khoảng xác định m giá trị là: m � A m �1 B m  1 C D 1  m  f� y  f  x  x   x  x   , với x �� Hàm số cho nghịch Câu 173: Cho hàm số có đạo hàm biến khoảng dưới đây? 1; 3 1;  0; 1 2;  A  B  C  D  � y  f  x y  f  x   x  x   , x �� y  f  x Câu 174: Cho hàm số có đạo hàm Hàm số nghịch biến khoảng dưới đây?  2; �  0; �  �;0   0;  A B C D A  1;  � 3� 1; � � 2� � D File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 10 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 175: Cho hàm số y Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm 2x  x  Chọn phát biểu sai ? �5 � M�  ;0 � A Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm � � 11 y�   x  3 B C Hàm số không xác định x  D Hàm số nghịch biến � Câu 176: Cho hàm số y  f  x f�  x    x  1 có đạo hàm   x   x  3 Mệnh đề dưới đúng? 3; 1 2; � A Hàm số nghịch biến khoảng   �; 3 2; � B Hàm số đồng biến khoảng   3; 2 C Hàm số đồng biến khoảng   D Hàm số nghịch biến khoảng  Câu 177: Hàm số sau nghịch biến � ? A y  x  x  3x  3; B y  x  x D y  x  3x  3x  C y   x  3x  3x  Câu 178: Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng sau đây?  �; 1  1;1  1; � B C D Câu 179: Cho hàm số y   x  x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số nhất:  �;   2; � A Hàm số nghịch biến khoảng  0;  B Hàm số đồng biến khoảng  0;  đồng biến khoảng  �;  ;  2; � C Hàm số nghịch biến khoảng  0;  nghịch biến khoảng  �;  ;  2; � D Hàm số đồng biến khoảng 2x 1 y x  Mệnh đề là: Câu 180: Cho hàm số A  �;1  �; 1  1;  � , nghịch biến  1;1  �;  1  1;  � B Hàm số đồng biến  �;  1  1;  � C Hàm số nghịch biến A Hàm số đồng biến D Hàm số đồng biến tập �    ;    , mệnh đề Câu 181: Cho hàm số A y�   x  1 Hàm số nghịch  x ��\  1 ; biến  2; � B Hàm số đồng biến khoảng D  �\  1 C Hàm số nghịch biến khoảng  0;  khoảng  �;0  và đồng biến khoảng  I File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 11 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  0;  nghịch biến khoảng  I  ;  2; � D Hàm số đồng biến khoảng Câu 182: Trong hàm số sau hàm đồng biến �? x 1 y y  x  y  x  x y  x  x  x3 A B C D x 1 y x  ; y  x  x  ; y   x  x  3x  Trong hàm 2018 trên, có Câu 183: Cho hàm 2018 hàm 2018 đơn điệu �? A B C D Câu 184: Hàm số y   x  x đồng biến khoảng sau đây?  2;1  1;   �;1  1;  � A B C D Câu 185: Hàm số sau đồng biến �? x y y  x2   3x  x  A B x y x 1 C D y  tan x  Câu 186: Cho hàm số y  f  x f�  x    x  1   x   x  3 có đạo hàm  3;1 A Hàm số nghịch biến khoảng  3;1 B Hàm số đồng biến khoảng  3; 1  1; � C Hàm số nghịch biến khoảng  �; 3  1; � D Hàm số đồng biến khoảng Câu 187: Hàm số sau đồng biến �? A y   x  x  Mệnh đề dưới đúng? B y  x  x  x  C y  2 x  D y  x  x  x  Câu 188: Cho hàm số y  sin x  cos x  x Chọn khẳng định khẳng định sau A Hàm số đồng biến � B Đồ thị hàm số qua gốc tọa độ C Hàm số có điểm cực trị D Hàm số nghịch biến � 2 x y x Câu 189: Cho hàm số Mệnh đề đưới đúng?  �;0   0; � A Hàm số nghịch biến hai khoảng  �;0  � 0; � B Hàm số đồng biến C Hàm số nghịch biến tập xác định  �;0   0; � D Hàm số đồng biến hai khoảng File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 12 ... Trong hàm 2 018 trên, có Câu 18 3: Cho hàm 2 018 hàm 2 018 đơn điệu �? A B C D Câu 18 4: Hàm số y   x  x đồng biến khoảng sau đây?  2 ;1  1;   � ;1  1;  � A B C D Câu 18 5: Hàm... A  2; 0  B Câu 11 1: Cho hàm số y  0;  Hàm Số Và Ứng Dụng Đạo Hàm  2; � C D  �; 2  x  2x2 1 Chọn khẳng định  2; 0   2; � A Hàm số nghịch biến khoảng  �; 2   0 ;2  ... 1 Câu 11 3: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến A x 1 y x 2 B y  log x  1; � ? x 1 � y �� 2 � C Câu 11 4: Hàm số y   x  x  nghịch biến khoảng sau ?  3;0 2; � 2; � A B ;  2; 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 2 BT TÍNH đơn điệu d4, 1 2 BT TÍNH đơn điệu d4