ĐỀ SỐ 17 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

16 125 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 14:57

Moon.vn ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 GV: Phan Khắc Nghệ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 19 (Đề thi có trang) Mơn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Hiện tượng ứ giọt thân thảo vào buổi sáng sớm do: A Lực thoát nước kéo nước từ rễ lên B Lực đẩy áp suất rễ đẩy nước từ rễ lên C Lực liên kết nước với thành phần mạch dẫn đẩy nước từ rễ lên D Q trình hơ hấp tạo nước ngưng tụ bề mặt Câu Ở loài động vật sau đây, hệ tuần hồn khơng tham gia vận chuyển O2? A Giun đất B Bồ câu C Châu chấu D Rắn Câu Ở tế bào nhân thực, trình nhân đơi AND diễn vị trí sau đây? A Nhân tế bào, ti thể, lục lạp B Màng tế bào C Màng nhân D Trung thể Câu Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn mạch ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch polinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A Enzim ADN polimeraza B Enzim ligaza C Enzim ARN polimeraza D Enzim restrictaza Câu Nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng A tồn thành cặp tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể 2n B tồn thành cặp tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể n C tồn thành tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể 2n D tồn thành cặp tương đồng khác hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành nhiễm sắc thể 2n Câu Loại đột biến sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen nhiễm sắc thể? A Lặp đoạn nhiễm sắc thể B Đảo đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn nhiễm sắc thể D Chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể khác Câu Phép lai sau cho đời có kiểu gen? A AABB x AaBb B AABB x AaBb C AaBB x Aabb D AaBB x aaBb Câu Trong trường hợp không xảy đột biến, cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác chúng A di truyền tạo thành nhóm gen liên kết Trang B phân li độc lập trình giảm phân hình thành giao tử C ln có số lượng, thành phần trật tự nuclêôtit giống D tương tác với quy định tính trạng Câu Một cá thể có kiểu gen Aa BD (tần số hốn vị gen hai gen B D 20%) Tỉ lệ loại giao tử bd aBD bao nhiêu? A 5% B 20% C 15% D 10% Câu 10 Ở loài thực vật, cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn F2 có 245 hoa trắng : 315 hoa đỏ Hãy chọn kết luận số loại kiểu gen hệ F2 A Đời F2 có loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa đỏ B Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng C Đời F2 có loại kiểu gen quy định hoa đỏ, kiểu gen quy định hoa trắng D Đời F2 có 16 loại kiểu gen, có kiểu gen quy định hoa trắng Câu 11 Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số alen A = 0,1 Phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ kiểu gen Aa = 9% B Tỉ lệ kiểu gen aa = 18% C Tỉ lệ kiểu gen dị hợp lần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội D Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn 81 lần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội Câu 12 Công nghệ ADN tái tổ hợp cần sử dụng loại enzim sau đây? A ARN polimeraza B Restrictaza C ADN polimeraza D Proteaza Câu 13 Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm sau đây? A Làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định B Làm tăng tỉ lệ kiểu gen dị hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen đồng hợp C Chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen D Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể Câu 14 Khi nói phát sinh loài người, phát biểu sau sai? A Loài người xuất vào đầu kỉ thứ tư (đệ tứ) đại tân sinh B Có hai giai đoạn tiến hóa sinh học tiến hóa xã hội C Vượn người ngày tổ tiên lồi người D Tiến hóa sinh học đóng vai trò quan trọng giai đoạn đầu Câu 15 Đến mùa sinh sản, ve sầu đua phát tiếng kêu để tìm đực Hiện tượng đua thuộc mối quan hệ sinh thái sau đây? A Cạnh tranh loài B Cạnh tranh khác loài C Ức chế cảm nhiễm D Hỗ trợ loài Câu 16 Chim sáo mỏ đỏ linh dương có mối quan hệ sinh thái sau đây? A Sinh vật ăn sinh vật B Kí sinh C Cộng sinh D Hợp tác Trang Câu 17 Khi nói quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Khi khơng có CO2 khơng xảy pha tối xảy pha sáng B Pha tối không sử dụng ánh sáng khơng có đủ ánh sáng pha tối diễn C Quá trình quang phân li nước diễn pha sáng, khơng có pha tối giải phóng O2 D Nếu có chất độc ức chế pha tối pha sáng bị ức chế Câu 18 Khi nói đặc điểm tiêu hóa động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất loài thú ăn thực vật có dày ngăn II Ở thú ăn thịt, thức ăn thịt tiêu hóa học hóa học dày giống người III Ruột non thú ăn thịt ngắn so với ruột non thú ăn thực vật IV Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào A B C D Câu 19 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Trong quần thể, giả sử gen A có alen có tác nhân 5BU tác động vào trình nhân đơi gen A quần thể có alen II Tác nhân 5BU tác động gây đột biến gen làm tăng chiều dài gen III Gen tế bào chất bị đột biến di truyền cho đời sau qua sinh sản vơ tính IV Đột biến thay cặp nucltit làm tăng số axit amin chuỗi pôlipeptit A B C D Câu 20 Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 24 xuất thể đột biến có 25 nhiễm sắc thể Thể đột biến phát sinh nhờ chế sau đây? I Rối loạn giảm phân, cặp nhiễm sắc thể không phân li II Rối loạn nguyên phân, cặp nhiễm sắc thể không phân li III Tiếp hợp trao đổi chéo không cân cromatit nguồn gốc IV Rối loạn giảm phân, tất cặp nhiễm sắc thể không phân li A B C D Câu 21 Ở loài động vật, xét cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 có 4% số cá thể đồng hợp lặn cặp gen Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen giới đực giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu hai P có kiểu gen giống tần số hốn vị 40% II Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội chiếm 54% III Cho dị hợp cặp gen lai phân tích, thu đời có số cá thể đồng hợp lặn chiếm 10% IV F1 có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 22 Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen thành phần kiểu gen quần thể II Q trình tiến hóa nhỏ diễn quy mô quần thể diễn biến không ngừng tác động nhân tố tiến hóa Trang III Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền nên dẫn tới tiêu diệt quần thể IV Khi khơng có tác động nhân tố tiến hóa tần số alen thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi A B C D Câu 23 Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Nếu kích thước quần thể vượt mức tối đa cạnh tranh cá thể quần thể tăng cao dẫn tới làm tiêu diệt quần thể B Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong C Kích thước quần thể thường ổn định đặc trưng cho loài D Các quần thể loài ln có kích thước quần thể giống Câu 24 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật Phát biểu sau đúng? A Trong quần xã đỉnh cực, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng B Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp C Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác D Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có mắt xích chung Câu 25 Trong tế bào loài thực vật, xét gen A, B, C, D, E Trong gen A B nằm nhiễm sắc thể số 1, gen C nằm nhiễm sắc thể số 2, gen D nằm ti thể, gen E nằm lục lạp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu gen A nhân đôi lần gen B nhân đơi lần II Nếu gen B phiên mã 10 lần gen C phiên mã 10 lần III Nếu tế bào phân bào lần gen D nhân đơi IV Khi gen E nhân đơi số lần, có chất 5BU thấm vào tế bào làm phát sinh đột biến gen dạng thay cặp A-T cặp G-X A B C D Câu 26 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Đột biến thay cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi cấu trúc prôtêin II Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa III Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêơtit IV Đột biến gen gây hại vơ hại có lợi cho thể đột biến A B C D Câu 27 Ở loài thú, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu sắc thân hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho thân đen chủng giao phối với đực thân trắng chủng (P), thu F1 có 100% cá thể thân đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng : cánh đen : cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng màu sắc thân di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính Trang II Trong số thân trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ 5/7 III Trong số thân đen F2, số chiếm tỉ lệ 2/3 IV Trong số đực F2, số thân đen chiếm tỉ lệ 3/4 A Câu 28 Cho phép lai (P) B C D AB MNpQ AB MNpQ GG  GG , thu F1 Biết không xảy đột biến ab mnpq ab mnpq Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 32 kiểu gen đồng hợp II F1 có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen III F1 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp cặp gen IV F1 có tối đa 36 loại kiểu gen A B C D Câu 29 Thế hệ xuất phát (P) quần thể ngẫu phối có 1000 cá thể với tỉ lệ kiểu gen 0,36AA:0,48Aa:0,16aa Theo quan niệm tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Nếu có 200 cá thể có kiểu gen aa di cư từ nơi khác đến quần thể thiết lập lại trạng thái cân cấu trúc 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa II Nếu sau hệ, quần thể có cấu trúc di truyền F1 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa quần thể chịu tác động nhân tố ngẫu nhiên III Nếu cấu trúc di truyền F1: 0,5AA : 0,3Aa : 0,2aa; F2: 0,55AA : 0,4Aa: 0,1aa; F3: 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa quần thể chịu tác động nhân tố chọn lọc tự nhiên IV Nếu quần thể chuyển sang tự phối cấu trúc di truyền hệ bị thay đổi A B C D Câu 30 Khi nói kích thước quần thể, có phát biểu sau đúng? I Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể rơi vào trạng thái tuyệt chủng II Nếu khơng có di – nhập cư tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong kích thước quần thể trì ổn định III Cạnh tranh lồi góp phần trì ổn định kích thước quần thể phù hợp với sức chứa môi trường IV Nếu môi trường bổ sung thêm nguồn sống tỉ lệ sinh sản tăng thường dẫn tới làm tăng kích thước quần thể A B C D Câu 31 Một lưới thức ăn hệ sinh thái rừng nguyên sinh mơ tả sau: Sóc ăn dẻ; diều hâu ăn sóc chim gõ kiến; xén tóc ăn nón thơng; chim gõ kiến thằn lằn ăn xén tóc; chim gõ kiến thằn lằn thức ăn trăn Khi nói lưới thức ăn này, có phát biểu sau đúng? I Nếu loài chim gõ kiến bị tiêu diệt số lượng diều hâu giảm II Nếu lồi diều hâu bị tiêu diệt số lượng sóc tăng III Chim gõ kiến thằn lằn thuộc bậc dinh dưỡng cấp IV Lưới thức ăn có chuỗi thức ăn A B C D Trang Câu 32 Một lưới thức ăn gồm có lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Loài K tham gia vào chuỗi thức ăn II Có 12 chuỗi thức ăn, chuỗi dài có mắt xích III Nếu lồi H C bị tuyệt diệt lưới thức ăn có tối đa lồi IV Tổng sinh khối loài A lớn tổng sinh khối lồi lại A B C D Câu 33 Một loài động vật, xét gen nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn tồn, gen có alen, gen lại gen có alen Do đột biến, loài xuất dạng thể tương ứng với cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, nói kiểu gen kiểu hình gen xét, có phát biểu sau đúng? I Trong lồi có tối đa 24 kiểu gen II Các mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 12 kiểu gen III Các mang kiểu hình lặn hai tính trạng có tối đa loại kiểu gen IV Khi giảm phân, lồi có tối đa 24 loại giao tử gen xét A B C D Câu 34 Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến chuyển đoạn khơng làm thay đổi số lượng gen có tế bào II Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Đột biến thể ba làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có tế bào IV Ở đột biến đa bội chẵn, số lượng nhiễm sắc thể số chẵn A B C D Câu 35 Một loài thực vật, xét hai cặp gen nằm NST thường, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Cho thể dị hợp cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 10 kiểu gen II Nếu gen liên kết hồn tồn F1 có tối đa kiểu hình III Nếu tần số hốn vị gen nhỏ 20% F1 có kiểu hình trội tính trạng ln chiếm 50% IV Nếu hốn vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực F1 có tối đa loại kiểu gen A B C D Câu 36 Một loài thực vật, gen quy định tính trạng Cho hoa đỏ, tròn giao phấn với hoa trắng, dài (P), thu F1 có 100% hoa hồng, bầu dục Cho F1 giao phấn với N, thu đượ F2 có tỉ lệ: hoa đỏ, bầu dục : hoa hồng, tròn : hoa hồng, dài : hoa trắng, bầu dục Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây F1 N dị hợp cặp gen II Nếu F1 tự thụ phấn F2 có tỉ lệ kiểu hình 3:1 III Nếu tất F2 tự thụ phấn F3 có 12,5% hoa đỏ, tròn IV Nếu N tự thụ phấn đời có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 A B C D Trang Câu 37 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có A quy định hoa đỏ; kiểu gen aaB- quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho dị hợp cặp gen tự thụ phấn, thu F1 có 6,25% số hoa trắng II Nếu cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng thu đời có 100% số hoa đỏ III Nếu cho có hoa đỏ giao phấn với thu đời có 12,5% số hoa vàng IV Nếu cho có hoa vàng giao phấn với thu đời có 25% số hoa trắng A B C D Câu 38 Một loài động vật, xét cặp gen Aa Bb nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định lơng dài trội hồn tồn so với alen a quy định lơng ngắn, alen B quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen b quy định lông trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với lông dài, màu đen Nếu đời có 12,5% số cá thể lơng dài, màu trắng cặp gen phân li độc lập với II Cho đực lông dài, màu trắng giao phối với lông ngắn, màu đen, thu F1 có 25% số cá thể lơng ngắn, màu đen chứng tỏ F1 có kiểu gen III Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với đồng hợp lặn, thu F1 có 6,25% số cá thể lơng ngắn, màu trắng chứng tỏ hai gen cách 12,5 cM IV Cho đực dị hợp cặp gen giao phối với dị hợp cặp gen kiểu hình thu đời con, kiểu hình lơng ngắn, trắng ln có tỉ lệ thấp A B C D Câu 39 Ở cừu, kiểu gen DD quy định có sừng, kiểu gen dd quy định khơng sừng, kiểu gen Dd quy định có sừng đực không sừng Trong quần thể cân di truyền có 30% số cừu có sừng Biết số cá thể cừu đực số cá thể cừu không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen d quần thể 0,7 II Nếu cho cá thể không sừng quần thể ngẫu phối với đời xuất cá thể khơng sừng III Nếu cho cá thể có sừng quần thể giao phối ngẫu nhiên với tỉ lệ cừu có sừng đời 27/34 IV Lấy ngẫu nhiên cặp đực quần thể không sừng giao phối với sinh non, xác suất thu cá thể có sừng 3/26 A B C D Câu 40 Sự di truyền bệnh P người alen quy định thể qua sơ đồ phả hệ Các chữ cho biết nhóm máu tương ứng người Biết bệnh P di truyền độc lập với tính trạng nhóm máu khơng xảy đột biến Trang Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định xác kiểu gen người II Có tối thiểu người mang kiểu gen đồng hợp nhóm máu III Xác suất sinh có máu O bị bệnh P cặp 7-8 1/576 IV Xác suất sinh trai có máu A khơng bị bệnh P cặp 7-8 5/72 A B C D Trang ĐÁP ÁN B C A C A B C B B 10 A 11 D 12 B 13 C 14 C 15 A 16 D 17 D 18 A 19 C 20 C 21 C 22 A 23 B 24 C 25 B 26 C 27 C 28 B 29 D 30 C 31 D 32 D 33 C 34 A 35 C 36 C 37 D 38 D 39 A 40 C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Vì ứ giọt áp suất rễ đẩy nước từ rễ lên Câu Chọn đáp án C Vì trùng có hệ thống ống khí đưa khí đến tận tế bào Câu Chọn đáp án A Vì nhân tế bào, ti thể, lục lạp có ADN xảy q trình nhân đôi AND Câu Chọn đáp án C  Loại enzim thực chức enzim ARN-polimeraza Enzim hoạt động trình phiên mã (trong q trình nhân đơi có enzim ARN-polimeraza hoạt động enzim thực chức tổng hợp đoạn mồi)  Các enzim lại khơng enzim ligaza có chức nối nucleôtit với nhau, enzim restritaza enzim cắt giới hạn, enzim ADN-polimeraza thực chức tổng hợp, sửa sai mạch ADN cắt bỏ đoạn mồi Câu Chọn đáp án A Nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng tồn thành cặp tương đồng giống hình thái, kích thước trình tự gen tạo thành NST 2n Câu Chọn đáp án B Vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen NST bị đảo mà không làm thay đổi thành phần số lượng gen NST Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B Các cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác chúng phân li độc lập trình giảm phân hình thành giao tử Câu Chọn đáp án B Tỉ lệ loại giao tử aBD = 0,5 a x 0,4 Bd = 0,2 = 20% Câu 10 Chọn đáp án A F2 có tỉ lệ 245 hoa trắng : 315 hoa đỏ = hoa đỏ : hoa trắng  F1 có kiểu gen AaBb F1 tự thụ phấn: AaBb x AaBb = (Aa x Aa)(Bb x Bb) = (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb) Tỉ lệ kiểu gen F2 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Số loại kiểu gen x = loại Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ A-B- = loại Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng = loại Câu 11 Chọn đáp án D Trang Tần số alen p(A) = 0,1  Tần số alen a là: q = – p = – 0,1 = 0,9 Quần thể cân có cấu trúc: p2AA : 2pqAa : q2aa =  Cấu trúc di truyền quần thể là: 0,01AA : 0,18Aa : 0,81aa Câu 12 Chọn đáp án B Câu 13 Chọn đáp án C Câu 14 Chọn đáp án C Lồi người phát sinh từ vượn người hóa thạch Từ dạng vượn người hóa thạch phát sinh nên loài người loài vượn người ngày Như vượn người ngày loài người lồi có chung nguồn gốc Câu 15 Chọn đáp án A Vì đua phát tiếng kêu hình thức cạnh tranh để tìm đực Câu 16 Chọn đáp án D Chim sáo bắt chấy rận thể linh dương Do đó, chim sáo linh dương hợp tác với để tiêu diệt chấy rận; loài có lợi Câu 17 Chọn đáp án D  A B sai hai pha phụ thuộc lẫn Sản phẩm pha nguyên liệu pha  C sai pha sáng phụ thuộc pha tối nên trình quang phân li nước phụ thuộc pha tối  D hai pha có quan hệ biện chứng với Pha sáng cung cấp NADPH ATP cho pha tối; pha tối cung cấp NADP+ ADP, Pi cho pha sáng Do đó, chất độc làm ức chế pha tối khơng có NADP+ để cung cấp cho pha sáng, pha sáng bị ức chế Câu 18 Chọn đáp án A Có hai phát biểu đúng, II III  I sai thú ăn thực vật có loại dày ngăn, ví dụ ngựa, thỏ  IV sai lồi có ống tiêu hóa có tiêu hóa ngoại bào Câu 19 Chọn đáp án C Chỉ có IV  I sai gây đột biến lại tạo alen trùng lặp với alen có sẵn quần thể Do khơng làm phát sinh alen  II sai 5BU gây đột biến thay cặp nucleôtit không thay đổi chiều dài gen  III sai khơng di truyền qua sinh sản vơ tính mà di truyền qua sinh sản hữu tính  IV đột biến thay cặp nucleotit làm cho ba kết thúc thành ba mã hóa axit amin nên làm kéo dài chuỗi pơlipeptit Câu 20 Chọn đáp án C Có trường hợp, I II  Đột biến lệch bội phát sinh giảm phân nguyên phân  III sai trao đổi chéo khơng cân làm phát sinh đột biến cấu trúc NST  IV sai tất cặp NST khơng phân li phát sinh đột biến đa bội Câu 21 Chọn đáp án C Cả phát biểu  Vì F1 có 4% đồng hợp lặn  Nếu P có kiểu gen giống suy ab = 0,2  Tần số hoán vị = 40%  I  Vì A-B- = 0,5 + đồng hợp lặn = 50% + 4% = 54%  II  Nếu tần số hoán vị gen 20% đem lai phân tích có kiểu gen Ab/aB đời có 10% số cá thể đồng hợp lặn  III Trang 10  Vì có hốn vị gen nên có kiểu gen quy định kiểu hình A-B- Câu 22 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, II IV  I sai CLTN thường khơng làm thay đổi đột ngột tần số alen quần thể  III sai yếu tố ngẫu nhiên thường khơng tiêu diệt quần thể Câu 23 Chọn đáp án B  A sai kích thước quần thể q lớn khơng thể tiêu diệt quần thể  B kích thước xuống mức tối thiểu dễ rơi vào tuyệt chủng  C sai kích thước quần thể biến động theo tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư xuất cư  D sai kích thước quần thể phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Do đó, quần thể lồi sống điều kiện mơi trường khác thường có kích thước quần thể khác Câu 24 Chọn đáp án C  A sai có loại chuỗi thức ăn, chuỗi bắt đầu sinh vật sản xuất chuỗi bắt đầu động vật ăn mùn bã hữu  B sai vĩ độ thấp (vùng xích đạo) hệ sinh thái có độ đa dạng cao nên lưới thức ăn phức tạp Ở vùng có vĩ độ cao (vùng cực) độ đa dạng hệ sinh thái thấp nên lưới thức ăn đơn giản  C loài ăn nhiều loài khác bị nhiều loài khác ăn loài tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác  D sai quần xã đa dạng chuỗi thức ăn phức tạp Câu 25 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I IV  Các gen nhân tế bào có số lần nhân đơi nhau; gen tế bào chất có số lần nhân đôi khác  I  Các gen khác thường có số lần phiên mã khác  II sai  Tế bào phân bào k lần phân tử ADN nhân tế bào nhân đôi k lần Tuy nhiên, gen tế bào chất (ở ti thể lục lạp) thường nhân đơi nhiều lần Ngun nhân vì, tế bào nghỉ (khoảng thời gian lần phân bào) bào quan ti thể, lục lạp tiến hành phân đơi Do đó, gen tế bào chất thường nhân đôi nhiều lần so với gen nhân  III sai  Trong trình nhân đơi, có chất 5BU phát sinh đột biến gen  IV Câu 26 Chọn đáp án C Có phát biểu  I đột biến làm xuất ba thối hóa khơng làm thay đổi axit amin chuỗi pôlipeptit  II Đột biến gen tạo nguyên liệu sơ cấp Câu 27 Chọn đáp án C Có phát biểu I, II, III  I Đực F1 lai phân tích, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ đực thân trắng : thân đen : thân trắng  Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung liên kết giới tính Quy ước gen: A-B- quy định thân đen; A-bb+aaB- + aabb quy định thân trắng Vì hai cặp gen tương tác bổ sung nên có cặp liên kết giới tính, cặp Aa cặp Bb liên kết giới tính cho kết Ta có: P: Cái đen chủng (AAXBXB) x Đực trắng chủng (aaXbY) Trang 11  F1 có kiểu gen AaXBXb, AaXBY Cho F1 lai với nhau: AaXBXb x AaXBY F2 có: 6A-XBX- : 3A-XBY : 3A-XbY : 2aaXBX- : 1aaXBY : 1aaXbY Tỉ lệ KH: thân đen : đực thân đen : thân trắng : đực thân trắng  II Trong số thân trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ  III Trong số thân đen F2, số đực chiếm tỉ lệ  IV sai Trong số đực F2, số thân đen chiếm tỉ lệ 1  Số cái:   3 3 Câu 28 Chọn đáp án B Có phát biểu I II Cho phép lai (P) AB MNpQ AB MNpQ x , thu F1 ab mnpq ab mnpq  AB AB   MNpQ MNpQ  Bài toán trở dạng  x x  phép lai thứ cặp gen dị hợp, phép lai   ab ab   mnpq mnpq  thứ kiểu gen có cặp gen dị hợp  I Số loại kiểu gen đồng hợp = 22 x 23 = 32 loại kiểu gen  II Số kiểu gen dị hợp tất cặp gen C 22 x2 1 xC 33x231   III sai Số loại KG dị hợp cặp gen nằm cặp NST thứ C 22 x2 1  Số loại kiểu gen dị hợp cặp gen nằm cặp NST thứ = C 32 x231  12 Số loại kiểu gen dị hợp cặp gen nằm cặp NST thứ nhất, cặp gen dị hợp nằm cặp thứ C 22 x2 1 xC13x231  48  Số loại kiểu gen dị hợp cặp gen + 12 + 48 = 62  IV sai Số loại kiểu gen tối đa 2 x 22  24  x2 x  1360 loại kiểu gen 2 Câu 29 Chọn đáp án D Cả phát biểu  I Sau nhập cư tần số a  0, 4x1000  200  0,5 1200  Khi quần thể cân cấu trúc di truyền 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aaa  II yếu tố ngẫu nhiên làm biến đổi đột ngột tần số kiểu gen quần thể  III vì: Tần số alen quần thể hệ P : A  0,36  0, 48  0,6 Tần số alen quần thể hệ F1 : A  0,5  0,3  0,65 Tần số alen quần thể hệ F2 : A  0,5  0,  0,7 Tần số alen quần thể hệ F3 : A  0,6  0,3  0,75 Trang 12  Quần thể có xu hướng tăng dần tần số alen A, chứng tỏ quần thể chịu chi phối nhân tố chọn lọc tự nhiên (chọn lọc chống alen lặn)  IV trình tự phối làm thay đổi cấu trúc di truyền quần thể Câu 30 Chọn đáp án C Có phát biểu  I xuống kích thước tối thiểu quần thể rơi vào tuyệt chủng  II khơng có di – nhập cư, tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong kích thước quần thể trì ổn định  IV bổ sung thêm nguồn sống làm tăng tỉ lệ sinh sản Câu 31 Chọn đáp án D Có phát biểu Sơ đồ lưới thức ăn: Dựa vào lưới thức ăn ta thấy:  I chim gõ kiến nguồn thức ăn diều hâu nên chim gõ kiến bị tiêu diệt diều hâu thiếu thức ăn nên giảm số lượng  II diều hâu sử dụng sóc làm thức ăn nên diều hâu bị tiêu diệt sóc tăng số lượng Câu 32 Chọn đáp án D III IV  I sai lồi K tham gia vào chuỗi thức ăn  II sai có 13 chuỗi thức ăn Chuỗi thức ăn dài có mắt xích, A  I  K  H  C  D  E  III lồi H C bị tuyệt diệt lồi D bị tuyệt diệt Khi đó, lồi lại tồn bình thường lưới thức ăn có lồi Còn lồi H lồi C, lồi D bị tuyệt diệt làm xảy diễn sinh thái dẫn tới tuyệt diệt nhiều lồi khác lưới thức ăn có khơng đến lồi  IV hiệu suất sinh thái đạt khoảng 10% tổng sinh khối bậc cao tổng sinh khối bậc lại Trong đó, bậc có lồi A Câu 33 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II IV  I số kiểu gen 2n = Số kiểu gen thể (2n – 1) gồm + + = 15  có 24 kiểu gen  II kiểu hình A-B-D- có số kiểu gen + + + =12 kiểu gen  III sai  Nếu gen A có alen alen trội kiểu hình lặn tính trạng có kiểu hình A-bbdd gồm có số kiểu gen: thể lưỡng bội có kiểu gen; thể lệch bội có kiểu gen  Tổng số kiểu gen + + + =  Nếu gen A có alen alen lặn kiểu hình lặn tính trạng có kiểu hình aaB-dd aabbD- Trang 13  Ở thể lưỡng bội có kiểu gen; thể lệch bội thể có số kiểu gen + + = kiểu gen  Tổng số kiểu gen = + = 12 kiểu gen  IV có loại giao tử đơn bội 20 loại giao tử lệch bội (n+1) Câu 34 Chọn đáp án A Có phát biểu II, III IV  I sai chuyển đoạn không tương hổ làm thay đổi số lượng gen NST Qua thụ tinh tạo hợp tử bị thay đổi số lượng gen  II đảo đoạn làm thay đổi vị trí xếp gen  III đột biến thể ba làm tăng số lượng NST có tế bào  IV đa bội chẵn (4n, 6n, 8n, ) ln có số lượng NST số chẵn Câu 35 Chọn đáp án C Có phát biểu I, II IV  I cặp gen nằm cặp NST có hốn vị gen F1 có 10 kiểu gen  II liên kết hồn tồn có kiểu hình kiểu hình  III sai kiểu hình A-B- ln = 0,5 + đồng hợp lặn Nếu không xảy hốn vị gen kiểu hình đồng hợp lặn =  Kiểu hình A-B- = 50%  IV P dị hợp cặp gen, hốn vị gen giới tính F1 có kiểu gen Câu 36 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, III IV F1 có kiểu hình trung gian  Tính trạng trội khơng hồn tồn Quy ước: A hoa đỏ; a hoa trắng; B tròn; b dài F1 có kiểu gen AaBb Cây F1 giao phấn với N, thu F2 có tỉ lệ : : : Trong đỏ : hồng : trắng = : :  Cây N Aa; Trong tròn : bầu dục : dài = : :  Cây N Bb; Như vậy, N dị hợp cặp gen; F1 dị hợp cặp gen mà đời có tỉ lệ : : :  Có tượng liên kết gen hồn tồn Ở đời con, có kiểu hình hoa hồng, dài (Aa/bb)  Kiểu gen Khi liên kết gen F1 có kiểu gen Ab Ab  Cây N phải có kiểu gen  I ab aB AB AB ab  AB AB  x :2 :1  II sai F1 tự thụ phấn  tỉ lệ kiểu hình  AB ab ab  ab ab  AB AB Ab aB  AB Ab  x :1 :1 :1 F1 lai với N  tỉ lệ kiểu gen F2  Ab aB ab ab  ab aB   Khi F2 tự thụ phấn kiểu hình hoa đỏ, tròn chiếm tỉ lệ 1 1 x  x   12,5%  III 4 4 Ab Ab aB  Ab  :2 :1  Tỉ lệ kiểu hình : : Nếu N  tự thụ phấn tỉ lệ kiểu gen đời  Ab aB aB  aB   IV Câu 37 Chọn đáp án D Cả phát biểu  Quy ước: A-B- A-bb quy định hoa đỏ; Trang 14 aaB- quy định hoa vàng; aabb quy định hoa trắng  I dị hợp cặp gen tự thụ phấn đời có 6,25% aabb (hoa trắng)  II hoa đỏ có kiểu gen AAbb đời ln có 100% hoa đỏ  III hoa đỏ đem lai Aabb x AaBb đời có kiểu hình aaB- chiếm tỉ lệ 1/8  IV hoa vàng có kiểu gen dị hợp (aaBb) đời có 25% aabb Câu 38 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II III  I sai AaBb lai với A-B- xuất lơng dài, màu trắng (aa/bb) có tỉ lệ 12,5% chứng tỏ hai cặp gen không phân li độc lập  II A-bb x aaB- mà thu đời có 25% aaB- chứng tỏ có kiểu gen, kiểu hình P dị hợp cặp gen  III dị hợp cặp gen lai phân tích mà đời có 6,25% aa/bb  Giao tử ab = 0,0625  Tần số hoán vị x 0,0625 = 0,125 = 12,5%  IV sai P dị hợp cặp gen có tượng hốn vị gen kiểu hình đồng hợp lặn đời có tỉ lệ lớn kiểu hình có tính trạng trội Câu 39 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, III IV  I tỉ lệ có sừng 30%  Tần số d = 0,3  Tần số D = 0,7  II sai số cừu khơng sừng có alen D Do đó, đời sinh cá thể có sừng  III cá thể có sừng gồm có: đực có 0,09DD 0,42Dd  14 DD : Dd 17 17 Cái có 0,09DD  Cái cho loại giao tử D; đực cho loại giao tử  Ở đời có 10 D d 17 17 10 10 27 DD Dd  Số cừu có sừng chiếm tỉ lệ   17 17 17 34 34  IV cừu đực khơng sừng có kiểu gen dd nên ln cho giao tử d; cừu khơng sừng có tỉ lệ 10 kiểu gen 0,42Dd : 0,49dd  Dd : dd  Cừu cho loại giao tử với tỉ lệ D d  F1 có 13 13 13 13 3 Dd: dd  Xác suất tỉ lệ kiểu gen 26 13 13 Câu 40 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, III, IV  I có người chưa biết KG, 5, 7,  Chỉ biết kiểu gen người  II sai người 5, ln có kiểu gen đồng hợp; người có kiểu gen đồng hợp dị hợp  Có tối thiểu người có kiểu gen đồng hợp  III người số có kiểu gen IAIO 2/3Pp; người số có kiểu gen 2/3IBIO Pp 2 1 1  Sinh có máu O x    Sinh bị bệnh P x      24   24  Xác suất 1 x  24 24 576 Trang 15  IV Sinh có máu A Sinh trai 1 x  Sinh không bị bệnh P 6 1 5  Xác suất x x  6 72 Trang 16 ... Cái cho loại giao tử D; đực cho loại giao tử  Ở đời có 10 D d 17 17 10 10 27 DD Dd  Số cừu có sừng chiếm tỉ lệ   17 17 17 34 34  IV cừu đực khơng sừng có kiểu gen dd nên cho giao tử d; cừu... đực thân trắng  II Trong số thân trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ  III Trong số thân đen F2, số đực chiếm tỉ lệ  IV sai Trong số đực F2, số thân đen chiếm tỉ lệ 1  Số cái:   3 3 Câu 28 Chọn... B Có hai giai đoạn tiến hóa sinh học tiến hóa xã hội C Vượn người ngày tổ tiên loài người D Tiến hóa sinh học đóng vai trò quan trọng giai đoạn đầu Câu 15 Đến mùa sinh sản, ve sầu đua phát tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SỐ 17 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019, ĐỀ SỐ 17 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019