ĐỀ SỐ 15 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

13 85 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 14:56

Moon.vn GV: Phan Khắc Nghệ (Đề thi có trang) ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 17 Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Những nguyên tố sau nguyên tố vi lượng? A K, Zn, Mo B Mn, Cl, Zn C C, H, B D B, S, Ca Câu 2: Lồi động vật sau có hệ tuần hồn kép? A Chim bồ câu B Cá chép C Tôm D Giun đất Câu 3: Bào quan ribơxơm có loại axit nuclêic sau đây? A rARN B tARN C mARN D ADN Câu 4: Trong trình phiên mã, tính theo chiều trượt enzim ARN pơlimeraza mạch đơn gen dùng làm khuôn tổng hợp ARN A mạch có chiều 5’  3’ B hai mạch gen C mạch có chiều 3’  5’ D hai mạch gen Câu 5: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12 Trong tế bào sinh dưỡng đột biến dạng tứ bội phát sinh từ loài chứa NST? A 24 B 18 C 14 D 22 Câu 6: Ở kì đầu giảm phân 1, tiếp hợp trao đổi chéo không cân đoạn crômatit nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn tới dạng đột biến A cặp thêm cặp nuclêôtit B đảo đoạn NST C đoạn lặp đoạn NST D chuyển đoạn NST Câu 7: Cơ thể có kiểu gen sau giảm phân cho loại giao tử? A AABb B aaBB C AaBb D AaBB Câu 8: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình? A Aabb  AaBb B Aabb  aabb C Aabb  aaBb D AaBb  aabb Câu 9: Cho hoa đỏ tự thụ phấn, đời có tỷ lệ hoa đỏ : hoa hồng : hoa vàng : hoa trắng Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật A tương tác át chế B tương tác bổ sung C tương tác cộng gộp D phân li độc lập, trội hoàn toàn Ab Câu 10: Có 100 tế bào thể đực có kiểu gen giảm phân tạo tinh trùng, có 20 tế bào có aB hốn vị gen Tần số hốn vị gen bao nhiêu? A 20% B 10% C 40% D 30% Câu 11: Trong quần thể đây, có quần thể trạng thái cân di truyền? Quần thể 1: 0,5AA + 0,5aa = Quần thể 2: 100% Aa Quần thể 3: 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = Quần thể 4: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = Quần thể 5: 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = A B C D Câu 12: Thành tựu sau công nghệ tế bào? A Tạo giống lúa gạo vàng B Tạo cừu Đôli Trang C Tạo dâu tằm tam bội D Tạo chuột bạch mang gen chuột cống Câu 13: Cặp quan sau quan tương đồng? A Cánh chim cánh bướm B Vây ngực cá voi vây ngực cá chép B Chân trước mèo vây ngực cá voi D Gai xương rồng gai hoàng liên Câu 14: Các chứng cổ sinh vật học cho thấy: lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất A kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh B kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh C kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh D kỉ Jura thuộc đại Trung sinh Câu 15: Nhân tố sinh thái sau nhân tố hữu sinh? A Ánh sáng B Độ ẩm C Cạnh tranh D Nhiệt độ Câu 16: Chuỗi thức ăn: “Cỏ → Cào cào → Nhái → Rắn → Đại bàng” có loài sinh vật tiêu thụ? A B C D Câu 17: Khi nói hơ hấp thực vật, có phát biểu sau đúng? I Q trình hơ hấp hạt nảy mầm diễn mạnh hạt giai đoạn nghỉ II Hô hấp tạo sản phẩm trung gian cho trình tổng hợp chất hữu khác thể III.Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep chuỗi chuyền electron hơ hấp IV.Ở phân giải kị khí phân giải hiếu khí, q trình phân giải glucozơ thành axit piruvic diễn ti thể A B C D Câu 18: Có trường hợp sau dẫn tới làm giảm huyết áp? I Cơ thể bị nhiều máu II Cơ thể thi đấu thể thao III Cơ thể bị bệnh hở van tim IV Cơ thể bị bệnh tiểu đường A B C D.4 Câu 19: Khi nói chế di truyền cấp phân tử, có phát biểu sau đúng? I Trên phân tử ADN, gen A nhân đôi lần gen B nhân đơi lần II Trên nhiễm sắc thể, gen C phiên mã 10 lần gen D phiên mã 10 lần III Trong tế bào, gen E tế bào chất nhân đơi lần gen G nhân đơi lần IV Trong q trình dịch mã, có chất 5BU thấm vào tế bào làm phát sinh đột biến gen dạng thay cặp A-T cặp G-X A B C D Câu 20: Cơ thể đực có kiểu gen Ab DEG PQ giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao aB deg pq tử hoán vị? A 128 B C 120 D 64 Câu 21: Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình số nguyên, hoa đỏ chiếm 40% Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Gen A cách gen B 40 cM II F1 có 10% số nguyên, hoa trắng chủng III F1 có 10% số xẻ, hoa đỏ IV F1 có kiểu gen quy định kiểu hình nguyên, hoa trắng A B C D Trang Câu 22: Nhân tố sau góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Cách li địa lý D Đột biến Câu 23: Khi nói kích thước quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống mơi trường B Nếu kích thước quần thể vượt mức tối đa, quần thể thường rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong C Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa D Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển Câu 24: Một điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên A Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn lưới thức ăn đơn giản so với hệ sinh thái tự nhiên B Do can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên C Do người bổ sung thêm loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao hệ sinh thái tự nhiên D Hệ sinh thái nhân tạo hệ kín hệ sinh thái tự nhiên hệ mở Câu 25: Alen A vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a Biết alen A alen a liên kết hiđro Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu alen a alen A có chiều dài đột biến điểm II Nếu đột biến điểm alen A có 500 nuclêơtit loại A alen a có 499 nuclêơtit loại T III Chuỗi pơlipeptit alen a chuỗi pơlipeptit alen A quy định có tổng số axit amin IV Nếu alen a có 400 nuclêơtit loại X 500 nuclêơtit loại T alen A có chiều dài 306,34 nm A B C D Câu 26: Ở thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa trắng Trong phép lai hoa đỏ chủng với hoa trắng (P), thu đời có phần lớn hoa đỏ vài hoa trắng Biết biểu màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy đột biến gen đột biến cấu trúc NST Cây hoa trắng thuộc thể đột biến sau đây? I Thể II Thể ba III Đột biến gen IV Mất đoạn A B C D Câu 27: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ Cho hoa đỏ giao phấn với hoa vàng, thu F1 Các F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 có tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F2, xác suất để có chủng A 3/7 B 24/49 C 6/7 D 12/49 Câu 28: Một lồi thú, cho đực mắt trắng, dài giao phối với mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 có 100% mắt đỏ, ngắn Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% đực mắt trắng, đuôi dài; 2% đực mắt trắng, đuôi ngắn; 2% đực mắt đỏ, đuôi dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí Trang thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F2 có loại kiểu gen II Tất cá thể F1 xảy hoán vị gen với tần số 8% III Lấy ngẫu nhiên cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn F2, xác suất thu cá thể chủng 46% IV Nếu cho đực F1 lai phân tích thu Fa có số cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn chiếm 50% A B C D Câu 29: Một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát quần thể có 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu có màu hoa giao phấn với làm thay đổi tỉ lệ kiểu hình quần thể II Nếu có hạt phấn hoa vàng khơng có khả thụ tinh làm thay đổi tần số alen quần thể III Nếu F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 3Aa : 0,7aa chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên IV Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa trắng làm thay đổi tần số alen quần thể A B C D Câu 30: Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể sinh vật lồi, có phát biểu sau đúng? I Tất hình thức cạnh tranh dẫn tới có lợi cho lồi II Cạnh tranh mặt sinh sản dẫn tới làm tăng khả sinh sản III Nếu nguồn thức ăn vơ tận khơng xảy cạnh tranh loài IV Cạnh tranh phương thức để quần thể trì số lượng cá thể mức độ phù hợp với sức chứa môi trường A B C D Câu 31: Bảng mô tả biểu mối quan hệ sinh thái loài sinh vật A B: Được sống chung Khơng sống chung Lồi A Loài B Loài A Loài B (1) 0 (2) + + (3) + 0 (4) + Kí hiệu: (+): có lợi (-): có hại (0): khơng ảnh hưởng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở trường hợp (1), A lồi động vật ăn thịt B lồi thuộc nhóm mồi II Ở trường hợp (2), A lồi mối B loài trùng roi sống ruột mối III Ở trường hợp (3), A loài cá lớn B lồi cá ép sống bám cá lớn IV Ở trường hợp (4), A lồi trâu B lồi giun kí sinh ruột trâu A B C D Câu 32: Trong học thực hành, quan sát lưới thức ăn, học sinh mô tả sau: Sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ chuột ăn rễ có nguồn thức ăn lấy từ dẻ; chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu, chim ăn hạt chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột côn trùng cánh cứng Dựa mơ tả này, có phát biểu sau đúng? I Chim sâu vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp II Khơng có cạnh tranh dinh dưỡng rắn diều hâu Trường hợp Trang III Lưới thức ăn có chuỗi thức ăn IV Quan hệ mèo rừng chim sâu quan hệ hội sinh A B C D Câu 33: Một lồi thực vật có nhiễm sắc thể 2n = 14 Quan sát số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng thể đột biến, thấy số lượng nhiễm sắc thể tế bào 14 nhiễm sắc thể Thể đột biến thuộc dạng đột biến sau đây? I Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể II Đột biến đoạn nhiễm sắc thể III Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể IV Đột biến lệch bội dạng thể không A B C D Câu 34: Một loài sinh sản hữu tính có NST lưỡng bội 2n = Trên ba cặp nhiễm sắc thể, xét cặp ABDE QMNPO HKLX gen kí hiệu là: Giả sử có thể đột biến có kiểu gen abde qmnpo hklx ABDE PNMQO HKLX Theo lí thuyết, có phát biểu sau thể đột biến này? abde qmnpo hklx I Thể đột biến phát sinh tiếp hợp trao đổi chéo hai cromatit thuộc hai cặp NST không tương đồng II Thể đột biến có khả sinh sản so với dạng bình thường III Thể đột biến làm giảm biểu gen O IV Thể đột biến giảm phân bình thường cho giao tử mang NST đột biến chiếm tỉ lệ 50% A B C D Câu 35: Một lồi thú, tính trạng màu lơng gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hồn tồn so với alen A4 quy định lơng trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Thực phép lai hai cá thể khác nhau, thu F1 Nếu F1 có loại kiểu hình có loại kiểu gen II Con đực lơng đen giao phối với cá thể X, thu F1 loại kiểu gen Sẽ có tối đa sơ đồ lai cho kết III Cho cá thể lông đen giao phối với cá thể lơng trắng, thu đời có số cá thể lông vàng chiếm 50% IV Cho cá thể lông đen giao phối với cá thể lông vàng, thu F1 Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình : có sơ đồ lai cho kết A B C D Câu 36: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; BB quy định hoa đỏ; Bb quy định hoa vàng; bb quy định hoa trắng; D quy định to trội hoàn toàn so với d quy định nhỏ; cặp gen phân li độc lập không xảy đột biến Cho (P) giao phấn với nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình: : Có tối đa sơ đồ lai thỏa mãn? A 16 B 24 C 28 D 10 Câu 37: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập quy định màu hoa Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, có alen trội B kiểu hình hoa hồng, có hồn tồn alen lặn cho kiểu hình hoa trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phương pháp sau cho phép xác định kiểu gen đỏ T thuộc loài này? Trang I Cho T giao phấn với hoa vàng chủng II Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen III Cho T giao phấn với hoa đỏ có kiểu gen dị hợp cặp gen IV Cho T giao phấn với hoa hồng chủng V Cho T giao phấn với hoa vàng có kiểu gen dị hợp tử VI Cho T giao phấn với hoa đỏ chủng A B C D Câu 118: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen Aa Bb phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai gen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen có alen trội A B quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng Gen A có tác động gây chết giai đoạn phôi trạng thái đồng hợp tử trội Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong số hoa đỏ, có tối đa loại kiểu gen II Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có 50% số hoa đỏ III Cho dị hợp cặp gen giao phấn với hoa trắng thu F1 có 25% số hoa trắng IV Cho dị hợp cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu F1 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu chủng với xác suất 1/5 A B C D Câu 39: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có hai alen trội A B quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Một quần thể loài trạng thái cân di truyền có tần số alen A B 0,4 0,5 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 13 hoa đỏ : 12 hoa trắng II Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất cá thể không chủng 13/50 III Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất thu chủng 1/12 IV Lấy ngẫu nhiên hoa trắng, xác suất thu chủng 11/26 A B C D Câu 40: Phả hệ hình mơ tả di truyền bệnh người, bệnh gen có alen quy định; Gen quy định bệnh B nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định kiểu gen người II Xác suất sinh thứ trai bị hai bệnh cặp - 12,5% III Xác suất sinh thứ bị bệnh B cặp 12 - 13 5/48 IV Xác suất sinh không bị bệnh cặp 12 - 13 5/128 A B C D HẾT Trang ĐÁP ÁN B A A C A C C A B 10 B 11 C 12 B 13 C 14 C 15 C 16 A 17 B 18 B 19 A 20 C 21 D 22 C 23 B 24 A 25 B 26 C 27 D 28 A 29 B 30 A 31 B 32 A 33 C 34 C 35 B 36 C 37 C 38 D 39 B 40 C HƯƠNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án B Có nguyên tố vi lượng Fe, Mo, B, Mn, Cl, Zn, Ni, Cu Câu Chọn đáp án C Enzim ARN polimeraza sử dụng mạch có chiều 3' → 5' để làm khuôn tổng hợp mARN Câu Chọn đáp án A Cây tứ bội 4n = 24 Câu Chọn đáp án C  Nếu tiếp hợp crômatit nguồn gốc trao đổi đoạn tương đồng khơng làm phát sinh biến dị, trao đổi đoạn khơng tương đồng dẫn tới đột biến đoạn lặp đoạn  Nếu tiếp hợp crômatit khác nguồn gốc cặp tương đồng trao đổi đoạn tương đồng với dẫn tới hốn vị gen, trao đổi đoạn khơng tương đồng dẫn tới đột biến lặp đoạn đoạn  Nếu tiếp hợp crômatit thuộc NST khác trao đổi chéo dẫn tới đột biến chuyển đoạn NST Câu Chọn đáp án C Cơ thể dị hợp cặp gen cho loại giao tử Câu Chọn đáp án A Tỉ lệ phân li kiểu gen = tỉ lệ phân li kiểu hình số loại kiểu gen = số loại kiểu hình → Chúng ta việc tìm số loại kiểu gen tìm số loại kiểu hình suy đáp án Phép lai A có số kiểu gen =  = 6; số kiểu hình =  = → số KG  số KH Phép lai B có số kiểu gen =  = 2; số kiểu hình =  1=2 → số KG = số KH Phép lai C có số kiểu gen =  = 4; số kiểu hình =  = → số KG = số KH Phép lai D có số kiểu gen =  = 4; số kiểu hình =  = → số KG = số KH Câu Chọn đáp án B Đời có tỉ lệ : : : → Cây hoa đỏ đem lai có kiểu gen AaBb → Đây quy luật tương tác gen kiểu tương tác bổ sung Câu 10 Chọn đáp án B Tỉ lệ tế bào có hốn vị gen = 20/100 = 0,2 → Tần số hoán vị gen = 0,2/2 = 0,1 = 10% Câu 11 Chọn đáp án C Quần thể cân quần thể có cấu trúc 100%AA 100%aa y Với quần thể có dạng xAA : yAa : zaa Quần thể cân x.z=   2 Trong quần thể trên, có quần thể 3, 4, cân Câu 12 Chọn đáp án B A D công nghệ gen; C gây đột biến Câu 14 Chọn đáp án C Đối với loại câu hỏi liên quan đến kỉ, đại khó nhớ Tuy nhiên, cần nắm số vấn đề sau:  Ở đại Trung sinh bắt đầu xuất có hoa, thú Đại Tân sinh bắt đầu xuất khỉ  Các nhóm sinh vật xuất đại trước phát triển ưu đại  Trong kỉ nói kỉ Krêta giai đoạn xuất thực vật có hoa Câu 16 Chọn đáp án A Có lồi sinh vật tiêu thụ Câu 17 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I II  I hạt nảy mầm hơ hấp mạnh hạt khơ có cường độ hơ hấp yếu  II hơ hấp tạo sản phẩm trung gian axit pyruvic; NADH, FADH2, để cung cấp cho trình đồng hóa chất  III sai phân giải kị khí khơng trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron  IV sai phân giải kị khí diễn tế bào chất, không diễn ti thể Câu 18 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I III Bị máu bị hở van tim thường dẫn tới giảm huyết áp Thi đấu thể thao tăng cơng suất tim nên tăng huyết áp; bị bệnh tiểu đường lượng đường máu cao nên thể tích máu tăng → Tăng huyết áp Câu 19 Chọn đáp án A Chỉ có I  I gen 1NST có số lần nhân đơi  II sai gen khác thường có số lần phiên mã khác  III sai gen tế bào chất có số lần nhân đôi khác với gen nhân  IV sai dịch mã khơng gây đột biến gen Câu 20 Chọn đáp án C Số loại giao tử hoán vị = tổng số loại giao tử - số loại giao tử liên kết = 27 - 23 = 120 loại giao tử hoán vị Câu 21 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, II, III Phép lai P: Lá nguyên, hoa đỏ (A-B-)  Lá nguyên, hoa trắng (A-bb) F1 gồm loại kiểu hình số ngun, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% → P có kiểu gen (Aa, Bb)  (Aa, bb) A, B liên kết với Vậy nguyên, hoa đỏ (A-B-) = 40% xẻ, hoa đỏ (aaB-) = 10% → III Lá xẻ, hoa đỏ + Lá xẻ, hoa trắng = tỉ lệ tính trạng xẻ = 25%  ab  → Lá xẻ, hoa trắng   =25%-10%=15%=0,15  ab  Ở hệ P, nguyên, hoa trắng có kiểu gen Ab ln cho 0,5ab 0,5Ab ab → 0,15 ab =0,5ab×0,3ab Tần số hốn vị    0,3  0,  40% → I ab  Ab  Cây nguyên, hoa trắng chủng   có tỉ lệ 0,2Ab  0,5Ab = 10% → II  Ab  F1 có hai loại kiểu gen quy định nguyên, hoa trắng Ab Ab → IV sai ; Ab ab Câu 22 Chọn đáp án C Trong nhân tố nói cách li địa lý nhân tố góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Vì cách li địa lý có vai trò ngăn ngừa giao phối tự quần thể nên có tác dụng củng cố tăng cường phân hóa vốn gen quần thể Câu 23 Chọn đáp án B Vì kích thước quần thể vượt mức tối đa bị điều chỉnh trạng thái ổn định nhờ tượng khống chế sinh học Do thường khơng bị diệt vong Câu 25 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, III IV  I sai đột biến làm tăng liên kết hiđro nên đột biến không làm thay đổi chiều dài gen chứng tỏ đột biến thay cặp A-T cặp G-X → Không phải đột biến điểm  II sai đột biến điểm chứng tỏ đột biến thêm cặp A-T Suy ra, số nuclêôtit loại T alen a = số nuclêôtit loại A alen A + = 500 + = 501  III đột biến không làm thay đổi tổng số axit amin chuỗi pơlipeptit  IV alen a có tổng số 1800 nuclêơtit nên có chiều dài = 306 nm Đây đột biến làm tăng liên kết hiđro đột biến cặp A-T thay cặp A-T cặp G-X Do alen a có chiều dài 306 nm alen A có chiều dài 306,34 nm (đột biến cặp A-T thay cặp) Câu 26 Chọn đáp án C Phép lai BB  bb mà đời sinh hoa trắng chứng tỏ có đột biến gen (làm cho B thành b) đột biến đoạn (đoạn chứa gen B) đột biến thể (Mất NST mang gen B) Vì tốn nói khơng có đột biến gen, khơng có đột biến cấu trúc NST nên đột biến lệch bội Câu 27 Chọn đáp án D ★ Quy ước: A quy định hoa vàng; a quy định hoa đỏ Đời F2 có tỉ lệ hoa đỏ : hoa vàng → aa có tỉ lệ = 9/16 → Giao tử a = 3/4; giao tử A = 1/4 Cây hoa vàng F2 gồm có AA, Aa → Cây chủng chiếm tỉ lệ 16 16 Lấy ngẫu nhiên hoa vàng F2, xác suất để lấy có chủng   12 C12 ×   × =   49 Câu 28 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, III IV Tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực khác với giới nên gen liên kết giới tính Tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực 23 : 23 : : → Có hốn vị gen  I có liên kết giới tính có hốn vị gen X AB X ab ×X AB Y cho đời có kiểu gen  II sai thể đực XABY khơng có hốn vị gen 23%  46% 50%  IV đực XABY nên lai phân tích thu Fa có XABY có tỉ lệ 50% Câu 29 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I, III IV  I màu hoa giao phấn với giao phấn khơng ngẫu nhiên nên làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen quần thể, dẫn tới làm thay đổi tỉ lệ kiểu hình  II sai hạt phấn hoa vàng khơng có khả thụ tinh chọn lọc chống lại Aa Trong trường hợp hệ xuất phát có tần số alen A = a = 0,5 chọn lọc chống lại kiểu hình trung gian khơng làm thay đổi tần số alen quần thể  III tần số alen thành phần kiểu gen thay đổi cách đột ngột tác động yếu tố ngẫu nhiên  IV chọn lọc chống lại hoa trắng (aa) làm thay đổi tần số alen theo hướng tăng tần số alen A giảm tần số alen a Câu 30 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I  I cạnh tranh lồi ln tạo động lực thúc đẩy lồi tiến hóa nên có lợi cho lồi  II sai cạnh tranh mặt sinh sản dẫn tới làm hại nên làm giảm tỉ lệ sinh sản quần thể  III sai thức ăn vơ tận khơng xảy cạnh tranh dinh dưỡng cạnh tranh sinh sản, nơi ở,  IV sai ngồi cạnh tranh có chế trì ổn định số lượng cá thể, dịch bệnh, vật ăn thịt, Câu 31 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, II IV  I sai (1) cạnh tranh khác lồi (vì sống chung hai có hại, sống riêng rẽ bình thường)  II hai lồi A B sống chung có lợi, tách riêng hai có hại Do đó, quan hệ cộng sinh  III sai hai loài A B quan hệ hội sinh, lồi A có lợi, lồi B trung tính Vì vậy, A lồi cá ép B lồi cá lớn  IV B có lợi, A có hại lồi B lồi kí sinh lồi A Câu 32 Chọn đáp án A Chỉ có phát biểu III  III xác suất chủng Sâu đục thân Chim sâu Sâu hại Côn trùng cánh cứng Cây dẻ Chim ăn hạt Chuột Câu 33 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II III Diều hâu Mèo rừng Rắn Tất đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn) không làm thay đổi số lượng NST (Ngoại trừ đột biến chuyển đoạn Robenson có làm thay đổi số lượng NST) Đột biến số lượng NST làm thay đổi số lượng NST Câu 34 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, II IV  I sai đột biến đảo đoạn (đoạn đảo chứa gen QMNP)  II đảo đoạn làm giảm khả sinh sản  III sai đoạn đảo khơng liên quan đến gen O nên không làm thay đổi mức độ biểu gen O  IV thể đột biến có cặp NST bị đột biến nên tỉ lệ giao tử đột biến 50% Câu 35 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, II III  I sai F1 có kiểu hình F1 có kiểu gen Ví dụ A1A3  A3A4  II đời có loại kiểu gen chứng tỏ P dị hợp có kiểu gen giống Khi đó, có sơ đồ lai A1A2  A1A2; A1A3  A1A3; A1A4  A1A4  III cá thể lơng đen đem lai phải có kiểu gen A1A3 Khi đó, đời có 50% số cá thể lơng vàng (A3A4)  IV sai có sơ đồ lai cho kết 1:1 (đó là: A1A2  A3A3 A1A3  A3A3 A1A4  A3A3 A1A2  A3A4 A1A3  A3A4) Câu 36 Chọn đáp án C ♦ Bước 1: Phân tích tỉ lệ 3:1 = (3:1)  ♦ Bước 2: Tìm số phép lai cho cặp tính trạng Vì cặp gen Bb trội khơng hồn tồn nên khơng thể có đời với tỉ lệ 3:1 → Tính trạng màu hoa phải có tỉ lệ 100% → Có sơ đồ lai, (BB  BB; BB  bb; bb  bb) Hai cặp tính trạng lại đổi vị trí cho Để đời có kiểu hình 100% A- kiểu gen P gồm sơ đồ lai (AA  AA; AA  Aa; AA  aa; aa  aa) Để đời có kiểu hình 3D-: 1dd P có kiểu gen (Dd  Dd) ♦ Bước 3: Số sơ đồ lai = C  (2TT + 1GP)  (2TT + 2GP)  1TT =  (3   +  2) = 28 sơ đồ lai Câu 37 Chọn đáp án C Có trường hợp, II V  I sai A-B- giao phấn với AAbb khơng thể xác định cặp gen AA hay Aa T  II giao phấn với AaBb biết kiểu gen T  III sai giao phấn với AABb AaBB cặp gen đồng hợp khơng thể xác định kiểu gen T  IV sai giao phấn với aaBB không xác định kiểu gen T cặp gen BB hay Bb  V lai với Aabb dựa vào kiểu hình đời biết kiểu gen T  VI sai lai với AABB đời ln có 100% A-B- nên khơng thể biết kiểu gen T Câu 38 Chọn đáp án D ★ Quy ước gen: AaB- quy định hoa đỏ; Aabb aaB- quy định hoa vàng; aabb quy định hoa trắng  I hoa đỏ có kí hiệu AaB- nên có kiểu gen  II AaBb  AaBb đời có kiểu hình hoa đỏ (AaB-) có tỉ lệ   (Giải thích: Aa  Aa cho đời có 2/3 Aa Vì AA bị chết giai đoạn phơi)  III AaBb  aabb cho đời có số hoa trắng (aabb) chiếm tỉ lệ 25%  IV AaBb  AaBb đời có kiểu hình hoa vàng (Aabb + aaB-) có tỉ lệ 1 1 Trong số hoa vàng chủng (aaBB) có tỉ lệ   → Lấy     4 12 12 ngẫu nhiên hoa vàng F1 thu số chủng :   20% 12 12 Câu 39 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, III IV ★ Quy ước: A-B- : hoa đỏ A-bb + aaB- + aabb : hoa trắng Quần thể có tần số A = 0,4 → Tần số alen a = - 0,4 = 0,6 Quần thể có tần số B = 0,5 → Tần số alen b = - 0,5 = 0,5 Quần thể cân có cấu trúc: (0,42AA : 2.0,4.0,6Aa : 0,62aa)(0,52BB : 2.0,5.0,5Bb : 0,52bb)    16 hay (0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa)(0,25BB : 0,5Bb : 0,25bb) →  A-: aa  B-: bb  25  4   25 ★ Xét phát biểu đề bài:  I sai tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ 16 12   25 25 12 13  25 25 → Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 12 hoa đỏ : 13 hoa trắng  II sai Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất cá thể chủng 4 9 13 AABB + AAbb + aaBB + aabb =         25 25 25 25 50 Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng  → Xác xuất không chủng  13 37  50 50  III Cây hoa đỏ chủng có kiểu gen AABB = 1   25 25 Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, xác suất thu chủng 12 :  25 25 12  IV Cây hoa trắng chủng là: 9 11 Aabb + aaBB + aabb =       25 25 25 50 Lấy ngẫu nhiên hoa trắng, xác suất thu chủng 11 13 11 :  50 25 26 Câu 40 Chọn Đáp án C Có phát biểu đúng, I, II III ★ Cặp vợ chồng số - không bị bệnh A sinh gái số 11 bị bệnh A → Bệnh A gen lặn nằm NST thường quy định Bệnh A: A quy định bình thường, a quy định bị bệnh ♦ Cặp vợ chồng - không bị bệnh B, sinh số bị bệnh B → Bệnh B gen lặn quy định Bệnh B: B quy định bình thường, b quy định bị bệnh Theo đó, ta có:  I đúng, bệnh B, xác định kiểu gen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 Về bệnh A, xác định kiểu gen 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 → Kiểu gen hai tính trạng: có người (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11)  II Người số có kiểu gen aaXBXb; người số có kiểu gen AaXBY 1 → Xác suất sinh thứ trai bị hai bệnh cặp -    12,5%  III Xác suất sinh cặp 12 -13: ♦ Bệnh A: xác suất KG người 12 AA; Aa Xác suất KG người 13 Aa 3 → Sinh bị bệnh A = ; sinh không bị bệnh A = 6 ♦ Bệnh B: người số 12 có kiểu gen XBY; Người số 13 có kiểu gen → Xác suất sinh bị bệnh B B B B b X X : X X 2 1   ; không bị bệnh B 8 5   48  IV sai sinh bị khơng bệnh có khả xác suất bố mẹ  Trường hợp 1: Người 12 2/3AaXBY ; người 13 l/2AaXBXb → Xác suất sinh bị bệnh B 2 3 3 27 → không bị bệnh          4 4 256  Trường hợp 2: Người 12 2/3AaXBY; người 13 l/2AaXBXB 2 3 → không bị bệnh       1  4 16  Trường hợp 3: Người 12 1/3AAXBY; người 13 l/2AaXBXb 1 3 → không bị bệnh    1       32  Trường hợp 4: Người 12 1/3AAXBY; người 13 l/2AaXBXB 1 2 → không bị bệnh    1  1  → Xác suất 27 3 425     256 16 32 768 ... có số kiểu gen =  = 6; số kiểu hình =  = → số KG  số KH Phép lai B có số kiểu gen =  = 2; số kiểu hình =  1=2 → số KG = số KH Phép lai C có số kiểu gen =  = 4; số kiểu hình =  = → số KG... giản so với hệ sinh thái tự nhiên B Do can thi p người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên C Do người bổ sung thêm loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân... nhiên, cần nắm số vấn đề sau:  Ở đại Trung sinh bắt đầu xuất có hoa, thú Đại Tân sinh bắt đầu xuất khỉ  Các nhóm sinh vật xuất đại trước phát triển ưu đại  Trong kỉ nói kỉ Krêta giai đoạn xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SỐ 15 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019, ĐỀ SỐ 15 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

Từ khóa liên quan