Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn tp hồ chí mnh đến năm 2010

209 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 22:52

A -"' ' ' BQ GIAO Dl)C VA DAO T~O ' , _, D~I HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TRUONG D~I HQC KINH TE ~ ~ ~ ~llJC9.3 *· NGO THJ NGOC HUYEN , , A! DINH Hu'ONG PHAT TRIEN NGOAI THu'ONG TREN DIA BAN TP.H6 CHi MINH DEN NAM 2010 " ' , , ? , ' CHUYEN NGANH: KINH TE QUAN LY VA KE HO.t).CH HOA KINH TE QUOC DAN MA 5.02.05 so : LUAN AN TIEN si· KINH TE NGUOI HUONG DAN KHOA HOC : PGS.TS VO THANH THU TS DOAN THl HONG VAN THANH PHO HO CHI MINH - NA1VI 1999 BQ GIAO Dl,JC VA DAO TA J TRlfdNG DH KINH TE TPJ·ic: (ff/HUVI~N ~ ff\~-1 -._; , -: /( ! ~·' I J , - , ? - , CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIt:T NAM Doc Hip - Tu - Hanh phuc LOICAMDOAN Toi xin cam doan ban lu~n an "lJfNH Hlf(JNG PHAT TRIEN NGO;).I THlf(JNG TREN lJfA BAN TP.HO CHi MINH DEN NAM 2010 "nay la cong trinh nghien c(tu cua rieng toi Cac s6'1it%u duqc sit d\}ng trung th\}'c va ke't qua neu lu~n an chua tung du'qc cong b6' ba"t ky cong trlnh nao khac Tp.Hb Chi Minh, 27 thang OJ nam 1999 ; ? TAC GIA A LU~N ~ AN NGO THl NGQC HUYEN MUCLUC ? Trang ;t MODAU CHt10NG : Cd sd ly lu~n v~ ho:;tt d()ng ngo:;ti thtidng 1.1 Cac hQc thuye't co ban v~ thttong m~li qu6c te' 1.1.1 Thuye't trQng thu'ong 1.1.2 Adam Smith va ly thuye't l
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn tp hồ chí mnh đến năm 2010 , Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn tp hồ chí mnh đến năm 2010

Từ khóa liên quan