ĐỀ ôn HOA 12 đề (8)

12 86 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 22:34

Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN HĨA 12 Thời gian làm bài: 40 phút (30 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC (có trang) (Học sinh làm phiếu trả lời không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Lớp: Câu 1: Cơng thức hóa học tripanmitin A  C17 H35COO3 C3H5 B  C17 H31COO3 C3H5 C  C15H31COO3 C3H5 D  C17 H33COO3 C3H5 Câu 2: Cặp chất sau không xảy phản ứng hóa học dung dịch? A Fe  Cu  NO3 2 B Zn  Fe  NO3 2 C Cu  AgNO3 D Ag  Fe  NO3 2 Câu 3: Cho phát biểu sau: (a) Cơng thức hóa học xenlulozo C6H7O2  OH3  n (b) Tinh bột hỗn hợp amilozo amilopectin (c) Phân tử saccarozo câu tạo hai gốc glucozo (d) Tinh bột xenlulozo hai đồng phân Số phát biểu là: A B Câu 4: Chất este? A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C D C CH3COOH D CH3COOCH3 Câu 5: Xà phòng hóa hồn toàn 7,4 gam metyl axetat dung dịch NaOH dư, thu m gam muối Giá trị m A 11,0 B 9,6 C 6,8 D 8,2 Câu 6: Cation R 2 có cấu hình electron phân lớp 3p6 Nguyên tử R là: A Ar (Z=18) B Al (Z=13) C K (Z=19) D Ca (Z=20) Câu 7: Cho phát biểu sau: (a) Polietilen dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa, (b) Polipeptit nilon — 6,6 có chứa loại ngun tơ hóa học giống (c) Tơ visco, tơ tằm có ngn gốc từ polime thiên nhiên Số phát biểu sai A B Thầy phạm Minh Thuận C D Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 8: Xà phòng hóa este X dung dịch NaOH, thu natri axetat ancol etylic Công thức cầu tạo X là: A C2H5COOCH3 B CH3COOC2 H5 C CH3COOCH3 D C2H3COOC2H5 Câu 9: Phân tử khối trung bình loại PE 398300 Hệ số polime hóa loại PE A 14255 B 6373 C 4737 D 2122 Câu 10: Dung dịch nước chất sau làm quỳ tím hóa đỏ? A Đimetyl amin C Amoniac B AxIt glutamic D Glyxin Câu 11: Polime sau không dùng làm chất dẻo? A Poliacrilomtrin B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Poli(metyl metacrylat) Câu 12: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng ngưng? A Protein B Polibutadien C Nilon-6,6 D Xenlulozo Câu 13: Cho chất sau: xenlulozo, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat Số chất có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 14: Trong số kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A.W B Li Câu 15: Glucozo có cơng thức phân tử là: C Cr D Hg A C6H12O5 B C12 H22O11 C C6H12O6 D C5H10O5 Câu 16: Fructozo không phản ứng với A nước brom B dung dịch AgNO3 / NH3 (đun nóng) C H2 / Ni (đun nóng) D Cu  OH 2 / OH Câu 17: Ở điều kiện thường, chất sau tôn trạng thái lỏng? A Metylamin B Đimetylamin C Glyxin D Amilin Câu 18: Thủy phân hỗn hợp hai este gồm metyl axetat etyl axetat dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau phản ứng thu A muối ancol B muối ancol C muối ancol D muỗi ancol Câu 19: Chất sau không tác dụng với NaOH dung dịch, đun nóng? A Gly-Ala-Gly B Glyxin C Metylamin D Lòng trắng trứng Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 20: Cho hỗn hợp gồm 12,8 gam Cu 11,2 gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCI dư, thu V lít H2 (đktc) Giá trị V A 4,48 B 8,96 C 6,72 D 11,20 Câu 21: Thể tích (ml) dung dịch HCI 2M cần dùng để phản ứng vừa đủ với 41,385 gam anilin là: A 222,5 B 445,0 C 465,0 D 232,5 Câu 22: Cho 3,36 gam Fe 5,12 gam Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kim loại Giá trị m A 26,08 B 23,84 C 24,21 D 24,16 Câu 23: Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân etyl axetat NaOH đun nóng, thu natri axetat ancol etylic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp (c) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu hỗn hợp  -amino axit (d) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu là: A B C D Câu 24: Chia m gam glucozo thành phần Phần I cho phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư (đun nóng), hiệu suất 90%, thu 9,72 gam Ag Phần cho lên men etylic với hiệu suất 80%, thu 0,5376 lít khí CO2 (đktc) Giá trị m A 20,7 B 18,0 C 11,7 D 14,4 Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng dung dịch Glyxin HCl X  NaOH Y Biết phản ứng xảy hoàn toàn, X, Y chất hữu NaOH dùng dư Công thức phân tử Y là: A C2H4O2 NNa B C2H5O2 NNaCl C C3H6O2 NNa D C2H6O2 NCl Câu 26: Cho hỗn hợp gồm valin axit glutamic (có tỉ lệ mol tương ứng 2:1) tác dụng với 198 ml dung dịch KOH 2M (dùng dư 10% so với lượng phản ứng) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thuy dung dịch X chứa m gam chất tan Giá trị m A 61,416 C 61,024 B 49,986 D 49,708 Câu 27: Este C4H6O2 thủy phân môi trường axit thu hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOO  CH  CH  CH3 B CH2  CH  COO  CH3 C HCOO  CH2  CH  CH2 D CH3COOCH  CH2 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với chât X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Mẫu Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu  OH 2 môi trường kiềm Tạo dung dịch có màu xanh lam Y Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 Tạo dung dịch có màu xanh lam Z Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh T Tác dụng với nước brom Có kết tủa màu trắng Các chất X, Y, Z, T là: A glucozo, xenlulozo, etylamin, amilin B saccarozo, triolein, Iysin, amilin C fructozo, amilopectin, amoniac, alanin D saccarozo, tristearin, etylamin, glyxin Câu 29: Hỗn hợp E chứa peptit mạch hở, gồm peptit X ( C4H8O3 N2 ), peptit Y ( C7 H x O y N z ) peptit Z ( C11Hn Om Nt ), Đun nóng 42,63 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần dùng 38,808 lít O2 (đktc), thu CO2 ,H2O, N2 45,54 gam K 2CO3 Phát biểu đúng? A Chất Y có %O = 31,068% B Tổng số liên kết peptit X, Y, Z, C Chất Z Cly4 Ala D Số mol hỗn hợp E 42,63 gam 0,18 Câu 30: Thuỷ phân chất béo X môi trường axit, thu glixerol hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic axit linoleic Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 53,088 lít O2 (đktc), thu 38,304 lít CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br2 1M Giá trị V A 60 B 180 C 90 D 150 -HẾT Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá ĐÁP ÁN C 11 A 21 A D 12 C 22 D B 13 D 23 A C 14 A 24 C D 15 C 25 A D 16 A 26 B A 17 D 27 B B 18 A 28 B A 19 C 29 C 10 B 20 A 30 D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Phương pháp: Ghi nhớ tên số chất béo thường gặp:  C17 H35COO3 C3H5 : tristearin  C17 H33COO3 C3H5 : triolein  C17 H31COO3 C3H5 : trilinolein  C15H31COO3 C3H5 :tripanmitin Hướng dẫn giải: Cơng thức hóa học tripanmitin  C15H31COO3 C3H5 Đáp án C Câu 2: Đáp án D Câu 3: Hướng dẫn giải: (a) Công thức hóa học xenlulozo C6H7O2  OH3  => n Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá (b) Tinh bột hỗn hợp amilozo amilopectin => (c) Phân tử saccarozo câu tạo hai gốc glucozo => Sai saccarozo cấu tạo từ gốc glucozo gốc fructozo (d) Tinh bột xenlulozo hai đồng phân => Sai giá trị mắc xích khác Đáp án B Câu 4: Phương pháp: Este có dạng: RCOOR’ (với R H gốc hidrocacbon, R gốc hidrocacbon) Hướng dẫn giải: Chất este CH3COOH Đáp án C Câu 5: Phương pháp: CH3COOCH3  NaOH  CH3COONa  CH3OH n CH3COONa  n CH3COOCH3 Hướng dẫn giải: CH3COOCH3  NaOH  CH3COONa  CH3OH n CH3COONa  n CH3COOCH3  7, : 74  0,1 mol  mCH3COONa  0,1.82  8, gam Đáp án D Câu 6: Phương pháp: Để tạo thành ion R 2 R nhường 2e Do thêm 2e vào lớp ngồi ion R 2 ta thu cấu hình e R Hướng dẫn giải: Để tạo thành ion R 2 R nhường 2e Do thêm 2e vào lớp ion R 2 ta thu cấu hình e R Vậy cấu hình e R là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 => Z = 20 (Ca) Đáp án D Câu 7: Hướng dẫn giải: (a) Polietilen dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa, => Sai PE làm vật liệu cách điện (b) Polipeptit nilon — 6,6 có chứa loại ngun tơ hóa học giống => chúng chứa C, H, N, O (c) Tơ visco, tơ tằm có ngn gốc từ polime thiên nhiên => Đáp án A Câu 8: Hướng dẫn giải: CH3COOC2H5  NaOH  CH3COONa  C2H5OH Đáp án B Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 9: Phương pháp: PE có cơng thức  CH2  CH2  n với n hệ số polime hóa Hướng dẫn giải: PE có cơng thức  CH2  CH2  n với n hệ số polime hóa n = 398300 : 28 = 14225 Đáp án: A Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án C Câu 13: Hướng dẫn giải: Những chất phản ứng với NaOH đun nóng là: axit aminoaxetic, AlaGly-Glu, etyl propionat Đáp án D Câu 14: Phương pháp: - Nhiệt độ nóng chảy cao nhất: W >< thấp nhất: Hg - Nhẹ nhất: Li >< nặng nhất: Os - Dẫn điện, dẫn nhiệt: Ag > Cu > Au > Al > Fe - Mềm nhất: Cs >< cứng nhất: Cr - Dễ dát mỏng nhất: Au Hướng dẫn giải: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao W Đáp án A Câu 15: Đáp án C Câu 16: Hướng dẫn giải: Fructozo không phản ứng với dung dịch Br2 Đáp án A Câu 17: Phương pháp: Dựa vào tính chất vật lý chất Hướng dẫn giải: Ở điều kiện thường: - Metylamin ddimetylamin: khí - Glyxin: rắn, kết tinh - Anilin: lỏng Đáp án D Câu 18: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Phương pháp: Metyl axetat: CH3COOCH3 Etyl axetat: CH3COOC2H5 Viết PTHH thủy phân chất dung dịch NaOH Hướng dẫn giải: CH3COOCH3  NaOH  CH3COONa  CH3OH CH3COOC2 H5  NaOH  CH3COONa  C2 H5OH Vậy sau phản ứng ta thu muối  CH3COONa  vaf ancol ( CH3OH C2H5OH ) Đáp án A Câu 19: Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học chất Hướng dẫn giải: Metylamin có tính bazo nên không phản ứng với NaOH Đáp án C Câu 20: Phương pháp: Viết tính theo PTHH Chú ý: Cu không phản ứng với HCl Hướng dẫn giải: n Fe  11,2:56  0,2 mol Fe  2HCl  FeCl2  H 0,  0, mol VH2  0, 2.22,  4, 48 lít Đáp án A Câu 21: Phương pháp: C6 H5 NH2  HCl  C6H5 NH3Cl n HCl  n C6H5NH2  V dd HCl Hướng dẫn giải: C6H5 NH2  HCl  C6H5 NH3Cl n HCl  n C6H5 NH2  41,385 : 93  0, 445 mol  VddHCl  n / CM  0, 445:  0, 2225 lít = 222,5 ml Đáp án A Câu 22: Phương pháp: Viết PTHH tính theo PTHH Chú ý: - Thứ tự phản ứng: Fe, Cu - Có thể có PTHH: Fe2  Ag  Fe3  Ag Hướng dẫn giải: n Fe  3,36 : 56  0, 06 mol; n Cu  5,12 : 64  0, 08mol; n Ag  0, mol Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Fe  2Ag   Fe2  2Ag  0,12  mol  0, 06  0,12 Cu  2Ag   Cu 2  2Ag  0, 08  mol  0, 04du 0,04  0, 08 Chất rắn gồm: Ag (0,2 mol); Cu dư (0,04 mol)  mchat ran  0, 2.108  0,04.64  24,16 gam Đáp án D Câu 23: Phương pháp: (a) Đúng CH3COOC2H5  NaOH  CH3COONa  C2H5OH (b) Đúng Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp CH2  CH2 (c) Đúng Protein tạo mắt xích  - amino axit (d) Đúng Vì triolein  C17 H33COO C3H5 chất béo không no Đáp án A Câu 24: Phương pháp: Glucozo AgNO3 2Ag C6H12O6 2C2H5OH  2CO2 men ruou Hướng dẫn giải: Phần 1: n Ag  9,72 :108  0,09 mol Glucozo AgNO3 2Ag n Glu  n Ag /  0,045mol Do hiệu suất phản ứng 90% nên lượng glucozo thực tế dùng phần là: 0,045.(100/90) = 0,05 mol Phần 2: n CO2 0,5376 : 22,  0,024 mol C6H12O6 men ruou 2C2H5OH  2CO2 Theo PTHH: n Glu  n CO2 :  0,012 mol Do hiệu suất đạt 80% nên lượng glucozo thực tế dùng là: 0,012.(100/80) = 0,015 mol Vậy mGlucozo  (0,05 0,015).180 11,7 gam Đáp án C Câu 25: Phương pháp: Viết PTHH để xác định CTPT X, Y Hướng dẫn giải: H2 N  CH2  COOH  HCl  ClH3 N  CH  COOH  X  ClH3 N  CH2  COOH  NaOH  H2 N  CH2  COONa  Y   NaCl  H 2O Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá CTPT Y là: C2H4O2 NNa Đáp án A Câu 26: Phương pháp: - Đặt ẩn số mol valin axit glutamic Dựa kiện tỉ lệ mol số mol KOH ta lập hệ hai phương trình ẩn Giải hệ thu số mol chất BTKL: mchat tan  mhon hop|  mKOH  mH2O Hướng dẫn giải: Do lấy KOH dư 10% so với lượng phản ứng nên ta có: mKOHpu 10%.n KOHpu  0,198.2  n KOHpu  0,396 :1,1  0,36 mol Đặt n Val  x mol;nGlu  y mol + Tỉ lệ mol valin axit glutamic :1 x : y   x  2y  1 + Số mol KOH phản ứng: n KOH  n Val  2n Glu  x  2y  0,36  2 Giải (1) (2) ta x  0,18 y  0, 09 Ta có: n H2O  n KOH  0,36 mol BTKL: mchat tan  mhon hop  mKOHbd  mH2O  0,18.117  0,09.147  0,396.56  0,36.18  49,986gam Đáp án B Câu 27: Phương pháp: Este C4H6O2 thủy phân môi trường axist thu hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng bạc  X khơng có dạng HCOOR ' RCOOCH  CH  R ' Hướng dẫn giải: Este C4H6O2 thủy phân môi trường axist thu hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng bạc  X dạng HCOOR ' RCOOC  C  R ' Vậy cấu tạo X CH2  CH  COOCH3 Đáp án B Câu 28: Phương pháp: Dựa vào tính chất hóa học chất để trả lời Hướng dẫn giải: - Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng,dư), để nguội Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 thấy tạo dung dịch màu xanh lam  loại A,C - T tác dụng với nước brom thấy kết tủa màu trắng  loại D Đáp án B Câu 29: Phương pháp: Quy đổi hỗn hợp pepit thành: CONH,CH2 H2O (với số mol H2O số mol hỗn hợp) Hướng dẫn giải: X Gly2 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 10 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Quy đổi hỗn hợp pepit thành: CONH,CH2 H2O (với số mol H2O số mol hỗn hợp) CONH : 0,66 COOK:0,66    O2 :1,7325  KOH:0,66 42,63  g  E CH : u  T  NH : 0,66   K 2CO3 : 0,33 H O : v CH : u   Đốt muối T: t 2COOK  0,5O2   CO2  K 2CO3 0,66  0,165 t 2NH2  O2   N  2H 2O 0,66  0,33 CH2  1,5O2  CO2  H2O 0,825  1, 2375  u  0,825 mE  mCONH  mCH2  mH2O  43.0,66  0,825.14  18v  42,63  v  0,15 Do Y có 7C nên Gly2Ala GlyVal n 0,66 N N   4, n E 0,15 Do số N X Y tối đa nên Z có số N lớn 4,4 Mặt khác, số C Z 11 nên ta suy công thức thỏa mãn Z là: Gly4Ala  Y GlyVal (vì thủy phân thu Gly, Val, Ala) X : Gly2  a mol  a  b  c  n hh  0,15 a  0,015     mol Y : GlyVal  b   132a  174b  317c  mhh  42,63  b  0,015  2a  2b  5c  n  0,66 c  0,12 mol  N Z : Gly4 Val  c   - %mO Y  16.3 /174  27,58%  A sai - Tổng số liên kết peptit: 1+1+4=6 => B sai - Z Gly4Ala  C - Số mol hỗn hợp E 42,63 gam 0,15 mol => D sai Đáp án C Câu 30: Hướng dẫn giải: X có 18.3+3 = 57 nguyên tử C Công thức chung X C57 H1162k O6 (với k số liên kết  phân tử) t0 C57H1162k O6   83  0,5k  O2  57CO2   58  k  H2O 0,03  2,37mol 1,71mol 1,71 83  0,5k   57.2,37  k    goáchidrocacbon  k   COO    Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 11 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá X  5Br2  sản phẩm 0,03  0,15  mol   Vdd Br  n CM  0,15  0,15lít  150ml Đáp án D Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 12 ... nhất? A.W B Li Câu 15: Glucozo có cơng thức phân tử là: C Cr D Hg A C6H12O5 B C12 H22O11 C C6H12O6 D C5H10O5 Câu 16: Fructozo không phản ứng với A nước brom B dung dịch AgNO3 / NH3 (đun nóng) C H2... Cu  5 ,12 : 64  0, 08mol; n Ag  0, mol Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Fe  2Ag   Fe2  2Ag  0 ,12  mol... CO2 0,5376 : 22,  0,024 mol C6H12O6 men ruou 2C2H5OH  2CO2 Theo PTHH: n Glu  n CO2 :  0, 012 mol Do hiệu suất đạt 80% nên lượng glucozo thực tế dùng là: 0, 012. (100/80) = 0,015 mol Vậy mGlucozo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn HOA 12 đề (8) , ĐỀ ôn HOA 12 đề (8)