ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN HỌC KÌ I THEO TỪNG DẠNG CHI TIẾT VÀ HIỆU QUẢ

26 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 06:16

Đề cương ôn Toán 5 học kì I rất hay và hiệu quả, đủ các chuyên đề gồm:DẠNG 1: PHÂN SỐ THẬP PHÂN HỖN SỐ CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH PHÂN SỐ THẬP PHÂN DẠNG 2: ĐỌC VIẾT SỐ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỮ SỐ TRONG SỐ THẬP PHÂNDẠNG 3: CHUYỂN HỖN SỐ (CHỨA PHÂN SỐ THẬP PHÂN) THÀNH SỐ THẬP PHÂN; CHUYỂN CÁC PHÂN SỐ THẬP PHÂN THÀNH SỐ THẬP PHÂNDẠNG 4: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU , SO SÁNH SỐ THẬP PHÂNDẠNG 5: ĐỔI SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DẠNG 6: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂNDẠNG 7: TÍNH NHẨM:DẠNG 8: TÌM X TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN; DẠNG ĐIỀN X, YDẠNG 9: TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂMDẠNG 10: HÌNH TAM GIÁCDIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁCDẠNG 11: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU DẠNG 12 : DẠNG QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I LỚP - CÔ TÔN NỮ KIM NHẬT THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG: Tập trung vào kiểm tra: - Xác định giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - Kĩ thực phép tính với số thập phân - Giải toán liên quan đến diện tích hình tam giác  Đề cương ơn Tốn học kì I hay hiệu quả, đủ chuyên đề gồm:  DẠNG 1: PHÂN SỐ THẬP PHÂN- HỖN SỐ- CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH PHÂN SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 2: ĐỌC VIẾT SỐ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỮ SỐ TRONG SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 3: CHUYỂN HỖN SỐ (CHỨA PHÂN SỐ THẬP PHÂN) THÀNH SỐ THẬP PHÂN; CHUYỂN CÁC PHÂN SỐ THẬP PHÂN THÀNH SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 4: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU , SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 5: ĐỔI SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG  DẠNG 6: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN  DẠNG 7: TÍNH NHẨM:  DẠNG 8: TÌM X- TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN; DẠNG ĐIỀN X, Y  DẠNG 9: TỈ SỐ PHẦN TRĂM- GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM  DẠNG 10: HÌNH TAM GIÁC-DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC  DẠNG 11: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  DẠNG 12 : DẠNG QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH  DẠNG 1: PHÂN SỐ THẬP PHÂN- HỖN SỐ- CHUYỂN PHÂN SỐ THÀNH PHÂN SỐ THẬP PHÂN Bài 2: Chuyển phân số sau thành phân số thập phân 10 B- HỖN SỐ- CHUYỂN HỖN SỐ THÀNH PHÂN SỐ Bài 4: So sánh: Bài 2: Bài : Điền >, < , = a/ b/ c/10 10 DẠNG 2: ĐỌC VIẾT SỐ THẬP PHÂN, GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỮ SỐ TRONG SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Đọc số thập phân, nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng a/ 1,68 đọc là: 11 b/ 1952,80 đọc là: Bài 2: a/Điền vào chỗ trồng Số thập Hàng số thập phân phân Trăm Chục Đơn vị Phần mười 235,08 642,215 45,056 158,228 Bài 3: a/Viết giá trị chữ số số có bảng Số 125,3 15,03 Phần trăm Phần nghìn 7,203 308,05 406,32 1,286 15,162 605,07 Giá trị chữ số b/Viết giá trị chữ số số có bảng Số 5,06 315,6 Giá trị chữ số Bài Viết số thập phân a) Ba phẩy không bẩy : b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi : c) Không đơn vị năm mươi tám phần trăm : 12 d/ Năm đơn vị, bảy phần mười: e/Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm: g/Không đơn vị, phần trăm: h/Khơng đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn: Bài Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Số thập phân gồm đơn vị, phần mười phần trăm viết 2,35 a) Số thập phân gồm đơn vị 14 phần trăm viết : b) Số thập phân gồm đơn vị, phần trăm phần nghìn viết : c) Số thập phân gồm đơn vị, phần mười phần nghìn viết : Bài 6: Khoanh tròn chữ đứng trước phương án a/Số thập phân gồm đơn vị, phần mười, phần nghìn viết là: A 5,906 B 0,596 C 59,06 D.590,6 b/Chữ số số thập phân 26, 85 có giá trị là; A B C D.5 c/Chữ số số thập phân 72,364 có giá trị là; A DẠNG 3: B C D.3 CHUYỂN HỖN SỐ (CHỨA PHÂN SỐ THẬP PHÂN) THÀNH SỐ THẬP PHÂN CHUYỂN CÁC PHÂN SỐ THẬP PHÂN THÀNH SỐ THẬP PHÂN Bài 1a: 1b/ 13 Bài 2: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân a/ b/ Chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân DẠNG 4: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU , SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN Bài Nối hai số thập phân (theo mẫu): 2,4 0,80 6,72 2,40 Bài 2: a/ 21,72 21,712 > < ? = c/ 0,45 0,4500 0,8 50,0300 50,03 6,7200 b/ 54,008 52,800 d/ 1,204 .1,240 14 e/ 412,79 501,04 g/ 74,327 74,319 h/ 0,94 0,599 i/ .6,99 Bài 3/ a/ Sắp xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn b/ Sắp xếp số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19 Bài 4: Cho bốn số thập phân: 24,98; 28,49; 24,809; 28, 094 a/ Số lớn số là: b/ Số bé số là: Bài 5: Cho số thập phân : 8,756; 8, 765; 8, 576; 8,567; 8, 675 a/Số thập phân lớn là: b/ Các số thập phân xếp thứ tự từ lớn đến bé là: Bài 6: a/ b/ 18 .18,4 4,25 d/ .7,35 e/ 12 12,3 g/ .6,5 c/ > < ? = 5,05 h/ 1,25 i/ .1,25 DẠNG 5: ĐỔI SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG 15 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a/ 60 kg = kg b/ 2tạ yến = tạ kỉ = ………… năm 45 m dm = dm 36 phút = phút phút = …… Phút =……… giây 20 m2 10 dm2 = ………… dm2 12 m 75 cm2 = cm2 ngày =……….giờ km2 m m2 = ………… 625 dm = .m2 dm2 Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a/ 42 m 34 cm = m b/ 56 m 29 cm= dm c/ m cm = m d/ 4352 m = km e/ 5,47 km2 = g/ 16,5 m2 = m2 dm2 h/ 6,5 km2 = i/ 7,6256 = m2 DẠNG 6: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Đặt tính tính: (STP + - STP, STP + - STN) a/ 67,8 + 24,5 b/ 37,48 – 4,56 c/ 13,57 + 245 d/ 567 – 123, 45 e/ 26,5-13,68 g/ 43,57 + 28,6 h/ 375 + 29, 05 i/ 80,475 – 26, 827 k/ 30,75 + 87,465 l/ 231- 168,9 m/ 84,2-3,24 n/ 48,26-15,4 Bài : Đặt tính tinh : a/ 1,086 + 24,26 + 37,5 b/ 6,4 + 18, 36 + 52 16 Bài 3: Đặt tính tính: (STP x STP, STP x STN) a/ 76,8 x 3, 04 b/ 31,5 x 12 c/ 45,7 x 30 d/ 2,34 x 1,06 e/ 2,06 x 5, 85 g/ 4,05 x 2,8 h/ 3,4 x 0,53 i/ 42,6 x 52 Bài 4: Đặt tính tính:(STP : STN) a/ 47,5: 25 b/ 5,28 : c/ 266,22: 34 d/ 570 : 9,5 17 Bài 5: Đặt tính tính: (STN: STN= STP) a/12 : b/ 15 : c/ 75 : 12 d/ 81 : e/102 : 16 g/ 483: 35 h/ 300: 625 i/ 570 : 95 k/380 : l/ 423: m/ 3:625 n/ 702:720 18 Bài 6: Đặt tính tính:(STN: STP) a/ 7020 : 7,2 b/ 70 : 3,5 c/ 20: 12,5 d/ 81: 0,4 Bài 7: Đặt tính tính: (STP:STP) a/ 6, 96 : 1,2 b/ 4,38 : 1,2 c/ 2,75 : 0,5 d/ 7,5 : 1,2 e/ 2,988 : 4,5 g/ 19,72 : 5,8 h/ 12,88: 0,25 i/ 8,216:5,2 19 = c/ 2, x 3,7 x 4= = d/ 3, 49 + 5,7 + 1,51 + 4,3= = = Bài 2: Tính cách thuận tiện theo mẫu: Mẫu: 0,23 x 0,4 + 0,23 x 0,6 = 0, 23 x ( 0,4 + 0,6) = 0, 23 x = 0, 23 a/ 2,34 x 1,3 + 2,34 x 0, 87= = b/ 0, 417 x 840 – 0,417 x 7,4 = = Bài 3: Tìm X a/ 6, 85 + x = 10,29 b/7,9 – x = 2,5 c/5 x X= 0, 25 d/ x : 1,24 = 5,3 Bài 4: Tìm X, Y a/ x x = 20 + 16, 06 b/ 189,7 : x = 86, 57-76, 57 21 Bài 5: Tìm X a/ x – 1,27 = 13,5 : 4,5 b/ X x 0,34 = 1,19 x 1,02 c/x + 2, = 1, + 3, d/ x + 18,7 = 50,5 : 2,5 e/ 6, x y = 43, 18 + 18, 82 g/ 34,8 : y= 0,8 + 2,6 : 0,5 DẠNG ĐIỀN X, Y Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a/ 73 % = Số x là: b/ 675, = 6, 758 x y Số y là: Bài 2: Tìm hai giá trị số x cho 3,9 < X < 4,1 Bài 3: Giá trị thích hợp y để 4,68 – y = 8,61 : 4,2 y= DẠNG 9: TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm 0, 57 = 0, = 0,234= 1, 89 = 22 0,035= ; 5,356= Bài 2: Viết thành tỉ số phần trăm 34 = ; a) 200 b) 45 = ; c) 300 Bài 3: Tính : a/ 38,3 % + 52,5 %= 35 ; 700 b/ 85 % - 42 %= c/ 54, 24% : = d/ 5, 75 % x 8= Bài 3: Điền (Đ), sai (S) trước trống thích hợp a/ c/= =56 % 50 % □ b/ □ = 25 % d/ □ = 47 % □ e/ = 3,7 % □ * GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài 1: Trong vườn có 80 xồi nhãn, có 30 xồi Tính tỉ số phần trăm số xoài so với số nhãn? Bài giải Bài 2: Trong bể có 25 cá, có 20 cá chép Tỉ số phần trăn số cá chép số cá bể là: A % B 20 % C 80 % D 100 % Bài 3: Một lớp học có 32 học sinh, số học sinh 10 tuổi chiếm 75 %, 23 lại học sinh 11 tuổi lớp học Tính số học sinh 11 tuổi lớp học Bài giải Bài 4: Trong tháng 12, đại lý gạo bán 12 gạo nếp 48 gạo tẻ a/ Tỉ số phần trăm số gạo nếp tổng số gạo bán tháng 12 là: b/ Tỉ số phần trăm số gạo nếp số gạo tẻ bán tháng 12 là: c/ Tỉ số phần trăm số gạo tẻ số gạo nếp bán tháng 12 là: Bài 5: Một người bỏ 500 000 đồng tiền vốn mua hoa Biết người lãi 12% tiền vốn Tính số tiền lãi Bài giải Bài Lãi suất tiết kiệm 1,2% tháng Một người gửi tiết kiệm 000 000 đồng Hỏi sau hai tháng, tiền gửi tiền lãi đồng? Bài giải 24 Bài 7: a/Viết (theo mẫu): Mẫu: 20 % 45 kg kg a/ 25 % 36 tạ là: .tạ b/ 12,5 % 480 kg là: kg c/ 75 % 800 là: d/ 150 % 64 000 000 đồng : đồng b/ Tính % 100000 đồng A đồng B 10 đồng C, 100 đồng D 1000 đồng Bài Một xưởng may dùng hết 350 m vải để may quần áo, số vải may quần chiếm 60% Vậy số vải may áo bao nhiêu? Bài giải Bài 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18 m chiều rộng 15 m Người ta dành 20 % diện tích mảnh đất để làm nhà Tính diện tích phần đất làm nhà Bài giải Bài 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 64 m chiều dài Biết chiều dài 25 a/ Tính chu vi diện tích mảnh vườn b/ Người ta dành 40 % diện tích mảnh vườn để trồng hoa Tính diện tích trồng hoa c/ Diện tích mảnh vườn 64 % diện tích ruộng hình vng kề bên Hỏi diện tích ruộng hình vng bao nhiêu? Bài giải Bài 11: Số học sinh giỏi trường Nga Sơn 552 em, chiếm 92 % học sinh toàn trường Hỏi trường Nga Sơn có học sinh? Bài giải Bài 12: Một đội công nhân lâm nghiệp trồng 12 rừng đạt 12,5 % kế hoạch a/ Hỏi đội cơng nhân giao nhiệm vụ trồng rừng? b/ Đội phải trồng tiếp rừng để hoàn thảnh kế hoạch Bài giải 26 Bài 13: Tìm số biết 30 % 72 Bài giải Bài 14: Kiểm tra sản phẩm xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5 % tổng số sản phẩm Tính tổng số sản phẩm Bài giải *TĂNG CƯỜNG-NÂNG CAO TỈ SỐ PHẦN TRĂM: Bài 14 Một đất hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 20 m chiều rộng chiều dài a) Tính chiều dài, chiều rộng đất b/ Người ta sử dụng diện tích đất để đào ao thả cá Tính diện tích đất để đào ao thả cá Bài giải 27 Bài 15: Một cửa hàng bán quạt với giá 264 000 đồng lãi 10 % giá gốc Vậy để lãi 25 % giá bán cửa hàng phải bán quạt với giá: Làm nháp: DẠNG 10- HÌNH TAM GIÁC Bài 1: Số hình tam giác có hình bên là: A hình tam giác C hình tam giác B hình tam giác D hình tam giác Bài Hãy viết tên ba góc ba cạnh hình tam giác đây: B C F D 28 29 Bài 3: Điền vào chỗ châm cho thích hợp Hình tam giác ABC có: a/ Ba cạnh là: b/ Ba đỉnh là: c/ Ba góc là: Góc đỉnh , cạnh (gọi tắt ); Góc đỉnh , cạnh (gọi tắt ); Góc đỉnh , cạnh (gọi tắt ); d/ AH ứng với cạnh Bài 4: Bài 5: Cho hình tam giác ABC (như hình bên) A a/ Cơng thức tính diện tích (S) tam giác ABC là: B C b/ Hình tam giác ABC có độ dài đáy (a) 17 cm, chiều cao (h) 5,4 dm Vậy diện tích (S) hình tam giác ABC là: Bài 6: Điền số đo thích hợp vào ô trống: Độ dài đáy Chiều cao cm cm 12,5 m dm 34,7 m 25,8 m dm 48 cm Diện tích hình tam giác Bài 7: 30 Bài Tam giác ABC có diện tích 60cm2 Chiều cao AH có độ dài 0,8 dm Độ dài đáy BC tam giác ABC bao nhiêu? Bài giải: BÀI TẬP TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HÌNH TAM GIÁC: Bài 1: Hình tam giác có độ dài đáy 30m, chiều cao 60% độ dài đáy Tính diện tích hình tam giác Bài giải: Bài 2: Một mảnh ruộng hình tam giác có độ dài đáy 24,8 m chiều cao đáy 12, dm Diện tích mảnh ruộng là: A 152,52 m2 B 152,52 dm2 C 292, 02 m2 Giải thích: D 584, 04 m2 Bài 3: Nếu tăng độ dài đáy hình tam giác thêm 20 % diện tích hình 31 sẽ: A tăng 20 % B Tăng 10 % Giải thích: C Tăng 120 % Bài 4: Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD 2400 cm2 Tính diện tích hình tam giác MDC A 15cm B M 25cm D C C- PHẦN ÔN TĂNG CƯỜNG DẠNG 11: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU Bài 1: Hai thùng chứa tất 600l nước Thùng bé chứa thùng to 120l nước Hỏi thùng chứa lít nước? Bài giải: Bài 2: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 64 m, chiều dài chiều rộng 18 m Tính diện tích ruộng hình chữ nhật đó? Bài giải: 32 Bài Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 98 m, chiều dài chiều rộng 32 m a/ Tính chiều dài, chiều rộng sân vận động đó? b/ Diện tích sân vận động héc-ta? Bài giải: DẠNG 12 : DẠNG QUAN HỆ TỈ LỆ THUẬN, TỈ LỆ NGHỊCH Bài Mua 4kg nhãn hết 64 000 đồng Hỏi mua 8kg nhãn hết tiền? Tóm tắt: Nhận biết: Bài giải 33 Bài Có 12 bao gạo nhau, cân nặng 540kg Hỏi 33 bao gạo cân nặng ki-lơgam? Tóm tắt: Nhận biết: Bài giải Bài Có nhóm thợ làm đường, muốn làm xong ngày cần 27 công nhân Nếu muốn xong ngày cần cơng nhân? Tóm tắt: Nhận biết: Bài giải Bài Cơ giáo mua 25 bút chì, giá 3000 đồng Nếu giáo lấy số tiền mua bút máy Hỏi bút máy giá tiền? Tóm tắt: 34 Nhận biết: Bài giải 35 ... B i 5: Một ngư i bỏ 50 0 000 đồng tiền vốn mua hoa Biết ngư i l i 12% tiền vốn Tính số tiền l i B i gi i B i L i suất tiết... B i 11: Số học sinh gi i trường Nga Sơn 55 2 em, chiếm 92 % học sinh toàn trường H i trường Nga Sơn có học sinh? B i gi i ... 12,3 g/ .6 ,5 c/ > < ? = 5, 05 h/ 1, 25 i/ .1, 25 DẠNG 5: Đ I SỐ ĐO Đ I LƯỢNG 15 B i 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a/ 60 kg = kg b/ 2tạ yến = tạ kỉ = ………… năm 45 m dm = dm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN HỌC KÌ I THEO TỪNG DẠNG CHI TIẾT VÀ HIỆU QUẢ, ĐỀ CƯƠNG ÔN TOÁN HỌC KÌ I THEO TỪNG DẠNG CHI TIẾT VÀ HIỆU QUẢ

Từ khóa liên quan