đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 10

16 74 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 18:49

ĐỀ CHUẨN 09 Câu 1: Mắt cận thị mắt không điều tiết, tiêu điểm mắt: A sau mắt B nằm trước võng mạc C nằm võng mạc D nằm sau võng mạc Câu 2: Suất điện động E nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả năng: A thực công nguồn điện B tác dụng hóa học C tác dụng nhiệt D tác dụng sinh lý Câu 3: Theo thuyết lượng tử, ánh sáng tạo hạt gọi là: A proton B nuclon C electron D photon Câu 4: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với phương trình x  A cos  t  Cơ dao động là: A kx B 2 k x C 2 k A D kA Câu 5: Khi nói sóng ánh sáng, phát biểu sau đúng? A B C D Ánh sáng trắng không bị tán sắc qua lăng kính Quang phổ ánh sáng đơn sắc vạch màu Tia X có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy Tia tử ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng nhìn thấy Câu 6: Tia Rơnghen (tia X) có: A B C D Cùng chất với tia gamma Tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại Điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường Cùng chất với sóng âm Câu 7: Trong mẫu nguyên tử Bo, bánh kính quỹ đạo dừng K ngun tử hiđrơ r0  5,3.1011 m Bán kính quỹ đạo dừng O nguyên tử hiđrô bằng: A 21, 2.1011 m B 132,5.1011 m C 84,8.1011 m D 26,5.1011 m Câu 8: Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai nút cạnh 20cm bước sóng là: A 80cm B 5cm C 10cm D 40cm Câu 9: Hạt nhân 32 He có lượng liên kết 6,80MeV Năng lượng liên kết riêng 32 He là: A 6,80MeV/nuclon B 1,36MeV/nuclon C 3,40MeV/nuclon D 2,27MeV/nuclon Câu 10: Đơn vị đo số hấp dẫn: A Nm / kg B m / s C kgm / s D Nm/s Câu 11: Khi nói đường sức điện điện trường, đặc điểm sau sai? A B C D Các đường sức điện dày đặc cắt Đường sức điện điện trường tĩnh điện đường cong khơng khép kín Qua điểm điện trường có đường sức điện mà thơi Hướng đường sức điện điểm hướng vectơ cường độ điện trường điểm Câu 12: Tia số tia sau tia phóng xạ? A Tia  B Tia  C Tia  D Tia X Câu 13: Đặt điện áp u  U cos  0 t    vào hai đầu đoạn mạch AB có cuộn cảm có độ tự cảm L biểu thức dòng điện mạch i  I0 cos  i t  i  Chọn phương án đúng: A 0  i B 0  i   / C 0  i   / D 0  i  Câu 14: Một khung dây phẳng diện tích 10cm đặt từ trường có véctơ cảm ứng vng góc với mặt phẳng khung dây có độ lớn 0,08T Từ thông qua khung dây là: A 8.105 T B 8.103 T C D 8.107 T Câu 15: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 0, 7m chất lỏng suốt 0,56m Chiết suất chất lỏng ánh sáng có giá trị: A 1,25 B 1,40 C 1,70 D 1,50 Câu 16: Cho đoạn mạch gồm: nguồn suất điện động E, điện trở r  0, 6, mạch đèn Đ có ghi 14 V – 10 W Hiệu suất nguồn là: A 94% B 79% C 86% Câu 17: Khi vật chịu tác dụng khác sẽ: A B C D Chỉ biến dạng mà không thay đổi vận tốc Bị biến dạng thay đổi vận tốc hướng lẫn độ lớn Chuyển động thẳng mãi Chuyển động thẳng nhanh dần D 97% 235 U 234,99u, proton 1,0073u notron Câu 18: Biết khối lượng hạt nhân 92 235 U là: 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 92 A 7,95 MeV/nuclon B 6,73 MeV/nuclon C 8,71 MeV/nuclon D 7,63 MeV/nuclon Câu 19: Một mạch chọn sóng mạch dao động LC có L = mH, C = pF Lấy 2  10 Mchj thu sóng vơ tuyến có bước sóng mơi trường khơng khí? A   12m B   24m C   240m D   120m Câu 20: Nguồn âm S phát âm có cơng suất P  4.105 W không đổi, truyền đẳng hướng phương Cho cường độ âm chuẩn I0  1012 W / m Điểm M cách nguồn S đoạn m có mức cường độ âm là: A 50 dB B 60 dB C 70 dB D 80 dB Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Trong hệ vân màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm 2,4 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm là: A 0,5m B 0, 7m C 0, 4m D 0, 6m Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: 2 H 1 H 2 He (1) 16 15 O   1 p  N (2) 238 234 92 U 2 He 90 Th (3) 235 140 93 92 U 1 n 58 Ce  41 Nb  30 n  1 e (4) Khẳng định sau A Phản ứng (2) phản ứng thu lượng B Phản ứng (4) phóng xạ C Phản ứng (1) phản ứng thu lượng D Phản ứng (3) phản ứng phân hạch Câu 23: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20cm đặt vng góc với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ 0,45T Cho dòng điện có cường độ A chạy quan đoạn dây dẫn lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là: A 5N B 0,45N C 0,25N D 1N Câu 24: Điểm sáng S đặt trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cách thấu kính 30 cm Ảnh S S cho thấu kính cách thấu kính là: A 60 cm B 30 cm C 20 cm D 80 cm Câu 25: Một nguồn điện có suất điện động 12 V điện trở 2 nối với mạch ngồi gòm hai điện trở R1  10 R15 mắc song song Cường độ dòng điện qua R1 là: A 0,6 A B 0,9 A C 1,0 A D 1,2 A Câu 26: Một sóng học lan truyền theo chiều dương trục Ox Hình ảnh sóng thời điểm biểu diễn hình vẽ Bước sóng sóng là: A 120 cm B 60 cm C 90 cm D 30 cm Câu 27: Khi electron quỹ đạo dừng thứ n lượng ngun tử hiđrơ xác định 13, công thức E n   (eV) (với n = 1, 2, 3,…) Một đám khí hiđrơ (ở áp suất thấp) n2 trạng thái kích thích photon có tần số f0 thấy sau có đám khí hiđrơ phát xạ tối đa 10 vạch quang phổ Hiđrô Tần số nhỏ tần số vạch nói có giá trị là: A f0 64 B 2f 27 C 7f 32 D 3f 128 Câu 28: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng: khoảng cách hai khe 1mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe 2m, chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng tử 0,38m đến 0, 76m Xét điểm M cách vân trung tâm 10mm, tổng bước sóng ngắn dài hai xạ xạ cho vận tối M xấp xỉ bằng: A 1, 07m B 1, 04m C 1, 09m D 0,83m Câu 29: Trên sợi dây dài nằm ngang có sóng hình sin truyền sang phải theo chiều dương trục Ox từ nguồn O Hình ảnh sợi dây thời điểm có dạng hình vẽ Điểm M dây: A B C D Đang xuống chậm pha O lượng 3 / Đang sang phải sớm pha O lượng 3 / Đang lên sớm pha O lượng 3 / Đang sang trái chậm O lượng 3 / Câu 30: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Y-âng: Khoảng cách hai khe sáng 1, 00  0, 05  mm  ; Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80  0, 034 mm Kết bước sóng bằng: A 0,540m  0, 039m B 0, 600m  0, 039m C 0,54m  0, 032m D 0, 600m  0, 032m Câu 31: Dùng nguồn điện có hiệu điện khơng đổi 12 V mắc với mạch ngồi gồm hai bóng đèn: Đ1 6V – 3W, Đ2 ghi 6V – 4,5W điện trở R Để hai bóng đèn sáng bình thường mạch ngồi mắc nối cách số cách sau đây? A B C D Đ1 nối tiếp (Đ2 song song R), với Đ2 nối tiếp (Đ1 song song R), với R nối tiếp (Đ1 song song Đ2), với R nối tiếp (Đ1 song song Đ2), với R  24 R  24 R  12 R  8 Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách mm, khoảng cách từ hai khe tới m Chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng 1  0,5m   0, 75m Tại M vân sáng bậc xạ 1 N vân sáng bâc xạ  Số vân sáng khoảng M N là: A B C D Câu 33: Mạch điện RLC có R  100, C khơng đổi, cuộn cảm có L thay đổi Đặt   vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u  U cos 100t   , với U không đổi Thay đổi L đến 4  giá trị L0 để điện áp hiệu dụng cuộn dây đạt cực đại Giữ nguyên L = L0 khảo sát điện áp u hai đầu mạch uRC đoạn mạch có R C Khi u  20 uRC = 140V, u  100 3V uRC = 100V Biểu thức điện áp tức thời điện trở R là:   A u R  50 cos 100t   V 12   B u R  50 cos 100t  V   C u R  50 cos 100t   V 12   D u R  50 cos 100t  V Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt hai điểm A B cách cm, dao động pha với tần số 20 Hz Tại điểm M mặt nước cách A B 25 cm 20,5 cm dao động với biên độ cực đại, M đường trung trực AB có hai dãy điểm C dao động với biên độ cực đại gần với giá trị sau đây? A 24,9 cm B 20,6 cm C 17,3 cm D 23,7 cm Câu 35: Người ta dự định xây dựng nhà máy điện ngun tử có cơng suất cơng suất tối đa nhà máy thủy điện Hòa Bình (1,92 triệu kW) Giả sử lò phản ứng dùng lượng phân hạch hạt nhân 235 U với hiệu suất 20% trung bình hạt 235 U phân hạch tỏa lượng 200 MeV Lấy N A  6, 023.1023 Coi khối lượng nguyên tử tính theo u số khối Khối lượng 235 U nguyên chất cần cho lò phản ứng thời gian năm (365 ngày) có giá trị gần với giá trị sau đây? A 5900 kg B 1200 kg C 740 kg D 3700 kg Câu 36: Điện truyền từ nhà máy điện A có cơng suất khơng đổi đến nới tiêu thụ B đường dây tải điện pha Nếu điện áp truyền U B lắp máy hạ áp lý tưởng 20 với hệ số biến áp 30 đáp ứng nhu cầu điện B Coi cường độ dòng điện 21 điện áp pha với Muốn cung cấp đủ điện cho B với điện áp truyền 2U B phải dùng máy hạ áp lý tưởng có hệ số biến áp là: A 53 B 58 C 63 D 44 Câu 37: Một ấm điện hoạt động với nguồn điện ổn định có ba dây điện trở Với lượng nước, dùng dây thứ đun sơi 10 phút, dây thứ hai sau 15 phút dây thứ bas au 20 phút Nếu mắc dây thứ nối tiếp dây thứ ba hai dây song song với dây thứ hai thời gian đun sơi nước xấp xỉ bằng: A 27 phút B, 17,5 phút C 12,5 phút D 10 phút Câu 38: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Đặt điện áp u  U cos 100t  V  vào hai đầu đoạn mạch AB Hình vẽ đồ thị biểu diễn cơng suất tiêu thụ AB theo điện trở R hai trường hợp mạch điện AB lúc đầu mạch điện AB sau mắc thêm điện trở r nối tiếp với R Hỏi giá trị  x  y  gần với giá trị sau đây? A 32 W B 24 W C 40 W D 15 W Câu 39: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu gắn cố định, đầu tren cầu nhỏ M có khối lượng 500 g cho vật dao động khơng ma sát theo phương thẳng đứng Ban đầu vật tựa vào giá đỡ nằm ngang để lò xo bị nén 7,5 cm Thả cho giá đỡ rơi tự thẳng đứng xuống Lấy g  10m / s , sau M rời khỏi giá dao động điều hòa Trong phần tư chu kì dao động M, thời gian lực đàn hồi chiều với lực kéo tác dụng vào là: A 5 s 60 B  s 60 C  s 40 D  s 120 Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối thứ tự gồm cuộn cảm có cảm kháng ZL, điện trở R tụ điện có dung kháng ZC thay đổi Hình vẽ sau đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng C điện áp hiệu dụng RC theo ZC Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 195 V B 218 V C 168 V D 250 V ĐÁP ÁN 1-B 11-A 21-C 31-B 2-A 12-D 22-B 32-C 3-D 13-C 23-B 33-A 4-D 14-A 24-A 34-B 5-B 15-A 25-B 35-D 6-A 16-D 26-A 36-C 7-B 17-B 27-D 37-D 8-D 18-D 28-A 38-A 9-D 19-C 29-C 39-B 10-A 20-C 30-D 40-A HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chọn B Mắt cận thị mắt không điều tiết, tiêu điểm mắt nằm trước võng mạc Câu 2: Chọn A Suất điện động E nguồn điện đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện Câu 3: Chọn D Photon tạo thành hạt photon Câu 4: Chọn D Cơ dao động E  kA Câu 5: Chọn B Quang phổ ánh sáng đơn sắc vạch màu Câu 6: Chọn A Tia Rơnghen (tia X) có chất với tia gamma mang chất sóng điện từ Câu 7: Chọn B Bán kính quỹ đạo dừng O nguyên tử hidro r  25r0  132,5.1011 m Câu 8: Chọn D Khoảng cách hai nút   20    40cm Câu 9: Chọn D 6,8  2, 27MeV / nuclon Năng lượng liên kết riêng 32 He   Câu 10: Chọn A Đơn vị đo số háp dẫn Nm kg Câu 11: Chọn A Các đường sức điện không cắt Câu 12: Chọn D Tia X khơng phải tia phóng xạ Câu 13: Chọn C Đoạn mạch có cuộn cảm  u sớm pha i góc  rad Câu 14: Chọn A Từ thông qua khung dây   BS  8.105 T Câu 15: Chọn A Ta có:   v.T   n cT  kk  n  n n  1, 25 n n n kk Câu 16: Chọn D Điện trở bóng đèn: P 142 Rd Rd  d   19, 6 Hiệu suất nguồn H  100  97% 10 Rd  r Ed Câu 17: Chọn B Khi vật chịu tác dụng vật khác bị biến dạng thay đổi vận tốc hướng lẫn độ lớn Câu 18: Chọn D W mc2 235 U   LK   7, 63Mev / nuclon Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 92 A A Câu 19: Chọn C Mạch thu sóng vơ tuyến có bước sóng   c.T  2.c LC  240m Câu 20: Chọn C Mức cường độ âm điểm M P 4d  I0 10L  L  7B  70dB Câu 21: Chọn C Ta có: 3i  2,  i  0,8mm    0, 4m Câu 22: Chọn B Phản ứng (4) phóng xạ Câu 23: Chọn B Lực từ F  BI sin   0, 45.5.0, 2.sin 900  0, 45N Câu 24: Chọn A Ta có: 1 1 1 1          d  60cm f d d d f d 20 30 60 Câu 25: Chọn B Tổng trở mạch ngoài: R td  10.15  6 10  15 Cường độ dòng điện qua mạch chính: I   12   1,5A  R td  Hiệu điện đầu mạch = hiệu điện đầu R1: U1  U    I.r  12 1,5.2  9V Cường độ dòng điện qua R1: I2   0,9A 10 Câu 26: Chọn A Từ hình vẽ: +) Sóng truyền từ đỉnh biên đến đỉnh biên   /  ô +) ô = 30 cm  ô = 60 cm    12cm Câu 27: Chọn D Số vạch phát xạ phát ra: n  n  1  10  n   e nhận photon ánh sáng có tần số f0 để lên quỹ đạo có lượng E5: E  E1 (1) E5  E1  hf  h  f0 Ta có:   hf  f nhỏ ứng với photon có lượng nhỏ  ứng với chuyển dời hẹp    hf  E5  E (2) E  E4 Thay (1) vào (2), suy f  f E5  E1 13, 13,  2  3f  f0 13, 13, 128  12 Câu 28: Chọn A  D  .2 5.106   Tại M cho vân tối: x M   k    10.103   k    1 2 a  103    k   2  Ta có: 0,38.106     với k =   max    max    5.106  0, 76.106  6,1  k  12, với k  Z 1  k   2  5.106 5.106  m ; với k = 12     m 1 7 12  2 2   1, 07m Câu 29: Chọn C Khoảng cách O x Dựa vào hình vẽ ta có  M trễ pha so với O góc    4x  x  3  3 rad lên  2 Câu 30: Chọn D Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp khoảng vân: i  10,8 0, 034  1, 2mm; i  mm 9  a.i 103.1, 2.103   0, 6m Bước sóng      D D Sai số phép đo:  a i D  a i D              a i D i D   a  0, 05 0, 034 / 1,54   0,     0, 03235m    0, 600m  0, 032m 1, 2000   Câu 31: Chọn B R1  62 4,5  12; IÐM2   0, 75A Đáp án B đúng; Đ2 nố tiếp (Đ1 song song R), với R  24 Đèn sáng bình thường : I1  Ð1 / / R  U R  6V  IR   0,5A 6  0,, 25A 24  I2  I1  IR  0, 75A  IÐM2  Đèn sáng bình thường Câu 32: Chọn C k Ta có: 0,5k1  0, 75k    Các cặp trùng (k1; k2) =(0;0); (3;2); (6;4); (9;6); k2 Tại M: k1 0,5 0, 75D  k2  k   M :  k1; k    3;  a a 0,5 0, 75D   k1   N :  k1; k    9;6  a a Trong khoảng MN có: cực đại ứng với k1 = 4, 5, 6, 7, cực đại ứng với k2 = 3, 4, vân trùng (6,4)  Số vân sáng “khoảng” MN là: + -1 =7 Câu 33: Chọn A L thay đổi để U L max  u RC  u :  u   u    RC      U 0RC   U  2     140    20      U o  100 6V  U oRC   U o  1    100 2  100 2  U oRC  100 2V         U oRC   U o   U oR Gọi cos     Uo2  U oRC  U oR  50 6V góc lệch pha uR u Ta có: U oR 50          R  R   U o 100 12    u R  50 cos 100t   V 12   Câu 34: Chọn B M điểm cực đại bậc  25  20,5  3    1,5cm C xa A dao động với biên độ cực đại  k C  Ta có CB  CA    1,5cm CB2  CA  AB2  82  CA  20, 6cm Câu 35: Chọn D Năng lượng cần dùng cho nhà máy hạt nhân năm là: W = Pt = 1,92.109.365.24.3600  6, 05492.1016 J Năng lượng cung cấp cho nhà máy Wtp  W W   3, 027.1017 J H 0, Ta có: 200MeV  3, 2.1011 J Số hạt phân rã để cung cấp lượng cho nhà máy N  Ta có: N  n.N A  3, 027.1017 3, 2.10 11  9, 4593.1027 m N A  m  3700.103 g  3700kg N Câu 36: Chọn C Gọi điện áp cuộn thứ cấp U0 Nếu hệ số hạ áp 30 điện áp cuộn sơ cấp 30U0, hệ số hạ áp k điện áp cuộn sơ cấp kUo Điện áp truyền U: P  P  20 (1) Điện áp truyền 2U: P  P  21 (2) Giải hệ (1) hệ (2) suy P  64 / 3, P  / 20 30U  H1  P  U 20 2,30 Ta có hiệu suất:     k  63 21 k H  21  kU  P 2U Câu 37: Chọn D Gọi nhiệt lượng để đun sôi lượng nước Q R  10a U3 U1 U2 10 15 20  Với trường hợp ta có: Q  t1  t2  t3      R  15a R1 R2 R3 R1 R R a R  20a  Nếu (R1 nt R3) // R2  R td  10a  20a  15a  10a 10a  20a  15a Vẫn với lượng nước đó, nên ta có: U2 U2 10 t t1  t   t  10 phút R1 R td 10a 10a Câu 38: Chọn A Ta có: P  U R R   Z L  ZC  ; P  U2. R  r   R  r    Z L  ZC   U 0, 25r U 1, 25r     0, 25r    ZL  ZC  1, 25r    ZL  ZC 2 Khi R  0, 25r  P  P  120W   U 0, 25r   120  2 0, 25r  Z  Z      L C  r  Z L  ZC     U 0,5r  120  U  240r    0,5r    Khi R  ZL  ZC Pmax  x  U2 2.240r 480   W Z L  ZC r 5 Khi R   P  y     Pm  Pm U r r   Z L  ZC  240r  r2  5r 16  1280 W 480 1280   31,8W Câu 39: Chọn B Độ dãn lò xo vị trí cân   0,5.10   0, 05m  5cm,   10 2rad / s, T  s 100 10 Chọn trục Ox thẳng đứng, hướng xuống, gốc O trùng vtcb Các lực tác dụng vào vật chưa dời    khoit giá đỡ: FÐh ; P; N Thả cho hệ rơi tự nên Fđh = N (N phản lực giá đỡ tác dụng lên vật) Vật bắt đầu rời khỏi giá đỡ N =  Fđh =  x    5cm Như vậy, hệ đến vị trí lò xo khơng biến dạng vật tách khỏi giá  quãng đường vật S = 7,5 cm =0,075m  vận tốc vị trí tách: v  02  2gS  v  2.10.0, 075  m / s  50 6cm / s Tại vật bắt đầu dao động với biên độ: 2  50  v A  x     52     10cm 10     Từ lúc vật bắt đầu dao động điều hòa (t = 0) T/4 thời gian mà lực đàn hồi lực kéo ngược chiều = T   s 60 Câu 40: Chọn A Phần đồ thị đồ thị điện áp hiệu dụng tụ điện theo điện dung, ta thấy: +) giá trị cực đại điện áp hiệu dụng tụ 260V +) giá trị dung kháng tương ứng để điện áp hiệu dụng tụ cực đại 120 , ta có:  2  U C max  260  U R  ZL U  R  260  122ZL (1)  R R  ZL   ZC0  122  ZL  Phần đồ thị phía ứng với điện áp hiệu dụng đoạn mạch RC, ta thấy: +) giá trị cực đại URC 300V +) giá trị cảm kháng tương ứng để URCmax 90 , ta có: ZC o  U  300  90  U R max  U R R  Z  Z Z  R  L C0  C0 (2) (3) Từ (1) (2) ta tìm ZL  50 Thay vào (3) ta được: 902  50.90  R   R  60 Thay vào (2), ta được: 300  U 90  U  200V 60 ... D  .2 5 .10 6   Tại M cho vân tối: x M   k    10. 103   k    1 2 a  10 3    k   2  Ta có: 0,38 .10 6     với k =   max    max    5 .10 6  0, 76 .10 6  6,1... u  100 3V uRC = 100 V Biểu thức điện áp tức thời điện trở R là:   A u R  50 cos 100 t   V 12   B u R  50 cos 100 t  V   C u R  50 cos 100 t   V 12   D u R  50 cos 100 t...  n.N A  3, 027 .101 7 3, 2 .10 11  9, 4593 .102 7 m N A  m  3700 .103 g  3700kg N Câu 36: Chọn C Gọi điện áp cuộn thứ cấp U0 Nếu hệ số hạ áp 30 điện áp cuộn sơ cấp 30U0, hệ số hạ áp k điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 10 , đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 10