Đề thi thử số 14 hóa THPT quốc gia có đáp án

29 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2019, 14:48

ĐỀ SỐ 14 Câu 1: Cho phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ (b) Thành phần superphotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 (c) Photpho trắng hoạt động hóa học mạnh photpho đỏ (d) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm Số phát biểu A B C D C CaOCl D CaCO3 Câu 2: Công thức hóa học clorua vơi A Ca2Cl B CaOCl2 Câu 3: Phát biểu sau đúng? A Thành phần quặng manhetit Fe3O4 B Cho Fe vào dung dịch NaOH thu khí H2 C Cho Na vào dung dịch CuSO4 thu kim loại Cu D Các kim loại Zn, Al, Na chế phương pháp điện phân nóng chảy Câu 4: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường Tốc độ phản ứng tăng A Giảm thể tích dung dịch H2SO4 4M xuống nửa B Dùng dung dịch H2SO4 6M thay cho dung dịch H2SO4 4M C Tăng thể tích H2SO4 lên gấp đơi D Dùng dung dịch H2SO4 2M thay cho dung dịch H2SO4 4M Câu 5: Chất sau amin bậc 3? A Anilin B CH3NHCH3 C C3H7NH2 D (CH3)3N Câu 6: Cho m gam Na Al vào nước dư thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Mặt khác cho m gam hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư thu 11,2 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 10,4 B 10,0 C 8,85 Câu 7: Phát biểu sau đúng? A Thành phần quặngđơlomit CaCO3 MgCO3 B Có thẻ dùng dung dịch HCL làm mềm nước cứng tạm thời D 12,0 C Dung dịch NaHCO3 làm mềm nước cứng vĩnh cửu D Thạch cao sống có thành phần CaSO4.H2O Câu 8: Cho chất sau: etilen (1), propen (2), but-2-en (3), 2-metylpropen (4), 2,3-đimetylbut2-en (5) Các chất cộng nước(H+, t0) cho sản phẩn A.(1), (2), (3) B.(1), (3), (5) C.(1), (3), (4) D.(1), (4), (5) Câu 9: Cho gam NaOH vào dung dịch chứa 0,25 mol Glyxin thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 19,04 B 25,12 C 23,15 D 20,52 Câu 10: Chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo hai muối là: A CH3OOC-COOCH3 B CH3COOCH2CH2-OOCH C.CH3OOC-C6H5 D CH3COOCH2-C6H5 Câu 11: Hỗn hợp M chứa anken baa no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 4,55 gam X cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc) Sản phẩm cháy thu có chứa 0,784 lít khí N2 (đktc) Giá trị V là: A 9,24 B 8,96 C 11,2 D 6,72 Câu 12: Phát biểu sau sai? A B C D Thạch cao sống có cơng thức CaSO4.2H2O, bền nhiệt độ thường CaCO3 nguyên liệu dùng ngành công nghiệp gang thép Công thức hóa học phèn chua NaAl(SO4)2.12H2O Các kim loại Na Ba khử nước điều kiện thường Câu 13: Chất sau hợp chất hữu cơ? (1)(NH )2 SO4  BaCl  (2)CuSO3  Ba(NO3)2  (3)Na2SO4  BaCl  (4)H 2SO4  BaSO3  (5)(NH )2 SO4  Ba(OH)2  (6)Fe2 (SO4 )3  Ba(NO3)2  Các phản ứng có phương trình ion rút gọn là: A (1), (2), (3), (6) B (1), (3), (5), (6) C (2), (3), (4), (6) D (3), (4), (5), (6) Câu 15: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4 (4) Sục khí CO2(dư) vào dung dịch Ca(OH)2 (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung (3) Sục khí CO2( dư) vào dung dịch Na2SiO3 dịch Al(SO4)3 (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số thị nghiệm thu kết tủa là: A B C D Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam P cho toàn sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH Sau phản ứng hồn tồn cạn dung dịch thu (m+9,72) gam muối khan Giá trị m là: A 1,86 B 1,55 C 2,17 D 2,48 Câu 17: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí X cách cho dung dịch Y tác dụng với chất rắn Z Hình vẽ khơng minh họa phản ứng sau đây? A Zn  2HCl  ZnCl  H  B Al 4C3  12HCl  4AlCl  3CH  C CaCO3  2HCl  CaCl  CO2   H 2O D NH 4Cl  NaOH  NH3   H 2O  NaCl Câu 18: Cho dãy chất sau: H2N-CH2-COONa, C6H5NH2 (anilin), ClH3NCH2-COOC2H5, CH3NH3Cl Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D Câu 19: Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch có chứa đồng thời b mol KAlO2 2b mol KOH, kết thí nghiệm mô tả đồ thị sau: Giá trị a là: A 0,325 B 0,375 C 0,400 D 0,350 Câu 20: Cho dãy polime sau: Polietilen; xenlulozơ; nilon-6,6; amilozơ; ninlon-6; tơ nitron; polibutađien; tơ visco Số polime tổng hợp dãy là: A B C D Câu 21: Hòa tan hồn tồn 19,76 gam hỗn hợp X chứa Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,6 mol HCl thu dung dịch Y a mol khí H2 Cơ cạn Y thu 37,54 gam muối khan Giá trị a là: A 0,08 B 0,07 C 0,06 D 0,05 Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X cần 3,875 mol O2, sinh 2,75 mol CO2 2,55 mol H2O Cho 21,45 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2 Giá trị a là: A 0,025 B 0,05 C 0,065 D 0,04 Câu 23: Hòa tan hồn tồn lượng Ba vào dung dịch lỗng chứa a mol HCl thu dung dịch X a mol H2 Trong chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, Cr, Cr2O3, Si, NaOH, NaHCO3 Số chất tác dụng với dung dịch X là: A B C D Câu 24: Hỗn hợp X chứa CH3OH, C2H5OH, C2H4, C3H6 axit đơn chức, mạch hở khơng no có chứa liên kết C  C phân tử Đốt cháy hoàn toàn 11,56 gam hỗn hợp X cần dùng 0,5 mol O2 thu 0,52 mol CO2 Phần trăm khối lượng axit X gần với? A 60% B 70% C 85% D 75% Câu 25: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 hay Na[Al(OH)4] (2) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (5) Sục khí CO2 vào dung dịch thủy tinh lỏng (6) Cho hỗn hợp chứa 1,5a mol Cu a mol Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp có chất rắn (kết tủa) khơng tan là: A B C D Câu 26: Cho 19,03 gam hỗn hợp X gồm Na2O K2O, CaO, BaO Al (trong oxi chiếm 11,771% khối lượng) tan hết vào nước thu dung dịch Y 6,72 lít H2(đktc) Khối lượng chất tan có Y là: A 26,15 B 24,55 C 28,51 D 30,48 Câu 27: Cho chất: axit fomic, natri fomat, amoni fomat, axit acrylic, axetanđehit, but-1-in Số chất tác dụng với AgNO3/NH3 có phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 28: Cho nhận định sau: (1) Ở điều kiện thường, kim loại Na, K, Ca Ba khử nước giải phóng khí H2 (2) Dùng nước để dập tắt đám cháy magie (3) Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng dư, thu dung dịch có màu da cam (4) Phèn chua có cơng thức Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O (5) Trong mơi trường kiềm, muối crom (III) bị chất oxi hóa mạnh oxi hóa thành muối crom (VI) (6) Các nguyên tố có 1e, 2e 3e lớp ngồi (trừ Hiđro Bo) kim loại Số nhận định đúng: A B C D Câu 29: Hỗn hợp E chứa peptit X (Gly-Ala-Val), peptit Y(Gly2AlaVal), peptit Z (GlyAlaVal3) Thủy phân hết 43,56 gam E dung dịch KOH vừa đủ thu hỗn hợp muối T Đốt cháy hồn tồn lượng T lượng khơng khí vừa đủ (20%O2; 80% N2) sản phẩm cháy thu có chứa 9,98 mol N2; 35,88 gam K2CO3 Phần trăm số mol Y E gần với? A 67% B 33% C 42% D 30% Câu 30: Hòa tan hồn tồn 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe3O4 (0,02 mol), FeCl2 Fe(NO3)2 560ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch X Cho AgNO3 dư vào X có 0,76 mol AgNO3 tham gia phản wungs thu m gam kết tủa thoát 0,448 lít khí (đktc) Biết phản ứng hồn tồn, NO sản phẩm khử N+5 trình Giá trị m gần với? A 107,6 B 98,5 C 110,8 D 115,2 Câu 31: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở (MX< MY < MZ, phân tử Y có bống nguyên tử cacbon) Xà phòng hóa hồn tồn 10,58 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức, dãy đồng đẳng hỗn hợp Q gồm muối đơn chức Đốt cháy hoàn toàn T thu 0,17 mol CO2 Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Q cần dùng 0,2 mol O2, thu Na2CO3 9,95 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng X E là: A 29,17% B 56,71% C 46,18% D 61,08% Câu 32: X, Y hai este đơn chức, mạch hở Hỗn hợp E chứa X, Y có tỉ khối so với oxi 3,325 Đun nóng 21,28 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp gồm hai muối lag hai axit dãy đồng đẳng; có a gam muối A b gam muối B (MA< MB) 11,76 gam hỗn hợp hai ancol Tỉ lệ a:b gần là: A 0,8 B 0,6 C 1,2 D.1,3 Câu 33: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở tạo glyxin, alanin valin, có hai peptit có số nguyên tử cacsbon; tổng số nguyên tử oxi ba peptit 10 Thủy phân hoàn toàn 23,906 gam E với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy phần rắn đem đốt cháy cần dùng 0,87 mol O2, thu Na2CO3 1,5 mol hỗn hợp T gồm CO2, H2O N2 Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ là: A 57,24% B 56,98% C 65,05% D 45,79% Câu 34: Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở phân nhánh tạo từ ancol no, đơn chức; phân tử este chứa loại nhóm chức Hiđro hóa hồn tồn 30,81 gam X cần dùng 0,135 mol H2 (xúc tác Ni,t0) thu hỗn hợp Y gồm este đơn chức este hai chức Đun nóng tồn Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T chứa muối 15,0 gam hỗn hợp gồm ancol Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 0,705 mol O2 thu CO2, H2O 20,67 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp X là: A 14,3% B 39,1% C 7,1% D 24,6% Câu 35: Thực thí nghiệm sau: (1) Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ, khơng có màng ngăn xốp (2) Cho BaO vào dung dịch CuSO4 (3) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 (4) Nung nóng hỗn hợp bột gồm ZnO cacbon điều kiện khơng có khơng khí (5) Cho dung dịch HCl vào nước Giaven (6) Cho Ag tác dụng với O3 (7) Nung nóng hỗn hợp gồm Al Cr2O3 khí trơ Số thí nghiệm thu đơn chất là: A B C D Câu 36: Hỗn hợp X gồm este glyxin có dạng H2NCH2COOR (R gốc hiđrocacbon no, mạch hở) muối amoni axit cacboxylic có dạng R’COONH4 (R’ gốc hiđrocacbon no, mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 20,82 gam X cần dùng 0,885 mol O2, thu 1,71 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O N2 Mặt khác cho 0,24 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 24,87 B 21,03 C 21,72 D 23,97 Câu 37: Este X có công thức phân tử C10H18O4 Thực sơ đồ phản ứng sau (đúng tỉ lệ mol chất) t0 (1)X  2NaOH  X1  2X (2)X1  H 2SO  X  Na2SO4 t ,xt (3)nX  nX  nilon  6,6  2nH 2O Nhận định sau sai ? A Đun nóng X2 với H2SO4 đặc 1700C thu anken B X4 hexametylenđiamin C Đốt cháy hoàn toàn X1 thu mol CO2 mol H2O D Các chất X2, X3, X4 có mạch cacbon khơng phân nhánh Câu 38: Nung nóng 40,8 gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 điều kiện khơng có khơng khí, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X Chia X làm phần Phần cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy 4,032 lít khí H2 (đktc) Phần cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu 0,16 mol khí NO dung dịch Y có chứa 97,68 gam muối Giả sử phản ứng nhiệt nhôm, Fe3O4 bị khử thành Fe Phần trăm khối lượng Fe3O4 tham gia phản ứng nhiệt nhôm là: A 66,7% B 75,0% C 58,3% D 25,0% Câu 39: Cho 12,48 gam hỗn hợp Fe3O4 CuO có tỉ lệ mol 1:1 vào 200ml dung dịch chứa H2SO4 0,45M HCl 2M, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I=5A thời gian 7720 giây, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam Hiệu suất điện phân đạt 100%, nước bay không đáng kể Giá trị m là: A 18,62 gam B 19,16 gam C 18,44 gam D 19,08 gam Câu 40: Hỗn hợp X gồm chất Y (C5H10O7N2) chất Z (C5H10O3N2) Đun nóng 7.12 gam X với 75 gam dung dịch NaOH 8% Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu phần chứa nước có khối 70,44 gam hỗn hợp rắn T Giả sử nước bay không đáng kể Phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ rắn T là: A 24,91% B 16,61% C 14,55% D 21,83% HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ  Phát biểu (a) Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2  Phát biểu (b) sai Photpho trắng hoạt động hóa học mạnh photpho đỏ  Phát biểu ( c) sai Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm  Phát biểu (d) Đáp án C Câu 2: Clorua vơi có cơng thức CaOCl2 Đáp án B Câu 3: Thành phần quặng manhetit Fe3O4  Phát biểu A Fe không tác dụng với dung dịch NaOH  Phát biểu B sai Cho Na vào dung dịch CuSO4 không thu Cu vì: 2Na  2H 2O  2NaOH  H  CuSO4  2NaOH  Cu(OH)2   Na2SO4  Phát biểu C sai Kim loại kiềm, kiềm thổ Al điều chế phương pháp điện phân nóng chảy t0 Zn điều chế phương pháp nhiệt luyện: C  ZnO  Zn  CO  Phát biểu D sai Đáp án A Câu 4: Khi giảm thể tích hay tăng thể tích dung dịch H2SO4 4M tốc độ phản ứng khơng đổi nồng độ dung dịch H2SO4 khơng đổi Thay dung dịch H2SO4 4M dung dịch H2SO4 2M tốc độ phản ứng giảm nồng độ axit giảm Thay dung dịch H2SO4 4M dung dịch H2SO4 6M tốc độ phản ứng tăng nồng độ axit tăng Đáp án B Câu 5: Amin bậc một: C6H5NH2 (anilin), C3H7NH2 Amin bậc hai: CH3NHCH3 Min bậc ba: (CH3)3N Đáp án D Câu 6: Hỗn hợp Na Al tác dụng với H2O theo sơ đồ phản ứng sau: 1 1 Na H O  NaOH  H  1 3 Al  NaOH  H O  NaAl O2  H  Hỗn hợp Na Al tác dụng với NaOH theo sơ đồ phản ứng sau: 1 1 Na H O  NaOH  H  1 3 Al  NaOH  H O  NaAl O2  H Hỗn hợ p +H 2O d- thìNa hết, Al dVH (Hỗn hợ p + H O d- ) VH (Hỗn hợ p +NaOH d- ) 2 Hỗn hợ p +NaOH d- thìNa hết, Al d*Xét giai đoạn hỗn hợp Na Al tác dụng với H2O dư: 4,48  0,2 mol Số mol H2 thu là: nH  22.4 BT Na   nNaAlO  nNa    nAl(pø)  nNa BT Al   nAl(pø)  nNaAlO  2 BT mol electron  1.nAl  3.nAl(pø)  2.nH  1.nNa  3.nNa  2.0,2  nNa  0,1 mol *Xét giai đoạn hỗn hợp Na Al tác dụng với dung dịch NaOH dư: 11,2  0,5 mol Số mol H2 thu là: nH  22,4 BT mol electron  1.nNa  3.nAl  2.nH  1.0,1  3.nAl  2.0,5  nAl  0,3 mol m  m Na  mAl  23.0,1  2.0,3  10,4 gam Đáp án A Câu 7: Thành phần quặng đolomit CaCO3 MgCO3  Phát biểu A Không thể dùng dung dịch HCl, dung dịch NaHCO3 để làm mềm nước cứng chúng không loại Ca2 ,Mg2 khỏi nước cứng  Phát biểu B, C sai Thạch cao sống có thành phần CaSO4.2H2O  Phát biểu D sai Đáp án A Câu 8: CH2=CH2 (etilen), CH2=CH-CH3 (propen), CH3-CH=CH-CH3 (but-2-en), CH2=C(CH3)CH3 (2-metylpropen), CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 (2,3-đimetylbut-2-en) Chất đối xứng tác dụng với H 2O (H  ,t ) cho sản phẩm  Các chất thỏa mãn CH2=CH2 (etilen), CH3-CH=CH-CH3 (but-2-en), CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 (2,3-đimetylbut-2en): H  ,t CH  CH  H  OH  CH3  CH  OH H  ,t CH3  CH  CH  CH3  H  OH  CH3  CH  CH(OH)  CH3 H  ,t CH3  C(CH3)  C(CH3)  CH3  H  OH  CH3  CH(CH3)  C(OH)(CH3)2 Đáp án B Câu 9:  0,2 mol Số mol NaOH là: nNaOH  40 NaOH hÕt nNaOH  0,2 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 14 hóa THPT quốc gia có đáp án , Đề thi thử số 14 hóa THPT quốc gia có đáp án

Từ khóa liên quan