ĐỀ ôn HOA 12 đề (10)

13 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 22:34

Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN ĐỀ CHÍNH THỨC (có trang) KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC : 2018 – 2019 Mơn: HĨA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) (Học sinh làm phiếu trả lời không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Lớp: Cho nguyên tử khối : C = 12; H= 1; O = 16; N= 14; Na= 23; K=39; Ag=108; Cl = 35,5: Mg = 24; Fe = 56 Câu 1: Sắp xếp chất sau theo trật tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH COOH, HCOOCH , CH COOCH , C H OH A CH COOH, CH COOCH , C H OH, HCOOCH B CH COOCH:, HCOOCH , C H OH, CH COOH C HCOOCH , C H OH, CH COOH, CH COOCH D CH COOH, C H OH, CH COOCH , HCOOCH Câu 2: Hợp chất hữu E có cơng thức phân tử C H O đơn chức no, mạch hở, tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na, không tác dụng với dung dịch AgNO /NH Số đồng phân cấu tạo E phù hợp với tính chất là: A.5 B.3 C D.2 Câu 3: Cho chất: (1) buta-1,3-đien; (2) axit glutamic; (3) acrilonitrin; (4) glyxin; (5) vinyl axetat Những chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A (3), (4) (5) B (1), (3) (5) C (1), (2) (5) D (1), (2) (3) Câu 4: Thủy phân hoàn toàn pentapeptit X, thu hỗn hợp sản phẩm có tripeptit Gly-GlyVal hai đipeptit Gly-Ala, Ala-Gly Chất X có cơng thức A Gly-Ala-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Gly-Gly- Vai C Gly-Gly-Val-Ala-Gly D Gly-Ala-Val-Gly-Gly Câu 5: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A Bạc (Ag) B Sắt (Fe) C Vonfram (W) D Crom (Cr) Câu 6: Phân tử polime sau chứa hai nguyên tố C H? A Poli(vinyl clorua) B:Poli acrilonitrin C Polietilen D Poli(vinyl axetat) Câu 7: Dãy sau gồm polime tổng hợp? A Polipropilen, polibutađien, mlon-7, nlon-6,6 B Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6 C Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien D Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên Câu 8: Cho chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala Số chất phản ứng với Cu(OH)s môi trường kiêm, tạo dung dịch màu xanh lam A.4 B C.1 D Câu 9: Khối lượng đoạn mạch polibutađien 8370 đvC đoạn mạch tơ nilon-6,6 27120 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch polibutađien đoạn mạch tơ nilon-6,6 A 155 120 B 113 152 C 113 114 D 155 121 Câu 10: Glyxin phản ứng với dãy chất sau đây? Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá A HCI, Cu, NaOH B HCI, NaCl, C H OH C NaOH, CH OH, H SO D NaOH, HCI, Na SO Câu 11: Saccarozơ, glucozơ, fructozơ tham gia vào phản ứng A thủy phân B với Cu(OH) nhiệt độ thường C đổi màu iot D tráng bạc Câu 12: Cho 10 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCI 0,8M, thu dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối Giá trị V A 160 B 220 C.200 D 180 Câu 13: Xà phòng hóa hồn tồn 35,6 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 36,72 B.38,24 C 38,08 D 29,36 Câu 14: Chất không tan nước lạnh A fructozơ B glucozơ C saccarozơ D tinh bột Câu 15: Polime sau dùng đề điều chế thủy tỉnh hữu cơ? A Poli(etylen terephtalat) B Poli(metyl metacrylat) C Polistiren D Poliacrilomtrin Câu 16: Kim loại Ni phản ứng với tất muỗi dung dịch dãy sau đây? A NaCl, AICl , ZnCl B Pb(NO ) , AgNO , NaCl C MgSO , CuSO , AgNO D AgNO , CuSO , Pb(NO ) Câu 17: Hợp chất H N-CH(CH )-COOH có tên gọi A alanin B lysin C vali D glyxin Câu 18: Cho 21,6 gam hỗn hợp bột Mg Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lít khí H (đktc) Lượng muối clorua tạo dung dịch A 39,4 gam B 53,9 gam C 58,1 gam D 57,1 gam Câu 19: Xà phòng hóa triolein thu sản phẩm A C 17 H 33 COONa glixerol B C17 H33 COONa glixerol C C 15 H33 COONa glixerol D C15 H31 COON etanol Câu 20: Dung dịch chất sau làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A Glucozơ B Anilin C Etyl amin D Glyxin Câu 21: Hai chất hữu X X có khối lượng phân tử 60đvC X có khả phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3 X phản ứng với NaOH (đun nóng) không phản ứng với Na Công thức cấu tạo X1 , X A.H-COO-CH , CH -COOH B (CH ) CH-OH, H-COO-CH C CH -COOH, H-COO-CH D CH -COOH, CH COOCH Câu 22: Cho chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất bị thủy phân môi trường axit A.4 B.3 C.2 D Câu 23: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO /NH dư, thu 6,48 gam bạc Nồng độ % dung địch glucozơ A 14.4% B 12,4% C 11,4% D 13,4% Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 24: Cho 2,15 gam este đơn chức mạch hở X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 0,5M Công thức phân tử este X A C4 H6O2 B C2 H 4O2 C C3 H6O2 D C4 H8O2 Câu 25: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu 27,75 gam muối Gía trị m A 13,35 B 26,25 C.22.25 D 18,75 Câu 26: Thủy phân chất béo môi trường axit thu glixerol A ancol đơn chức B muối clorua C xà phòng D axit béo Câu 27: Metyl acrylat có cơng thức A CH3COOCH3 B HCOOCH C CH2  CHCOOCH3 D CH COOCH=CH Câu 28: Cho ion sau Al 3 , Fe2 , Cu2 , Ag  , Ca2 Chiều giảm tính oxi hóa ion A Ca2 , Fe2 , Al 3 , Cu 2 , Ag  B Ag  , Cu2 , Fe2 , Al 3 , Ca2 C Cu2 , Ag  , Fe2 , Al 3 , Ca2 D Ca2 , Al 3 , Fe2 , Cu 2 , Ag  Câu 29: Cho cấu hình electron: 1s2 2s2 p2 Dãy sau gồm nguyên tử ion có câu hình electron trên? B Na , F  , Ne C.Li  , Br  , Ne D Na , Cl  , Ar A.K  , Cl  , Ar Câu 30: Nhận định sau đúng? A Để phân biệt amoniac etylamin ta dùng dung dịch HCl đậm đặc B Dùng nước Br để phân biệt anilin phenol C Dùng Cu(OH) ; để phân biệt Gly-Ala-Gly Ala-Ala-Gly-Ala D Dùng qui tím để phân biệt dung dịch alanin dung dịch lysin Câu 31: Phát biêu sau sai? A Glucozơ fructozơ đồng phân B Saccarozơ tỉnh bột tham gia phản ứng thủy phân C Glucozơ saccarozơ có phản ứng tráng bạc D Glucozơ tinh bột cacbohiđrat Câu 32: Cho loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) tơ nilon-6; (4) tơ visco; (5) tơ nilon- 6,6; (6) tơ axetat Loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ A.(1), (2), (6), B (2), (4), (6) C (2),(3),(5) D (2), (4), (5) Câu 33: Từ 32,4 mùn cưa (chứa 50% xenlulozo) người ta sản xuất m thuốc súng khơng khói (xenlulozơ trimtrat) với hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ 90% Giá trị m A 26,73 B 29,70 C.33,00 D 25,46 Câu 34: Thủy phân m gam saccarozơ môi trường axit với hiệu suất 80% thu dung dịch X Trung hòa X NaOH thu dung dịch Y Y hòa tan tối đa 17,64 gam Cu(OH) Giá trị m gần với A.49 B.77 C 68 D 61 Câu 35: Thuỷ phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X ( CX HY OZ N3 ) Y( Cn HmO6 Nt ), thu hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin 0,12 mol alanin Mặt khác, thuỷ phân hoàn toàn 0,12 mol Y dung dịch HCI, thu m gam hỗn hợp muối Giá trị m A 11,99 B 71,94 C 59.95, D 80,59 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 36: Cho phát biểu sau: a)Dung địch 4ong trắng trứng bị đơng tụ đun nóng b)Aminoaxit chất rắn kết tỉnh, dễ tan nước c)Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím d)Hiđro hóa hồn tồn triolein (xúc tác Ni, t ) thu tripanmitin e)Tĩnh bột đồng phân xenlulozơ g) Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh Số phát biêu A.4 B.3 C.2 D Câu 37: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử X Y Z Thuốc thử Dung dịch I Qùy tím Cu(OH )2 Nước brom Hiện tượng có màu xanh tím Chuyển màu xanh Có màu tím T Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T A Anilin, etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột B Etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin C Hồ tinh bột, etyl amin, amlin, lòng trắng trứng D Hồ tỉnh bột, etyl amin, lòng trắng trứng, amilin Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic valin tác dụng với dung dịch HCI dư, thu (m + 7,3) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu (m + 7,7) gam muối Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 27,90 B 27,20 C 33,75 D.32.25 Câu 39: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 30,8 gam hỗn hợp hai muối axit 16,1 gam ancol Số mol este có phân tử khơi nhỏ hỗn hợp X A 0,20 mol B 0,10 mol C 0,15 mol D 0,25 mol Câu 40: Chất hữu cơ-Z có công thức phân tử C17 H16O4 , không làm màu dung dịch brom Z tác dụng với NaOH theo PTHH: Z + 2NaOH -> 2X + Y; Y hòa tan Cu(OH) tạo thành dung dịch màu xanh lam Phát biểu sau đúng? A Cho 15,2 pam Y tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H (đktc) B Z có đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện toán C Thành phần % khối lượng cacbon X 58,3% D Không thê tạo Y từ hidrocacbon tương ứng băng phản ứng HẾT Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN D 11 D 12 B 13 B 14 C 15 C 16 A 17 B 18 A 19 10 C 20 B C A D D B A D A C 21 22 23 24 25 26 27 228 29 30 C B A A C D C B B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B A C B B D A D C Câu I: Phương pháp: - Nhiệt độ sôi: este < ancol < axit - Nếu este/anol/axit chất có khối lượng phân tử lớn có nhiệt độ sơi cao Hướng dẫn giải: - Nhiệt độ sôi: este < ancol < axit - Nếu este/anol/axit chất có khối lượng phân tử lớn có nhiệt độ sơi cao Như ta có xếp nhiệt độ sôi: HCOOCH3  CH3COOCH3  C3 H7OH  CH3COOH Đáp án D Câu 2: Phương pháp: E tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na => E este E không tác dụng với AgNO /NH nên E khơng có dạng HCOOR’ Hướng dẫn giải: E tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na => E este E không tác dụng với AgNO /NH nên E khơng có dạng HCOOR’ Các CTCT có E là: CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 Đáp án D Câu 3: Phương pháp: - Viết CTCT chất: -Những chất có liên kết đơi phân tử có khả trùng hợp tạo polime Hướng dẫn giải: CTCT chất: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (1) CH2  CH  CH  CH2 (2) HCOOC  CH2  CH2  CH ( NH2 )  COOH (3) CH2  CH  CN (4) H2 N  CH2  COOH CH3COOCH  CH2 Những chất có liên kết đơi phân tử có khả trùng hợp tạo polime Như chất tham gia phản ứng trùng hợp là: (1), (3), (5) Đáp án B Câu 4: Phương pháp: Dựa vào sản phẩm phản ứng thủy phân ta suy CTCT X Hướng dẫn giải: Dựa vào sản phẩm phản ứng thủy phân ta suy CTCT X là: Gly-Ala-Gly-Gly-Val Đáp án B Cầu 5: Phương pháp: Ghi nhớ thêm: • KL cứng nhất: Cr >< mềm nhất: Cs • KL nhiệt độ nóng chảy cao nhất: W >< thấp nhất: Hg • KL dẻo nhất: Au • KL nặng nhất: Os >< nhẹ nhất: Li • Sắp xếp độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > AI >Fe> Đáp án C Câu 6: Phương pháp: Nắm công thức cấu tạo polime (hoặc monome tạo nó) Hướng dẫn giải: Poli (vinyl clorua): (CH2  CHCl )n Poli acrilonitrin: (CH2  CHCN )n Polietilen: (CH2  CH2 )n Poli (vinyl axetat); [  CH2  CH (OOCCH3 )]n Đáp án C Cầu 7: Phương pháp: Nắm khái niệm polime tổng hợp: Polime tổng hợp polime có nguồn gốc 100% từ người tạo Hướng dẫn giải: Polime tổng hợp polime có nguồn gốc 100% từ người tạo B Loại xenlulozo polime thiên nhiên C Loại tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên polime thiên nhiên D Loại tinh bột cao su thiên nhiên Đáp án A Câu 8: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Phương pháp: Những chất phản ứng với Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam chất có nhóm -OH liên kề phân tử Hướng dẫn giải: Các chất phản ứng với Cu(OH) môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là: fruetozơ, glucozơ Đáp án B Câu 9: Phương pháp: Nắm CTCT loại polime Polibutađien: (C4 H6 )n Tơ mlon-6,6: (OC  (CH2 )4  COHN  (CH2 )6  NH )m Hướng dẫn giải: Polibutadien: (C4 H6 )n => n = 8370 : 54= 155 Tơ nilon-6,6: (OC  (CH2 )4  COHN  (CH2 )6  NH )m => m = 27120 : 226 = 120 Đáp án :A Câu 10: Hướng dẫn giải: Phân tử Glyxin có chứa nhóm —NH -COOH A Loại Cu B Loại NaCl D Loại Na2 SO4 Đáp án C Câu 11: Phương pháp: Nắm đặc điểm cấu tạo chất Hướng dẫn giải: Phân tử saccarozơ, glucozơ, fructozơ có chứa nhóm -OH gắn vào C cạnh nên có khả phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường tạo dung dịch màu xanh lam Đáp án B Câu 12: Phương pháp: BTKL: mHCl  mmuoi  ma Hướng dẫn giải: BTKL: mHCl  mmuoi  ma = 15,84 — 10 = 5,84 gam nHCl =5,84 : 36,5 = 0,16 mol => V =h/ CM = 0,16 : 0,8 = 0,2 lít = 200 ml => Đáp án C Câu 13: Phương pháp: -Khi thủy phân chất béo NaOH: nglixerol  nNaOH : - BTKUL: mmuoi  mchatbeo  mNaOH  mglixerol Thầy phạm Minh Thuận =? Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Hướng dẫn giải: nglixerol  nNaOH : = 0,04 mol BTKL: mmuoi  mchatbeo  mNaOH  mglixerol = 35,6 + 0,12.40 — 0,04.92 = 36,72 (g) Đáp án :A Câu 14: Đáp án: D Câu 15: Đáp án: B Câu 16: Phương pháp: KL mạnh phản ứng với muối KL yếu Hướng dẫn giải: Ni phản ứng với muối KL yếu Đáp án D Câu 17: Đáp án: A Câu 18: Phương pháp: -BTNT “H”: nHCl  2nH -BTKL: mmuoi  mKL  mHCl  mH Hướng dẫn giải: BTNT “H”: nHCl BTKL:  2nH = I mol mmuoi  mKL  mHCl  mH = 21,6 + 1.36,5 — 2.0,5 = 57,1 gam Đáp án: D Câu 19: Phương pháp: Ghi nhớ số công thức cấu tạo chất béo thông dụng: - Tripanmitin: (C¡:H:¡iCOO)C:H: Tripanmitin :(C15H31COO)3C3H5 Trilinolein :(C17 H31COO)3C3H5 Triolein :(C17 H33COO)3C3H5 Tristearin :(C17 H35COO)3C3H5 Đáp án: A Câu 20: Đáp án: C Câu 21: Phương pháp: X có khả phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3  X1 axit X phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng với Na => X este Hướng dẫn giải: X có khả phản ứng với Na, NaOH, Na2CO3  X1 :CH COOH X phản ứng với NaOH (đun nóng) khơng phản ứng với Na => X :HCOOCH Đáp án: C Câu 22: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Phương pháp: Xét chất dãy Chú ý monosaccarit (elucozo, fructozo) không bị thủy phân Hướng dẫn giải: Các chất bị thủy phân môi trường axit là: etyl axetat, saccarozơ, tinh bột Đáp án: B Câu 23: Phương pháp: Glu  2Ag Hướng dẫn giải: nAg = 6,48 : 108 = 0,06 mol Glu  2Ag 0,03  0,06 mol => m Glu = 0,03.180 = 5,4 g => C% = (5,4/37,5).100% = 14,4% Đáp án: A Câu 24: Phương pháp: Do este đơn chức, mạch hở nên ta có: Hướng dẫn giải: nNaOH = 0,05.0,5 = 0,025 mol Do este đơn chức, mạch hở nên ta có: neste  nNaOH neste  nNaOH = 0,025 mol =>Mx = 2,15 : 0,025 = 86 => C4 H6O2 Đáp án: A Câu 25: Phương pháp: -Muối có cơng thức: H N  CH (CH3 )  COONa -Ta có: nmuoi  nAla Hướng dẫn giải: Muối có cơng thức: H N  CH (CH3 )  COONa => nmuoi = 27,75 : 111 = 0,25 mol => nAla = 0,25 mol => m Aia = 0,25.89 = 22,25 (g) Đáp án: C Câu 26: Phương pháp: Khái niệm chất béo: Chất béo este tạo axit béo glixerol Hướng dẫn giải: Chất béo este tạo axit béo glixerol nên thủy phân môi trường axit thu glixerol axit béo Đáp án: D Câu 27: Đáp án: C Câu 28: Phương pháp: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Dãy điện hóa xếp theo chiều tính khử KL giảm dần tính oxi hóa ion tăng dần Hướng dẫn giải: Dãy điện hóa xếp theo chiều tính khử KL giảm dân tính oxi hóa ion tăng dần Do ta có xếp tính oxi hóa: Ag   Cu 2  Fe2  Al 3  Ca2 Đáp án: B Câu 29: Đáp án: B Câu 30: Hướng dẫn giải: A S chất có tượng khói trắng B S hai chất cho kết tủa trắng C S tripeptit tetrapeptit có phản ứng màu biure với Cu(OH) tạo hợp chất màu tím D Ð alanin khơng làm đổi màu quỳ tím Iysin làm quỳ tím chuyên xanh Đáp án: D Câu 31: Hướng dẫn giải! A,B, D C sai saccarozo khơng có phản ứng tráng bạc khơng có nhóm —CHO Đáp án: C Câu 32: Hướng dẫn giải: Những loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozo: sợi bơng, tơ visco, tơ axetat Đáp án B Câu 33: Phương pháp: Viết PTHH tính tốn theo PTHH: C6 H7O2 (OH )3  3HO  NO2  C6 H7O2 (ONO2 )3  3H2O Hướng dẫn giải: mxenlulozo =32,4.50% = 10,7 C6 H7O2 (OH )3  3HO  NO2  C6 H7O2 (ONO2 )3  3H2O 162 297  16,2 29,7 (tấn) Do hiệu suất đạt 90% nên khối lượng thuốc súng thu thực tế là: 29,7.90% = 26,73 Đáp án: A Câu 34: Phương pháp: Ghi nhớ: chất sac, glu frue hòa tan Cu(OH) theo tỉ lệ : Hướng dẫn giải: nCu(OH ) = 0,18 mol Gọi số mol saccarozo ban đầu x mol C12 H22O11  H2O  C6 H12O6 (glu)  C6H12O6 0,8x Thầy phạm Minh Thuận 08x (fruc) 0,8x Sống để dạy 10 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Dung dịch Y gồm: Sac dư: 0,2x mol Gu: 0,8x mol Fruc: 0,8x mol Do chất sac, gu fruc hòa tan Cu(OH) theo tỉ lệ : nên ta có: ny = nCu (OH ) —> 0,2x + 0,8x + 0,8x = 2.0,18 => x = 0,2 mol =>m = 0,2.342 = 68,4 gam  68 gam Đáp án: C Câu 35: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng Hướng dẫn giải: X tripeptit (do có 3N) Y pentapeptit (do có 6O) a=0.03 ; b=0.02; n=1; m=2 Khi thuỷ phân hoàn toàn 0,12 mol Y dung dịch HCI: Gly2 Ala3 + 4H O + 5HCI — Muối 012 —> 048 —> 06 BTKL: m muoi = my + m H 2O + m HCl = 0,12.345 + 0,48.18 + 0,6.36,5 = 71,94 (g) Đáp án: B Câu 36: Hướng dẫn giải: a) Ð đun nóng protein bị đơng tụ b) Ð c) S amilin có tính bazo u khơng làm đổi màu quỳ tím d) S hiđro hóa hồn tồn triolein (xúc tác Ni, t ) thu tristearin e) S số lượng mắt xích xenluløzo lớn nhiều so với tinh bột f) Ð Đáp án:B Câu 37: Hướng dẫn giải: X dung dịch l tạo dung dịch màu xanh tím => X tinh bột => loại A, B Z + Cu(OH) tạo hỗn hợp màu tím => loại C Đáp án D Câu 38: Phương pháp: Bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng Hướng dẫn giải: Đặt n Glu = a mol; n Val = b mol -Tác dụng HCI: BTKL: mHCl  mmuoi  mhh = 7,3 gam => n HCl = 7,3 : 36,5 = 0,2 mol =>n hh =a+b=0,2 mol (1) Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 11 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá -Tác dụng NaOH: Glu —> Glu-Na m tăng = 44 (g) a —> 44a (g) Val —> Val-Na m tăng = 22) b —> 22b (g) m tăng = 44a + 22b = 7,7 (2) Giải (1) (2) thu a = 0,15 b = 0,05 =>m = 0,15.147 + 0,05.117=27,9 (g) Đáp án :A Câu 39: Phương pháp: - BTKL: mKOH  mmuoi  mancol  meste = ? - Este este đơn chức nên thủy phân ta có: neste  naxit  nancol => M ancol , Mtbeste => este Hướng dẫn giải: BTKL: mKOH  mmuoi  mancol  meste = 30,8 + 16,1 — 27,3 = 19,6 gam => nKOH = 19,6 : 56 = 0,35 mol => neste  naxit  nancol = 0,35 mol => M ancol = 16,1 : 0,35 = 46 ( C2 H5OH ) Đáp án D Câu 40: Phương pháp: Tính độ bất bão hòa: k = (2C +2- H) :2=(172+2- 16):2= 10 Dựa vào kiện đề lập luận: • Z khơng làm mắt màu dung dịch Br nên khơng có chứa liên kết z dễ bị phá vỡ • Y hòa tan Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam nên Y ancol đa chức có nhiều nhóm -OH gắn vào C cạnh -Từ lập luận ta suy công thức cấu tạo thỏa mãn đề Hướng dẫn giải: Độ bắt bão hòa: k= (2C + 2— H) :2=(17.2+2- 16) : = 10 • Z khơng làm mắt màu dung dịch Br nên khơng có chứa liên kết z dễ bị phá vỡ • Y hòa tan Cu(OH) tạo dung dịch màu xanh lam nên Y ancol đa chức có nhiều nhóm -OH gắn vào C cạnh Như CTCT thỏa mãn là: Z: C6 H5  COO  CH2  CH (CH3 )  OOC  C6 H5 X: C6 H5COONa Y: HO  CH2  CH (OH )  CH3[CTPT : C3H8O2 ] A Sai ny = 15,2 : 76 = 0,2 mol Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 12 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Do Y ancol chức nên tác dụng với Na: n H = n ancol = 0,2 mol => V H = 4,48 lít B Sai Vì có CTCT thỏa mãn C Đúng %mC ( X )  12.7 100%  58.3% 144 D Sai 3CH2  CH  CH3  2KMnO4  4H2O  3CH2OH  CHOH  CH3  2MnO2  2KOH Đáp án C Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 13 ... với NaOH mà không tác dụng với Na => E este E không tác dụng với AgNO /NH nên E khơng có dạng HCOOR’ Hướng dẫn giải: E tác dụng với NaOH mà không tác dụng với Na => E este E không tác dụng với... saccarozo ban đầu x mol C12 H22O11  H2O  C6 H12O6 (glu)  C6H12O6 0,8x Thầy phạm Minh Thuận 08x (fruc) 0,8x Sống để dạy 10 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em... b=0.02; n=1; m=2 Khi thuỷ phân hoàn toàn 0 ,12 mol Y dung dịch HCI: Gly2 Ala3 + 4H O + 5HCI — Muối 012 —> 048 —> 06 BTKL: m muoi = my + m H 2O + m HCl = 0 ,12. 345 + 0,48.18 + 0,6.36,5 = 71,94 (g)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn HOA 12 đề (10) , ĐỀ ôn HOA 12 đề (10)