đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 3

14 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 09:06

ĐỀ THI THỬ SỐ Câu Khi động điện hoạt động điện biến đổi thành A lượng học B lượng học lượng nhiệt C lượng học, lượng nhiệt lượng điện trường D lượng học, lượng nhiệt lượng ánh sáng Câu Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A ngược pha hình vẽ Điều sau nói hai dao động A Có li độ ln đối B Cùng qua vị trí cân theo hướng C Độ lệch pha hai dao động 2π D Biên độ dao động tổng hợp 2A Câu Hai dao động điều hòa: x1 = A1cosωt x2 = A2cos(ωt + π) Biên độ dao động tổng hợp hai động A A  A1  A2 B A  A12  A22 C A = A1 + A2 D A  A12  A22 Câu Xét êlectron chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử Độ lớn cường độ điện trường hạt nhân vị trí êlectron nằm cách hạt nhân r0, 2r0 3r0 E1, E2 E3 Chọn phương án A E1 = 2E2 = 3E3 B 3E1 = 2E2 = E3 C E1 < E2 < E3 D E1 > E2 > E3 Câu Dòng điện chất khí dòng chuyển dời có hướng A êlectron mà ta đưa vào chất khí B ion mà ta đưa từ bên ngồi vào chất khí C êlectron ion mà ta đưa từ bên vào chất khí D êlectron ion tạo chất khí đưa từ bên ngồi vào chất khí Câu Ở gần xích đạo, từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang 3.10-5 T thành phần thẳng đứng nhỏ Một đường dây điện đặt nằm ngang theo hướng Đông – Tây với cường độ không đổi 1400 A Lực từ Trái Đất tác dụng lên đoạn dây 100 m A 19 N B 1,9 N C 4,5 N D 4,2 N Trang Câu Ánh sáng có bước sóng 0,57 µm , gây tượng quang điện chất đây? (Biết Canxi, Natri, Kali, Xesi có giới hạn quang điện 0,43 µm , 0,5 µm, 0,55 µm, 0,58 µm) A Xesi B Kali C Natri D Canxi Câu Hạt nhân bền vững có A lượng liên kết riêng lớn B số prôtôn lớn C số nuclôn lớn D lượng liên kết lớn Câu Cho tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β- tia γ vào miền có điện trường theo phương vng góc với đường sức điện Tia phóng xạ khơng bị lệch khỏi phương truyền ban đầu A tia γ B tia β- C tia β+ D tia α Câu 10 Trong chân khơng, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76μm Tần số ánh sáng nhìn thấy có giá trị A từ 3,95.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz B từ 3,95.1014 Hz đến 8,50.1014 Hz C từ 4,20.1014 Hz đến 7,89.1014 Hz D từ 4,20.1014 Hz đến 6,50.1014 Hz Câu 11 Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ 2A/3 động vật A 5/9 W B 4/9 W C 2/9 W D 7/9 W Câu 12 Chọn câu A Sóng dọc sóng truyền dọc theo sợi dây B Sóng dọc sóng truyền theo phương thẳng đứng, sóng ngang sóng truyền theo phương nằm ngang C Sóng dọc sóng phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền D Sóng dọc sóng truyền theo trục tung, sóng ngang sóng truyền theo trục hồnh Câu 13 Trên hình vẽ đồ thị phụ thuộc thời gian điện áp xoay chiều Biểu thức điện áp A u = 200cos(100πt + π/2) (V) B u = 200cos(100πt - π/2) (V) C u = 100cos(50πt - π/2) (V) D u = 200cos(50πt + π/2) (V) Câu 14 Một sóng âm có chu kì ms lan truyền môi trường nước với tốc độ 1500 m/s Bước sóng sóng mơi trường nước Trang A 30,5 m B 3,0 km C 75,0 m D 7,5 m Câu 15 Một sóng truyền mơi trường với tốc độ 330 m/s có bước sóng 0,5 m Tần số sóng A 440 Hz B 660 Hz C 50 Hz D 220 Hz Câu 16 Rôto máy phát điện xoay chiều pha nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam cực bắc) Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút suất điện động máy tạo có tần số A 60 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 50 Hz Câu 17 Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Ban đầu (t = 0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt N0 Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,25N0 B 0,875N0 C 0,75N0 D 0,125N0 Câu 18 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân có khoảng vân i Nếu khoảng cách hai khe nửa khoảng cách từ hai khe đến gấp đôi so với ban đầu khoảng vân giao thoa A giảm bốn lần B không đổi C tăng lên hai lần D tăng lên bốn lần Câu 19 Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 600 nm, khoảng cách hai khe hẹp mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Khoảng vân quan sát có giá trị A 1,5 mm B 0,3 mm C 1,2 mm D 0,9 mm Câu 20 Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện 4.10-8 C cường độ dòng điện cực đại mạch 10 mA Tần số dao động điện từ mạch là: A 79,6 kHz B 100,2 kHz C 50,1 kHz D 39,8 kHz Câu 21 Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2 k3, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vật có khối lượng Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1 = J, W2 = J W3 Nếu k3 = 2,5k1 + 3,5k2 W3 A 0,585 J B 0,147 J C 0.198 J D 0,746 J Câu 22 Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,05 H tụ điện có điện dung C = μF Lúc đầu tụ cung cấp lượng cho mạch cách ghép tụ vào nguồn khơng đổi có suất điện động E Dòng điện mạch có biểu thức i = 0,2sinωt (A) Tính E A 20 V B 40 V C 25 V D 10 V Câu 23 Hạt nhân rađi 226 đứng yên phóng xạ α (có khối lượng 4,0015u; 1u = 1,66055.10-27 kg) Hạt α bay có động 4,78 MeV (1 MeV = 1,6.10-13 J) Coi tỉ lệ khối lượng hạt nhân xấp xỉ tỉ số số khối Chọn phương án sai A Tốc độ hạt α 1,5.107 m/s B Năng lượng toàn phần toả phản ứng 5,87 MeV Trang C Phần lớn lượng toả phản ứng động hạt α D Trong phóng xạ α kèm theo phóng xạ γ Câu 24 Một máy kéo có cần thoi tác dụng lên lắc lò xo nằm ngang (như hình vẽ) để trì cho vật nặng dao động điều hòa với biên độ A = cm tần số f = 5Hz Vật nặng có khối lượng m = kg; hệ số ma sát vật mặt ngang μ = 0,1 Tính cơng suất máy kéo A 0,5 W B 1,25 W C W D W Câu 25 Tại O có nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi Một người từ A đến C theo đường thẳng lắng nghe âm từ nguồn O nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I lại giảm xuống I Khoảng cách AO bằng: A AC B AC C AC/3 D AC/2 Câu 26 Trong trình truyền tải điện từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) giữ không đổi Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu tải Utt độ giảm đường dây 0,1Utt Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ Để hao phí truyền tải giảm 100 lần so với trường hợp đầu điện áp đưa lên đường dây A 20,01Utt B 10,01Utt C 9,1Utt D 100Utt Câu 27 Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách hai khe đến D = m Tại thời điểm t = 0, truyền cho vận tốc ban đầu hướng phía hai khe để dao động điều hòa với chu kì s với biên độ 40 cm Thời gian từ lúc dao động đến điểm M cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân tối lần thứ A 1,64 s B 0,31 s C 1,06 s D 1,50 s Câu 28 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe đến quan sát m Nguồn phát ánh sáng gồm xạ đơn sắc có bước sóng khoảng 0,40 μm đến 0,76 μm Trên màn, điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có xạ cho vân tối? A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 29 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch A 10-6/3 s B 10-3/3 s C 4.10-7 s D 4.10-5 s Câu 30 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C điện trở R) điện áp u = U cosωt (V) (U không đổi ω thay đổi được) Khi cho ω = 5ω1 ω = 3ω1 điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại điện áp hiệu dụng tụ cực đại Biết R/L = 40π (rad/s), tính tần số ω1 Trang A 20 rad/s B 20 rad/s C 10 rad/s D 10 rad/s Câu 31 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young (a = mm, D = m), ánh sáng sử dụng gồm xạ có bước sóng λ1, λ2 λ3 Vạch tối gần vân trung tâm nơi trùng ba vân tối (tối thứ 23 λ1, tối thứ 14 λ2 tối thứ 13 λ3) Nếu giao thoa với xạ có bước sóng λ = λ1 - λ2 + λ3 khoảng vân 0,476 mm Chọn phương án A λ1 = 0,4 μm B λ2 - λ1 = 0,3 μm C λ3 = 0,75 μm D λ3 – λ2 = 0,056 μm Câu 32 Ở trạng thái electron nguyên tử Hidro chuyển động quỹ đạo K có bán kính r0 = 5,3.10-11 (m) Tính cường độ dòng điện chuyển động quỹ đạo M gây A 0,05 μA B 0,95 mA C 38,89 μA D 1,05 mA Câu 33 Một học sinh xác định điện trở R quang điện trở chiếu sáng cách mắc nối tiếp quang trở với ampe kế có điện trở nhỏ khơng đáng kể (để đo cường độ dòng điện I chạy qua mạch) mắc với nguồn điện chiều có suất điện động thay đổi Dùng vơn kế có điện trở lớn để đo hiệu điện U hai đầu quang trở Dựa vào kết thực nghiệm đo hình vẽ, học sinh tính giá trị R A 30 Ω B 20 Ω C 25 Ω D 50 Ω Câu 34 Bắn hạt α có động (MeV) vào hạt nhân nitơ 7N14 đứng yên, xẩy phản ứng hạt nhân: α + 7N 14 → 8O17 + p Biết động hạt prôtôn 2,09 (MeV) hạt prôtôn chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động hạt α góc 600 Coi khối lượng xấp xỉ số khối Xác định lượng phản ứng tỏa hay thu vào A Phản ứng toả lượng 2,1 MeV B Phản ứng thu lượng 1,2 MeV C Phản ứng toả lượng 1,2 MeV D Phản ứng thu lượng 2,1 MeV Câu 35 Đặt điện áp u vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh tạo mạch dòng điện cưỡng i Đồ thị biểu diễn phụ thuộc thời gian u i hình vẽ Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị gần Trang A 156 W B 148 W C 140 W D 128 W Câu 36 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách 20 cm dao động biên độ, pha, tạo sóng có bước sóng cm Điểm M mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB đoạn xa A 29,534 cm B 19,996 cm C 29,994 cm D 29 cm Câu 37 Hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox, vị trí cân hai vật đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biết phương trình dao động hai vật x1 = 4cos(4πt + π/3) cm x2 = cos(4πt + π/12) cm Tính từ thời điểm t1 = 1/24 s đến thời điểm t2 = 1/3 s thời gian khoảng cách hai vật theo Ox không nhỏ cm bao nhiêu? A 1/3 s B 1/8 s C 1/6 s D 1/12 s Câu 38 Đặt điện áp u = U cosωt (V) (U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có dung kháng ZC thay đổi Đồ thị phụ thuộc ZC điện áp hiệu dụng đoạn RC hình vẽ Điện áp hiệu dụng cực đại tụ gần giá trị sau đây? A 250 V B 280 V C 200 V D 350 V Câu 39 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm cuộn cảm có cảm kháng ZL thay đổi được, điện trở R tụ điện có dung kháng ZC Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng đoạn RL hệ số công suất cosφ đoạn mạch AB theo ZL Giá trị R gần với giá trị sau đây? Trang A 50 Ω B 26 Ω C 40 Ω D 36 Ω Câu 40 Cho hệ hình bên Vật m khối lượng 100 g chuyển động tịnh tiến, không ma sát mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m Vật M khối lượng 300 g trượt m với hệ số ma sát μ = 0,24 Ban đầu, giữ m đứng n vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo Biết M ln m mặt tiếp xúc hai vật nằm ngang Lấy g = 10 m/s2 Thả nhẹ cho m chuyển động Tính từ lúc thả đến lò xo trở trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ tốc độ trung bình m A 16,7 cm/s B 12,9 cm/s C 29,1 cm/s D 8,36 cm/s Trang Cấp độ nhận thức Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Dao động Câu 2,3 Câu 11 Câu 21,24 Câu 37,40 Sóng học Câu 12 Câu 14,15 Câu 25,36 Điện xoay chiều Câu Câu 13,16 Câu 26,35 Dao động sóng điện từ Câu Câu 10,18 Lượng tử ánh sáng Câu 7 Hạt nhân nguyên tử Câu Câu 30,38,39 Câu 19,28,31 Câu 4,17,23 Câu 20,22,29 Sóng ánh sáng Tổng Câu 27 Câu 32 Câu 34 Điện tích-Điện trường Dòng điện khơng đổi Câu 33 10 Dòng điện mơi trường Câu 11 Từ trường Câu Tổng 11 15 40 Đáp án 1-B 2-A 3-A 4-D 5-D 6-D 7-A 8-A 9-A 10-A 11-A 12-C 13-A 14-D 15-B 16-A 17-B 18-D 19-C 20-D 21-A 22-A 23-B 24-D 25-B 26-B 27-A 28-B 29-D 30-A 31-D 32-C 33-D 34-B 35-C 36-B 37-B 38-D 39-D 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án A Hai dao động ngược pha nên li độ đối Câu 3: Đáp án A Từ phương trình dao động ta thấy chúng ngược pha nên A  A1  A2 Câu 4: Đáp án D E  k e Mà r1  r0 , r2  2r0 , r3  3r0 nên E1  E2  E3 r2 Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D Trang + F  BIl sin   3.105.1400.100.sin 900  4, N Câu 7: Đáp án A kt  0  Xesi phù hợp Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án A f  c  3,95.1014  f  7,89.1014  Câu 11: Đáp án A  2A  5W Wd  W  Wt  W  k   W W    9 Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án A + Từ đồ thị ta tìm chu kì T  0, 02 s   100 rad + Tại t  u  xuống phần âm nên u      u  200 cos 100 t   2  Câu 14: Đáp án D   v.T  1500.5.103  7,5 m Câu 15: Đáp án B f  v   330  660 Hz 0,5 Câu 16: Đáp án A Tần số suất điện động f  nf  n  900.2   60 Hz 2 60 Câu 17: Đáp án B 3T   Số hạt nhân bị phân rã là: N  N  N  N 1  T     0,875 N  Câu 18: Đáp án D i D a i'  .2 D a  4i Câu 19: Đáp án C i D a  600.109.2  1, 2.103 m 1.103 Trang Câu 20: Đáp án D + Ta có:   I0   25.104 rad  f   39,8.103 Hz Q0 2 Câu 21: Đáp án A + Vì đưa vị trí không bị biến dạng nên A  l  mg A k 2   mg   mg   W1  k1  3    k1  k1 k  +    k1   mg    W  2 k2  + k3  2,5k1  3,5k2  41 k1 W  mg    0,585 J + W3   41  41  k1    Câu 22: Đáp án A + 1 CU  LI  U  E  2 LI  20 V C Câu 23: Đáp án B + v  E  1,5.107 m/s m + Năng lượng tỏa phóng xạ chủ yếu động hạt tạo thành có kèm theo phóng xạ  Câu 24: Đáp án D + Lực kéo động phải lực ma sát để vật dao động điều hòa + Vậy cơng suất máy kéo là: P  A Fms s  mg A   1 W T t t Câu 25: Đáp án B + Vì I  nên từ A đến C (I tăng lên 4I giảm lại I) r2 phải qua giai đoạn OA giảm tăng trở lại  A C đối xứng qua B + Dựa vào hình bên ta xác định OA  OB  AC (1) Trang 10 + Vì I A  IB  OA  2OB (2) + Thay (2) vào (1) ta OA2  OA2 AC AC   OA  4 Câu 26: Đáp án B + Gọi U U’ điện áp nguồn trước sau thay đổi Utt Utt’ điện áp nơi tiêu thụ trước sau thay đổi I I’ cường độ dòng điện trước sau thay đổi điện áp nguồn + Trước thay đổi độ giảm đường dây U  0,1U tt + Sau thay đổi điện áp vào hao phí giảm 100 lần  cường độ dòng điện giảm 10 lần nên U '  U  U 'tt  10U tt 10 Vậy U '  U ' U 'tt  0,1U tt U  10U tt   10U tt  10, 01U tt 10 10 Câu 27: Đáp án A   D + Khi chưa dịch chuyển x M   k    k = 12,7 2 a  + Khi dịch chuyển lại gần 40 cm D giảm nên k tăng Lúc này:    D  0,   xM   k    k = 16,5 2 a       D  0,   k  10,5 a  + Khi dịch chuyển xa x M   k   + Như dịch chuyển lại gần với biên độ 40 cm vân tối nhận giá trị k = 13, 14, 15, 16  Ứng với vân tối lần thứ k = 16  Màn dịch chuyển khoảng biên độ + Khi dao động lại gần quay vị trí ban đầu cho vân tối lần thứ Nên để có vân tối lần thứ lại xa thêm lượt ứng với k  12  D  2,112  Màn dời xa thêm đoạn D  11, cm  11,  + Góc quét lúc   sin 1    40  + Vậy tổng thời gian là: t  t1  t  T .T   1,64 s 2.180 Câu 28: Đáp án B Trang 11 + Tại điểm cho vân tối nên x   k  0,5  + Theo đề 0, 4.106  D a   3,3.106 k  0,5 3,3.106  0, 76.106  3,8  k  7,8 k  0,5 Vậy có giá trị k thỏa mãn điều Câu 29: Đáp án D T 2   2 2   4.105 s 0,1 I0 Q0 2.106 Câu 30: Đáp án A + Khi uL đạt cực đại   51  1 (1) C L R2  C + Khi uC đạt cực đại   31  + Chuẩn hóa cho R   L  L R2 (2)  L C 40 Thay vào (1) (2), giải phương trình ta tìm C   1  20  100 rad Câu 31: Đáp án D + vân tối gần trùng nên: 23,51  14,52  13,53  1 29    2 47  27     3 29   27    3 47 + Với xạ  ta tìm   0, 476 m 1  0, 425  + Mà   1  2  3 nên ta 2  0, 689   0, 74  Câu 32: Đáp án C i e e. e2 ke  Mà ta lại có: f d  f hd  k  m r0    T 2 r0 mr03 Trang 12 + Mặc khác r  n r0 9.109 1, 6.1019  e ke   3,889.105 A + Tại quỹ đạo M n   iM  2 m.9.r03 2 9,1.1031 9.5,3.1011   Câu 33: Đáp án D + Từ đồ thị ta thấy U  1,5 V I  30 mA  R  1,5 U   50  I 30.103 Câu 34: Đáp án B + Ta có: E  K O  K p  K + Mặc khác ta lại có: pO2  p2  p 2p  p p p c os600  2mO K O  2m K  2m p K p  4m m p K K p + Thay giá trị với khối lượng số khối hạt ta tìm K O  0, 68 MeV  E  1, MeV Vậy phản ứng thu lượng Câu 35: Đáp án C + Từ đồ thị ta thấy u i biến đổi với chu kì T  24 ms   250 rad  250     A + Phương trình i i  cos  2   250     V + Phương trình u là: u  80 cos  3     u  i    cos = + Công suất tiêu thụ là: P  UI cos   80  138, W 2  Gần với giá trị 140 W Câu 36: Đáp án B Câu 37: Đáp án B   + Khoảng cách vật xác định là: L  x2  x1  cos  4 t   6    + Theo yêu cầu đề L   cos  4 t    3  + Khoảng thời gian thỏa mãn điều kiện t  T T   s 12 Câu 38: Đáp án D Trang 13 Câu 39: Đáp án D Câu 40: Đáp án B + Lực ma sát M m làm cho lò xo có độ dãn khác với VTCB: l   Mg k  1,8 cm  A1  4,5  1,8  2,  T m   + Lần vật đổi chiều thì: t1   2  2 k 20   S1  A1  5, 4cm   A2  2,  1,8  0,9cm  T mM   + Lần vật đổi chiều thì: t2   2  s 2 k 10   S  A2  1,8cm   A3  0,9  1,8  0,9cm  T mM   + Lần thứ vật đổi chiều thì: t3   2  s 4 k 20   S3  A3  0,9cm  + Tốc độ trung bình là: vtb  S 5,  1,8  0,9   12,9 cm/s    t   20 10 20 Trang 14 ... 40 Đáp án 1-B 2-A 3- A 4-D 5-D 6-D 7-A 8-A 9-A 10-A 11-A 12-C 13- A 14-D 15-B 16-A 17-B 18-D 19-C 20-D 21-A 22-A 23- B 24-D 25-B 26-B 27-A 28-B 29-D 30 -A 31 -D 32 -C 33 -D 34 -B 35 -C 36 -B 37 -B 38 -D 39 -D... m.9.r 03 2 9,1.10 31 9.5 ,3. 1011   Câu 33 : Đáp án D + Từ đồ thị ta thấy U  1,5 V I  30 mA  R  1,5 U   50  I 30 .10 3 Câu 34 : Đáp án B + Ta có: E  K O  K p  K + Mặc khác ta lại có: ... 14: Đáp án D   v.T  1500.5.10 3  7,5 m Câu 15: Đáp án B f  v   33 0  660 Hz 0,5 Câu 16: Đáp án A Tần số suất điện động f  nf  n  900.2   60 Hz 2 60 Câu 17: Đáp án B 3T   Số hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 3 , đề thi thử vật lý thpt 2019 có đáp án số 3

Từ khóa liên quan