ĐỀ SỐ 19 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

15 74 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 14:59

Moon.vn ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 GV: Phan Khắc Nghệ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 21 (Đề thi có 15 trang) Mơn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Vi khuẩn Rhizơbium có khả cố định đạm chúng có loại enzim sau đây? A Nitrơgenaza B Amilaza C Caboxilaza D Nuclêaza Câu Loài châu chấu có hình thức hơ hấp sau đây? A Hơ hấp hệ thống ống khí B Hơ hấp mang C Hô hấp phổi D Hô hấp qua bề mặt thể Câu Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêơtit loại A chiếm 20% có 2400 adenin Tổng liên kết hiđro ADN A 15600 B 7200 C 12000 D 1440 Câu Ở sinh vật nhân thực, côđon sau quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'AUA3' B 5'AUG3' C 5'UAA3' D 5'AAG3' Câu Loại đột biến sau làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào? A Đột biến thể B Đột biến đoạn NST C Đột biến thể ba D Đột biến đảo đoạn NST Câu Loại đột biến sau làm tăng số lượng gen NST? A Đột biến đảo đoạn NST B Đột biến lặp đoạn NST C Đột biến tứ bội D Đột biến tam bội Câu Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen đồng hợp tử trội? A AA x Aa B AA x AA C Aa x Aa D Aa x aa Câu Cho biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ? A B C D Câu Gen nằm vị trí sau di truyền theo dòng mẹ? A Nằm NST thường B Nằm NST X C Nằm NST Y D Nằm ti thể Câu 10 Mức phản ứng kiểu gen thay đổi trường hợp sau đây? A Nguồn thức ăn thay đổi B Nhiệt độ môi trường thay đổi, C Độ ẩm môi trường thay đổi D Kiểu gen bị thay đổi Câu 11 Một thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, tạo tối đa dòng chủng? A B C D Câu 12 Thành tựu sau công nghệ gen? A Tạo giống dê sản xuất sữa có prơtêin người B Tạo cừu Đôli Trang C Tạo giống dâu tằm tam bội D Tạo giống ngơ có ưu lai cao Câu 13 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Di - nhập gen D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 14 Trong trình phát sinh phát triển sống trái đất, loại chất hữu mang thông tin di truyền A ADN B ARN C Prôtêin D ADN prôtêin Câu 15 Trong quần thể, thường kiểu phân bố sau đây? A phân bố ngẫu nhiên B phân tầng C phân bố đồng D phân bố theo nhóm Câu 16 Trong hệ sinh thái, lượng truyền từ mặt trời theo chiều sau đây? A Sinh vật sang sinh vật khác quay trở lại sinh vật ban đầu B Sinh vật sản xuất qua bậc dinh dưỡng tới môi trường C Môi trường vào sinh vật phân giải sau đến sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất trở mơi trường Câu 17 Khi nói pha sáng quang hợp, có phát biểu sau đúng? I Chuyển lượng ánh sáng thành lượng ATP NADPH II Diễn màng tilacoit III Chỉ cần có ánh sáng có nước diễn pha sáng IV Diễn trước pha tối không sử dụng sản phẩm pha tối A B C D Câu 18 Có chế sau giúp điều hòa ổn định nội môi thể bị nôn nhiều? I Hệ hơ hấp giúp trì ổn định độ pH cách làm giảm nhịp hô hấp II Hệ tuần hồn giúp trì huyết áp qua tăng cường hoạt động tim huy động máu từ quan dự trữ III Tăng uống nước để góp phần trì huyết áp máu IV Gây co mạch máu đến thận để giảm xuất nước A B C D Câu 19 Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli, có phát biểu sau đúng? I Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prơtêin gen quy định bị bất hoạt II Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã III Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã IV Nếu xảy đột biến cặp nuclêôtit gen điều hòa R làm cho gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã mơi trường khơng có lactơzơ A B C D Trang Câu 20 Dùng cơnsixin xử lý hợp tử có kiểu gen BbDd, sau cho phát triển thành hồn chỉnh tạo thể tứ bội có kiểu gen A BBbbDDdd B BBbbDDDd C BBbbDddd D BBBbDDdd Câu 21 Một thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu có tế bào giảm phân khơng có hốn vị sinh loại giao tử II Nếu có tế bào giảm phân tối thiểu cho loại giao tử III Nếu có tế bào giảm phân sinh loại giao tử với tỉ lệ : : : IV Nếu có tế bào giảm phân tạo loại giao tử loại giao tử chiếm tỉ lệ 25% A B C D Câu 22 Khi nói hình thành lồi đưòng địa lí, phát biểu sau đúng? A Là phương thức hình thành lồi chủ yếu gặp động vật, gặp thực vật B Điều kiện địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật C Cách li địa lí nhân tố tạo điều kiện cho phân hố lồi D Loài loài gốc thường sống khu vực địa lí Câu 23 Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích 1000 Người ta theo dõi số lượng quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ ghi nhận mật độ cá thể quần thể 1,25 cá thể/ha Đến cuối năm thứ hai, đếm số lượng cá thể 1350 cá thể Biết quần thể có tỉ lệ tử vong 3%/năm Trong điều kiện khơng có di - nhập cư, quần thể có tỉ lệ sinh sản bao nhiêu? A 8% B 10,16% C 11% D 10% Câu 24 Diễn thứ sinh có đặc điểm sau đây? A Bắt đầu từ môi trường chưa có sinh vật B Được biến đổi qua quần xã trung gian C Quá trình diễn gắn liền với phá hại môi trường D Kết cuối ln dẫn tới hình thành quần xã đỉnh cực Câu 25 Cho biết: 5'XGU3', 5'XGX3'; 5'XGA3'; 5'XGG3' quy định Arg; 5'GGG3', 5'GGA3’, 5'GGX3', 5'GGU3' quy định Gly Một đột biến điểm xảy alen làm cho alen A thành alen a, chuỗi mARN alen a bị thay đổi cấu trúc ba dẫn tới axit amin Arg thay axit amin Gly Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu alen a có chiều dài 408 nm alen A có chiều dài 408 nm II Nếu alen A phiên mã lần cần mơi trường cung cấp 150U alen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 150U III Nếu alen A phiên mã lần cần mơi trường cung cấp 200X alen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 199X IV Nếu alen A nhân đôi lần cần mơi trường cung cấp 600X alen a nhân đơi lần cần môi trường cung cấp 600X A B C D Câu 26 Một loài thực vật, cặp nhiễm sắc thể số chứa cặp gen Aa; cặp nhiễm sắc thể số chứa cặp gen Bb Nếu tất tế bào, cặp NST số không phân li giảm phân 2, cặp NST số phân li bình thường thể có kiểu gen AaBb giảm phân tạo loại giao tử có kiểu gen Trang A AAb, AAB, aaB, aab, B, b B AaB, Aab, B, b C ABb, aBb, A, a D ABB, Abb, aBB, abb, A, a Câu 27 Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai P: AAaa x aaaa thu F1 Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu Fa Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: A thân cao : thân thấp B 17 thân cao : 19 thân thấp C thân cao : thân thấp D 43 thân cao : 37 thân thấp Câu 28 Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho aaBb lai phân tích đời có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 50% II Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, đời F1 có loại kiểu hình chứng tỏ F1 có loại kiểu gen III Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Nếu F1 có thân thấp, hoa trắng chứng tỏ F1 có loại kiểu gen IV Các thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên đời có kiểu gen A B C D Câu 29 Ở loài thực vật, AA quy định đỏ, Aa quy định vàng, aa quy định xanh, khả sinh sản cá thể Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Giả sử hệ F1, chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ hoàn toàn aa giai đoạn bắt đầu hoa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở tuổi sau sinh sản hệ F1, Aa chiếm tỉ lệ 4/7 II Ở giai đoạn nảy mầm hệ F2, aa chiếm tỉ lệ 4/49 III Ở giai đoạn nảy mầm hệ F4, alen a có tần số 2/13 IV Ở tuổi sau sinh sản hệ F3, kiểu gen AA chiếm tỉ lệ 7/11 A B C D Câu 30 Xét quần thể loài sống hồ cá tự nhiên Tỉ lệ % cá thể nhóm tuổi quần thể sau: Quần thể Tuổi trước sinh sản Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản Số 40% 40% 20% Số 65% 25% 10% Số 16% 39% 45% Số 25% 50% 25% Theo suy luận lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quần thể số thuộc dạng quần thể suy thoái B Quần thể số thuộc dạng quần thể ổn định C Quần thể số có kích thước tăng lên Trang D Quần thể số có mật độ cá thể tăng lên Câu 31 Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho có thay Theo thời gian, sau có tràng thân thảo, thân gỗ cuối rừng ngun sinh Theo lí thuyết, nói q trình này, có phát biểu đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Rừng nguyên sinh quần xã đỉnh cực trình biến đổi III Độ đa dạng sinh học có xu hướng tăng dần trình biến đổi IV Một nguyên nhân gây trình biến đổi cạnh tranh gay gắt loài quần xã A B C D Câu 32 Giả sử quần xã có lưới thức ăn gồm lồi kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H Trong lồi A sinh vật sản xuất, lồi lại sinh vật tiêu thụ Theo lí thuyết, có phát biểu sau nói lưới thức ăn này? I Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng II Có tổng số 11 chuỗi thức ăn III Nếu loại bỏ bớt cá thể lồi D tất lồi lại giảm số lượng cá thể IV Nếu loài C bị nhiễm độc nồng độ thấp lồi A bị nhiễm độc nồng độ cao so với loài C A B C D Câu 33 Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn Cho biết khơng xảy đột biến nhiễm sắc thể, alen đột biến không ảnh hưởng tới sức sống khả sinh sản thể đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu A, B, D, E alen đột biến thể đột biến có tối đa 77 loại kiểu gen II Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa loại kiểu gen III Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen có tối đa 10 loại kiểu gen IV Nếu a, b, c, d, e alen đột biến thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen A B C D Câu 34 Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau đúng? I Mất đoạn NST vị trí khác NST biểu kiểu hình giống II Mất đoạn NST có độ dài giống NST khác biểu kiểu hình giống III Mất đoạn NST có độ dài khác vị trí NST biểu kiểu hình giống IV Các đột biến đoạn NST vị trí khác biểu kiểu hình khác A B C D Trang Câu 35 Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa trắng (P), thu F1 có 100% thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn, thu F2 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách hai gen 20 cM II F2 có 9% số cá thể thân cao, hoa trắng III F2 có 66% số thân cao, hoa đỏ IV F2 có 16% số thân cao, hoa đỏ chủng A B C D Câu 36 Một loài thực vật, cặp gen quy định cặp tính trạng xét cặp nhiễm sắc thể thường có nhiều cặp gen Khi nói số sơ đồ lai thể có n tính trạng trội với thể đồng hợp gen lặn, có phát biểu sau đúng? I Lấy thể có tính trạng trội (A-B-) lai phân tích có tối đa sơ đồ lai II Lấy thể có tính trạng trội (A-B-D-) lai phân tích có tối đa 14 sơ đồ lai III Lấy thể có tính trạng trội (A-B-D-E-) lai phân tích có tối đa 41 sơ đồ lai IV Lấy thể có tính trạng trội (A-B-D-E-G-) lai phân tích có tối đa 122 sơ đồ lai A B C D Câu 37 Một loài động vật, xét cặp gen Aa Bb nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định lơng dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lơng ngắn, alen B quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen b quy định lơng trắng Biết khơng xảy đột biến có hốn vị gen tần số hốn vị 50% Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với lông ngắn, màu đen Nếu đời có 12,5% số cá thể lơng dài, màu trắng cặp gen phân li độc lập với II Cho đực lông dài, màu trắng giao phối với lơng ngắn, màu đen, thu F1 có 25% số cá thể lơng ngắn, màu đen chứng tỏ F1 có kiểu gen III Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với đồng hợp lặn, thu F1 có 6,25% số cá thể lơng ngắn, màu trắng chứng tỏ hai gen cách 12,5 cM IV Cho đực lông dài, đen giao phối với lơng dài, đen ln thu kiểu hình lơng dài, đen chiếm 50% A B C D Câu 38 Một loài thực vật, gen A tổng hợp enzim El chuyển hóa chất P thành chất A; gen B tổng hợp enzim E2 chuyển hóa chất P thành chất B Các alen đột biến lặn a b không tạo El, E2 E1 bị bất hoạt có B Hai cặp gen phân li độc lập không xảy đột biến Chất P quy định hoa trắng, chất A quy định hoa vàng, chất B quy định hoa đỏ Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có 75% số hoa đỏ II Nếu cho hoa vàng lai với hoa đỏ thu đời có tỉ lệ kiểu hình 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng III Nếu có hoa đỏ giao phấn với thu đưọc đời có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng Trang IV Nếu có hoa vàng giao phấn với thu đời có số hoa vàng chiếm 75% A B C D Câu 39 Ở quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,6AA : 0,4Aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 10% II Qua hệ, tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm dần tiến tới 80% III Qua hệ, hiệu số tỉ lệ kiểu gen AA với tỉ lệ kiểu gen aa = 0,6 IV Ở hệ F3, tỉ lệ kiểu hình 33 hoa đỏ : hoa trắng V Nếu kiểu hình hoa trắng bị chết giai đoạn phơi F2, có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 3/17 A B C D Câu 40 Sơ đồ phả hệ mô tả bệnh di truyền người, có bệnh gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X quy định Biết khơng có đột biến xảy tất cá thể phả hệ Xác suất cặp vợ chồng 13-14 sinh đứa đầu lòng bị hai bệnh bao nhiêu? A 63/80 B 17/32 C 1/80 D 1/96 Trang ĐÁP ÁN A A A C C B B C D 10 D 11 B 12 A 13 C 14 B 15 B 16 B 17 A 18 D 19 B 20 A 21 A 22 C 23 C 24 B 25 C 26 A 27 B 28 B 29 C 30 C 31 C 32 D 33 D 34 A 35 C 36 D 37 C 38 D 39 A 40 D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Enzim nitrogenaza loại enzim xúc tác cho phản ứng khử N2 thành NH3 Loại enzim có vi khuẩn cố định đạm Câu Chọn đáp án A Cơn trùng có hình thức hơ hấp hệ thống ống khí Châu chấu lồi trùng, châu chấu hơ hấp ống khí Câu Chọn đáp án A Ta có %A + %G = 50%  G = 30%  G  30  2400  3600 20  Số liên kết hiđro ADN 2A + 3G = x 2400 + x 3600 = 15600 Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án C Vì đột biến thể ba (2n + 1) có NST tăng lên nên làm tăng hàm lượng ADN Câu Chọn đáp án B Vì đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen NST Câu Chọn đáp án B Câu Chọn đáp án C Có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, AA Aa Câu Chọn đáp án D Vì gen nằm tế bào chất (ở ti thể lục lạp) di truyền theo dòng mẹ Câu 10 Chọn đáp án D Mức phản ứng kiểu gen quy định Do đó, thay đổi kiểu gen làm thay đổi mức phản ứng Câu 11 Chọn đáp án B Cơ thể có kiểu gen AaBb gồm cặp gen dị hợp  tạo dòng Câu 12 Chọn đáp án A Vì giống cừu sản xuất sữa có prơtêin người chứng tỏ giống cừu có gen người Câu 13 Chọn đáp án C Câu 14 Chọn đáp án B Khoa học đại cho ARN vật chất mang thơng tin di truyền ARN có khả tự nhân đơi mà khơng cần đến enzim Câu 15 Chọn đáp án B Trong quần thể, cá thể phân bố ngẫu nhiên, đồng đều, theo nhóm Kiểu phân bố phân tầng kiểu phân bố quần thể quần xã Trang Câu 16 Chọn đáp án B Năng lượng truyền theo chiều từ mặt trời đến sinh vật sản xuất  Sinh vật tiêu thụ bậc  Sinh vật tiêu thụ bậc   Trở mơi trường Câu 17 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, II  III sai pha sáng sử dụng NADP+; ADP cần xúc tác enzim Do đó, có ánh sáng có nước khơng có NADP+ pha sáng khơng diễn  IV sai pha sáng sử dụng sản phẩm NADP+ ADP pha tối Câu 18 Chọn đáp án D Cả chế nói ★ Khi thể bị nơn nhiều làm giảm thể tích máu, giảm huyết áp, tăng pH máu, hệ quan tham gia hoạt động có nhiều chế giúp đưa cân nội môi trở lại bình thường: ♦ Hệ hơ hấp giúp trì ổn định độ pH cách làm giảm nhịp hô hấp dẫn tới giảm tốc độ thải CO2 Nguyên nhân pH cao làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp cường độ hô hấp giảm ♦ Hệ tuần hồn giúp trì huyết áp qua tăng cường hoạt động tim huy động máu từ quan dự trữ (ví dụ huy động lượng máu dự trữ gan, lách) ♦ Khi huyết áp giảm gây cảm giác khát dẫn đến tăng uống nước để góp phần trì huyết áp máu Câu 19 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I, III IV  Các gen Z, Y, A operon Lac chịu kiểm sốt prơtêin ức chế Do đó, gen điều hòa bị đột biến làm khả phiên mã đột biến làm cho prôtêin ức chế bị chức gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã liên tục  Đột biến gen Z gen Y gen A làm thay đổi cấu trúc mARN gen bị đột biến mà không liên quan đến gen khác Khi gen bị đột biến cấu trúc prơtêin gen mã hóa bị thay đổi cấu trúc chức sinh học  Gen điều hòa phiên mã liên tục để tổng hợp prôtêin ức chế bám lên vùng vận hành làm ngăn cản phiên mã gen Z, Y, A Câu 20 Chọn đáp án A Cônsixin gây tứ bội hóa Do đó, từ hợp tử BbDd gây tứ bội hóa, thu thể tứ bội BBbbDDdd Câu 21 Chọn đáp án A Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân cho giao tử AB ab Ab aB  I Nếu có tế bào giảm phân khơng có hốn vị sinh loại giao tử AB ab Ab aB  II Nếu có tế bào giảm phân tối thiểu cho loại giao tử trường hợp tế bào cho giao tử hệt  III Nếu có tế bào giảm phân sinh 3AB 3ab (3Ab 3aB) (2AB : 2ab : Ab : l aB) (2Ab : 2aB : 1AB : l ab)  IV sai có tế bào giảm phân tạo loại giao tử xảy trường hợp (3AB: 3ab : 1Ab : 1aB) (3Ab : 3aB : 1AB : 1ab) (1AB : 1aB : 1Ab : 1ab) trường hợp đầu loại giao tử khác 25% Câu 22 Chọn đáp án C Xét phát biểu đề bài:  A sai hình thành lồi đường địa lí xảy động vật thực vật (động vật có khả di chuyển, thực vật có khả phát tán bào tử) Trang  B sai Điều kiện địa lí nguyên nhân gián tiếp gây biến đổi thể sinh vật Nó làm cho khác biệt vốn gen quần thể với quần thể gốc sâu sắc  C  D sai lồi lồi gốc sống khu vực địa lý khác Câu 23 Chọn đáp án C Tỉ lệ sinh sản = (số cá thể sinh ra) ÷ (tổng số cá thể ban đầu) Số cá thể vào cuối năm thứ 1,25 x 1000 = 1250 cá thể Số cá thể vào cuối năm thứ hai 1350 cá thể Gọi tỉ lệ sinh sản x % Ta có: số lượng cá thể vào cuối năm thứ là: 1250  1250  x  1250  3%  1350  x  11% Câu 24 Chọn đáp án B  A sai diễn thứ sinh mơi trường có sinh vật sinh sống  B Diễn thứ sinh mang đầy đủ đặc điểm trình diễn nói chung  C sai q trình diễn không gắn liền với phá hoại môi trường  D sai kết diễn thứ sinh khơng phải lúc hình thành quần xã đỉnh cực Câu 25 Chọn đáp án C Cả phát biểu  I IV đột biến thay cặp G-X thành cặp X-G nên không làm thay đổi thành phần, số lượng nuclêôtit  II đột biến khơng liên quan đến cặp A-T nên phiên mã, số nuclêôtit loại A mà môi trường cung cấp cho alen A giống số nuclêôtit loại A mà môi trường cung cấp cho alen a  III đột biến làm cho X mARN thay G mARN nên ban đầu cần 200X cần 199X Câu 26 Chọn đáp án A Cặp gen Aa không phân li giảm phân II tạo giao tử AA, aa, O Cặp gen B, b phân li bình thường tạo giao tử B, b  Các loại giao tử tạo (AA, aa, O) x (B, b)  Có loại giao tử là: AAB, AAb, aaB, aab, B, b Câu 27 Chọn đáp án B Cơ thể AAAa giảm phân cho giao tử 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa Cơ thể aaaa giảm phân cho giao tử aa P: AAaa x aaaa  F1: l/6AAaa : 4/6Aaaa : l/6aaaa Cho F1 lai phân tích ta có tỉ lệ giao tử aa loại kiểu gen F1 19    36 6 36  Ở đời Fa, thân thấp có tỉ lệ 19/36 Câu 28 Chọn đáp án B Có phát biểu  I aaBb lai phân tích đời có 1aaBb 1aabb  thấp, hoa đỏ : thấp, hoa trắng  II thân cao, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen A-bb Khi A-bb tự thụ phấn, sinh đời có loại kiểu hình chứng tỏ A-bb có kiểu gen Aabb Trang 10  Cây Aabb tự thụ phấn đời có loại kiểu gen  III thân cao, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen A-B- Cây tự thụ phấn mà đời có kiểu hình thấp, hoa trắng (aabb) chứng tỏ A-B- có kiểu gen AaBb  Đời có loại kiểu gen  IV sai thân thấp, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen aaBB đời có loại kiểu gen Câu 29 Chọn đáp án C Quần thể ngẫu phối có cấu trúc 0,36AA ; 0,48Aa : 0,16aa Tần số tương đối alen quần thể hệ xuất phát là: A = 0,36 + 0,48 ÷ = 0,6  a = - 0,6 = 0,4 Quần thể cân nên hệ F1, cấu trúc quần thể 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Xét phát biểu đề bài:  I Ở tuổi sau sinh sản hệ F1, quần thể có cấu trúc: 0,36AA : 0,48Aa hay 3/7AA : 4/7Aa — Aa chiếm tỉ lệ 4/7  II Tần số tương đối alen a giai đoạn sau tuổi sinh sản F1 0, 4    hay  0, 7 2 Vì quần thể ngẫu phối nên giai đoạn nảy mầm hệ F2, aa chiếm tỉ lệ    49 7  III sai giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 có tần số alen = tần số alen giai đoạn nảy mầm F4 Tần số alen a giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 0,    0, 11 2 20 5 2  IV Giai đoạn nảy mầm F2 có cấu trúc:   AA : Aa :   aa 49 7 7 Giai đoạn tuổi sau sinh sản F2 là: 5/9AA : 4/9Aa Giai đoạn nảy mầm F3 49/81AA : 28/81Aa : 4/81aa Giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 7/11AA : 4/11 Aa Câu 30 Chọn đáp án C Để dự đoán xu hướng phát triển quần thể, người ta so sánh tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản với tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản ♦ Quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản  Quần thể ổn định ♦ Quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản lớn nhóm tuổi sinh sản  Quần thể phát triển (tăng số lượng cá thể), tăng kích thước quần thể ♦ Quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản bé tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản  Quần thể suy thoái (mật độ cá thể giảm dần) ♦ Quần thể có tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản bé tỉ lệ nhóm tuổi sinh sản  Quần thể suy thoái Câu 31 Chọn đáp án C Cả phát biểu Trang 11 Câu 32 Chọn đáp án D Có phát biểu phát biểu II, III, IV  I Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng chuỗi: ABECD AGECD ABEHD AGEHD  II Ngoài chuỗi thức ăn phần I, có chuỗi: ABED AEHD AECD AED AGHD AGED ABCD  III sai Loại bỏ D tất lồi lại có xu hướng tăng số lượng cá thể  IV sai Nếu loài C bị nhiễm độc nồng độ thấp lồi D bị nhiễm độc nồng độ cao so với loài C Loài A không bị nhiễm độc Câu 33 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II IV Trong lồi ln có loại kiểu hình, kiểu hình khơng đột biến kiểu hình đột biến ♦ ♦ làm Tổng số kiểu gen loài 34 = 81 kiểu gen Kiểu gen quy định kiểu hình đột biến có nhiều loại, cần phải bám sát vào đề để • Nếu alen A, B, D, E, alen đột biến (đột biến trội) kiểu hình bình thường có kiểu gen (aabbddee) nên số kiểu gen có thể đột biến 34 - = 80 • Nếu a, b, d, e alen đột biến (có alen đột biến alen trội) kiểu hình bình thường có 16 kiểu gen (A-B-D-E-) nên thể đột biến có số kiểu gen 81 - 16 = 65 • Nếu A, B, D, e alen đột biến thể đột biến gen (A-B-D-ee) có số kiểu gen • Nếu A, B, d, e alen đột biến thể đột biến gen (A-B-ddee) có số kiểu gen  Đối chiếu với yêu cầu câu hỏi, dễ dàng suy đâu phát biểu Câu 34 Chọn đáp án A Kiểu hình thể đột biến kiểu gen quy định, gen khác biểu kiểu hình khác nên đáp án có đáp án IV  I sai đoạn vị trí khác NST đoạn bị chứa gen khác nên biểu kiểu hình khác  II sai đoạn NST khác chứa gen bị khác nên biểu kiểu hình khác  III sai đoạn NST có độ dài khác NST số lượng gen bị khác nên biểu kiểu hình đột biến khác Câu 35 Chọn đáp án C Cả phát biểu F1 chứa 100% thân cao, hoa đỏ  F1 dị hợp cặp gen Gọi A gen quy định thân cao, a gen quy định thân thấp (A >> a) B gen quy định hoa đỏ, b gen quy định hoa trắng (B >> b) Trang 12  F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 16% hoán vị gen giới với tần số  ab  16%  0, 4ab  0, 4ab  ab giao tử liên kết ab  Tần số hoán vị - x 0,4 = 0,2 = 20%  I Vận dụng công thức giải nhanh ta có  Ab   II F2, kiểu hình thân cao, hoa trắng    0, 25  0,16  0, 09  9%  II  b   III F2, kiểu hình thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ cao 66%  Đúng Vì thân cao, hoa đỏ chứa gen trội A B 0,5 + 0,16 = 0,66 = 66%  IV Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa trắng tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ  Vì A-bb = aaB- = 0,25 - 0,16 = 0,09 = 9% Câu 36 Chọn đáp án D Có phát biểu Khi lai phân tích số phép lai = số KG kiểu hình trội ♦ Kiểu hình có tính trạng trội có số KG = kiểu gen (gồm 1KG đồng hợp; 2KG dị hợp cặp; 2KG dị hợp cặp) ♦ Kiểu hình có tính trạng trội có số KG = 14 kiểu gen (gồm 1KG đồng hợp; 3KG dị hợp cặp; 6KG dị hợp cặp; 4KG dị hợp cặp) ♦ Kiểu hình có tính trạng trội có số KG = 41 kiểu gen (gồm 1KG đồng hợp; 4KG dị hợp cặp; 12KG dị hợp cặp; 16KG dị hợp cặp; 8KG dị hợp cặp) ♦ Kiểu hình có tính trạng trội có số KG = 122 kiểu gen (Gồm 1KG đồng hợp; 5KG dị hợp cặp; 20KG dị hợp cặp; 40KG dị hợp cặp; 40KG dị hợp cặp; 16KG dị hợp cặp) Câu 37 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II, III  I lơng dài, màu trắng (A-/bb) có tỉ lệ 12,5% = 1/4 x 1/2  Hai cặp gen phân li độc lập  II A-bb x aaB- mà thu đời có 25% aaB- chứng tỏ có kiểu gen, kiểu hình P dị hợp cặp gen  III dị hợp cặp gen lai phân tích mà đời có 6,25% aa/bb  Giao tử ab = 0,0625  Tần số hoán vị x 0,0625 = 0,125 = 12,5%  IV sai P dị hợp cặp gen đời con, A-B- = 50% + đồng hợp lặn Nếu đồng hợp lặn = A-B- =50% Câu 38 Chọn đáp án D Cả phát biểu Quy ước gen: A-bb quy định hoa vàng; A-B- aaB- quy định hoa đỏ; aabb quy định hoa trắng  I Cây dị hợp cặp gen tự thụ phấn: AaBb x AaBb  F1 có tỉ lệ 12 hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng  có 75% số hoa đỏ Trang 13  II hoa đỏ có kiểu gen AABb lai với hoa vàng có đời với tỉ lệ 1AB-:1A-bb: có tỉ lệ kiểu hình 50% hoa đỏ : 50% hoa vàng  III hoa đỏ có kiểu gen AaBb x AABb đời có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng  IV hoa vàng có kiểu gen Aabb x Aabb thu đời có 75% hoa vàng : 25% hoa trắng Câu 39 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, II, III, IV  I F2, Aa có tỉ lệ 0,  0,1 22  II tần số A = 0,8 tần số a = 0,2 tự thụ phấn kiểu hình hoa đỏ giảm dần 0, tiến tới  0,   0,8  80%  III quần thể tự phối nên hiệu số kiểu gen AA với kiểu gen aa không thay đổi qua hệ Ở hệ P, tỉ lệ AA - tỉ lệ aa = 0,6 - = 0,6 0,  0,175   Cây hoa đỏ 33 40 40 0,   IV Ở F3, hoa trắng có tỉ lệ  V sai Hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,7AA : 0,2Aa : 0,1 aa  Cây F1 có tỉ lệ kiểu gen 7/9AA : 2/9Aa  Hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen 15/18AA : 2/18Aa : l/18aa  Cây F2 có tỉ lệ kiểu gen 15/17AA : 2/17Aa Câu 40 Chọn đáp án D Giải thích: - Trước tiên, cần phải xác định xem bệnh gen nằm NST X quy định + Cặp số 10 - 11 không bị bệnh, sinh người gái số 15 bị bệnh P Chứng tỏ bệnh P gen lặn nằm NST thường quy định + Vì có bệnh gen nằm vùng khơng tương đồng NST X quy định Cho nên suy bệnh Q - Cặp vợ chồng số 10 - 11 không bị bệnh Q sinh người số 16 bị bệnh Q  Bệnh quy gen lặn quy định - Xác suất sinh không bị bệnh P: + Tìm kiểu gen người số 13: Người số bị bệnh P  người số có kiểu gen AA Aa, Aa với tỉ lệ 2/3 Người số bị bệnh P  Người số có kiểu gen AA Aa, Aa với tỉ lệ 2/3 2 1  1   Con cặp với chồng số phép lai  AA  Aa    AA  Aa  3 3  3  2 4 1  1   Phép lai  AA  Aa    AA  Aa  cho đời AA : Aa : aa 3 9 3  3   Người số 13 khơng bị bệnh nên có kiểu gen Aa với tỉ lệ 1 ; kiểu gen AA với tỉ lệ 2 Trang 14 + Tìm KG người số 14: có bố mẹ dị hợp nên người số 14 có kiểu gen Aa AA 3 1 + Xác suất để cặp vợ chồng 13, 14 sinh bị bệnh P     12 - Xác suất sinh không bị bệnh Q: + Kiểu gen bệnh Q: Người số 13 nam, không bị bệnh Q nên kiểu gen bệnh Q XBY + Người số 14 không bị bệnh Q có mẹ dị hợp bệnh Q Vì kiểu gen người số 14 XAXA XAXa 1 + Xác suất sinh bị bệnh Q    - Xác suất sinh bị bệnh  1   12 96 Trang 15 ... Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản Số 40% 40% 20% Số 65% 25% 10% Số 16% 39% 45% Số 25% 50% 25% Theo suy luận lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quần thể số thuộc dạng quần thể suy thoái B Quần thể số. .. tần số alen = tần số alen giai đoạn nảy mầm F4 Tần số alen a giai đoạn tuổi sau sinh sản F3 0,    0, 11 2 20 5 2  IV Giai đoạn nảy mầm F2 có cấu trúc:   AA : Aa :   aa 49 7 7 Giai... Cặp vợ chồng số 10 - 11 không bị bệnh Q sinh người số 16 bị bệnh Q  Bệnh quy gen lặn quy định - Xác suất sinh không bị bệnh P: + Tìm kiểu gen người số 13: Người số bị bệnh P  người số có kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SỐ 19 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019, ĐỀ SỐ 19 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

Từ khóa liên quan