đề số 5 thi thử hóa thpt quốc gia 2019 có đáp án

9 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 17:35

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ SỐ Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu Trong kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại có tính khử mạnh A Cu B Mg C Fe D Al Câu Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn) X A Na2SO4 B NaNO3 C Na2CO3 D NaCl Câu Khí sinh trường hợp sau không gây nhiễm khơng khí? A Q trình đun nấu, đốt lò sưởi sinh hoạt B Q trình quang hợp xanh C Quá trình đốt nhiên liệu động tơ D Q trình đốt nhiên liệu lò cao Câu Sản phẩm phản ứng este hóa ancol metylic axit propionic A propyl propionat B metyl propionat C propyl fomat D metyl axetat Câu Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu A nâu đen B trắng C xanh thẫm D trắng xanh Câu Dung dịch chất sau không làm quỳ tím chuyển màu? A Etylamin B Anilin C Metylamin D Trimetylamin Câu Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy tiếp xúc với A khí O2 B H2O C khí Cl2 D dung dịch NaOH Câu Chất sau vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl? A AlCl3 B Al2(SO4)3 C NaAlO2 D Al2O3 Câu Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Polisaccarit B Poli(vinyl clorua) C Poli(etylen terephatalat) D Nilon-6,6 Câu 10 Kim loại crom tan dung dịch A HNO3 (đặc, nguội) B H2SO4 (đặc, nguội) C HCl (nóng) D NaOH (lỗng) Câu 11 Thủy phân hồn tồn tinh bột môi trường axit, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C amilozơ D fructozơ Câu 12 Đốt cháy photpho khí oxi dư thu sản phẩm A P2O3 B PCl3 C P2O5 D P2O Câu 13 Cho gam hỗn hợp X gồm Ag Al vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X A 54,0% B 49,6% C 27,0% D 48,6% Câu 14 Hòa tan hồn tồn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu dung dịch KOH có nồng độ x% Giá trị x A 14 B 18 C 22 D 16 Câu 15 Cho dãy chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat Số chất dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) A B C D Câu 16 Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ fructozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3 Đun nóng thu 38,88 gam Ag Giá trị m A 48,6 B 32,4 C 64,8 D 16,2 Câu 17 Cho hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 CH3COONH4 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 19,6 B 9,8 C 16,4 D 8,2 Câu 18 Phát biểu sau đay sai? A Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò sữa đậu nành có kết tủa xuất B Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối C Tinh bột lương thực người D Thành phần sợi bơng, gỗ, nứa xenlulozơ Câu 19 Muối sau muối axit? A NaHCO3 B BaCl2 C K2SO4 D (NH4)2CO3 Câu 20 Xà phòng hóa hồn tồn este X mạch hở dung dịch NaOH, thu hỗn hợp chất hữu gồm: (COONa)2, CH3CHO C2H5OH Công thức phân tử X A C6H10O4 B C6H10O2 C C6H8O2 D C6H8O4 Câu 21 Thực thí nghiệm sau: (1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4 (2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội (3) Đốt cháy dây Mg nguyên chất khí Cl2 (4) Cho kim loại Fe-Cu vào dung dịch H2SO4 lỗng Số thí nghiệm xảy ăn mòn hóa học A B C D Câu 22 Khi thủy phân hồn tồn triglixerit X mơi trường axit thu hỗn hợp sản phầm gồm glixerol, axit panmitic axit oleic Số công thức cấu tạo thoản mãn tính chất A B C D Câu 23 Cho dung dịch loãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 HCl Số dung dịch phản ứng với Cu A B C D Câu 24 Cho loại tơ sau: nilon-6, lapsan, visco, xenlulozơ axetat, nitron, enang Số tơ thuộc tơ hóa học A B C D Câu 25 Hòa tan hồn tồn 21,24 gam hỗn hợp gồm muối hiđrocacbonat (X) muối cacbonat (Y) vào nước thu 200 ml dung dịch Z Cho từ từ 200 ml dung dịch KHSO4 0,3M HCl 0,45M vào 200 ml dung dịch X, thu 1,344 lít khí CO2 (đktc) dung dịch T Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào T, thu 49,44 gam kết tủa Biết X muối kim loại kiềm Nhận định sau sai? A (X) muối natri hiđrocacbonat chiếm 59,32% khối lượng hỗn hợp B (X) (Y) có tính lưỡng tính C (Y) muối kali cacbonat chiếm 57,63% khối lượng hỗn hợp D (X) (Y) bị phân hủy nhiệt Câu 26 Đốt a mol X trieste glixerol axit đơn chức, mạch hở thu b mol CO2 c mol H2O, biết b - c = 4a Hiđro hóa hồn tồn m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu 133,5 gam Y Nếu đun m gam X với dung dịch chứa 500 ml NaOH 1M đến phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn khan thu A 139,1 gam B 138,3 gam C 140,3 gam D 112,7 gam Câu 27 X có cơng thức phân tử C10H8O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): H O, t o  X1 + X2 C10H8O4 + 2NaOH  t o  X3 + 2NaCl X1 + 2HCl  nX3 + nX2  poli(etylen-terephtalat) + 2nH2O Phát biểu sau sai ? A Nhiệt độ nóng chảy X1 cao X3 B Dung dịch X3 làm quỳ tím chuyển màu hồng, C Dung dịch X2 hồ tan Cu(OH)2 tạo dung dịch phức chất có màu xanh lam D Số nguyên tử H X3 Câu 28 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH (c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3 (e) Hoà tan hỗn hợp rắn gồm Na Al (có số mol) vào lượng nước dư (f) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeCl2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch thu chứa muối tan A B C D Câu 29 Cho phát biểu sau: (a) Hợp chất Fe(NO3)2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa (b) Dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl đặc (c) Corinđon có chứa Al2O3 dạng khan (d) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 thu kết tủa (e) Na2CO3 hóa chất quan trọng cơng nghiệp thủy tinh Số phát biểu A B C D Câu 30 Cho phát biểu sau: (a) Saccarozơ cấu tạo từ hai gốc -glucozơ (b) Oxi hóa glucozơ, thu sobitol (c) Trong phân tử fructozơ có nhóm –CHO (d) Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc súng khơng khói (e) Trong phân tử xenlulozơ, gốc glucozơ có ba nhóm –OH (g) Saccarozơ bị thủy phân môi trường kiềm Số phát biểu A B C D Câu 31 Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng lọ khơng dán nhãn thu kết sau: - X có phản ứng với dung dịch NaOH dung dịch Na2CO3 - X không phản ứng với dung dịch HCl HNO3 X dung dịch sau đây? A AgNO3 B MgCl2 C KOH D Ba(HCO3)2 Câu 32 Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilen; 0,1 mol vinylaxetilen 0,3 mol hiđro với xúc tác Ni thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro 10,75 Cho toàn Y vào dung dịch brom dư thấy có tối đa a mol brom phản ứng Giá trị a A 0,3 B 0,2 C 0,4 D 0,05 Câu 33 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm CuSO4 KCl vào H2O, thu dung dịch Y Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến H2O bắt đầu điện phân hai điện cực dừng điện phân Số mol khí anot lần số mol khí từ catot Giả sử khí sinh khơng hồ tan nước Phần trăm khối lượng CuSO4 X A 61,70% B 44,61% C 34,93% D 50,63% Câu 34 Hỗn hợp X gồm số amino axit (chỉ có nhóm chức –COOH –NH2, khơng có nhóm chức khác) Trong hỗn hợp X, tỉ lệ khối lượng oxi nitơ tương ứng 192 : 77 Để tác dụng vừa đủ với 19,62 gam hỗn hợp X cần 220 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) thu 27,28 gam CO2 (sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2) Giá trị V A 17,472 B 16,464 C 16,576 D 16,686 Câu 35 Cho vào ống nghiệm, ống nghiệm ml etyl axetat, sau thêm vào ống thứ ml dung dịch H2SO4 20% ống thứ hai ml dung dịch NaOH 30% Sau lắc ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thuỷ khoảng phút Hiện tượng ống nghiệm A Chất lỏng hai ống nghiệm trở thành đống B Chất lỏng ống thứ hai trở thành đống C Chất lỏng ống thứ trở thành đống D Chất lỏng hai ống nghiệm có phân tách lớp Câu 36 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước dư, thu dung dịch Y 5,6 lít H2 (đktc) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích dung dịch HCl 1M sau: Giá trị m A 99,00 B 47,15 C 49,55 D 56,75 Câu 37 Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh khí Z: Cho phản ứng hố học sau: to (1) CaSO3 + HCl  CaCl2 + SO2 + H2O to (2) CuO + CO  Cu + CO2 to to (3) C + Fe3O4  Fe + CO2 (4) Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O Số phản ứng thoả mãn thí nghiệm A B C D Câu 38 Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) este C tạo từ A B Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh 0,28 mol CO2 Cho m gam P vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q Cô cạn dung dịch Q lại 7,36 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan nung bình kín khơng có khơng khí đến phản ứng hồn tồn thu a gam khí Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 2,5 B 2,9 C 2,1 D 1,7 Câu 39 Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg 0,05 mol Al2O3 tan hoàn toàn dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) 0,55 mol HCl, thu dung dịch Y khí H2 Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,6M vào Y đến thu khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 48,54 B 52,52 C 43,45 D 38,72 Câu 40 Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4, este C5H11O2N Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan 1,25 gam hỗn hợp Z (chứa hợp chất hữu cơ) Cho toàn lượng Z thu tác dụng với Na dư thấy 0,448 lít khí H2 (đktc) Còn đốt cháy hồn tồn Z thu 1,76 gam CO2 Giá trị m A 7,45 B 7,17 C 6,99 D 7,67 HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ SỐ Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 I CẤU TRÚC ĐỀ: Lớp 12 11 10 MỤC LỤC Este – lipit Cacbohidrat Amin – Aminoaxit - Protein Polime vật liệu Đại cương kim loại Kiềm – Kiềm thổ - Nhơm Crom – Sắt Phân biệt nhận biết Hố học thực tiễn Thực hành thí nghiệm Điện li Nitơ – Photpho – Phân bón Cacbon - Silic Đại cương - Hiđrocacbon Ancol – Anđehit – Axit Kiến thức lớp 10 Tổng hợp hố vơ Tổng hợp hố hữu Nhận biết Thông hiểu 2 1 Vận dụng thấp 1 Vận dụng cao 2 TỔNG 2 3 1 1 1 1 0 II ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT: - Cấu trúc: 65% lý thuyết (26 câu) + 35% tập (14 câu) - Nội dung: Phần lớn chương trình lớp 12 lại lớp 11 - Đề thi biên soạn theo cấu trúc đề minh hoạ 2019 1 III ĐÁP ÁN THAM KHẢO: PHẦN ĐÁP ÁN 1B 11B 21A 31B 2D 12C 22C 32A 3B 13A 23D 33B 4B 14A 24A 34B 5B 15B 25C 35B 6B 16B 26A 36C 7C 17C 27D 37C 8D 18B 28C 38D 9B 19A 29B 39A 10C 20D 30A 40A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 21 Chọn A (1) Ban đầu xảy q trình ăn mòn hóa học Fe + CuSO4   FeSO4 + Cu - Khi Cu giải phóng bám vào Fe hình thành vơ số cặp pin điện hóa Fe – Cu, lúc xảy q trình ăn mòn điện hóa : + Ở cực âm (anot) xảy oxi hóa Fe: Fe  Fe2  2e + Ở cực dương (catot) xảy khử Cu2+ : Cu 2  2e  Cu (2) Xảy trình ăn mòn hóa học: Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O (3) Xảy trình ăn mòn hóa học: Mg + Cl2 → MgCl2 (4) Vừa xảy q trình ăn mòn điện hóa q trình ăn mòn hóa học: + Q trình ăn mòn hóa học : Fe + H2SO4   FeSO4 + H2 + Q trình ăn mòn điện hóa tương tự (2) Vậy tất thí nghiệm xảy q trình ăn mòn hóa học Câu 22 Chọn C - Nếu X chứa gốc axit panmitic gốc axit oleic  có đồng phân thỏa mãn - Nếu X chứa gốc axit panmitic gốc axit oleic  có đồng phân thỏa mãn Vậy số đồng phân X Câu 23 Chọn D - Phương trình: Cu + 2AgNO3   Cu(NO3)2 + 2Ag 3Cu + 8HNO3   3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O Cu + 2FeCl3   CuCl2 + 2FeCl2 3Cu + 8H+ + NO 3   3Cu2+ + 2NO + 4H2O Câu 24 Chọn A - Tơ hóa học gồm:  Tơ tổng hợp (chế tạo từ polime tổng hợp) poliamit (nilon, capron) tơ vivylic (tơ nilon)  Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên chế biến thêm phương pháp hóa học) tơ visco, tơ xenlulozơ axetat Vậy loại tơ thuộc loại tơ hóa học Câu 25 Chọn C - Khi cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch chứa 0,06 mol KHSO4 0,09 mol HCl : n CO32  (trong Z)  n HCl  n KHSO  n CO2  0,09 mol - Khi cho dung dịch T tác dụng với Ba(OH)2 ta : m  233n BaSO n BaSO  n NaHSO  0,06 mol  n BaCO3    0,18 mol , T chứa 0,18 mol HCO3197 BT:C   n HCO3 (trong Z)  n BaCO3  n CO2  n CO32   0,15mol - Vậy Z chứa 0,15 mol HCO3- 0,09 mol CO32- Giả sử X muối NaHCO3, gọi muối Y A2(CO3)n ta có : n A (CO3 )n   MA  n CO32  n  m  84n NaHCO3 8,64n n 1 0,15  M A (CO3 )n  muèi    M A 2CO3  96 n n A (CO3 )n 0,09 M A 2CO3  M CO32   18(NH  ) Vậy muối X NaHCO3 Y (NH4)2CO3 - Không xét tiếp trường hợp lại trường hợp thỏa mãn A Đúng, NaHCO3 (X) muối natri hiđrocacbonat chiếm 59,32% khối lượng hỗn hợp B Đúng, (X) NaHCO3 (Y) (NH4)2CO3 có tính lưỡng tính C Sai, (Y) (NH4)2CO3 muối amoni cacbonat chiếm 40,67% khối lượng hỗn hợp D Đúng (X) NaHCO3 (Y) (NH4)2CO3 bị phân hủy nhiệt Câu 26 Chọn A quan hÖ   n CO  n H 2O  n X (k X  1)  4a  a(k X  1)  k X   3  COO   2 CC CO vµ H O 2 n H2 BTKL  0,15 mol   m X  m Y  2n H  132,9 (g) - Cho m (g) X tác dụng với NaOH n X  n C3H5 (OH)3  0,15 mol - Hidro hóa m (g) X với n X  BTKL   m r  m X  40n NaOH  92n C3H5 (OH)3  139,1 (g) Câu 27 Chọn D - Các phản ứng xảy sau: to n(p  HOOCC H COOH) n(HOCH CH OH)  ( OC  C H  CO  OCH  CH  O ) n  2nH O Axit terephtalic (X ) Etylen glicol (X ) Poli (etylen  terephtalat) hay tô lapsan p–NaOOCC6H4COONa (X1) + 2HCl   p–HOOCC6H4COOH (X3) + 2NaCl to p–C6H4(COO)2C2H4 (X) + 2NaOH  p–NaOOCC6H4COONa (X1) + C2H4(OH)2 (X2) + H2O D Sai, số nguyên tử H p–HOOCC6H4COOH (X3) Câu 28 Chọn C (a) Cu dư + 2Fe(NO3)3   Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 (b) CO2 dư + NaOH   NaHCO3 (c) Na2CO3 dư + Ca(HCO3)2   CaCO3 + NaHCO3 (ngồi Na2CO3 dư) (d) Fe dư + 2FeCl3   3FeCl2 (e) 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 sau 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 (f) Cl2 + 2FeCl2  2FeCl3 Các phản ứng thoả mãn (b), (d), (e) (f) Câu 37: Chọn B (a) Đúng  Fe3  NO  H 2O (b) Đúng Phản ứng: Fe 2  2H   NO 3  (c) Đúng Corinđon ngọc thạch cứng, cấu tạo tinh thể suốt, khơng màu Corinđon thường có màu lẫn số tạp chất oxit kim loại Corinđon có chứa Al2O3 dạng khan (d) Đúng, Phản ứng: H2S + FeCl3   FeCl2 + S vàng + HCl (e) Đúng, Na2CO3 nguyên liệu Công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng , giấy dệt điều chế muối khác Câu 30 Chọn A (a) Sai, Saccarozơ cấu tạo từ gốc -glucozơ gốc -fructozơ (b) Sai, Khử glucozơ thu sobitol (c) Sai, Trong phân tử fructozơ khơng có nhóm –CHO (g) Sai, Saccarozơ bị thủy phân môi trường axit Vậy có phát biểu (d) (e) Câu 32 Chọn A BTKL   m X  m Y  m C2 H4  m C4 H4  m H2  8, gam  n Y  8,  0, mol 21,5 BTLK:  1n C2 H4  3n C4 H4  n Br2  n H pư  n Br2  0,3 mol mà n H pư = n X  n Y = 0,1 mol  Câu 33 Chọn B - Giả sử số mol KCl X mol, q trình điện phân xảy sau : Tại catot Tại anot 2+ Cu + 2e → Cu 2Cl → Cl2 + 2e a mol → 2a mol mol 0,5 mol 2H2O + 2e → 2OH- + H2 2b mol → b mol BT:e  2n Cu  2n H  n Cl  2a  2b  a  0,375mol   - Theo đề ta có :    4b  0,5 b  0,125mol n Cl  4n H - Vậy hỗn hợp X gồm CuSO4 (0,375 mol) KCl (1 mol) 0,375.160 %m CuSO  100  44,61% 0,375.160  1.74,5 Câu 34 Chọn B m 192  n O  0, 48 mol - Khi cho X tác dụng với HCl thì: n N(X)  n HCl  0, 22 mol mà O  m N 77 - Khi đốt cháy X thì: n CO  n C  0, 62 mol  n H 2O  0,5n H  0,5(m X  m C  m O  m N )  0, 71 mol BT: O  n O  n CO  0,5n H 2O  0,5n O(X)  0, 735 mol  VO  16, 464 (l) Câu 36 Chọn C - Quy đổi hỗn hợp X ban đầu thành Ba, Al O - Dựa vào đồ thị dung dịch Y gồm Ba2+, AlO2– OH– dư + Tại vị trí n HCl  0, mol  n OH  dư = 0,2 mol + Tại vị trí: n HCl  0,8 mol ta có: 4n AlO –  3n Al(OH)3  n OH  dư = nHCl  n AlO –  0,3 mol BTDT  n Ba 2  0,5( n OH  dư + n AlO – ) = 0,25 mol BT: e  nO  - Khi cho X tác dụng với lượng nước dư thì:  n Ba  3n Al  2n H  0, 45 mol Vậy m X  49,55 (g) Câu 37: Chọn C Khí X CO chất rắn Y oxit kim loại (đứng sau Al dãy điện hố) khí tạo thành CO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng làm dung dịch trở nên đục Câu 38 Chọn D - Gọi axit cacboxylic B RCOOH - Khi đốt hỗn hợp P : n B  n C  1,5n CO2  n O2  0,06 mol  n NaOH(d­)  n NaOH  (n B  n C )  0,04 mol m r¾n khan  40n NaOH(d­)  94 nên RCOONa CH2=CH-COONa nB  nC - 7,36 gam rắn Q chứa CH2=CH-COONa (0,06 mol) NaOH(dư) (0,04 mol) - Khi nung 7,36 gam hỗn hợp rắn Q với 0,024 mol NaOH ta có : - Có M RCOONa  CH  CH  COONa  0,06 mol NaOH (0,04 0,024) mol CaO, t  C H  Na CO 0,06 mol (NaOH dư) Vậy m C H  0,06.28  1,68(g) Câu 39 Chọn A - Dung dịch Y gồm Cu2+ (0,12 mol), Mg2+ (0,1 mol), Al3+ (0,1 mol), H+(dư) (0,11 mol), SO42- (0,15 mol) Cl- (0,55 mol) - Khi cho dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,6M vào Y đến thu khối lượng kết tủa lớn ta xét hai trường hợp sau : - TH1 : BaSO4 kết tủa cưc đại + Khi n Ba(OH)2  n SO   0,15mol  n NaOH  6.n Ba(OH)2  0,9 mol + Nhận thấy n OH   n H  (d­)  2n Mg2   2n Cu2   4n Al3 nên hỗn hợp kết tủa chứa BaSO4 (0,15 mol), Cu(OH)2 (0,12 mol) Mg(OH)2 (0,1 mol) + Khi nung hỗn hợp kết tủa : m r¾n khan  233n BaSO  80n CuO  40n MgO  48,55(g) - TH2 : Al(OH)3 kết tủa cưc đại + Khi n OH   n H  (d­)  2n Mg2   2n Cu2   3n Al3  2n Ba(OH)2  n NaOH  0,85 mol  x.0,1.2  x.0,6  0,85  x  1,065mol  Kết tủa gồm BaSO4 (0,1065 mol), Mg(OH)2 (0,1 mol), Cu(OH)2 (0,12 mol) Al(OH)3 (0,1 mol) + Khi nung hỗn hợp kết tủa : m r¾n khan  233n BaSO  80n CuO  40n MgO  102n Al 2O3  43, 45625(g) Vậy khối lượng rắn khan cực đại 48,55 gam Câu 40 Chọn A Xử lí hỗn hợp Z, nhận thấy: n C  n CO  n OH  2n H  Các chất Z có số nguyên tử C với số  nhóm OH  x  2y  n CO2  0, 04  x  0, 01 CH3OH : x mol Từ este ban đầu  Z gồm     y  0, 015 C2 H  OH 2 : y mol 32x  62y  1, 25 Khi cho X tác dụng với NaOH thì: n KOH  2n Gly Ala  2.n C4 H6O4  n C5H11O2 N  n Gly Ala  0, 02 mol Gly  Ala : 0, 02 mol  X (HC OO)2 C2 H : 0, 015 mol  hỗn hợp rắn H NC H COOCH : 0, 01 mol  AlaNa  GlyNa   m = 7,45 gam HC OONa H NC H COONa  HẾT ... 7,17 C 6,99 D 7,67 HẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ SỐ Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên... II ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT: - Cấu trúc: 65% lý thuyết (26 câu) + 35% tập (14 câu) - Nội dung: Phần lớn chương trình lớp 12 lại lớp 11 - Đề thi biên soạn theo cấu trúc đề minh hoạ 2019 1 III ĐÁP ÁN. .. a  0,375mol   - Theo đề ta có :    4b  0 ,5 b  0,125mol n Cl  4n H - Vậy hỗn hợp X gồm CuSO4 (0,3 75 mol) KCl (1 mol) 0,3 75. 160 %m CuSO  100  44,61% 0,3 75. 160  1.74 ,5 Câu 34
- Xem thêm -

Xem thêm: đề số 5 thi thử hóa thpt quốc gia 2019 có đáp án, đề số 5 thi thử hóa thpt quốc gia 2019 có đáp án

Từ khóa liên quan