đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 5

13 61 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 18:49

ĐỀ THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ – ĐỀ CHUẨN 05 Câu 1: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A Quang – phát quang B Quang điện C Huỳnh quang D Tán sắc ánh sáng Câu 2: Một vật chuyển động tròn A Động lượng bảo tồn B Cơ khơng đổi C Động không đổi D Thế không đổi Câu 3: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa A Hiện tượng phát quang B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng tự cảm D Hiện tượng cảm ứng điện từ Câu 4: Chọn câu sai Trong chuyển động nhanh dần A B C D Quãng đường tăng theo hàm số bậc hai thời gian Véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ vận tốc Gia tốc đại lượng không đổi Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc thời gian Câu 5: Cho c tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối, hạt có khối lượng nghỉ m0, chuyển động với tốc độ 0,6c có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) m Tỷ số m0/m là: A 0,3 B 0,6 C 0,4 D 0,8 Câu 6: Các cơng thức liên hệ tốc độ góc với tốc độ dài tốc độ hướng tâm với tốc độ dài chất điểm chuyển động tròn là: A v   r , aht  v r B v   r , aht  v r v  v2 D v  , aht  r r r Câu 7: Trong chân không, xét kia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X tia đơn sắc lục Tia có bước sóng nhỏ là: A Tia đơn sắc lục B Tia hồng ngoại C Tia tử ngoại D Tia X Câu 8: Trong mạch dao động điện tử, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kì dao động điện tử mạch là: I Q A T  2 Q0 I B T  2 C T  2 Q0 I D T  2 Q0 I0 Câu 9: Đơn vị đo cường độ âm là: A Niuton mét vuông (N/m2) B Oát mét vuông (W/m2) C Oát mét (W/m) D Đề - xi Ben (dB) C v   r , aht  Câu 10: Cho tia phóng xạ: tia  , tia  , tia   tia  vào miền có điện trường để theo phương vng góc với đường sức điện Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là: A Tia   B Tia   C Tia  D Tia  Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân mảnh điện áp xoay chiều   u  U cos t  cường độ dòng điện mạch i  I cos  t   Đoạn mạch 6  có: A R  B Z L  Z C C Z L  Z C D Z L  Z C Câu 12: Cơng kim loại 7, 23.1019 J Nếu chiếu vào kim loại xạ có tần số f1 = 2,1.1015 Hz, f2 = 1,33.1015 Hz, f3 = 9,375.1014 Hz, f4 = 8, 45.1014 Hz f5 = 6, 67.1014 Hz Những xạ kể gây tượng quang điện? Cho h  6, 625.1034 J.s c  3.108 m / s A q2 f4 B f2,f3 f5 C f4,f3 f2 D f1 f2 Câu 13: Một nguồn điện có suất điện động 10V điện trở 1 Mắc nguồn điện với điện trở ngồi 4 Cường độ dòng điện mạch có độ lớn bằng: A I = 5A B I = 2A C I = 10A D I = 2,5A Câu 14: Chọn phát biểu sai Lực hấp dẫn hai chất điểm A Có giá trùng với đường thẳng nối hai chất điểm B Có độ lớn tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai chất điểm C Là lực hút, có chiều hướng từ chất điểm đến chất điểm D Có độ lớn tỷ lệ với khối lượng chất điểm Câu 15: Một lắc lò xo, nặng khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 10N/m Thời gian để thực 10 dao động là: A 2 s B  / s C s D  / s Câu 16: Một dòng điện có cường độ I = 5A chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B  4.105 T Điểm M cách dây khoảng là: A cm B 10 cm C 25 cm D 2,5 cm Câu 17: Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác ABC, góc chiết quang A = 450 Chiếu tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vng góc với mặt bên AB Tia sáng khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC Chiết suất lăng kính bằng: A 1,41 B 2,0 C 1,33 D 1,5 Câu 18: Một nguyên tử Hiđrô kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo P Khi bán kính quỹ đạo electron giảm 27r0 với r0 bán kính quỹ đạo Bo, q trình ngun tử Hiđrơ phát tối đa: A xạ B 15 xạ C xạ D 10 xạ 2 Câu 19: Cho phản ứng hạt nhân sau: H  H  He  n  3, 25MeV Biết độ hụt khối nguyên tử 12 H m0  0, 0024u ,1u  931MeV / c Năng lượng liên kết hạt nhân He là: A 5,4844 MeV B 7,7188 MeV C 7,7188 MeV D 2,5729 MeV Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa Y – âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc, hệ vân thu có khoảng vân i Nếu giảm khoảng cách hai khe 20% tăng khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến thêm 12% với ban đầu khoảng vân giao thoa là: A Tăng 40% B Tăng 1,4% C Giảm 40% D Giảm 1,4% Câu 21: Hai cuộn dây nối tiếp với mạch điện xoay chiều Cuộn có điện trở r1 lớn gấp lần cảm kháng ZL1 nó, điện áp cuộn có giá trị hiệu dụng lệch pha  / Tỉ số độ tử cảm L1/L2 cuộn dây là: A 1/2 B 2/3 C 1/3 D 3/2  24 Câu 22: Ban đầu có m0 gam 11 Na phân  tạo thành hạt nhân  Chu kì bán rã 24 11 Na 15h Thời gian để tỉ số khối lượng chất  Na ¾ là: A 22,1h B 12,1h C 10,1h D 8,6h Câu 23: Có hai ống dây, ống dây thứ dài 30cm, đường kính ống dây 1cm, có 300 vòng dây, ống thứ hai dài 20cm, đường kính ống dây 1,5cm, có 200 vòng dây Cường độ dòng điện chạy qua hai ống dây Gọi cảm ứng từ bên dây thứ thứ hai B1 B2 thì: A B2 = 1,5B1 B B1 = 2B2 C B1 = B2 D B1 = 1,5B2 Câu 24: Một chất điểm chuyển động thẳng Ox có đồ thị x(t) tọa độ x theo thời gian t hình vẽ Phương trình chuyển động chất điểm là: A x = 10 + 4t (m;s) B x = 10 + 2t (m;s) C x = 4t (m;s) D x = 2t (m;s) Câu 25: Trong thí nghiệm Y – âng tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp F1,F2 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe F1,F2 đến quan sát 2m Ánh sáng thực thí nghiệm có bước sóng 0,5 m Bề rộng vùng quan sát vân giao thoa 25,3mm (có vân sáng giữa) Số vân sáng quan sát là: A 53 B 50 C 51 D 49 Câu 26: Một người chưa đeo kính nhìn vật gần cách mắt 12cm Khi đeo kính sát mắt người đọc sách gần cách mắt 24cm Tiêu cự kính đeo là: A f = 24 cm B f = - cm C f = - 24 cm D f = cm Câu 27: Các hạt nhân đơtêri H , triti H , heli He có lượng liên kết 2,22 MeV, 8,49 MeV, 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân là: A 12 H , 13 H , 24 He B 12 H , 24 He, 13 H C 24 He, 13 H , 12 H D 13 H , 24 He, 12 H Câu 28: Mạch điện AB gồm điển trở mắc hính vẽ Biết R2 = R3 = 20, hiệu điện hai đầu mạch AB U AB  12V Coi điện trở ampe kế nhỏ, số ampe kế A A B 1,2 A C 2,4 A D 1,4 A Câu 29: Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp pha A B cách 15cm Điểm M nằm AB, cách trung điểm O AB đoạn 1,5cm, điểm gần O dao động với biên độ cực đại Trong khoảng AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là: A B 11 C 19 D 21 8 Câu 30: Hai điện tích điểm q1  10 C , q2  3.10 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q  108 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng 3cm Lấy k  9.109 N m / C Lực điện tổng hợp q1 , q2 tác dụng lên q có độ lớn là: A 1,14.103 N B 1, 04.103 N C 1, 23.103 N D 1, 44.103 N Câu 31: Một nhà máy điện hạt nhân có cơng suất phát điện 182.107 (W), dùng lượng phân hạch hạt nhân 235U với hiệu suất 30% Trung bình hạt 235U phân hạch tỏa lượng 200MeV Hỏi 365 ngày hoạt động, nhà máy tiêu thụ khối lượng 235U nguyên chất bao nhiêu? Số NA = 6, 022.1023 A 2333 kg B 2461 kg C 2362 kg D 2263 kg Câu 32: Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Chiếu vào hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760 nm Trên màn, M vị trí gần vân trung tâm có xạ cho vân sáng Khoảng cách từ M đến vân trung tâm có giá trị gần với giá trị sau đây? A 6,7mm B 6,3mm C 5,5mm D 5,9mm Câu 33: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm cuộn dây cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB có điện trở R Điện áp đặt vào AB có biểu thức u  80 cos100 t (V ) hệ số công suất đoạn Khi điện áp tức thời hai điểm A M có độ lớn 48V điện áp tức thời hai điểm M B có độ lớn là: A 64 V B 48V C 102,5 V D 56 V Câu 34: Hai điểm M N nằm đường thẳng qua nguồn âm điểm đặt O (O nằm M N) Biết mức cường độ âm M LM = 50dB, N LN = 40dB, cường độ âm chuẩn I  1012  W / m  Nếu nguồn âm đặt điểm N cường độ âm M có giá trị mạch AB gần giá trị sau đây? A 3,16.108  W / m  C 5, 77.109  W / m  B 1, 73.107  W / m  D 2,14.108  W / m  Câu 35: Cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, giá trị độ tự cảm L thay đổi Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u  U cos t Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp hiệu dụng UL hai đầu cuộn cảm tổng trở Z đoạn mạch theo giá trị độ tự cảm L Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 70V B 50V C 85V D 65V Câu 36: Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tân số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M 6cm, N 8cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động năng, tỉ số động M động N là: 16 A B C D 16 Câu 37: Một sóng hình sin truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 (đường liền nét) t2  t1  t (đường nét đứt) Giá trị nhỏ t 0,08s Tại thời điểm t2 , vận tốc điểm N dây là: A 0,91 m/s B – 1,81 m/s C – 0,91 m/s D 1,81 m/s Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp u  220 cos  2 ft    V (cuộn dây cảm) với f thay đổi Khi cho f  f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ hai đầu điện trở Khi cho f  1,5 f1 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở Nếu thay đổi f để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, giá trị cực đại gần giá trị sau đây? A 280V B 290 V C 240 V D 230 V Câu 39: Một nguồn điểm phát sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 20Hz tạo sóng tròn đồng tâm O truyên mặt chất lỏng có tốc độ 40cm/s Hai điểm M N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử N dao động pha với phần tử chất lỏng O phần tử M dao động ngược pha với phần tử chất lỏng O Không kể phần tử chất lỏng O, số phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O đoạn MO 8, đoạn NO MN Khoảng cách hai điểm M N có giá trị gần với giá trị sau đây? A 26 cm B 18 cm C 14 cm D 22 cm Câu 40: Hai lắc lò xo giống có khối lượng vật nặng m = 100 g dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề (vị trí cân hai vật gốc tọa độ) Thời điểm t = 0, tỉ số li độ hai vật x1 Đồ thị biểu diễn biến thiên hai vật  x2 theo thời gian hình vẽ Lấy   10 Khoảng cách hai chất điểm t = 5s là: A 7cm B cm C cm D cm 1-B 2-C 3-D HƯỚNG DẪN GIẢI 4-B 5-D 6-C 7-D 11 - D 12 - D 13 - B 14 - D 15 - B 16 - D 17 - A 18 - C 19 - C 20 - A 21 - A 22 - B 23 - C 24 - B 25 - C 26 - A 27 - C 28 - B 29 - A 30 - C 31 - A 32 - D 33 - A 34 - D 35 - B 36 - B 37 - A 38 - D 39 - D 40 - D 8-D 9-B 10 - D Câu 1: Chọn B Pin quang điện nguồn hoạt động dựa tượng quang điện Câu 2: Chọn C  Vật chuyển động tròn nên tốc độ vật không đổi  động không đổi, v có hướng thay đổi nên động lượng thay đổi Câu 3: Chọn D Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 4: Chọn B Trong chuyển động nhanh dần đều, vecto gia tốc vecto vận tốc chiều Câu 5: Chọn D m0 m0 5m m Khối lượng tương đối tính: m       0,8 m v2 0, 6c   1 1 c c2 Câu 6: Chọn C v2 Ta có: v   r , aht  r Câu 7: Chọn D Tia có bước sóng nhỏ tia X Câu 8: Chọn D I Q 2 Ta có:    T   2 Q0  I0 Câu 9: Chọn B Đơn vị đo cường độ âm Oát mét vuông (W/m2) Câu 10: Chọn D Tia  không bị lệch điện trường Câu 11: Chọn D Cường độ dòng điện mạch trễ pha với hiệu điện hai đầu mạch góc  ZC  Z L Câu 12: Chọn D Cơng kim loại A  7, 23.1019 J  f = 1, 09.1015 Hz Bức xạ f1, f2 gây tượng quang điện Câu 13: Chọn B E  A Cường độ dòng điện mạch I  rR Câu 14: Chọn D  rad Lực hấp dẫn chất điểm có độ lớn tỉ lệ thuận với tích khối lượng hai chất điểm Câu 15: Chọn B Thời gian để thực hiên 10 dao động t  10T   s Câu 16: Chọn D I Ta có: B  2.107  r  0, 025m  2,5cm r Câu 17: Chọn A Chiếu tia sáng đơn sắc tới lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng bên AB  i1  00 , r1  00  r2  450 Tia sáng qua khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên AC  i2  900 Ta có: sin i2  n sin r2  n  1, 41 Câu 18: Chọn C Khi quỹ đạo P  rP  36r0 Khi quỹ đạo electron giảm 27 r0  r  36r0  27 r0  9r0  Lúc electron quỹ đạo M  Số xạ phát tối đa xạ Câu 19: Chọn C Năng lượng liên kết nguyên tử 12 H : WLK H  mc  2, 2344 MeV Ta có: WLK He  2WLK H  E  WLK He  7, 7188MeV Câu 20: Chọn A Khi khoảng cách hai khe 20% tăng khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến   D  0,12 D  1, D   1, 4i  Khoảng vân tăng 40% thêm 12%  i  a  0, 2a a Câu 21: Chọn A ZL  Ta có: r1  3Z L1  tan 1    1  rad r1  rad  2   rad L  Cuộn dây cuộn cảm  Z L2  Z L1  r12  Z L1   L2 Câu 22: Chọn B Đây phân rã   nên số khối không thay đổi Điện áp cuộn lệch với điện áp cuộn góc  m mNa  t m0  mNa m m0 1 15  1           t  12,1h 1 mNa mNa m0 T 2T 2T Câu 23: Chọn C Chu vi vòng dây p  2 d N Mật độ vòng dây là: n  l Cảm ứng từ B  4 107.n.I  4 107 B N l N I    l B1 l1 N1 Câu 24: Chọn B Từ đồ thị đọc x0  10m 20  10  2m / s  x  10  2t  m; s  50 Câu 25: Chọn C  D 0,5.106.2 Khoảng vân i    5.104 m  0,5mm a 2.103 Số vân sáng băng số giá trị k nguyên thỏa mãn: 25,3 25,3  k  25,3  k  25,3 : có 51 vân sáng 2.0,5 2.0,5 Câu 26: Chọn A Ảnh vật nằm bên so với thấu kính nên ảnh ảnh ảo d  12cm, d   24cm v  24  12  24cm d .d  d   d 24  12 Câu 27: Chọn C W W W 2, 22 8, 49  1,11MeV ,   lk   2,83MeV ,  He  lkHe  7, 04 MeV Ta có: 1  lk1  2 3 4  Độ bền vững hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần He, H , H  f  Câu 28: Chọn B 20  10 Ta có: R23  Do ampe kế có điện trở nhỏ nên dòng từ A qua ampe kế qua R23 B (không qua R1) U 12  I A  I  I 23  AB   1, A R23 10 Câu 29: Chọn A Điểm M nằm AB, cách trung điểm O AB đoạn 1,5cm điểm gần O   1,5    3cm Số điểm dao động với biên độ cực đại AB là: 15  3k  15  5  k   N  Câu 30: Chọn C Ta có AM = MB = 5cm  FMA  3, 6.104 N , FMB  1, 08.103 N dao động với biên độ cực đại  AMH  Dựa vào hình ta có: sin   AMH  53,130    73, 740 2 Lực điện tổng hợp tác dụng lên q là: F  FMA  FMB  2.FMA FMB cos   1, 23.103 N Câu 31: Chọn A Năng lượng phân hạch cần để chuyển hóa thành điện 365 ngày là: 100 A  182.107  365.24.60.60   1,913.1017 J 30 235 Mỗi hạt U phân hạch tỏa lượng 200MeV  số hạt 235U cần cung cấp là: 1,913.1017 N 5,9787.1027 235 27 N  5,9787.10 hạt  Số mol U    9931, 4mol 200.1, 6.1013 NA 6, 02.1023  Khối lượng 235U tiêu thụ = 9931,4.235 = 2333878 g  2333 kg Câu 32: Chọn D Có chồng chập xạ vân tím bậc cao (k) vân đỏ bậc thấp (k-4): xtk  xd  k  4  k 1   k   d  k 380   k   760  k   vị trí gần vân trung tâm có xạ trùng vị trí vân tím bậc 8.380.109.2  xt   6, 08.103 m  6, 08mm 103 Câu 33: Chọn A Hệ số công suất mạch: k  cos    U LC  U 02  U 02R  80  U0R  U R  80  80V U0  802  80V Do u AM  uLC vng pha với uMB  uR nên ta có: 2 2  u AM   uMB   48   uMB      1       uMB  64V  80   80   U LC   U R  Câu 34: Chọn D L 104 OM  OM  10 N Khi nguồn âm đặt O       LM  ON 10 10  ON  10  MN  ON  OM    10  OM 2 L  10   104  MN  10 N Khi nguồn âm đặt N        L  10  10 LM  LM  4,33B  43,3dB  ON  10 M   LM 8 Cường độ âm M là: I  I 10  2,14.10 W / m Câu 35: Chọn B Khi L = 40 mH Zmin hay ZL = ZC = a  U L  U a  60 (1) R U 3a U 3a   60 (2) Z 60 Từ (1) (2) R  20 Khi L = 120 mH U L  80 a  Khi L = 20 mH Z  R    2a   202  2, 25a  60  a   (3) 2  Thay (3) vào (2) ta được: U 80 45  60  U   U  45V 60 Câu 36: Chọn B Khoảng cách M N là: x  xM  xN  cos t  1   8cos t  2   A cos t    Khoảng cách lớn MN có phương nằm ngang  62  82  102  OM vng góc với ON Ở thời điểm mà M có động xM  A góc  /  ON hợp với Ox góc  / hay xN   A tức OM hợp với Ox 2  WdN  WtN  WN 2 W W m AM2    tM  M     2 WtN WN m AN   16 Câu 37: Chọn A Từ hình vẽ ta có thời gian 0,08s sóng truyền ô theo phương ngang tương ứng  / 25 2 2 v 25 quãng đường  /  Tốc độ truyền sóng v       rad / s 0, 08 T  2 N trễ pha góc   2 rad so với O  Tại t2 , u02  3cm, xN  0cm      A cos   cm Vận tôc N thời điểm t2 vận tốc dao động điều hòa vtcb có độ lớn 25  91cm / s  0,91m / s thời điểm t1 N dưới, 3 T T  0, 08   t2 N lên Câu 38: Chọn D Khi cho f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ hai điện trở Chọn Z C1   R  1, Z L1  x vmax   A  Khi cho d = 1,5f1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm hai đầu điện trở  Z L2  1,5 x  Z L2  R  1,5 x   x  2n , Z C3  Thay đổi f = f3 = nf1 để hai đầu cuộn cảm đạt cực đại  Z L3  n  R  Z L3 Z C3  Z C3    U Lmax  U Z L3  R  Z L3  Z C3  2   n   Z L3  , Z C3  n  227, 21V Câu 39: Chọn D Bước sóng   v / f  40 / 20  2cm Các đường biểu diễn điểm pha với nguồn, N nằm đỉnh sóng thứ M ON  5  10cm ngược pha nằm điểm gần đỉnh sóng thứ 8:  OM  8,5  17cm Từ hình vẽ thấy để đoạn MN có điểm pha với nguồn MN phải tiếp tuyến với đỉnh sóng thứ ( OH  3  6cm) Ta có: MN  MH  HN  MO  OH  ON  OH  MN  17  62  102  62  23,9cm Câu 40: Chọn D Ta có: A1  A2 Wt1max 0, 6   Wt 2max 0, Gọi  góc quay thời gian từ đên 1s Đối với dao động (2) thời điểm t = t = 1s đối xứng qua trục hoành Đối với dao động (1) thời điểm t = điểm góc phần tư thứ nhất, t = vtcb theo chiều âm (hình vẽ)  x1  A1 cos  /     Tại thời điểm t = 0:    x2  A2 cos  cos Do  x1 6    /3          x2 cos  /    t  1    3 2 3  Wt1max  m A1  0, 6.10  0,1   A1 A1  m  2  3  50  Ta có:  1     A  m 2 3  Wt 2max  m A2  0, 4.10  0,1   A2  50   3   cos  t   m  x1  50 6  3  Phương trình dao động (1) (2) là:   x  cos   t    m    50 6 3  Khoảng cách (1) (2) t = là: d  x1  x2  3     cos     cos     0, 09m  9cm 50  50 6 3 3 ...  5 0 Câu 25: Chọn C  D 0 ,5. 106.2 Khoảng vân i    5. 104 m  0,5mm a 2.103 Số vân sáng băng số giá trị k nguyên thỏa mãn: 25, 3 25, 3  k   25, 3  k  25, 3 : có 51 vân sáng 2.0 ,5 2.0 ,5. .. nghiệm có bước sóng 0 ,5 m Bề rộng vùng quan sát vân giao thoa 25, 3mm (có vân sáng giữa) Số vân sáng quan sát là: A 53 B 50 C 51 D 49 Câu 26: Một người chưa đeo kính nhìn vật gần cách mắt 12cm... số f1 = 2,1.10 15 Hz, f2 = 1,33.10 15 Hz, f3 = 9,3 75. 1014 Hz, f4 = 8, 45. 1014 Hz f5 = 6, 67.1014 Hz Những xạ kể gây tượng quang điện? Cho h  6, 6 25. 1034 J.s c  3.108 m / s A q2 f4 B f2,f3 f5
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 5 , đề thi thử vật lý thpt quốc gia số 5

Từ khóa liên quan