đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 6

18 75 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 18:49

ĐỀ CHUẨN 06 Câu 1: Trong trình chuyển động vật ném ngang A Động không thay đổi B Thế không đổi C Cơ bảo toàn D Động lượng bảo toàn Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch sự: A Kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao B Kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kirnj nhiệt độ cao C Phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ D Phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt Câu 3: Tia laze khơng có đặc điểm đây: A Công suất lớn B Độ đợn sắc cao C.Cường độ lớn D Độ định hướng cao Câu 4: Chọn đáp án nói xếp theo thứ tự tăng dần tần số số xạ thang sóng điện từ: A B C D Tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến, tia bêta, tia gamma Tia  , tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy Tia tử ngoại, tia X, tia  , ánh sáng nhìn thấy, tia gamma Sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, tia X, tia gamma Câu 5: Điều sau nói tia  ? A Hạt  có khối lượng với electron mang điện tích nguyên tố dương B Bị lệch đường điện trường nhiều tia  C Có khả đâm xuyên mạnh giống tia Rơnghen D Có tầm bay ngắn so với tia  Câu 6: Máy phát vô tuyến đơn giản khơng có phận sau đây? A Máy biến điệu B Mạch tách sóng C.Máy phát sóng điện từ D Máy khuyến đại Câu 7: Trong điện trường có cường độ E, gọi d hình chiếu điểm M, N đường sức Hiệu điện hai điểm M, N là: A U  Ed B U  E d C U  d E D U = Ed  Câu 8: Tại điểm đường sức từ, véctơ cảm ứng từ B có phương: A Vng góc với tiếp tuyến B Nằm ngang C Nằm dọc theo tiếp tuyến D Thẳng đứng Câu 9: Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực vật A B C D Sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên chuyển động thẳng Luôn đứng yên Đang rơi tự Có thể chuyển động chậm dần Câu 10: Trường hợp sau không gây tượng quang điện đối vớ với canxi (có giới hạn quang điện f  0, 667.1015 Hz) ? A 108 photon bước sóng 400nm (màu tím) B 105 photon bước sóng 2nm (tia X) C 106 photon bước sóng 5m (tia hồng ngoại) D 102 photon bước sóng 1pm (tia  ) Câu 11: Nhận xét sau không đúng? A B C D Tia Rơnghen sóng điện từ có bước sóng ngắn tia tử ngoại Tia hồng ngoại có màu đỏ Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt nhanh Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại tia Rơnghen sóng điện từ Câu 12: Ảnh vật tạo thấu kính phân kỳ không thể: A Cùng chiều với vật B Ảnh ảo C Là ảnh thật D Nhỏ vật Câu 13: Một động điện cung cấp công suất 15 kW cho cần cầu nâng vật 1000 kg chuyển động lên cao 30 m Lấy g  10m / s Thời gian để thực công việc là: A 20 s B s C 15 s D 10 s Câu 14: Dòng điện khơng đổi qua dây dẫn Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 30s 15C Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây là: A 8.1020 B 2, 4.1019 C 9,375.1019 D 3,125.1018 Câu 15: Chất điểm chuyển động đường tròn bán kính r = 15m, với vận tốc dài 54 km/h Gia tốc hướng tâm chất điểm là: A a M  225m / s B a M  1m / s C a M  30m / s D a M  15m / s Câu 16: Cho hai xạ có bước sóng 1  300nm   500nm Lấy h  6, 625.1034 J; c  3.108 m / s So với lượng photon xạ 1 lượng photon xạ 1 lượng photon  sẽ: A Lớn 2, 48.1019 J B Nhỏ 2, 48.1019 J C.Nhỏ 2, 65.1019 J D Nhỏ 2, 65.1019 J Câu 17: Ban đầu có lượng chất phóng xạ nguyên chất ngun tố X, có chu kì bán rã T Sau thời gian t =3T, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân khác số hạt nhân lại chất phóng xạ X bằng: A B C D Câu 18: Hai điểm M N nằm phương truyền âm từ nguồn âm O Tại M N có mức cường độ âm LM = 30 dB, LN = 10 dB Coi nguồn âm đẳng hướng môi trường không hấp thụ âm Tỉ số OM/ON bằng: A 1/3 B 10 C 1/10 D 1/100 Câu 19: Một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi tường (1) sang mối trường (2) bước sóng giảm 0,1m vận tốc lan truyền âm giảm 0,5.108 m / s Trong chân không, ánh sáng có bước sóng: A 0, 75m B 0, 4m C 0, 6m D 0,3m Câu 20: Vật thật AB vuông góc với trục thấu kính phân kì, tiêu cự f = -20cm Ảnh AB qua thấu kính có AB  0, 4AB Xác định khoảng cách vật ảnh A 36 cm B 20 cm C 18 cm D 12 cm 32 P với chu kì bán rã T = 14 (ngày đêm) có 108 nguyên tử Câu 21: Trong nguồn phóng xạ 15 32 P nguồn là: Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử 15 A 2.108 nguyên tử B 2,5.107 nguyên tử C 5.107 nguyên tử D 4.108 nguyên tử Câu 22: Tia sáng đơn sắc chiếu từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 góc khúc xạ 300 Để xảy phản xạ toàn phần tia sáng chiếu từ chất lỏng khơng khí góc tới i có giá trị thỏa mãn: A i  35,50 B i  35,50 C i  54, 70 D i  54, 70 Câu 23: Cường độ điện trường điện tích điểm A 36V/m, B 9V/m Hỏi cường độ điện trường trung điểm C AB bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm đường sức? A 16 V/m B 25 V/m C 30 V/m D 12 V/m Câu 24: Hạt  có động 6,3 MeV bắn vào hạt 94 Be đứng yên, gây phản ứng:  94 Be 12 C  n Cho biết phản ứng tỏa lượng 5,7 MeV, động hạt C gấp lần động hạt n Động hạt n là: A MeV B 10 MeV C MeV D 9,8 MeV Câu 25: Một trạm phát điện truyền công suất 1000kW dây dẫn có điện trở tổng cộng 8 điện áp hai cực máy 1000V hai cực máy nối với hai cuộn sơ cấp máy tăng áp lý tưởng mà số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp Biết hệ số công suất đường dây Hiệu suất trình truyền tải: A 92% B 95% C 80% D 87% Câu 26: M, N, P điểm liên tiếp sợi dây mang sóng dừng có biên độ 3cm, dao động N pha với dao động P Biết MN = 2NP = 40 cm tần số góc sóng 20 rad/s Tính tốc độ dao động điểm bụng sợi dây có dạng đoạn thẳng A 40 m/s B 40 3cm / s C 40cm / s D 40 3m / s Câu 27: Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, lực tương tác tĩnh điện electron hạt nhân electron chuyển động quỹ đạo dừng K F Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N quỹ đạo L lực tương tác tĩnh điện electron hạt nhân electron tăng thêm: A 12 F B 15 F 16 C 240 F D 15 F 256 Câu 28: Sóng lan truyền qua điểm M đến điểm N nằm nằm phương truyền sóng Bước sóng 40 cm Khoảng cách MN 90 cm Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng Tại thời điểm phần tử vật chất M có li độ 2cm phần tử vật chất N có tốc độ 125,6 cm/s Sóng có tần số bằng: A 12 Hz B 18 Hz C 10 Hz D 15 Hz Câu 29: Một nguồn âm coi nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian Môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M lúc đầu 50 dB Nếu tăng cơng suất nguồn âm lên 30% mức cường độ âm M bằng: A 61,31 dB B 50,52 dB C 52,14 dB D 50,11 dB Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm ánh sáng đỏ có bước sóng 684 nm ánh sáng lm có bước sóng 456 nm Trong khoảng hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm, đếm vân sáng màu lam số vân sáng màu đỏ là: A B C D Câu 31: Hai lắc lò xo giống hệt dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, dọc theo hai đường thẳng song song cạnh song song với trục Ox Biên độ dao động lắc A1  4cm, biên độ dao động lắc A  3cm Con lắc dao động sớm pha lắc trình dao động khoảng cách lớn hai vật dọc theo trục Ox cm Khi động lắc cực đại động lắc bằng: A giá trị cực đai C giá trị cực đại C giá trị cực đại D giá trị cực đại Câu 32: Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở 20V Khi tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 60 vòng điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở 25 V Khi giảm số vòng dây thứ cấp 90 vòng điện áp hiệu dụng hai thứ cấp để hở là: A 17,5 V B 15 V C 10 V D 12,5 V 238 U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 106 Câu 33: Hạt nhân Urani 92 82 Pb Trong 238 U biến đổi thành hạt nhân chì 4, 47.109 năm Một khối đá trình đó, chu kỳ bán rã 92 238 206 U 6, 239.1018 hạt nhân 82 Pb Giả sử lúc khối phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân 92 đá hình thành khơng chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238 U Tuổi khối đá phát là: 91 A 6,3.109 năm B 3,3.108 năm C 3,5.107 năm D 2,5.106 năm Câu 34: Một lắc lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm gắn vào vật nặng có khối lượng m = 200 g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Lấy g  10m / s Khi lò xo có chiều dài 18 cm vận tốc vật lực đàn hồi lò xo có độ lớn 2N Năng lượng dao động vật là: A 0,1 J B 0,04 J C 0,08 J D 0,02 J Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp gồm R  100 3, cuộn cảm tụ điện có dung kháng ZC thay đổi Khi ZC = ZC1  100 ZC  ZC2  300 cơng suất tiệu thụ đoạn mạch Nếu cường độ dòng điện qua mạch ZC  ZC1   i1  2 cos 100t    A  ZC  ZC2 dòng điện qua mạch có biểu thức: 12   5   A i  2 cos 110t    A  12   5   B i  cos 110t    A  12     C i  cos 110t    A  4    D i  2 cos 110t    A  4  48 , R1  5, R  5, 12 bóng đèn Đ (6 V – W) Bỏ qua điện trở dây nối Biết đèn sáng bình thường Giá trị R3 gần với giá trị sau đây? Câu 36: Cho mạch điện hình vẽ, với thông số E = 12V, r  A 5, 7 B 4, 7 C 2,5 D 3, 2 Câu 37: Một sóng học lan truyền sợi dây dài với tần số Hz, vận tốc truyền sóng m/s, biên độ sóng cm khơng đổi q trình lan truyền Hai phần tử A B có vị trí cân cách đoạn L Từ thời điểm t1 đến thời điểm t1 + 1/15s, phần tử A quãng đường cm phần tử B quãng đường cm Khoảng cách L bằng: A 50 cm B 10 cm C 30 cm D 20 cm Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thờ phụ thuộc vào thời gian hình vẽ Trong điện áp cực đại U0 chu kì dòng điện khơng thay đổi Khi đóng mở khóa K cường độ dòng điện tức thời mạch phụ thuộc vào thời gian hình vẽ Giá trị I0 là: A 3A B 3A C 1,5 3A D 3A Câu 39: Cho đoạn mạch xoay chiều hình vẽ Cuộn dây cảm có độ tự cảm L  H, tụ  104 F, biến trở chạy có điện trở R  500 Các vơn kế lí tưởng đo điện có điện dung C  4 điện áp xoay chiều Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u  244 cos 100t  V Dịch chuyển chạy C1 C2 biến trở cho khoảng cách C1C2 không thay đổi điện trở đoạn C1C2 100 Tổng số ba vơn kế có giá trị cực tiểu gần với giá trị sau đây? A 280 V B 220 V C 260 V D 310 V Câu 40: Hai vật có khối lượng m1 = m2 = kg nối với sợi dây không dãn  khối lượng không đáng kể Một vật không chịu tác động lực kéo F hợp với phương ngang góc 300 Hai vật trượt nằm ngang Hệ số ma sát gữa vật bàm 0,268 Biết dây chịu lực căng lớn 10 N Tính lực kéo lớn để dây khơng đứt A 30 N B 20N C 10 N D 25 N ĐÁP ÁN 1-C 11-B 21-A 31-D 2-B 12-C 22-B 32-D 3-A 13-A 23-A 33-B 4-D 14-D 24-C 34-C 5-A 15-D 25-A 35-A 6-B 16-D 26-C 36-C 7-D 17-A 27-D 37-D 8-C 18-C 28-C 38-B 9-A 19-C 29-C 39-D 10-C 20-C 30-D 40-B HƯỚNG DẪN GIẢI: Câu 1: Chọn C  Vật nằm ngang, v thay đổi nên động lượng thay đổi Câu 2: Chọn B Phản ứng nhiệt hạch phản ứng tổng hợp hạt nhân nặng từ hai hay nhiều hạt nhân nhẹ nhiệt độ cao Câu 3: Chọn A Tia Laze khơng có cơng suất lớn Câu 4: Chọn D Câu 5: Chọn A Hạt  cò khối lượng với electron mang điện tích +e Câu 6: Chọn B Máy phát sóng vơ tuyến đơn giản khơng có mạch tách sóng Câu 7: Chọn D Hiệu điện hai điêm M, N U = E.d Câu 8: Chọn C Véctơ cảm ứng từ điểm tiếp tuyến với đường sức từ điểm Câu 9: Chọn A Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực vật giữ ngun trạng thái đứng yên chuyển động thẳng Câu 10: Chọn C Muốn gây tượng quang điện ánh sáng chiếu vào phải có f > f0 Bước sóng tia hồng ngoại   5m có tần số f  6.1013 Hz  Bước sóng tia hồng ngoại khơng gây tượng quang điện Câu 11: Chọn B Tia hồng ngoại tia khơng nhìn thấy Câu 12: Chọn C Ảnh vật thật tạo thấu kính phân kì khơng thể ảnh thật Câu 13: Chọn A Vật chịu tác dụng lực lực nâng trọng lực Vật chuyển động nên lực nâng = trọng lực = 1000.10 = 10000 N Công lực nâng: A  Fn s  10000.30  300000J  t  A 300000   20s P 15000 Câu 14: Chọn D Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian giây là: Ne  15 30.1, 6.10 19  3,125.1018 Câu 15: Chọn D Đổi 54 km/h = 25 m/s Gia tốc hướng tâm chất điểm: a M  v 152   15m / s r 15 Câu 16: Chọn D Năng lượng xạ 1  hc  6, 625.1019 J 1 Năng lượng xạ   3,975.1019 J  Photon xạ lớn xạ 2, 65.1019 J Câu 17: Chọn A Ta có: N0 N X N  N X     NX NX N 23 Câu 18: Chọn C Ta có: 10LX 101 OM  OM   I0 10L        ON 10  ON  4d 10LM 103 P Câu 19: Chọn C Tần số số ánh sáng đơn sắc f  v  5.1014 Hz  Bước sóng ánh sáng chân không   c  6.107 m f Câu 20: Chọn C Thấu kính phân kì  d  Ta có AB  0, 4AB  d  0, 4d Ta có 1 1 1       d  30cm  d  12cm f d d 20 d 0, 4d  Khoảng cách vật ảnh L  d  d  18cm Câu 21: Chọn A Hai tuần lễ trước đó, số nguyên tử 35 12 P T nguồn N.2 14 14  10  2.108 hạt Câu 22: Chọn B Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng suốt với góc tới 600 góc khúc sin i sin 60   xạ 300 dó ta có sin i  n sin r  n  sin r sin 30 Để có phản xạ tồn phần chiếu chất lỏng khơng khí sin igh  1   igh  35,30 n Áp dụng điều kiện để có phản xạ tồn phần i  igh  35,30 Câu 23: Chọn A Ta có: E  k q r2 r E  rA  E r r 1 1  A   rC  A B     E C  E A EB r   EB  Câu 24: Chọn C    E C  16V / m   Năng lượng phản ứng: E  K s  K t  K n  5K n  6,3   5, 7MeV  K n  MeV Câu 25: Chọn A Điện áp phát hai đầu cuộn thứ cấp: Cơng suất hao phí: P  U1 N N   U  U1  1000.10  104 V U2 N2 N1 P2R U 22 cos  Hiệu suất trình truyền tải: H   P P.R 1000.103.8  1  1  0,92  92% P U 22 cos  10   Câu 26: Chọn C Các điểm thuộc bó sóng dao động pha, thuộc bó sóng liên tiếp dao động ngược pha  N, P  bó sóng; M, N  bó sóng liền kề, hình vẽ với MN=2NP MP  60cm    120cm MN  40cm  N cách nút gần 20 cm 20   Ta có: A N  A B sin  2    A B  2cm  120  Khi sợi dây duỗi thẳng điểm bụng có tốc độ cực đại  A B  2.20  40 cm/s Câu 27: Chọn D Ta có: F  k e2 r2  F  F  K e F  k  F L  n r0 24   F FN    e từ quỹ đạo N L lực tĩnh điện tăng thêm: F Câu 28: Chọn C Độ lệch pha M N:   2MN 2.90   4,5  40  F 4  15 F 256 u M  a cos  t      v  A cos  t         M 2  Phương trình li độ vận tốc M N:  u N  A cos  t    4,5     v N  A cos  t     4,5   A cos  t       u M  A cos  t     2cm Tại thời điểm t thì:   v N  A cos  t     125, 6cm v 125,  N   2f  f  10Hz uM Câu 29: Chọn C Lúc đầu, mức cường độ âm M: L M  10 log P 4R I0  50dB Sau tăng công suất nguồn âm lên 30: LM  10 log P  0,3P 4R I0  10 log1,3  10 log P 4R I0  1,14  50  51,14dB Câu 30: Chọn D Vị trí trùng ánh k  456 x d  x l  k d  d  k l l  d      k l  d 684 sáng đỏ lam: Trong khoảng hai vân sáng có màu màu với vân sáng trung tâm có vân màu lam  k l chạy từ đến Ta có bảng sau: kl kd  có vân sáng màu đỏ ( ứng với k = 1; 3; 5) Câu 31: Chọn D Với   2  1  Khoảng cách hai vật trục Ox = = 42    2.4.4 cos      / Con lắc dao động sớm pha lắc nên lắc có động cực đại (x1 = 0) cl2 có li độ x   A2 A  W 3W  Wd2  W  Wt2  W  k    W   2   4 Câu 32: Chọn D Ta có: U1 N1 U N1 U N1  (1);  (2);  (3) 20 N 25 N  60 U3 N  90 Chia vế với vế (1) cho (2), được: 25 N  60   N  240 20 N2 Chia vế với vế (1) cho (3), được: U3 N  90 240  90    U3  12,5V 20 N2 240 Câu 33: Chọn B Gọi N0 số hạt U chứa khối đá lúc hình thành, t tuổi khối đá  1 Số hạt U lại đến thời điểm phát  N  T      1   Số hạt tạo thành = số hạt U phân rã  N  T      Tỉ số hai hạt thừi điểm phát là: 1,188.10 20 18 6, 239.10  4,47.10   4,47.109           t  3,3.108 năm Câu 34: Chọn C Chiều dài tự nhiên lò xo là: l0  20(cm) Khi lo xo có chiều dài 18 cm vận tốc vật  vật vị trí biên trên: l  l0  l  A  A  l  20  18  2cm Lực đàn hồi lúc F  k l  A  k.0, 02   k  100N / m Độ biến dạng lò xo vị trí cân l  mg 0, 2.10   0, 02m k 100 Biên độ lắc A  l   A  4cm Cơ lắc W  kA  100.0, 042  0, 08J 2 Câu 35: Chọn A R không đổi, P1  P2  I01  I 02  2A(1) ZC2  ZC1  u1 sớm pha u2 hay i1 trễ pha i2 (2) Từ (1) (2)  Chọn A Câu 36: Chọn B Điện trở bóng đèn RĐ  62  12 Cường độ dòng điện định mức bóng đèn: IĐM   0,5A Để đèn sáng bình thường IĐ = IĐM = 0,5 A Do R3 nt Đ  R N  10 12  R  R12 R 3D  R12  R 3D 10  12  R Cường độ dòng điện mạch chính: I  E 12  R N  r 10 12  R  48  10  12  R 17 Hiệu điện hai đầu nguồn điện = U3Đ = E – I.r  0,5 12  R   12  Câu 37: Chọn D 12 48  R  4,5 10 12  R  48 17  10  12  R 17   200 /  40cm;T  0, 2s  t  t1  T s  t1  15 SA  1cm  A  2L   A  A/ B   2k  1   SB  3cm   L   2k  1   40cm  L   2k  1 10 k   L  10cm  k   L  30cm k   L  50cm  Câu 38: Chọn B Ta có:     ZLC m   i  mo    tan d u i      r 3  tan m ZLC   dong        i d Rr 3   U0  I cos  m  om  R  r cos d Rm  I od  Iom  3.3  3A  U r cos  m I  cos d  od r Câu 39: Chọn D ZL  100, ZC  400 Gọi x giá trị điện trở đầu V1  V1  V2  V3   2 1002  x  100  4002   400  x     5002  100  400   244 Dùng chức Mode cho x chạy từ 10 đến 400, bước nhảy 10 ta tìm x  90   V1  V2  V3 min  309V Câu 40: Chọn B Các lực tác dụng vào hệ hình vẽ Áp dụng định luật II Newton chp vật ta đưowcj:       Vật m1: P1  N  F  T1  Fms1  m1 a1      Vật m : P2  N  T  Fms2  m a Chiếu vecto lên trục tọa độ chọn hình (với T1  T2  T;a1  a  a, m1  m  m), ta được:  N  F.sin   P1   N1  P1  F.sin  (+) Oy:  (1)   N P2   N  P2 F.cos   T  Fms1  ma (+) Ox:  T  Fms2  ma (2) (3) Fms1  N1    P1  F.sin    mg  .F.sin  Từ công thức lực ma sát, kết hợp (1) ta có:  Fms2  N  P2  mg Từ (2) (3), suy ra: F.cos   T  Fms1  T  Fms2 T F.cos   Fms1  Fms2 F.cos   mg  .F.sin   mg F.cos   .F.sin    2 Để dây khơng đứt T  T0  F 2.10 cos 30  0, 268.sin 300 F  cos    sin   2T0  T 0 F   cos    sin    20N Vậy lực kéo lớn 20N dây khơng đứt ... Nhỏ 2, 48.1019 J C.Nhỏ 2, 65 .1019 J D Nhỏ 2, 65 .1019 J Câu 17: Ban đầu có lượng chất phóng xạ ngun chất ngun tố X, có chu kì bán rã T Sau thời gian t =3T, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X... cấp máy tăng áp lý tưởng mà số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp Biết hệ số công suất đường dây Hiệu suất trình truyền tải: A 92% B 95% C 80% D 87% Câu 26: M, N, P điểm... phần tử vật chất M có li độ 2cm phần tử vật chất N có tốc độ 125 ,6 cm/s Sóng có tần số bằng: A 12 Hz B 18 Hz C 10 Hz D 15 Hz Câu 29: Một nguồn âm coi nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng không gian
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 6 , đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 6