ĐỀ ôn HOA 12 đề (9)

10 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 22:34

Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN HĨA 12 (có trang) Thời gian làm bài: 45 phút (25 câu trắc nghiệm, câu tự luận) (Học sinh làm phiếu trả lời không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Lớp: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12;N = 14; O = 16; Na = 23 ;Mg = 24; Al = 27;S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Ag = 108; Ba = 137 A PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Cu  OH 2 Dung dịch màu xanh lam Dung dịch AgNO3 NH dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sang Cu  OH 2 Dung dịch màu xanh lam Z Nước brom Kết tủa trắng T Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh Y Các dung dịch X, Y, Z, T là: A Saccarozo, anilin, glucozo, etyllamin B Saccarozo, glucozo, anilin, etylamin C Anilin, etylamin, saccarozo, glucozo D Etylamin, glucozo, saccarozo, anilin Câu 2: Chất béo Trieste chất béo với A ancol metylic B glixerol C ancol etylic D etylen glicol Câu 3: Cho phát biểu sau: (a) Saccarozo cấu tạo từ gốc α – glucozo (b) Oxi hóa glucozo, thu sorbitol (c) Trong phân tử fructozo có chưa nhóm –CHO (d) Xenlulozo trinitrat dùng làm thuốc sung khơng khói (e) Trong phân tử xenlulozo, gốc glucozo có ba nhóm –OH (g) Saccarozo bị thủy phân môi trường kiềm Số phát biểu A B C D Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 4: Hợp chất X este no, đơn chức, mạch hở Biết gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,75M đun nóng Công thức cấu tạo thu gọn X A HCOOH3 B CH3COOCH3 C CH3COOC2H D HCOOC3H5 Câu 5: Nhận xét sau không đúng? A Poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh hữu B Các este thường nhẹ nước tan nước C Ở điều kiện thường, metylamin tồn thể rắn D Este isoamyl axetat có mùi thơm chuối chin Câu 6: Hai kim loại sau tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) dung dịch FeSO4 ? A Zn Cu B Mg Ag C Cu Ca D Al Zn Câu 7: Hòa tan kim loại M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng xảy hoàn tồn, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) dung dịch X chứa 29,35 gam chất tan Kim loại M A Na B Ba C K D Al Câu 8: Một α-aminoaxit X (trong phân tử chứa nhóm amino nhóm cacboxyl) Cho 13,35 gam X tác dụng hết với HCl dư, thu 18,825 gam muối Chất X A glyxyl B alanin C valin D axit glutamic Câu 9: Chất sau thuộc loại amin bậc hai? A CH3NHCH3 B C2H5NH2 C CH3NH2 D C6H5NH2 Câu 10: Công thức chung este no, đơn chức, mạch hở A CnH2nO2  n  4 B CnH2n2O2  n  4 C CnH2nO2  n  2 D CnH2n2O2  n  4 Câu 11: Cho dãy kim loại sau: Na, Mg, Fe, Cu Kim loại có tính khử yếu dãy cho A Fe B Mg C Cu D Na Câu 12: Cho 8,76 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu 13,14 gam muối Phần tram khối lượng nitơ X có giá trị gần A 31,11% B 23,73% C 19,72% D 19,18% Câu 13: Đun nóng dung dịch X chứa m gam glucozo với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 Sauk hi phản ứng xảy hoàn toàn, thu 10,8 gam Ag.Giá trị m A 18,0 B 8,1 C 9,0 D 4,5 Câu 14: Số gốc α-amino axit phân tử tripeptit mạch hở A B C D Câu 15: Thủy tinh hữu (hay thủy tinh plexiglas) vật liệu quan trọng, sử dụng làm kính lúp, thấu kính, kính chống đạn,… Thủy tinh hữu tổng hợp từ phản ứng trùng hợp monomer sau đây? A CH2  CH  CN B CH2  CH  CH3   COO  CH3 C CH3  COO  CH  CH2 D CH2  CH  COO  CH3 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 16: Ở điều kiện thích hợp, hai chất sau phản ứng với tạo thành metyl axetat? A HCOOH C2H5OH B HCOOH CH3OH C CH3COOH C2H5OH D CH3COOH CH3OH Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 lượng vừa đủ dung dịch KOH đun nóng Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 5,88 B 2,72 C 4,76 D 3,36 Câu 18: Cho dãy chất: tinh bột, xenlulozo, glucozo, fructozo, saccarozo Số chất dãy thuộc loại monosaccarit A B C D Câu 19: Trong phân tử glucozo fructozo đề có nhóm chức A –OH B –NH2 C –CHO D –COOH Câu 20: Dung dịch chất không làm đổi màu quỳ tím? A H2N  CH2   CH  NH2  COOH B C2H5NH2 C H2N  CH  CH3  COOH D HOOC  CH2  CH  NH2  COOH Câu 21: Cho dãy chất: glucozo, xenlulozo, metyl metacrylat, Gly-Ala-Glu Số chất dãy có phản ứng thủy phân A B C D Câu 22: Hỗn hợp X gồm chất: CH2O2 , C2H4O, C4H8O2 , C6 H12O6 Đốt cháy hoàn toàn lượng X, thu 0,8 mol H2O m gam CO2 Giá trị m A 35,20 B 70,40 C 31,68 D 17,60 Câu 23: Hòa tan hồn tồn 4,05 gam Al dung dịch HCl dư, thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 3,36 B 5,04 C 6,72 D 5,6 Câu 24: Poli (vinyl clorua) có cơng thức A  CH2  CH2 n B  CH2  CHF  n C  CH2  CHBr  n D  CH2  CHCl  n Câu 25: Tơ sau thuộc loại tơ tổng hợp? A Tơ xenlulozo axetat B Tơ visco C Tơ tằm D.Tơ nitron B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (3, điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Hồn thành phương trình hóa học phản ứng sau: a) CH2 CHCOOC2H5 b) CH2OH CHOH CHO H c) H2NCH2COOH t0 NaOH t0 NaOH d) H2NCH(CH3 )COONa HCl (d­ ) e) CH2 CH2 t ,xt,p Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 2: (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam este X cần vừa đủ 18,2 lít khí O2 (đktc) thu CO2 H2O có số mol Mặt khác, thủy phân hoàn toàn X dung dịch NaOH, thu muối CH3COONa a) Xác định công thức cấu tạo gọi tên este X b) Hỗn hợp M gồm X hợp chất hữu Y (công thức Y có dạng H2N-CnHm-COO-CqHt), tỉ lệ mol X, Y 7,5 Thủy phân hoàn toàn 11,31 gam M V lít dung dịch NaOH 0,5M (vừa đủ), sau phản ứng thu ancol 10,59 gam hỗn hợp muối Tính giá trị V xác định công thức cấu tạo Y -HẾT -(Học sinh khơng sử dụng Bảng tuần hồn ngun tố hóa học) ĐÁP ÁN B D 11 C 16 D 21 C B B 12 D 17 D 22 A A B 13 C 18 A 23 B A A 14 C 19 A 24 D Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá C 10 C 15 B 20 C 25 D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT A PHÂN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học chất để trả lời Hướng dẫn giải: X tác dụng với Cu  OH  tạo dung dịch xanh lam => loại C D T tác dụng với dung dich AgNO3 NH3 dư, đun nóng thu Ag tác dụng với Cu  OH  tạo dung dịch xanh lam => loại A Đáp án B Câu 2: Phương pháp: Dựa vào khái niệm chất béo Chất béo Trieste axit béo glixerol Hướng dẫn giải: Chất béo Trieste axit béo glixerol Đáp án B Câu 3: Phương pháp: Nắm đặc điểm cấu tạo cảu glucozo, fructozo, saccarozo, xenlulozo từ suy tính chất hóa học chúng Hướng dẫn giải: (a) Sai saccarozo cấu tạo từ gốc α – glucozo gốc β – fructozo (b) Sai khử glucozo, thu sorbitol (c) Sai phân tử fructozo có chứa nhóm –C=O (xeton) (d) Đúng (e) Đúng (g) Sai saccarozo bị thủy phân mơi trường axit đun nóng Đáp án A Câu 4: Phương pháp: Khi thủy phân este no, đơn chức, mạch hở môi trường NaOH : neste  nNaOH Hướng dẫn giải: neste  nNaOH  0,2.0,75  0,15 mol  M este  9: 0,15  60  X HCOOCH3 Đáp án A Câu 5: Hướng dẫn giải: C sai điều kiện thường metylamin thể khí Đáp án C Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 6: Phương pháp: - KL tác dụng với H2SO4 loãng: đướng trước H dãy hoạt động hóa học - KL tác dụng với FeSO4 : đứng trước Fe dãy hoạt động hóa học (trừ K, Na, Ba, Ca) Dãy hoạt động hóa học số kim loại K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au Hướng dẫn giải: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng) dung dịch FeSO4 Al Zn Đáp án D Câu 7: Phương pháp: - Đánh giá n HCl  0, mol   2n H2  0,3 mol   KL có phản ứng với nước - Viêt PTHH: M  nHCl  MCln  0,5nH M  nH 2O  M  OH n  0,5nH Theo PTHH: n HCl  n H2O  2nH2  nH2O  2nH2 – nHCl  ? BTKL: mM  mchaát tan  mH2  mHCl – mH2O  ? 2 0,3 nH2 0,15 (mol) n n n Ta có: mM  n MM  20,55  0,3M / n  M  68,5n Theo PTHH: nN Biện luận để tìm M Hướng dẫn giải: nHCl  0, mol; nH2  0,15 mol n HCl  0, mol   2n H2  0,3 mol   KL có phản ứng với nước M  nHCl  MCln  0,5nH M  nH 2O  M  OH n  0,5nH Theo PTHH: nHCl  nH2O  2nH2  nH2O  2nH2 – nHCl  0,15.2-0,2  0,1 mol BTKL: mM  mchaát tan  mH2  mHCl – mH2O  29,35  0.15.2 – 0,2.36,5– 0,1.18  20,55 (g) 2 0,3 nH2 0,15 (mol) n n n Ta có: : mM  nM M  20,55  0,3M / n  M  68,5n Theo PTHH: nN n M 68,5 (loại) 137 (Ba) 205,5 (loại) Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Vậy M Ba Đáp án B Câu 8: Phương pháp: : X + HCl → Muối BTKL: mHCl = m muối – mX => nHCl => nX => MX Hướng dẫn giải: X + HCl → Muối BTKL: mHCl = m muối – mX = 18,25 – 13,35 = 5,475 (g) => nHCl = nX = 0,15 mol => MX = 13,35 : 0,15 = 89 (Alanin) Đáp án B Câu 9: Phương pháp: Dựa vào khái niệm bậc amin: Bậc amin số lượng gốc hiđrocacbon gắn vào nguyên tử N Hướng dẫn giải: Amin bậc CH3 NHCH3 Đáp án A Câu 10: Phương pháp: Dựa vào công thức este no đơn chức, mạch no Hướng dẫn giải: Công twhcs este no đơn chức, mạch hở Cn H2n O2  n   Đáp án C Câu 11: Phương pháp: Trong dãy hoạt động hóa học kimloaij, kim loại đứng sau có tính khử yếu kim loại đứng phía trước Dãy hoạt động hóa học số kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au Hướng dẫn giải: Kim loại có tính khử yếu dãy kim loại cho Cu Đáp án C Câu 12: Phương pháp: - BTKL tính khối lượng HCl: mHCl = m muối – m amin => nHCl - Khi amin đơn chức tác dụng với HCl ta có: nN = nHCl Từ tính phần tram khối lượng N X Hướng dẫn giải: BTKL: mHCl = m muối – m amin = 13,14 – 8,76 = 4,38 gam => nN = nHCl = 4,38 : 36,5 = 0,12 mol % mN = 0,12.14/8,76 = 19,18% Đáp án D Câu 13: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Phương pháp: Glucozo → 2Ag Hướng dẫn giải: Glucozo → 2Ag NGlucozo = nMg/2 = 0,1/2 = 0,05 mol => mglucozo = 0,05.180 = gam Đáp án C Câu 14: Hướng dẫn giải: Tripeptit có chứa gốc α-amino axit phân tử Đáp án C Câu 15: Hướng dẫn giải: Monome phản ứng trùng hợp tạo thủy tinh hữu CH2=CH(CH3)-COOCH2 Đáp án B Câu 16: Hướng dẫn giải: Metyl axetat có cơng thức: CH3COOCH3 tạo axit tương ứng CH3COOH ancol tương ứng CH3OH Đáp án D Câu 17: Phương pháp: Viết PTHH tính theo PTHH HCOOC2H5 + KOH → HCOOK + C2H5OH Hướng dẫn giải: mHCOOK = mHCOOC2H5 = 2,96.74 = 0,04 mol => mHCOOK = 0,04.84 = 3,36 gam Đáp án D Câu 18: Phương pháp: Monosaccarit: glucozo, fructozo Didssaccarit: saccarozo, mantozo Polisaccarit: tinh bột, xenlulozo Hướng dẫn giải: Các chất thuộc loại monosaccarit là: glucozo, fructozo Đáp án A Câu 19: Phương pháp: Dựa vào cấu tạo glucozo fructozo Hướng dẫn giải: Cấu tạo dạng mạch hở glucozo: CH2OH-[CHOH]4-CHO Cấu tạo dạng mạch hở fructozo: CH2OH-[CHOH]3-CO-CH2OH => Trong phản ứng glucozo fructozo có nhóm chức –OH Đáp án A Câu 20: Hướng dẫn giải: A quỳ tím chuyển xanh Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá B quỳ tím chuyển xanh C quỳ tím khơng chuyển màu D quỳ tím chuyển đỏ Đáp án C Câu 21: Hướng dẫn giải: chất bị thủy phân là: xenlulozo, metyl metacrylat, Gly-Ala-Glu Đáp án C Câu 22: Phương pháp: Các chất có dạng CnH2nO2n Hướng dẫn giải: CnH2nO2n → nCO2 + nH2O nCO2 = nH2O = 0,8 mol => mCO2 = 0,8.44 = 35,2 gam Đáp án A Câu 23: Phương pháp: Bảo toàn e Hướng dẫn giải: Bảo tồn e ta có: 3nAl = 2nH2 => nH2 = 1,5nAl = 1,5.(4,05/27) = 0,225 mol => V = 0,225.22.4 = 5,04 lít Đáp án B Câu 24: Đáp án D Câu 25: Phương pháp: HS phân biệt khái niệm tơ: - Tơ thiên nhiên: tơ có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên - Tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo): tơ có nguồn gốc tự nhiên người chế biến - Tơ tổng hợp: tơ người tạo Hướng dẫn giải: A Tơ bán tổng hợp B Tơ bán tổng hợp C Tơ tự nhiên D Tơ tổng hợp Đáp án D B PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (3.0 điểm) Câu 1: Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học chất để hồn thành phương trình hóa học Hướng dẫn giải: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá a) CH2 CHCOOC2H5 b) CH2OH CHOH CHO H2 c) H2NCH2COOH t0 NaOH NaOH t CH2 CH 2OH CHOH CH 2OH H2NCH2COONa H2O d) H2NCH(CH3 )COONa HCl (d­ ) e) CH2 CH2 t ,xt,p CHCOONa C2H5OH ClH3NCH(CH3 )COOH NaCl (-CH2 -CH2 -)n Câu 2: Phương pháp: Đốt X thu số mol CO2 số mol H2O => este no, đơn chức, mạch hở a) Viết tính theo PTHH b) Bảo toàn khối lượng Hướng dẫn giải: a) Đốt X thu số mol CO2 số mol H2O => este no, đơn chức, mạch hở Đặt công thức este là: CnH2nO2(n≥2) nO2 18,2 ; 22,4 CnH2nO2 0,8125 mol 3n O2 nCO2 nH2O 1,625 mol 0,8125mol 3n 1,625 mX (14n 32) n 3n => CTPT: C4H8O2 Khi thủy phân hoàn toàn X dung dịch NaOH, thu muối CH3COONa nên X có cơng thức cấu tạo là: CH3COOC2H5 (Etyl axetat) b) Do thủy phân hỗn hợp CH3COOC2H5 H2N-CnHm-COO-CqH1 thu ancol nên Y có dạng: H2N-CnHm-COO-C2H5 11,31(g) CH3COOC2H5 : 7x mol H2NCmHmCOOC2H5 : 5x mol NaOH :12x mol 10,59(g)muoi C2H5OH :12x mol BTKL: m hỗn hợp + mNaOH = m muối + mC2H5OH 11,31 + 40.12x = 10,69 + 18.12x => x = 0,01 mol => nNaOH = 12x = 0,12 mol => V dd NaOH = n : CM = 0,12 : 0,5 = 0,24 lít m hỗn hợp = mX + mY => 11,31  88.0,07 + MY.0,05 => MY = 103 => Y H2NCH2COOC2H5 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 10 ... NaOH :12x mol 10,59(g)muoi C2H5OH :12x mol BTKL: m hỗn hợp + mNaOH = m muối + mC2H5OH 11,31 + 40.12x = 10,69 + 18.12x => x = 0,01 mol => nNaOH = 12x = 0 ,12 mol => V dd NaOH = n : CM = 0 ,12 :... CO2 số mol H2O => este no, đơn chức, mạch hở Đặt công thức este là: CnH2nO2(n≥2) nO2 18,2 ; 22,4 CnH2nO2 0, 8125 mol 3n O2 nCO2 nH2O 1,625 mol 0, 8125 mol 3n 1,625 mX (14n 32) n 3n => CTPT: C4H8O2... gam => nN = nHCl = 4,38 : 36,5 = 0 ,12 mol % mN = 0 ,12. 14/8,76 = 19,18% Đáp án D Câu 13: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn HOA 12 đề (9) , ĐỀ ôn HOA 12 đề (9)