Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Phân tích thực trạng và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Ban Mai

123 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2019, 00:03

Khoá luận được xây dựng dựa trên cơ sở vận dụng những kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp đã được trang bị trong trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng cùng với việc nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên:Vũ Văn Tuấn Giảng viên hƣớng dẫn: Ks.Lê Đình Mạnh HẢI PHÕNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAN MAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Vũ Văn Tuấn Giảng viên hƣớng dẫn: Ks Lê Đình Mạnh HẢI PHỊNG – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Văn Tuấn Mã SV: 1354020075 Lớp: QT1301N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Phân tích thực trạng số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty Cổ phần Thƣơng mại Sản xuất Ban Mai NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thƣơng mại Sản xuất Ban Mai đƣa giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Cơng ty - Nghiên cứu tình hình kinh doanh kết kinh doanh công ty - Cơ sở lý luận Quản trị tài - Đánh giá tình hình tài cơng ty - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Tham gia trực tiếp vào phận Kinh doanh Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các số liệu phản ánh chung tình hình sản xuất kinh doanh - Các báo cáo tài cơng ty - Tự thu thập thơng tin thực tế phản ánh tình hình tài chính, tình trạng thực cơng ty - Một số thơng tin thị trƣờng tài Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ phần Thƣơng mại Sản xuất Ban Mai Địa chỉ: 139 Phƣơng Khê, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lê Đình Mạnh Học hàm, học vị: Kĩ sƣ Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: - Chọn đề tài tốt nghiệp - Viết đề cƣơng báo cáo Tốt nghiệp, thu thập thơng tin - Hồn chỉnh báo cáo tốt nghiệp - Chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 25 tháng 03 năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 29 tháng 06 năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Sinh viên Vũ Văn Tuấn thời gian làm khóa luận tốt nghiệp đồng thời đƣợc công ty bổ nhiệm vào vị trí: Nhân viên Marketing, cán phòng Kinh doanh - Hồn thành cơng việc đƣợc giao - Tn thủ quy định trƣờng - Chủ động thu thập tài liệu - Thực nộp báo cáo tốt nghiệp theo quy định Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): - Thu thập thông tin báo cáo công ty - Tự thu thập thông tin thực tế hoạt động kinh doanh tình hình tài cơng ty - Phân tích, đánh giá đƣợc tình hình tài thực tế cơng ty - Đã đƣa đƣợc giải pháp số kiến nghị có giá trị thực tiễn cho cơng ty Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2013 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.2 Bản chất tài doanh nghiệp 1.1.3 Các quan hệ tài doanh nghiệp 1.1.4 Các chức tài doanh nghiệp 1.2 Quản trịtàichính doanh nghiệp 1.2.1 Kháiniệmquản trịtàichínhdoanh nghiệp 1.2.2 Vaitrò củaquản trịtàichínhdoanh nghiệp 1.2.3 Các nhân tốảnhhƣởngđến quảntrị tàichínhdoanhnghiệp 1.2.3.1 Hìnhthức pháplý tổ chứcdoanhnghiệp 1.2.3.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành kinh doanh 1.2.3.3 Môi trƣờng kinh doanh 1.2.4 Nộidungchủ yếu củaquản trịtàichính doanh nghiệp 1.3 Phân tích tài doanhnghiệp 10 1.3.1 Kháiniệmphân tíchtàichính 10 1.3.2 Sự cần thiết phân tích tài doanh nghiệp 10 1.3.3 Các phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp 12 1.3.3.1 Phƣơng pháp so sánh 12 1.3.3.1.1 Tiêu chuẩn so sánh 12 1.3.3.1.2 Điều kiện so sánh 12 1.3.3.1.3 Kỹ thuật so sánh 13 1.3.3.1.4 Hình thức so sánh 13 1.2.2.2 Phƣơng pháp phân tích tỷ lệ 13 1.2.2.3 PhƣơngphápDupont 14 1.2.3 Tàiliệu sử dụngđể phân tích tàichính doanh nghiệp 14 1.2.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 15 1.2.4.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp 15 1.2.4.1.1 Phân tích khái qt tình hình tài qua Bảng cân đối kế tốn 16 1.2.4.1.2 Phân tích khái qt tình hình tài qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 20 1.2.4.2 Phân tích tiêu tài đặc trƣng doanh nghiệp 25 1.2.4.2.1 Nhómcác chỉsốvềkhả năngthanhtốn 25 1.2.4.2.2 Nhóm số cấu nguồn vốn tình hình đầu tƣ 28 1.2.4.2.3 Nhóm số hoạt động 29 1.2.4.2.4 Nhóm số khả sinh lời 31 1.2.4.3 Phân tích tổng hợp tình hình tài phƣơng trình Dupont 32 CHƢƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAN MAI 34 2.1 Khái quát công ty 34 2.1.1 Giới thiệu công ty 34 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 35 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp 38 2.1.4.1 Thuận lợi 38 2.1.4.2 Khó khăn 39 2.1.5 Hoạt động sản xuất kinh doanh 40 2.1.5.1 Sản phẩm doanh nghiệp 40 2.1.5.2 Công nghệ, thiết bị sản xuất 41 2.1.6 Sản lƣợng sản phẩm, doanh thu 43 2.1.7 Phân tích hoạt động Marketing 46 2.1.7.1 Phân tích thị trƣờng 46 2.1.7.2 Các hoạt động marketing doanh nghiệp 49 2.1.8 Tình hình lao động doanh nghiệp 51 2.1.8.1 Lao động Công ty Cổ Phần Thƣơng mại Sản xuất Ban Mai 52 2.1.8.2 Thu nhập bình quân ngƣời lao động qua năm 54 2.2 Phân tích tình hình hoạt động tài cơng ty 54 2.2.1 Phân tích khái qt tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thƣơng mại Sản xuất Ban Mai 54 2.2.1.1 Phân tích tình hình tài qua bảng cân đối kế tốn 54 2.2.1.1.1 Phân tích biến động cấu tài sản 62 2.2.1.1.2 Phân tích cấu biến động nguồn vốn 67 2.2.1.1.3 Phân tích cân đối tài sản nguồn vốn 70 2.2.1.3 Phân tích tình hình tài qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh 72 2.2.1.3.1 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh theo chiều ngang 72 2.2.1.3.2 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh theo chiều dọc 76 2.2.2 Phân tích hệ số tài đặc trƣng Cơng ty Cổ phần Thƣơng mại Sản xuất Ban Mai 79 2.2.2.1 Các số khả toán 79 2.2.2.2 Các số cấu tài tình hình đầu tƣ 83 2.2.2.3 Các số hoạt động 86 2.2.2.4 Các số khả sinh lời 90 2.2.2.5 Phân tích tổng hợp tình hình tài 93 2.3 Nhận xét đánh giá tổng quát tình hình tài cơng ty 96 CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAN MAI 99 3.1 Biện pháp 1: Tăng doanh thu bán hàng 99 3.1.1 Cơ sở biện pháp 99 3.1.2 Mục tiêu giải pháp 101 3.1.3 Nội dung biện pháp thực 101 3.1.4 Đánh giá kết 103 3.2 Biện pháp 2: Khoán tiền xăng, dầu cho nhân viên kinh doanh dựa Google Maps 108 3.2.1 Cơ sở biện pháp 108 3.2.2 Mục tiêu biện pháp 108 3.2.3 Nội dung biện pháp thực 108 3.2.4 Đánh giá kết 110 3.3 Tình hình tài cơng ty sau thực giải pháp 111 3.4 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực giải pháp 112 ... biện pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần thƣơng mại sản xuất Ban Mai Sinh viên: Vũ Văn Tuấn – Lớp: QT1301N Phân tích thực trạng số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty Cổ phần Thương. .. ọnghàngđầutrongquảntrịdoanhnghiệp Quảntrịtàichínhdoanhnghiệpl một Sinh viên: Vũ Văn Tuấn – Lớp: QT1301N phận Phân tích thực trạng số biện pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Ban. .. cải thiện tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Ban Mai thầy giáo Lê Đình Mạnh, định Ban Giám đốc, em chọn đề tài Phân tích thực trạng số biện pháp cải thiện tình hình tài Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Phân tích thực trạng và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Ban Mai, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Phân tích thực trạng và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Ban Mai

Từ khóa liên quan