Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với việt nam

196 3 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2019, 15:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ QUYÊN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN THỊ QUYÊN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nƣớc pháp luật Mã số: 38 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Minh Đoan HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu trích dẫn luận án đảm bảo tính xác, trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Thị Quyên LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành GS.TS Nguyễn Minh Đoan tận tình truyền đạt kiến thức giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô, đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, cơng tác Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhà khoa học đóng góp ý kiến quý báu, bảo tận tình, động viên, khuyến khích tơi hồn thành luận án Tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán trung tâm Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, giúp đỡ tơi sưu tầm tổng hợp tài liệu trình nghiên cứu luận án Cuối cùng, cho phép gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Thị Quyên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHVBQPPL : Ban hành văn quy phạm pháp luật ĐGTĐ : Đánh giá tác động ĐGTĐCS : Đánh giá tác động sách LGVĐBĐG : Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới NXB : Nhà xuất TTHC : Thủ tục hành VBQPPL : Văn quy phạm pháp luật XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1.Những cơng trình khoa học có liên quan đến đề tài 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu lý luận phân tích sách hoạt động lập pháp 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu thực tiễn phân tích sách hoạt động lập pháp 16 1.1.3 Những cơng trình nghiên cứu phương hướng, giải pháp hồn thiện phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam 21 1.2 Nhận xét chung vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 23 1.2.1 Nhận xét chung cơng trình đề cập 23 1.2.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 26 1.2.3 Giả thuyết câu hỏi nghiên cứu 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 30 CHƢƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 31 2.1 Hoạt động lập pháp sách hoạt động lập pháp 31 2.1.1 Khái quát chung hoạt động lập pháp 31 2.1.2 hính sách hoạt động lập pháp 37 2.2 Khái niệm, vai trò phân tích sách hoạt động lập pháp 42 2.2.1 hái niệm phân tích sách 42 2.2.2.Vai tr phân tích sách hoạt động lập pháp 49 2.3 Các thành tố phân tích sách hoạt động lập pháp 51 2.3.1 ăn phân tích sách hoạt động lập pháp 51 2.3.2 Chủ thể thực phân tích sách hoạt động lập pháp 53 2.3.3 uy trình phân tích sách hoạt động lập pháp 57 2.3.4 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp 61 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phân tích sách hoạt động lập pháp 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 74 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 75 3.1 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp số nƣớc giới 75 3.1.1 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Ba Lan 75 3.1.2 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Canada 76 3.1.3 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Úc 77 3.1.4 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Nhật Bản 80 3.1.5 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Hoa Kỳ 83 3.1.6 hủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Trung uốc 90 3.2 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp số nƣớc giới 91 3.2.1 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Ba Lan 91 3.2.2 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Canada 99 3.2.3 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Hoa Kỳ 113 3.2.4 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Nhật Bản119 3.2.5 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Úc 119 3.2.6 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Trung Quốc 121 3.3 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp số nước giới 122 3.3.1 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Ba Lan 122 3.3.2 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Canada 124 3.3.3 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Úc 125 3.3.4 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Nhật Bản 126 3.3.5 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Hoa ỳ 127 3.3.6 hương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Trung Quốc 129 3.4 Nhận xét chung phân tích sách hoạt động lập pháp số nƣớc (Ba lan, Trung Quốc, Mỹ, Canađa, Úc, Nhật bản) 130 3.4.1 Những tương đồng phân tích sách hoạt động lập pháp số nước 130 3.4.2 Những khác biệt chủ thể, quy trình, cơng cụ phân tích sách số nước 132 3.4.3 Một số kinh nghiệm từ nghiên cứu phân tích sách hoạt động lập pháp số nước giới 135 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 139 CHƢƠNG IV 140 PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 140 Ở VIỆT NAM VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 140 TỪ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 140 4.1 Phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam 140 4.1.1 hái quát lịch sử phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam 140 4.1.2 Chủ thể phân tích sách hoạt động lập pháp Việt nam 145 4.1.3 Quy trình phân tích sách hoạt động lập pháp Việt nam 147 4.1.4 ác phương pháp sử dụng để phân tích sách hoạt động lập pháp Việt nam 157 4.1.5 Một số nội dung khác phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam 157 4.1.6 Nguyên nhân thực trạng nói 158 4.2 Phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam từ kinh nghiệm số nƣớc giới 162 4.2.1 hương hướng hồn thiện phân tích sách hoạt động lập pháp Việt nam 162 4.2.2 Giải pháp hồn thiện phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam 165 4.2.3 Những giải pháp khác 176 KẾT LUẬN CHƢƠNG IV 178 KẾT LUẬN 179 TÀI LIỆU THAM KHẢO 181 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ―Điều ta có trước mắt hội hấp dẫn nguỵ trang vấn đề không giải nổi‖ (John Gardner – nhà cải cách trị bền bỉ Hoa kỳ) Đó tƣ tƣởng đắn cho phân tích vấn đề sáng tạo phƣơng án sách Các vấn đề cơng thƣờng đƣợc ẩn sau vỏ bọc khiến cho chủ thể có thẩm quyền xây dựng sách phải dày cơng nghiên cứu, tìm hiểu Đồng thời, nhận định truyền đạt cảm nhận lạc quan cách thức ta đối phó với vấn đề cơng Thay than phiền, nhà phân tích, nhà hoạch định sách dân chúng cố gắng tìm hiểu vấn đề vấn đề tồn tại, tập hợp thông tin vấn đề suy nghĩ làm Đây hội để xem xét vai trò quyền, khu vực tƣ nhân hình dung giải pháp can thiệp hữu hiệu giúp cải thiện vấn đề bất cập đời sống Những đề cập ngắn gọn nội dung phân tích sách xây dựng pháp luật nói chung hoạt động lập pháp nói riêng Với mong muốn có đƣợc văn luật hồn mĩ (hàm chứa phƣơng diện nội dung hình thức) phân tích sách bƣớc khơng thể thiếu xây dựng chúng Bởi vì, chất phân tích sách xem xét sách, mục đích phân tích sách hiểu giải thích khía cạnh khác sách Phân tích sách đến việc khám phá giải pháp giải vấn đề thực tiễn Nhƣng giải pháp phải đủ tính khách quan, độc lập có sở khoa học để thuyết phục khơng trị gia mà toàn xã hội (những đối tƣợng chịu tác động sách) Phân tích sách trình sáng tạo, đánh PGS.TS Nguyễn Hữu Hải, Chính sách cơng – Những vấn đề bản, NXB Chính trị quốc gia 2014, tr.181 sở cho ý kiến Vấn đề xử lý tham vấn đƣợc chuẩn bị chu đáo có lập kế hoạch tham vấn bắt đầu đánh giá tác động quy định.156 Bất có thể, Ba Lan hay Úc ln cố gắng để tiếp tục tham vấn suốt phần lại tồn q trình RIA họ thực phần công việc thƣờng lệ, hoạt động gián đoạn Ở Việt Nam nay, hoạt động tham vấn có tồn nhƣng dƣờng nhƣ tính hiệu bỏ ngỏ thiếu tính chuyên nghiệp hoạt động Nếu Ba Lan Úc coi tham vấn giai đoạn phân tích sách đƣa u cầu chặt chẽ cho Việt Nam lồng ghép vào giai đoạn khác Vị trí trung tâm tham vấn Ba Lan Úc đáng học hỏi họ hiểu đƣợc tầm quan trọng lớn lao lấy ý kiến công chúng để họ chắn pháp luật mà họ tạo phản ánh chân thực thực đời sống (từ đời sống đời sống) Bên cạnh đó, kể từ năm 2004 (năm gia nhập EU Ba Lan) phân tích tác động sách đƣợc điều chỉnh thêm nội dung đánh giá tác động môi trƣờng nhằm bảo đảm phát triển bền vững Đánh giá tác động mơi trƣờng lĩnh vực khó khăn việc dự liệu yếu tố cần phải đánh giá thuận lợi Theo Điều Nghị định 34/2016 đánh giá tác động mơi trƣờng đƣợc lồng ghép vào đánh giá tác động xã hội (Khoản 2) Nhƣ vậy, Việt Nam đánh giá tác động mơi trƣờng có nhƣng lồng ghép dễ dẫn tới tính chất quan trọng vấn đề bị lu mờ Nếu có thể, nên tách riêng thành loại đánh giá tác động sách để vấn đề đƣợc quan tâm Thứ ba, giai đoạn đánh giá phƣơng án sách Canada, có đánh giá chiều rộng chiều sâu tác động Chính điều giá trị quan trọng cho phƣơng pháp định lƣợng đánh giá tác động sách theo quy định Nghị định 34/2016 Có nhiều tiêu chí phù hợp để đánh giá phƣơng án sách, nhà phân tích nên vạch s n tiêu chí (đủ cụ thể, rõ ràng) để đánh giá Khi đánh giá tác động sách, trƣớc hết phải 156 Ministry of Economy in Poland, sđd 173 xác định rõ chi phí lợi ích sách, đặc biệt quan tâm đến chi phí sách Sau xác định phạm vi tác động, chủ thể có thẩm quyền tiếp tục định lƣợng chi phí lợi ích thành tiền để thấy rõ tác động sách Liên quan đến phƣơng án sách, kinh nghiệm quan trọng ra, thay suy nghĩ ý tƣởng trừu tƣợng, nhà phân tích khảo sát quốc gia, vùng lãnh thổ với điều kiện tƣơng tự làm việc tình đời thực cụ thể xem xét phƣơng án sách hữu hiệu cho sách Nhà phân tích muốn biết phƣơng án đƣợc thử nghiệm nơi khác đƣợc nhận định đáng mong đợi.157Có thể nói, kinh nghiệm đắn, thể tƣ khoa học phân tích sách Canada, từ hình thành giá trị tham khảo q báu cho Việt Nam Cuối cùng, nghiên cứu phân tích sách hoạt động lập pháp số quốc gia giới, số kinh nghiệm nên tránh để hạn chế rủi ro trình thực Cụ thể, số giai đoạn quy trình phân tích sách Nhật Bản Úc chung chung, chƣa thể rõ công việc cần thiết phải giải bƣớc Trong bƣớc thời gian ban hành điều kiện xem xét quy trình phân tích sách Nhật Bản chƣa phản ánh chất bƣớc phân tích sách theo thơng lệ quốc gia giới, xét thời gian ban hành, báo cáo phân tích sách phải đặt tổng thể quy trình ban hành văn luật có đặt giới hạn thời gian phải hồn thành điều phải đƣợc nêu văn quy phạm pháp luật khác Vì khơng nên đặt thời gian ban hành giai đoạn phân tích sách Còn Úc, giai đoạn kích hoạt vấn đề có phạm vi trùng với giai đoạn sau Sự thiếu rõ ràng e gây lúng túng cho chủ thể thực phân tích sách họ phải cố gắng phân chia công việc hai giai đoạn Bên cạnh đó, quy 157 https://fsppm.fuv.edu.vn/cache/MPP04-522-R0902V-2012-05-17-15153893.pdf 174 trình phân tích sách Trung Quốc bộc lộ quan liêu, trị; quy trình bộc lộ dân chủ, khoa học tiến Xuyên suốt hoạt động phân tích sách quy trình lập pháp phân bổ, đấu tranh lợi ích tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc 4.2.2.4 Đa dạng hóa sử dụng có hiệu phương pháp phân tích sách hoạt động lập pháp Thứ nhất, số quốc gia đƣợc đề cập trên, họ khác phƣơng pháp phân tích sách hoạt động lập pháp nhƣng họ coi trọng phƣơng pháp (cách thức) hỗ trợ cho cơng việc Vì thế, dù khơng trùng loại phƣơng pháp phân tích sách q trình sử dụng chúng, quốc gia cẩn trọng, xem xét kỹ càng, tuân thủ đầy đủ yêu cầu phân tích sách Thứ hai, hầu hết quốc gia sử dụng nhiều phƣơng pháp q trình phân tích sách158 Ngun nhân điều phƣơng pháp phân tích sách hàm chứa rủi ro, nhƣợc điểm định, phù hợp số điều kiện Do vậy, việc sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp phân tích sách có tác dụng bổ trợ cho q trình phân tích đồng thời khắc phục thiếu sót phƣơng pháp Qua cho thấy, việc phân tích sách đƣợc quốc gia thực khoa học, có chuẩn bị chu đáo với phƣơng án dự phòng hiệu Qua hai kinh nghiệm này, đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện phƣơng pháp phân tích sách nhƣ sau: Hiện nay, theo quy định Nghị định 34/2016, phân tích sách hoạt động lập pháp, chủ thể phải ƣu tiên sử dụng phƣơng pháp (cách tiếp cận)159 định lƣợng, sử dụng phƣơng pháp định lƣợng sử dụng phƣơng pháp định tính nhƣng phải lý giải kèm Cách tiếp cận theo quy định Nghị định 34/2016 chƣa phù hợp Bởi vì, xét mức độ ƣu 158 Xem phần ―Cơng cụ phân tích sách hoạt động lập pháp quốc gia giới‖ 159 John W.Creswell, Phƣơng pháp nghiên cứu, Chƣơng Khung thiết kế nghiên cứu, tr.23 175 tiên dành cho loại liệu phụ thuộc vào quan tâm nhà phân tích, loại sách đƣợc phân tích, nguồn lực mà nhà phân tích có đƣợc điều mà nhà phân tích muốn nhấn mạnh phân tích sách.160 Trên phƣơng diện thực tiễn, nhiều nhà phân tích sách cho nên sử dụng phƣơng thức kết hợp hai loại phƣơng pháp định tính định lƣợng tiến hành phân tích sách thay quy định nhƣ Nghị định 34/2016 Thêm nữa, với quy định pháp luật nhƣ chung chung mơ hồ phƣơng pháp phân tích sách, dẫn đến thiếu quán việc sử dụng phƣơng pháp cho hoạt động Nghiên cứu phƣơng pháp phân tích sách quốc gia thấy họ cụ thể hoá phƣơng pháp thành tên gọi, cách sử dụng cảnh báo rủi ro q trình sử dụng để chủ thể phân tích sách cân nhắc Do đó, quy định Việt Nam cần hƣớng đến điều nhằm dẫn cho chủ thể biết thực thống Ví dụ, cách tiếp cận định tính cơng cụ ―Phỏng vấn sâu‖ đƣợc ƣa chuộng sử dụng, quy định pháp luật phải cụ thể hố cơng cụ 4.2.3 Những giải pháp khác Phân tích sách dựa tổng thể yếu tố: chủ thể, quy trình, phƣơng pháp, cứ, nguồn lực thực hiện… Do đó, ngồi kinh nghiệm nêu trên, Việt Nam cần tiếp tục hồn thiện chế nguồn lực tài dành cho phân tích sách hoạt động lập pháp Nhƣ nêu phần hạn chế, theo quy định pháp luật Việt Nam hành, kinh phí dành cho báo cáo phân tích sách tối đa triệu đồng, với số khiêm tốn nhƣ khó có báo cáo phân tích sách chất lƣợng Theo số chuyên gia thực phân tích sách Bộ luật Lao động sửa đổi, kinh phí dành cho khảo sát thu thập thơng tin để phân tích 160 John W Creswell, Thiết kế nghiên cứu (Ấn số 2), Chƣơng 11, tr.182 176 sách viết báo cáo phân tích lên tới hàng trăm triệu đồng Vì vậy, trì số tiền ỏi cho phân tích sách hoạt động lập pháp nhƣ hành đƣợc báo cáo phân tích sách chất lƣợng, làm giảm hiệu hoạt động xây dựng pháp luật nói chung hoạt động lập pháp nói riêng Cuối cùng, q trình tồn cầu hố giúp Việt Nam tranh thủ đƣợc nhiều nguồn lực (chuyên gia, tài chính) tổ chức quốc tế Để bảo đảm tính thực chất nguồn lực hỗ trợ từ họ, Việt Nam cần xây dựng quy trình tiếp nhận, sử dụng, kiểm soát nguồn lực viện trợ cách minh bạch, dân chủ tránh tình trạng ―đầu voi chuột‖ (nguồn lực vào nhiều nhƣng kết đầu chƣa tƣơng xứng) 177 KẾT LUẬN CHƢƠNG IV Là Chƣơng cuối luận án, thông qua liên kết vấn đề đƣợc nghiên cứu Chƣơng trên, giá trị phân tích sách hoạt động lập pháp nƣớc, nêu quan điểm, phƣơng hƣớng hoàn thiện vấn đề Việt Nam; đồng thời có đánh giá khái quát thực trạng phân tích sách Việt Nam nhằm tìm hạn chế, bất cập hoạt động Từ đó, tác giả cung cấp số kinh nghiệm cho Việt Nam dựa giá trị sáu quốc gia (Ba Lan, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada Trung Quốc) 178 KẾT LUẬN Phân tích sách hoạt động lập pháp chủ đề chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều toàn diện Việt Nam Và phân tích sách hoạt động lập pháp dƣới góc nghiên cứu số nƣớc giới kinh nghiệm Việt Nam trạng thái tƣơng tự Vấn đề đƣợc nhiều học giả giới nghiên cứu khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng việc định lập pháp Sản phẩm phân tích sách lời tƣ vấn đơn giản, ví dụ nhƣ phát biểu liên kết hành động đƣợc đề xuất với kết xảy ra: thơng qua dự luật A đƣa đến hậu X Nhƣng mang nghĩa rộng phức tạp: thông qua dự thảo luật A, gần nhƣ chắn đạt đƣợc điều nhờ chiến lƣợc pháp lý S, đƣa đến tổng chi phí xã hội C tổng lợi ích xã hội B, nhƣng kéo theo chi phí q cao dành cho nhóm lợi ích q đáng dành cho nhóm Dù cực nữa, bề rộng hay chiều sâu, phân tích sách nhắm truyền đạt định đó, ngầm định (A đƣa đến kết X) minh định (hãy ủng hộ A đƣa đến hậu X, điều tốt cho quý vị, tốt cho cử tri đoàn, tốt cho đất nƣớc).161 Việc nghiên cứu hoạt động này, nghiên cứu sinh hƣớng đến hai mục tiêu quan trọng: thứ nhất, cung cấp lập luận, giải thích, minh chứng tầm quan trọng phân tích sách định lập pháp; thứ hai, cung cấp thông tin phân tích sách hoạt động lập pháp số quốc gia, qua kinh nghiệm vận dụng cho Việt Nam Phân tích sách q trình giải vấn đề, dựa vào phƣơng pháp kết nghiên cứu quan trọng khoa học xã hội, nghề nghiệp xã hội, triết lý trị Do vậy, hiểu nhận 161 David L Weimer and Aidan R Vining, Phân tích sách, Chƣơng 1, tr.21 179 thức đắn giá trị, vai trò hoạt động vấn đề cấp thiết; không định lập pháp đƣợc đƣa thiếu tính khách quan, hiệu quả, tác động tiêu cực lên nhóm xã hội Nhƣng phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam chƣa đƣợc quan tâm thiếu khung lý thuyết kinh nghiệm thực tế cần phải tham khảo nƣớc để học hỏi, rút học cần thiết 180 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo nƣớc Bộ Xây dựng, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, năm 2018 Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật Đầu tƣ công, năm 2017 Bộ Lao động – Thƣơng Binh Xã hội, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, năm 2018 Bộ Công an, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, năm 2018 Bộ Y tế, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng chống HIV/AIDS, năm 2018 Bộ Y tế, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật Dân số, năm 2017 Bộ Giáo dục – Đào tạo, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi, năm 2017 Bộ Giáo dục – Đào tạo, Báo cáo Đánh giá tác động sách đề nghị xây dựng dự án Luật Giáo dục sửa đổi, năm 2017 Bộ Lao động – Thƣơng Binh Xã hội GIZ, Đánh giá tác động xã hội giới sách xây dựng VBQPPL, năm 2018 10 Bộ Tƣ pháp (2012), hế định I uật Ban hành văn quy phạm pháp luật – Thực trạng giải pháp hoàn thiện‖ TS Dƣơng Thị Thanh Mai chủ nhiệm đề tài, tháng 11 năm 2012 11 Bộ Tƣ pháp, Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Đánh giá tác động sách, năm 2018 181 12 Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 48 – NQ/TƢ Về chiến lƣợc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến năm 2020 ban hành ngày 24/5/2005 13.Lê Vinh Danh, Chính sách cơng Hoa Kỳ giai đoạn 1935 – 2001, NXB Thống kê 2001 14 Nguyễn Minh Đoan, Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bối cảnh xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất trị quốc gia năm 2011, Tr9 15 Nguyễn Hữu Hải, Chính sách cơng: Những vấn đề bản, NXB Chính trị quốc gia, tr.181 16 Vũ Minh Hồng, Phân tích lợi ích chi phí dự án sân bay Long Thành, luận văn thạc sĩ kinh tế, TP.Hồ Chí Minh năm 2011 17 Hội đồng Nhà nƣớc, Quy chế xây dựng luật, pháp lệnh ban hành ngày 06 tháng năm 1988 18 Nguyễn Đức Lam Phân tích sách quy trình lập pháp nƣớc, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 128 129, năm 2008 19 Lê Thị Ngọc Mai, Quy trình xây dựng sách theo Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015, Tạp chí Luật học (số (đặc biệt)/2016) 20 Hồng Phê, Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà N ng Trung tâm Từ điển học ấn hành năm 1997, tr.157 21 Nguyễn Anh Phƣơng, Quy trình sách phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 02 + 03 (2016) 22 Trần Thị Quyên, Đề tài cấp sở Phân tích sách xây dựng pháp luật Việt Nam – Thực trạng giải pháp, năm 2017 23 Đinh Dũng Sỹ, Chính sách mối quan hệ sách pháp luật hoạt động lập pháp, Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách sách pháp luật 182 24 Nguyễn Phƣớc Thọ, Một số kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật, Hội thảo Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật định hƣớng hoàn thiện Hà Nội, ngày 19.11.2013 25 Phạm Quý Thọ Nguyễn Xuân Nhật, Chính sách cơng, NXB Thơng tin truyền thơng năm 2014 26 Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Chính sách cơng phát triển bền vững, NXB Chính trị quốc gia – thật năm 2012 27 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận nhà nƣớc pháp luật, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Tr.96 28 Đồn Thị Tố Uyên, Đánh giá tác động pháp luật trình xây dựng văn quy phạm pháp luật Việt Nam nay, Tạp chí Luật học (số 5/2016) 29 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tƣ pháp, Đánh giá tác động chế định RIA Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008, Đề án cấp bộ, năm 2012 30 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tƣ pháp, Xây dựng sách hoạt động lập pháp, Chuyên đề Thông tin khoa học pháp lý 31 Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tƣ pháp tổ chức Hội thảo ―Góp ý Dự thảo Sổ tay Xây dựng sách đề nghị xây dựng văn quy phạm pháp luật‖ – tháng năm 2017 32 Võ Khánh Vinh, Chính sách pháp luật: vấn đề lý luận, Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách sách pháp luật 33 Nguyễn Thị Xinh Xinh biên dịch, Vũ Thành Tự Anh hiệu đính, Tài liệu Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Full bright Niên khóa 2011 – 2013 (Quy trình phân tích sách) 34.(http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx?portalid=52&tabid=108&catid =515&distid=3296) 183 35.(http://ttbd.gov.vn/Home/Default.aspx?portalid=52&tabid=108&catid= 515&distid=3296) 36.http://xaydungphapluat.chinhphu.vn/portal/page/portal/xaydungphaplu at/tinchitiet?title=Th%E1%BB%B1c+ti%E1%BB%85n&perspectiveId=622& viewMode=detail&articleId=10001976 37.http://chinhsach.vn/ II Tài liệu tham khảo nƣớc Andrea Strom, Quy trình làm luật Canada, Hội thảo Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật định hƣớng hoàn thiện Hà Nội, ngày 19.11.2013 Anne L Schneider Helen Ingram, ―Policy Design: Elements, Premises, and Strategies,‖ Policy Theory and Policy Evaluation, chủ biên Stuart Nagel (Westport, Coon.: Greenwood, 1990) Ann Larason Schneider Helen Ingram, Policy Design for Democracy (Lawrence: nhà xuất đại học Kansas, 1997) Brian W Hogwood Lewis A Gunn, Policy analysis for the real world, NXB Oxford University Press năm 1984 Brian Head and Kate Crowley, Policy analysis in Australia, NXB Policy Press, Bristol, UK, tháng 10 năm 2015 Cambridge, Professional English in Use Law, 2010 Carl V Patton David S Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, ấn lần thứ hai, (Englewood Cliffs, N J.: Prentice Hall, 1993) Deparment of the Prime Minister and Cabinet, Regulatory burden measurement framework (guidance note), tháng 02/2015 David L.Weimer Aidan R.Vining, Policy analysis: Concept and practice (ED2, NXB Prentice Hall 1992) 10 Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (Một Hƣớng dẫn Thực tế cho Phân tích Chính sách: Con đƣờng dài gấp Tám lần cho việc Giải Vấn đề Hiệu Hơn) 184 11 European Commission (2005) Impact assessment guidelines, SEC (2005), Brussels 12 Fischer, Frank, John Forester Chiều hƣớng Tranh luận Phân tích Lập Kế hoạch Chính sách Durham, NC: Nhà Xuất Đại học Duke, 1993 13 Frank R Baumgartner Bryan D Jones, Agendas and Instability in American Politics (Chicago: nhà xuất đại học Chicago, 1993) 14 Jacobs and Associates, Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making (5/2006) 15 John F Morrall, James W Broughel, The role of regulatory impact analysis in federal rulemaking 16 Harold D.Lass well, A Pre-view of policy sciences (1971) 17 Kenneth N Bickers John T Williams, Public Policy Analysis: A Political Economy Approach (Phân tích Chính sách Cơng: Một cách Tiếp cận Kinh tế Chính trị) 18 Kenneth Lieberthal, Michel Oksenberg, Policy making in China: Leaders, Structures and Processes, NXB Princeton University Press năm 1988 19 Martin Rein Sheldon H White, ―Policy Research: Belief and Doubt,‖ Policy Analysis 3, số (1977): 262 20 Ministry of Economy in Poland, Guidelines for the Regulation Impact Assessment năm 2007 21 Murray Scot Tanner, How a Bill becomes a Law in China: Stages and Processes in Lawmaking 22 Policy Horizons of Canada - Government of Canada, A good practice handbook for managing Regulatory impact analysis, năm 2012 23 Productivity Commission (Research Report), Regulatory impact analysis: Bench marking, tháng 11 năm 2012 24 OECD, Introductory handbook for undertaking regulatory impact analysis (RIA), 2002 185 25 Ramon Mallon, Cẩm nang thực đánh giá tác động điều chỉnh văn quy phạm pháp luật (RIA), Khuôn khổ hợp tác GTZ Ban Nghiên cứu Thủ tƣớng Chính phủ, Hà Nội, 2005, Tr 9-10 26 Stone, Deborah Nghịch lý Chính sách: Nghệ thuật Ra Quyết định Chính sách New York: W W Norton, 1997 27 Tetsuzo Yamamoto (ed.) Regulatory Impact Analysis - Institutions, Theories, and Cases NTT Publishing Co., Ltd Tokyo (2009), chapter 28 Thomas R Dye, Understanding Public Policy, ấn lần thứ ba, (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1978) 29 Từ điển Oxford English Dictionary, Oxford University Press 30 Wacław Brzęk, Regulation Impact Assessment (RIA) at Poland and at some EU countries, Published by Elsevier Ltd Selection and peer review under responsibility of Organizing Committee of BEM 2013 31 Walter Williams, Social Policy Research and Analysis (New York: American Elsevier, 1971), xi 32 William N Dunn, Policy Analysis (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981), ix 33 William N Dunn, Rita Mae Kelly Những Tiến Nghiên cứu Chính sách kể từ 1950 New Brunswick, NJ: Nhà Xuất Transactions Books, 1992 34 World bank, Nhà nƣớc giới chuyển đổi, 2010 35 Yukio, Sukehiro Hosono, Jun lio , Phân tích sách Nhật Bản, NXB 36 Yehezkel Dror, Design for Policy Sciences (New York: Elsevier, 1971) III Một số Website liên quan http://apsapolicysection.org/index.html Phần sách cơng Hiệp hội Khoa học Chính trị Hoa Kỳ, với nhiều liên kết đến trang web tổ chức, tạp chí viện nghiên cứu sách cơng 186 www.appam.org/index.html Hƣớng dẫn Hiệp hội Chính sách Quản lý Cơng cho việc đào tạo sách cơng www.omb.gov.html Trang web Văn phòng Quản lý Ngân sách mà bao gồm nguyên tắc đạo cho việc thực phân tích chi phí - lợi ích đánh giá rủi ro www.opm.gov/qualifications/sec-iv/a/gs-policy.htm Trang web Văn phòng Quản lý Nhân Hoa Kỳ, đƣa mơ tả quan điểm phân tích sách phủ www.rff.org/methods/cost_benefit.htm Một số phân tích chi phí - lợi ích tuyển chọn đƣợc thực tổ chức Resources for the Future (Các Nguồn lực cho Tƣơng lai) www.sra.org Tổ chức Society for Risk Analysis (Hội Phân tích Rủi ro), với liên kết đến nhiều trang web có liên quan đến rủi ro 187 ... PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 140 Ở VIỆT NAM VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 140 TỪ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 140 4.1 Phân tích sách hoạt động lập pháp Việt. .. luận phân tích sách hoạt động lập pháp Chƣơng 3: Phân tích sách hoạt động lập pháp số nƣớc giới Chƣơng 4: Phân tích sách hoạt động lập pháp Việt Nam phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện từ kinh nghiệm. .. VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 31 2.1 Hoạt động lập pháp sách hoạt động lập pháp 31 2.1.1 Khái quát chung hoạt động lập pháp 31 2.1.2 hính sách hoạt động lập pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với việt nam , Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn