đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 9

19 77 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 18:49

ĐỀ CHUẨN 10 Câu 1: Điều sau nói điểm xuất phát điểm kết thúc đường sức điện? A B C D Điểm xuất phát: điện tích dương vơ Điểm kết thúc: điện tích dương điện tích âm Điểm xuất phát: điện tích âm điện tích dương Điểm kết thúc: vơ điện tích dương Câu 2: Từ trường khơng tương tác với: A Điện tích chuyển động B Nam châm đứng yên C Điện tích đứng yên D Nam châm chuyển động Câu 3: Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây có sóng ngang hình sin chạy qua Trong phần tử dao động theo phương Ou, với vị trí cân có li độ u = Bước sóng sóng bằng: A 12mm B 2mm C 12cm D 2cm Câu 4: Theo thuyết photon Anh-xtanh thì: A B C D Phơtơn có lượng tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng Phơtơn có lượng giảm dần xa nguồn Nguồn phát số photon nhiều cường độ chùm sáng nguồn phát nhỏ Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng chùm phát photon Câu 5: Một vật dao động điều hòa, từ vị trí biên đến vị trí biên thì: A B C D Thế không đổi, giảm tăng Cơ không đổi, tăng giảm Cơ không đổi, giảm tăng Thế không đổi, tăng giảm Câu 6: Tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ, pha ban đầu dao động điều hòa: A B C D Cùng biên độ, phương, tần số với dao động thành phần Cùng pha ban đầu, biên độ, phương với dao động thành phần Cùng phương, tần số, pha ban đầu với dao động thành phần Cùng tần số, pha ban đầu, biên độ với dao động thành phần Câu 7: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điệnt rở R, cảm kháng ZL, dung kháng ZC, tổng trở R Điện áp tức thời hai đầu điệnt rở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện uR, uL uC Cường độ dòng điện tức thời i đoạn mạch bằng: A uC ZC B u Z C uL ZL u D R R Câu 8: Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm: A Có sing cơng B Sinh cơng âm C Sinh cơng dương D Không sinh công Câu 9: Với tượng quang dẫn nhận xét sau đúng? A Năng lượng cần để bứt electron khỏi lên kết để trở thành electron dẫn lớn B Độ dẫn điện chất bán dẫn giảm mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào bán dẫn C Các electron bán dẫn giải phóng khỏi liên kết tác dụng ánh sáng thích hợp D Bước sóng giới hạn tượng quan điện quang dẫn thường nhỏ giới hạn quang điện Câu 10: Một vật dao động điều hòa, trục Ox Đồ thị dây biểu diễn phụ thuộc gia tốc a li độ x vật? A B C D Câu 11: Giới hạn quang điện xesi 660nm Lấy h  6, 625.1034 J;c  3.108 m / s;e  1, 6.1019 C Cơng electron xesi là: A 30,1.1019 J B 3, 01.1019 J C 18,8eV D 1,88MeV 194 Câu 12: Trải qua phóng xạ   hạt nhân 198 77 Ir biến thành hạt nhân 78 Pt ? A 1 3 B  3 C 3 1 D 3 1 Câu 13: Một sóng có phương trình u  12,5sin  2 10t  0, 025x   mm (x tính cm, t tính s) Sóng dây có bước sóng là: A 30cm B 40cm C 20cm D 10 cm Câu 14: Một hạt chuyển động có tốc độ lớn v = 0,6c Nếu tốc độ hạt nhân tăng lần động hạt tăng lần? A B 16 C D Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào khe S có tần số f Gọi c tốc độ truyền ánh sáng chân không Nếu khe S cách hai khe S1 S2 hiệu khoảng cách từ vị trí vân sáng bậc k đến hai khe bằng: A kc / f B kc / f C kf / c D kf / c Câu 16: Trong kim cương có chiết suất 2,42 ánh sáng truyền với tốc độ bằng: A 124.106 m / s B 267.103 km / s C 241.106 m / s D 726.103 km / s Câu 17: Đơn vị độ tự cảm henry, với 1H bằng: A 1V.s.A B 1V.s/A C 1V/A D 1V.A Câu 18: Một nguồn E  24V, r  3 cung cấp điện cho mạch Ban đầu mạch điện trở R1  1 Nếu ta mắc thêm vào mạch điện trở R2 nối tiếp với điện trở R1 cơng suất tiêu thụ mạch ngồi khơng đổi Giá trị R2 là: A 9 B 8 C 3 D 2 Câu 19: Một người ném đá theo phương ngang với tốc độ 10 m/s Vị trí ném độ cao 1,6 m so với mặt đất Lấy g  9,8m / s Trong q trình chuyển động, xem đá chịu tác dụng trọng lực Tầm xa đá là: A 5,7 m B 3,2 m C 56,0 m D 4,0 m Câu 20: Hai điểm sáng M N dao động điều hòa có tần số f = 2Hz đường thẳng vị trí cân Trong q trình dao động, khoảng cách lớn M N 10cm Tại thời điểm t1 hai điểm sáng ngang qua nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn kể từ thời điêm t1 khoảng cách chúng 5cm A s 20 B s 24 C s D s 12 Câu 21: Để tạo sóng dừng dây người ta điều chỉnh tần số f nguồn f = 42Hz f = 54Hz hai giá trị tần số liên tiếp mà dây có sóng dừng Giá trị sau f dây khơng thể có sóng dừng? A 66Hz B 12Hz C 30Hz D 90Hz Câu 22: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với lượng dao động W  2.103 J Trong trình dao động, độ lớn lực đàn hồi có giá trị cực đại 2N 1N vật vị trí cân Biên độ dao động bằng: A 1cm B 2cm C 4cm D 8cm Câu 23: Một người mắt cận già nhìn vật cách mắt tử 40 cm đến 80 cm Để mắt người nhìn rõ vật xa vơ cực khơng phải điều tiết phải đeo sát mắt thấu kính có độ tụ là: A -2,5dp B -1,25dp C 1,25dp D 2,5 dp Câu 24: Một nguồn điện có cơng suất điện động V, điện trở 2 Mắc nguồn điện với biến trở R tạo thành mạch điện kín Để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi W biến trở có giá trị bằng: A 1 2 B 1 4 C 2 4 D 2 5 Câu 25: Chất phóng xạ X thực phóng xạ biến thành chất Y Ban đầu có khối chất X nguyên chất Đồ thị biểu diễn phụ thuộc số hạt nhân X Y theo thời gian hình vẽ Tỉ t số số hạt nhân X số hạt nhân Y thời điểm t  là: A 2 B C  D  Câu 26: Điện từ trạm điện truyền tới nơi tiêu thụ đường dây truyền tải pha Ban đầu điện áp truyền tải U hiệu suất truyền tải 50% Về sau nâng cấp nên điện áp truyền tải tăng lên lần, điện trở đường dây giảm 20% Xem hệ số cơng suất mạch truyền tải khơng đổi Tính hiệu suất lúc sau A 90% B 60% C 70% D 80% Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời loại ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  0,38m;   0,57m; 3  0, 76m Hỏi quan sát, quan sát loại vân sáng có màu sắc khác nhau? A B C D Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos  t  vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C đến giá trị để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp cực đại hai đầu điện trở 78V thời điểm điện áp hai đầu tụ điện, cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V; 30 V; uR Giá trị uR bằng: A 30 V B 40 V C 50 V D 60 V Câu 29: Một sợi dây dài 36 cm có sóng dừng, ngồi hai đầu dây cố định dây có điểm khác đứng n, tần số dao động sóng dây 50Hz Biết trình dao động, thời điểm sợi dây nằm ngang tốc độ dao động điểm bụng 8 m/s Gọi x, y khoảng cách nhỏ lớn hai điểm bụng gần trình dao x động Tỉ số bằng: y A 0,60 B 0,75 C 0,80 D 0,50 Câu 30: Từ trạm phát điện, người ta dùng máy tăng áp để truyền công suất điện không đổi đến nới tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết điện áp cường độ dòng điện ln pha, điện áp hiệu dụng hai cực máy phát không đổi Ban đầu hiệu suất truyền tải 92% Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, bớt số vòng thứ cấp n (vòng) hiệu suất q trình truyền tải 82% Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 2n (vòng) hiệu suất q trình truyền tải là: A 94,25% B 97,12% C 95,5% D 98,5% Câu 31: Cho hạt proton có động 1,8 MeV bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt  có độ lớn vận tốc khơng sinh tia  Cho biết mp = 1,0073u, m  4, 0015u, m Li  7, 0144u Cho chùm hạt  bay vào từ trường có cảm ứng từ 0,4T theo phương vng góc với từ trường Lấy uc2  931,5MeV, c  3.108 m / s, độ lớn điện tích nguyên tố e  1, 6.1019 C Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt  từ trường bằng: A 1,39.1012 N B 5,51.1012 N C 2, 76.1012 N D 5,51.1010 N Câu 32: Một dây dẫn uốn thành khung dây có dạng tam giác vuông A với AM = 8cm, AN = 6cm có dòng điện cường độ I = 5A chạy qua Đặt khung dây vào từ trường B  3.103 T có vecto cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng hình vẽ Giữ khung dây cố định Lực từ tác dụng lên cạnh MN có độ lớn: A 1,5.103 N B 0,8.103 N C 1, 2.103 N D 1,8.103 N Câu 33: Hai chất điểm dao động điều hòa hai trục song song, cách 2cm Chọn trục Ox song song với phương dao động chất điểm, phương trình dao động chúng x1  cos  t    cm x   cos  2t  cm Khoảng cách nhỏ hai chất điểm trình dao động là: A 2,5 cm B 2cm C 5cm D 3cm Câu 34: Một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao 2cm đặt song song với hứng ảnh cố định Đặt thấu kính có tiệu cực f vào khoản hai vật trục thấu kính qua A vng góc với ảnh Khi ảnh vật AB rõ khoảng cách vật đo gấp 7,2 lần tiêu cự Chiều cao ảnh vật AB bằng: A 10 cm 0,4 cm B cm cm C cm cm D cm 0,2 cm Câu 35: Gắn vào điểm I hai lắc lò xo, đặt mặt phẳng ngang, lắc lại treo thẳng đứng Các lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên 30 cm Các vật nhỏ A B có khối lượng m, cân lò xo treo vật A giãn 10 cm Ban đầu, A giữ vị trí cho lò xo khơng biến dạng lò xo gắn với B bị giãn cm Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa (hình vẽ) Trong q trình dao động, khoảng cách nhỏ hai vật gần giá trị sau đây? A 50 cm B 49 cm C 45 cm D 35 cm Câu 36: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều u  U cos  t    V  với tần số góc  biến thiên Hình vẽ đồ thị biểu diễn biến thiên điện áp hiệu dụng hai 100 rad / s; 2  50 6rad / s Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm tần số góc biến thiên gần với giá trị đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện tần số góc biến thiên Biết 1  giá trị sau? A 303V B 302V C 301V D 300V Câu 37: Cho tam giác ABC vuông cân A nằm môi trường truyền âm Một nguồn âm điểm O có cơng suất khơng đổi phát âm đẳng hướng đặt điểm B người M đứng lại C nghe âm có mức cường độ âm 40dB Sau di chuyển nguồn âm O đoạn AB người M di chuyển đoạn AC cho BO = AM Mức cường độ âm lớn mà người nghe q trình hai di chuyển bằng: A 56,6dB B 46,0dB C 42,0dB D 60,2dB Câu 38: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai lắc lò xo gắn vào điểm I cố định Các lò xo cí độ cứng k = 50 N/m Các vật nhỏ A B có khối lượng m 4m Ban đầu, A B giữ vị trí cho hai lò xo bị dãn cm Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng vng góc với qua giá I Trong trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ là: A 2N B 6N C 5N D 7N Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm L, biến trở R tụ điện C mắc nối thứ tự Gọi M điểm L R, N điểm R C Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng uAN uMB theo giá trị biến trở R cho hình vẽ sau Khi giá trị R 60 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R gần giá trị sau đây? A 130V B 150V C 260V D 75V Câu 40: Thí nghiệm giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0, 6m, khoảng cách hai khe a = 1mm, khoảng cách hai khe đến D =2m Màn ảnh giao thoa có khối lượng 100g gắn với lò xo nằm ngang có độ cứng k, cho dao động điều hòa theo phương ngang trùng với trục lò xo vng góc với mặt phẳng hai khe (xem hình vẽ) thời điểm t = 0, truyền cho từ vị trí cân vận tốc ban đầu hướng phía hai khe để dao động điều hòa với biên độ 40 cm Thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến điểm M cách vân trung tâm đoạn b = 8mm cho vân sáng lần thứ 0,29s Độ cứng k có giá trị gần là: A 10N/m B 25N/m C 20N/m D 15N/m ĐÁP ÁN: 1-A 2-C 3-C 4-D 5-C 6-C 7-D 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 15-B 16-A 17-B 18-B 19-A 20-B 21-B 22-C 23-B 24-B 25-C 26-A 27-C 28-A 29-D 30-C 31-A 32-C 33-A 34-A 35-C 36-B 37-D 38-D 39-B 40-C HƯỚNG ĐẪN GIẢI: Câu 1: Chọn A Đường sức điện xuất phát điện tích dương vơ cùng, kết thúc điện tích âm vô Câu 2: Chọn C Từ trường tương tác với nam châm điện tích chuyển động Câu 3: Chọn C Bước sóng sóng khoảng cách hai điểm dao động pha:   12cm Câu 4: Chọn D Năng lượng photon ánh sáng:   hf  hc , ta có  tỉ lệ nghịch với  : A sai  Với photon tần số f không đổi nên  không đổi: B sai Cường độ chùm sáng giây P  n : số photon n lớn cường độ chùm sáng lớn, C sai Khi nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng chúng xạ lượng dạng photon: D Câu 5: Chọn C Cơ vật không đổi biên cực đại, vtcb cực tiểu Do vậy, từ biên đến biên giảm lại tăng Câu 6: Chọn C Dao động tổng hợp phương, tần số với dao động thành phần Hai dao động thành phần pha, biến độ nên dao động tổng hợp pha với chúng biên độ gấp đôi biên độ thành phần Câu 7: Chọn D u R pha với I, vậy, i  uR R Câu 8: Chọn D Lực hướng tâm ln vng góc với vận tốc điểm tiếp tuyến nên không sinh công Câu 9: Chọn C Hiện tượng quang dẫn tượng chiếu ánh sáng thích hợp vào bán dẫn giải phóng e liên kết thành e làm cho độ dẫn điện bán dẫn tăng Năng lượng cần để giải phóng e liên kết thường nhỏ,  quang dẫn >  quang điện Câu 10: Chọn B Ta có: a  2 x (a phụ tuộc vào x giống dạng y = ax) nên có đồ thị đoạn thẳng qua gốc tọa độ; x dương a âm ngược lại Câu 11: Chọn B Cơng A  hc 6, 625.1034.3.108   3, 01.1019 J  1,88eV  0 660.10 Câu 12: Chọn A 194 198 78 Pt  x 42  y01 (do 78 > 77 nên phóng xạ 77 Ir   ) 198  194  4x x  Bảo tồn điện tích số khối được:    phóng xạ 1 3 77  78  2x  y  y  Câu 13: Chọn B Đồng với phương trình sóng tổng quát: 2x  2.0, 025x    40cm  Câu 14: Chọn C    Ta có: Wd  mc2  m0c2  m02c   v     c  1     0, 6c    1   c     Wd1    1    Wd2  1   0, 6c   1    c  Câu 15: Chọn A c Tại vân sáng bậc k nên: d  d1  k  k f Câu 16: Chọn A c 3.108 v   124.10 m / s n 2, 42 Câu 17: Chọn B Ta có:   L i t V.s L : L có đơn vị H  t i A Câu 18: Chọn B Công suất tiêu thụ mạch ngồi khơng đổi:  E    E P1  P2    R1     r  R1   r  R1  R   R1  R     1 Câu 19: Chọn A Tầm xa: L  v0 2h 2.1,  10  5, 7m g 9,8 Câu 20: Chọn B Khoảng cách M N là: x  x M  x N  A cos  t    (vì xM, xN hàm điều hòa nên x hàm điều hòa) Khoảng cách lớn M N A = 10 cm Tại t1, M N ngang qua  x  0cm  1  R  3   R   R  8 Sau thời gian ngắn ứng với    /  T 1   s khoảng cách chúng x = 12 2.12 24 cm Câu 21: Chọn B Gọi f0 tần số âm f  42  nf n 42 Nếu sợi dây có đầu cố định:     n  3,5  Z (loại) n  54 f  54   n  1 f f  42   2n  1 f 2n  42    n  3 Z Nếu sợi dây đầu cố định, đầu tự do:  2n 54  f 54 n 1 f            (t/m)  f0  42  6Hz  Các họa âm: f = 6(2n+1) với n nguyên 2.3  Từ đáp án với f = 12 Hz n  0,5  Z nên dây khơng có sóng dừng Câu 22: Chọn C F  k    A   Ta có:  Ðh max  kA  FÐh  k  Lại có: W  1 kA   kA  A.2.103  A.1  2.102  A  0, 04m  4cm 2 Câu 23: Chọn B Khi nhìn xa vơ cực ảnh vật qua kính nằm cực viễn  d  OCV  0,8m Độ tụ kính D  1 1     D  1, 25dp d d  0,8 Câu 24: Chọn B 2 R  1    E    Khi công suất mạch 4W  P   R  R       Rr  2R  R     Câu 25: Chọn C Tại thời điểm t0 ta có: N  NX N NX  NY  Y   1 NX NX N0 N0 t0 T 1   t0 2T t     t0  T T t T N N Tại thời điểm t   t   Y  T   20,5     X   2 NX NY Câu 26: Chọn A Lúc đầu ta có: H1  Lúc sau Php2  P  Php1 P P R 2 U cos    1 Php1 P hp1 P  Php1 P  0,5  Php1  5Php2  H   Php1  1 P Php2 5P  1 0,5  0,9 Câu 27: Chọn C Trên quan sát vơ hạn thấy vân sáng xạ 1, vân sáng xạ 2, vân sáng xạ 3, vân trùng xạ 2, vân trùng xạ 3, vân trùng xạ 3, vân trùng xạ 1,2 Câu 28: Chọn A Ta có uL uC ln ngược pha  Lại có U C  u C UC   6, 76 u L UL UL2  UR U  UR 65  6, 76U L  L  UL   U L0  32,5V UL UL UL 2  u   u  u Lại có uR uL ln vng pha   R    L     R  78  U R0   U L0  Câu 29: Chọn D Ta có: L  k 4  36     18cm 2 Lại có A  8  0, 08m  8cm 100   30       u R  30V   32,5  Khoảng cách nhỏ hai điểm bụng gần d    9cm 2  Khoảng cách lớn hai điểm bụng gần d max      2A   18,36cm 2  x  0,5 y Câu 30: Chọn C Hiệu suất trình truyền tải điện xa H   Vì P R khơng đổi ta ln có U  P P.R  1 P U2 1 H Gọi U2 U1 điện áp trước truyền tải cho hiệu suất 0,82 0,92  U2 N2  n  H1 N  0,92     n U1 N2  H2  0,82 3 Khi thâm vào thứ cấp n vòng  H1 N3    H3 N N N N1   3   0,92   H  0,995 N1  H3 Câu 31: Chọn A Bảo toàn lượng toàn phần: 1,8  1, 0073  7, 0144  931,5  2K   2.4, 0015.931,5  K   9, 609525MeV  1,537524.1012 J 2K 2.1,537524.1012 Lại có: K   mv  v    21512708,82m / s m 4, 0015.1, 6605.1027 Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt từ trường bằng: F  q vB.sin   1, 6.1019.21512708,8.0,  1,3768.1012 N Câu 32: Chọn C MN  AM  AN  82  62  10cm  0,1m  với sin   Góc hợp từ trường cạnh MN    MNA 10 Lực từ tác dụng lên cạnh MN: F  BI sin   3.103.5.0,1  1, 2.103 N 10 Câu 33: Chọn A Khoảng cách hai điểm trình dao động    d  22 , với d khoảng cách trục Ox chất điểm Ta có: 1 3  d  x  x1   cos  2t   cos  t      cos x   cos x   cos x     2 2  Dấu “=” xảy d  3       22  2,5cm 2 Câu 34: Chọn A Ta có: f  d.d d  d (1) d  d  7, 2f Khoảng vật đo gấp 7,2 lần tiêu cự:  d  d  7, 2f (2) (3) Do ảnh ảnh thật nên d  0, d  nên xảy trường hợp (2) Từ (1) (2), được: f  d.d d  d   7, 2dd  d  2dd  d2 d  d 7, d d  d  Chia hai vế có d : 7,      d d d Hệ số phóng đại k    k  0, d , thay lên được: k  5, 2k     d  k  5 Dấu “-” chứng tỏ ảnh thật, ngược chiều với vật Mặt khác: k  h   k  0,  h   0, 2h  0, 4cm  h  k   h   5.2  10cm Câu 35: Chọn C Gắn trục Oxy vào hệ, gốc tạo độ O  I Tạo độ VTCB A, B là: x OA    A  40cm; yOB  30cm Phương trình dao động A B là: y A  40  10 cos  t    cm; x B  30  5cos  t  Khoảng cách A B là: 2   y A  x B2   40  10 cos  t      30  5cos t    40  10 cos t 2  30  5cos t 2  5  x  2  16 ( với x  cos t ) Do  x       5.4  20 5cm  45cm Câu 36: Chọn B  200 Ta có: 1  Lth  L  Lth  rad / s 200  2  Cth  C  50 3rad / s  n  L   C 50  U L max  U 1 n Câu 37: Chọn D 2  200   / 3 2  30237V ABC vuông cân A: CB  AB Ta có: MO  AM  AO  AM   AB  OB   AM  AB2  OB2  2AB.OB Mà OB = AM nên: AB  AB2 AB2  MO  2AM  2AM.AB  AB   2AM     2 2  2 Dấu “=” xảy OM nhỏ hay mức cường độ âm M lớn  MO   MO  L C L M  log     L M  log  L M  4, 6B  46dB  CB  Câu 38: Chọn D Lực đàn hồi tổng hợp tác dụng lên I có độ lớn: F  F12  F22    kA cos t 2   kA cos 2t 2  kA cos t  cos t  sin t  kA cos t  cos 2t  Đặt x  cos t   x  sin t  y    2x  1 Để F nhỏ y nhỏ nhất: y  8x    x   y  16 AB CB  2 Lực đàn hồi nhỏ nhất: Fmin  50,8.102  2, 6N 16 Câu 39: Chọn B Ta có U AN  U ZL  R R   Z L  ZC   U Z  2ZL ZC 1 C R  ZL Đồ thị UAN đường thẳng nằm ngang  UAN không phụ thuộc vào R  ZC  2ZL ZC   ZC  2ZL  U AN  U  200V Trên đồ thị ta thấy, trục hồnh  200V nên  300V Khi R  60 U MB  Khi R  60 U R  U R  ZC R   Z L  ZC  U.R R   Z L  ZC  Câu 40: Chọn C Ta có:  D  A  D  A i a a  0,96  i  1, 44  5,  k  8,3 2   300  200 602  4ZL 2 60  ZL 200.60 60   50, 71  2.50, 71 2  300  ZL  50, 71  152, 7V t  : i  1, 2mm  k M  6,  Lần thứ M cho vân sáng ứng với k = (lần 2) (do truyền cho E dịch chuyển phía khe nên D giảm  I giảm  k tăng: 6,7  (sáng lần 1)  8,3  (sáng lần 2)  6,  (sáng lần 3)  5,  (sáng lần 4) i  mm  D  20 / 9m x 200 m cm 9  0, 66T  0, 29  T  0, 44s  k  20, 4N / m ... 625.1034.3.108   3, 01.10 19 J  1,88eV  0 660.10 Câu 12: Chọn A 194 198 78 Pt  x 42  y01 (do 78 > 77 nên phóng xạ 77 Ir   )  198  194  4x x  Bảo tồn điện tích số khối được:   ... tải 92 % Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, bớt số vòng thứ cấp n (vòng) hiệu suất q trình truyền tải 82% Sau quấn thêm vào cuộn thứ cấp 2n (vòng) hiệu suất q trình truyền tải là: A 94 ,25% B 97 ,12%... diễn biến thi n điện áp hiệu dụng hai 100 rad / s; 2  50 6rad / s Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm tần số góc biến thi n gần với giá trị đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện tần số góc biến thi n Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 9 , đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 9

Từ khóa liên quan