ĐỀ SỐ 13 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

13 86 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 14:55

Moon.vn ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 GV: Phan Khắc Nghệ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 15 (Đề thi có 07 trang) Mơn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Giả sử nồng độ Ca2+ tế bào lông hút rễ 0,03M Rễ hấp thụ thụ động ion Ca2+ sống mơi trường có nồng độ Ca2+ sau đây? A 0,04M B 0,035M C 0,02M D 0,06M Câu Động vật sau có manh tràng phát triển? A Bò B Thỏ C Gấu D Gà rừng Câu Côđon sau làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã? A 3'AAU 5' B 3'UAG 5' C 3'UGA 5' D 5'AUG 3' Câu Loại enzim sau có khả làm tháo xoắn đoạn phân tử ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch polinuclêôtit bổ sung với mạch khuôn? A Enzim ADN polimeraza B Enzim ligaza C Enzi ARN polimeraza D Enzim restrictaza Câu Ở loài sinh sản hữu tính, NST lồi trì ổn định nhờ chế sau đây? A Nguyên phân thụ tinh B Nguyên phân, giảm phân thụ tinh C Nhân đôi ADN dịch mã D Nhân đôi, phiên mã dịch mã Câu Một lồi thực vật có cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa, Bb, Dd Cơ thể có nhiễm sắc thể sau thể đa bội? A AaaBbbDdd B AbBbd C AaBbDdd D AaBBbDd Câu Kiểu gen sau kiểu gen đồng hợp cặp gen? A AABB B aaBB Câu Một thể đực có kiểu gen C AaBB D AaBb ABD Biết khoảng cách giứa hai gen A B 20cM Theo lí thuyết, abd tần số hoán vị gen bao nhiêu? A 15% B 20% C 10% D 40% Câu Biết trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBb x aabb cho đời có tỉ lệ phân li kiểu gen A : : B : : : C : D : : : Câu 10 Ở loài thực vật, kiểu gen có gen A gen B hoa có màu đỏ Nếu kiểu gen có A có B hoa có màu vàng Nếu khơng có gen A B hoa có màu trắng Tính trạng di truyền theo quy luật A tương tác cộng gộp B trội hoàn toàn C tương tác bổ sung D gen đa hiệu Trang Câu 11 Một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa Ở hệ F1, hoa trắng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A 60% B 45% C 50% D 65% Câu 12 Thành tựu sau cơng nghệ gen? A Tạo giống dâu tằm có to B Tạo giống cừu sản xuất prôtêin người C Tạo cừu Đơli D Tạo giống lợn có ưu lai cao Câu 13 Trong quần thể có xuất thêm alen kết nhân tố tiến hóa sau đây? A Chọn lọc tự nhiên B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Các yếu tố ngẫu nhiên Câu 14 Khi nói phát triển sinh giới, phát biểu sau sai? A Ở kỉ Đệ tam, phát sinh nhóm linh trưởng Cây có hoa ngự trị, phân hóa lớp chim thú, côn trùng B Ở kỉ Tam điệp, khí hậu khơ, cá xương phát triển, phát sinh chim thú C Ở kỉ Jura, bò sát cổ hạt trần ngự trị, thực vật có hạt xuất hiện, dương xỉ phát triển mạnh D Ở kỉ Phấn trắng, xuất thực vật có hoa tiến hóa động vật có vú, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể bò sát Câu 15 Sói săn mồi thành đàn hiệu săn mồi cao so với săn mồi riêng lẻ ví dụ mối quan hệ? A Hỗ trợ loài B Cạnh tranh lồi C Cạnh tranh khác lồi D Kí sinh loài Câu 16 Tảo giáp nở hoa làm chết lồi cá, tơm mối quan hệ gì? A Sinh vật ăn sinh vật B Kí sinh C Cạnh tranh D Ức chế cảm nhiễm Câu 17 Khi nói quang hợp thực vật CAM, phát biểu sau sai? A Chất NADPH pha sáng tạo chu trình Canvin sử dụng để khử APG thành AlPG B NADP+; ADP nguyên liệu pha sáng C Khơng có ánh sáng diễn q trình cố định CO2 D Chất AlPG sử dụng để tạo glucơzơ APG Câu 18 Khi nói tuần hồn người, có phát biểu sau đúng? I Ở động mạch, xa tim vận tốc máu giảm huyết áp giảm II Ở tĩnh mạch, xa tim vận tốc máu giảm huyết áp tăng III Khi tăng nhịp tim dẫn tới làm tăng huyết áp IV Ở mao mạch, máu nghèo oxi A B C D Câu 19 Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Tất đột biến đa bội làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào B Các đột biến thể một lồi có hàm lượng ADN tế bào giống Trang C Đột biến tam bội phát sinh nguyên phân, tất cặp nhiễm sắc thể không phân li D Các thể đột biến lệch bội phát sinh giảm phân Câu 20 Tác nhân đột biến tác động vào trình giảm phân thể làm cho cặp nhiễm sắc thể khơng phân li Kết hình thành nên dạng đột biến sau đây? I Thể II Thể ba III Thể tứ bội IV Thể tam bội A B C D Câu 21 Có tế bào thể sinh tinh thể có kiểu gen AB DE Hm giảm phân bình thường, ab de hM khơng có đột biến có tối đa loại giao tử? A 20 B 24 C 32 D 10 Câu 22 Khi nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau sai? A Trong quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng sinh vật B Cạnh tranh loài nhân tố gây chọn lọc tự nhiên C Áp lực chọn lọc tự nhiên lớn hình thành đặc điểm thích nghi chậm D Chọn lọc tự nhiên nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa sinh giới Câu 23 Trong đặc điểm sau, kiểu phân bố ngẫu nhiên có đặc điểm? I Thường gặp mơi trường có điều kiện sống phân bố đồng II Có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể III Giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng có mơi trường IV Các cá thể quần tụ với để hỗ trợ A B C D Câu 24 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, phát biểu sau đúng? A Trong quần xã sinh vật, loài tham gia vào chuỗi thức ăn định B Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp C Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao D Trong tất quần xã cạn, chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng Câu 25 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Đột biến điểm khơng làm thay đổi số lượng nuclêôtit loại gen II Nếu đột biến không làm thay đổi chiều dài gen khơng làm thay đổi tổng số axit amin chuỗi pôlipeptit III Nếu đột biến điểm làm tăng chiều dài gen chứng tỏ làm tăng liên kết hiđro gen IV Đột biến cặp nuclêơtit không làm thay đổi cấu trúc chuỗi pôlipeptit A B C D Câu 26 Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm cân gen hệ gen tế bào II Tất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể III Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể khơng làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào IV Tất đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi độ dài ADN Trang A B C D Câu 27 Một loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee, Gg quy định cặp tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác Trong đó, alen trội trội hồn tồn alen A, B, D, e, g alen đột biến Quần thể lồi có tối đa loại kiểu gen quy định thể đột biến? A 211 B 242 C 239 D 235 Câu 28 Tính trạng chiều lồi thực vật cặp gen Aa, Bb, Dd nằm cặp NST khác tương tác theo kiểu cộng gộp Khi kiểu gen có thêm alen trội cao thêm 20cm; đồng hợp gen lặn có chiều cao 100 cm Cho cao lai với thấp thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đời F2? I Loại cao 160 cm chiếm tỉ lệ cao II Có kiểu gen quy định kiểu hình cao 120 cm III Cây cao 140 cm chiếm tỉ lệ 15/64 IV Có kiểu hình 27 kiểu gen A B C D Câu 29 Xét quần thể loài chim sẻ Quần thể có 1000 cá thể, quần thể có 2500 cá thể Cả hai quần thể cân di truyền tần số alen A quần thể 0,2; quần thể 0,4 Giả sử có 15% cá thể quần thể di cư sang quần thể 6% cá thể quần thể di cư sang quần thể Theo lí thuyết, sau có di cư nhập cư tần số alen A quần thể quần thể A 0,23; 97 255 B 0,31; 83 231 C 0, 24; 85 232 D 0, 27; 81 253 Câu 30 Khi nói kích thước quần thể, phát biểu sau đúng? I Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể thường rơi vào trạng thái tuyệt chủng II Nếu quần thể biệt lập với quần thể loài khác tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong kích thước quần thể trì ổn định III Cạnh tranh lồi góp phần trì ổn định kích thước quần thể phù hợp với sức chứa môi trường IV Nếu môi trường sống thuận lợi, nguồn sống dồi tỉ lệ sinh sản tăng thường dẫn tới làm tăng kích thước quần thể A B C D Câu 31 Một lưới thức gồm có lồi mơ tả hình bên Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có 11 chuỗi thức ăn, chuỗi ngắn có mắt xích II Nếu lồi K bị tuyệt diệt lưới thức ăn có tối đa lồi III Loài H tham gia vào chuỗi thức ăn IV Chuỗi thức ăn ngắn có mắt xích A B C D Trang Câu 32 Một loài cá ép sống bám lồi cá lớn khơng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản loài cá lớn Loài cá ép sau bám lên cá lớn tạo nên khe hở để loài vi sinh vật khác bám lên sinh sống không gây bệnh cho lồi tham gia Có phát biểu sau đúng? I Quan hệ cá ép với lồi vi sinh vật quan hệ kí sinh II Mối quan hệ tất loài nói quan hệ hỗ trợ khác lồi III Quan hệ vi sinh vật với cá lớn quan hệ hội sinh IV Nếu loài cá ép tách khỏi cá lớn lồi vi sinh vật tách khỏi cá lớn A B C D Câu 33 Một lồi có nhiễm sắc thể 2n = 60 Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Số lượng nhiễm sắc thể thể 59 II Loài có tối đa 30 dạng thể ba III Số lượng nhiễm sắc thể thể ngũ bội 150 IV Tế bào tam bội có số lượng nhiễm sắc thể 90 A B C D Câu 34 Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli mang phân tử ADN vùng nhân N15 sang mơi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực nhân đơi lần liên tiếp tạo 20 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng nhân đôi liên tiếp lần Có phát biểu sau đúng? I Ban đầu có 10 phân tử ADN II Sau kết thúc trình tạo 580 mạch polinuclêôtit chứa N15 III Sau kết thúc trình tạo 156 phân tử chứa N15 IV Sau kết thúc q trình có 60 phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 A B C D Câu 35 Cho biết tính trạng màu cặp gen Aa Bb quy định; tính trạng kích thước cặp gen Dd quy định Cho to, màu đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có 40,5% to, màu đỏ: 15,75% nhỏ, màu đỏ : 34,5% to, màu vàng : 9,25% nhỏ, màu vàng Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen đực với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I P có kiểu gen Ad Bb aD II Đã xảy hoán vị gen với tần số 20% III Đời F1 có tối đa 10 kiểu gen quy định kiểu hình nhỏ, màu đỏ IV Lấy ngẫu nhiên to, màu đỏ F1, xác suất thu chủng 2/81 A B C D Câu 36 Một loài thú, xét cặp gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định dài trội hồn tồn so với b quy định ngắn Cho dị hợp cặp gen giao phối với đực mắt đen, dài, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình giới đực 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có loại kiểu gen Trang II Q trình giảm phân thể xảy hoán vị gen với tần số 16% III Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chủng 21% IV Nếu cho cá thể đực P lai phân tích thu Fa có cá thể đực mắt trắng, ngắn chiếm 21% A B C D Câu 37 Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen quy định Tiến hành phép lai, thu kết sau: Phép lai 1: Cây hoa đỏ  hoa tím, thu Phép lai 2: Cây hoa vàng  hoa hồng, đời có tỉ lệ: hoa tím : thu đời có tỉ lệ: hoa vàng : hoa đỏ : hoa vàng hoa hồng : hoa trắng Biết không xảy đột biến alen trội hoàn toàn so với Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Trong lồi có tối đa 15 kiểu gen dị hợp tính trạng màu hoa II Cho hoa vàng giao phấn với hoa trắng, thu đời có 50% số hoa hồng III Cho hoa tím giao phấn với hoa vàng, thu đời có 50% số hoa hồng IV Có tối đa 10 sơ đồ lai cho hoa đỏ giao phấn với A B C D Câu 38 Ở loài thực vật, tính trạng hình dạng hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B quy định dẹt, có hai alen trội A B quy định tròn; khơng có alen trội quy định dài Tính trạng màu sắc hoa cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Biết khơng xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây P có kiểu gen AD Bb ad II Lấy ngẫu nhiên tròn, hoa đỏ F1, xác suất thu chủng 1/5 III Lấy tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn đời ln có kiểu gen, kiểu hình IV Cho P lai phân tích đời có loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 A B C D Câu 39 Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền hệ xuất phát AB AB AB 0, Dd : 0, Dd : 0,2 dd Biết khơng xảy đột biến, khơng xảy hốn vị gen Theo lí Ab ab ab thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F3, tần số alen A = 0,7 II F4 có 12 kiểu gen III Ở F3, kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 21/128 IV Ở F4, kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ 289/1280 A B C D Trang Câu 40 Sơ đồ phả hệ hình bên mơ tả di truyền tính trạng người Tính trạng nhóm máu tính trạng bệnh bạch tạng Biết tính trạng nhóm máu gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen quy định; tính trạng bệnh bạch tạng gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định Hai cặp gen phân li độc lập với Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Xác định xác kiểu gen người phả hệ II Xác suất sinh có nhóm máu O bị bạch tạng cặp 7-8 1/16 III Xác suất sinh trai có nhóm máu A khơng bị bạch tạng cặp 7-8 3/32 IV Xác suất sinh gái có nhóm máu B khơng bị bạch tạng cặp 7-8 1/32 A B C D Trang ĐÁP ÁN C B A C B A C B B 10 C 11 A 12 B 13 C 14 C 15 A 16 D 17 D 18 D 19 A 20 C 21 A 22 C 23 A 24 B 25 C 26 C 27 C 28 C 29 A 30 A 31 B 32 A 33 A 34 C 35 D 36 C 37 C 38 D 39 C 40 C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C Rễ hút khoáng thụ động nồng độ ion khoáng dung dịch đất cao nồng độ ion khống tế bào lơng hút Do vậy, nồng độ thấp nồng độ ion khoáng khơng hấp thụ thụ động Câu Chọn đáp án B Trong loài nói có thỏ có manh tràng phát triển thực chức tiêu hóa thức ăn thực vật Bò có cỏ nên manh tràng phát triển Gà gấu khơng có manh tràng mà có ruột tịt vết tích manh tràng Câu Chọn đáp án A Có cơđon làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã, 5'UAA3'; 5'UAG3'; 5'UGA3' Câu Chọn đáp án C  Trong enzim enzim ARN polimeraza có khả làm tháo xoắn mạch ADN, tách mạch ADN xúc tác tổng hợp mạch polinuclêôtit bổ sung với mạch khn  Enzim ADN polimeraza có chức tổng hợp mạch bổ sung với mạch gốc không tham gia tháo xoắn mạch ADN  Enzim ligaza có chức nối đoạn Okazaki lại với đồng thời tạo liên kết phosphodieste làm liền mạch ADN  Enzim restrictaza enzim cắt giới hạn sử dụng kỹ thuật di truyền Câu Chọn đáp án A A thể tam bội; B thể một; C thể ba; D thể ba Câu Chọn đáp án C Câu Chọn đáp án B Vì khoảng cách A B 20 cM tần số hốn vị = 20% Câu Chọn đáp án B AaBb  aabb = (Aa  aa)(Bb  bb) = (1Aa : 1aa)(1Bb : 1bb) = 1:1:1:1 Câu 11 Chọn đáp án A Ở hệ F2, hoa trắng (aa) chiếm tỉ lệ: 0,5 + 0,4.1/4 = 0,6 = 60% Câu 17 Chọn đáp án D  A Vì NADPH chất sử dụng để khử APG thành AlPG  B Vì pha sáng sử dụng NADP+ ADP để tạo NADPH ATP  C Vì thực vật CAM, giai đoạn cố định CO2 tạm thời theo chu trình C4 diễn tế bào chất, vào ban đêm  D sai Vì AlPG khơng sử dụng để tổng hợp APG Trang Câu 18 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I, II III  I Vì động mạch xa tim vận tốc máu giảm dần huyết áp giảm dần  II Vì gần tim tĩnh mạch chủ, xa tim tĩnh mạch nhánh Do đó, xa tim tổng thiết diện mạch lớn vận tốc máu giảm Máu chảy từ tĩnh mạch tim gần tim huyết áp giảm dần  III Vì tăng nhịp tim làm tăng cơng suất tim, dẫn tới tăng huyết áp  IV sai Vì mao mạch phổi máu giàu O2 Câu 19 Chọn đáp án A Chỉ có phát biểu I  II sai NST khác có độ dài khác làm thay đổi hàm lượng ADN với mức độ khác  III sai tam bội phát sinh giảm phân  IV sai Thể lệch bội phát sinh nguyên phân, kết hợp với sinh sản vơ tính Ví dụ, ngun phân tế bào sinh dưỡng, có cặp NST không phân li dẫn tới tạo tế bào 2n – tế bào 2n + Về sau, tế bào 2n – nguyên phân nhiều lần tạo nên cành có NST 2n – Cành trở thành cành thông qua sinh sản vô tính hình thành nên dạng 2n – (thể một) Câu 20 Chọn đáp án C Có dạng, I II Một cặp NST khơng phân li phát sinh giao tử n + giao tử n – Do đó, tạo thể đột biến 2n – (thể một) 2n + (thể ba) Câu 21 Chọn đáp án A Vì tế bào giảm phân cho loại giao tử liên kết loại giao tử hốn vị Có tế bào giảm phân nên tối đa cho 12 loại giao tử hoán vị 12 loại giao tử liên kết Tuy nhiên, có cặp NST nên số loại giao tử liên kết tối đa loại → tổng số loại giao tử 12 + = 20 Câu 22 Chọn đáp án C Trong nhận xét nói nhận xét C sai, nhận xét khác  CLTN loại bỏ kiểu gen khơng thích nghi nên CLNT làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể  Cạnh tranh loài dẫn tới loại bỏ kiểu gen thích nghi nên cạnh tranh lồi hình thức CLTN  Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen theo hướng nên quy định chiều hướng tiến hóa Câu 23 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, III Kiểu phân bố ngẫu nhiên có đặc điểm:  Thường gặp mơi trường có điều kiện sống phân bố đồng  Giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng có mơi trường  Khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 24 Chọn đáp án B Câu 25 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, III IV  I đột biến thay cặp A-T thành cặp T-A thay gặp G-X thành cặp X-G không làm thay đổi số nuclêôtit loại gen Trang  II sai đột biến khơng làm thay đổi chiều dài gen làm xuất ba kết thúc sớm làm nhiều axit amin  III đột biến làm tăng chiều dài gen chứng tỏ đột biến thêm cặp nuclêôtit Khi thêm cặp nuclêơtit làm tăng liên kết hiđro liên kết hiđro  IV đột biến cặp nuclêơtit vị trí intron vị trí khơng thuộc vùng mã hóa gen khơng làm thay đổi cấu trúc mARN trưởng thành nên không làm thay đổi cấu trúc chuỗi pơlipeptit Câu 26 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I III  I đột biến cấu trúc làm thay đổi cấu trúc NST, làm thay đổi số lượng gen, thay đổi vị trí xếp gen làm cân gen tế bào  II sai đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn NST không làm thay đổi số lượng gen  III đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN  IV sai đột biến chuyển đoạn NST khơng làm thay đổi độ dài ADN Câu 27 Chọn đáp án C Vì số loại KG quy định thể đột biến = tổng số kiểu gen – số kiểu gen quy định kiểu hình khơng đột biến  35  22  243   239 Câu 28 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II III F1 có kiểu gen AaBbDd Vì vậy, F2: Loại cao 160 cm (có alen trội) có tỉ lệ C63  có tỉ lệ cao 26 16 C62 15 Vì cao 140 cm (có alen trội) có tỉ lệ  64 Cây cao 120 cm (có alen trội) có tỉ lệ C61  26 32 Cây cao 120 cm (có alen trội) có kiểu gen Aabbdd, aaBbdd, aabbDd Vì có cặp gen, nên số kiểu hình  + = kiểu hình (Ở tương tác cộng gộp, tính trạng n cặp gen quy định số kiểu hình 2n +1) Câu 29 Chọn đáp án A Sau có di cư, nhập cư tần số alen A quần thể là: Quần thể 1: A  0,85 1000  0,  0, 06  2500  0,  0, 23 1000  0,85  2500  0, 06 Quần thể 2: A  0,94  2500  0,  0,15 1000  0, 97  2500  0,96  1000  0,15 255 Câu 30 Chọn đáp án A Có phát biểu Câu 31 Chọn đáp án B Các phát biểu II, III IV  I sai lưới có 11 chuỗi thức ăn chuỗi ngắn có mắt xích  II chuỗi thức ăn dài có mắt xích, A → I → K → H → C → D → E  III chuỗi thức ăn ngắn có mắt xích, A → H → E Trang 10  IV lồi K bị tuyệt diệt lồi M bị tuyệt diệt Do lại lồi Câu 32 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, II, III IV Vì mối quan hệ lồi có lợi, lồi lại trung tính  I sai chúng khơng gây hại cho Câu 33 Chọn đáp án A Cả phát biểu  I thể 2n – = 60 – = 59  II có 2n = 60 số thể ba 30  III thể ngũ bội 5n = 150  IV tam bội có NST 3n = 90 Câu 34 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II IV  I nhân đơi lần số phân tử ADN hoàn toàn là: k  22    20  k  20   10  II kết thúc q trình nhân đơi (2 lần + lần) tạo số phân tử ADN 10  25  320 phân tử Trong đó, số mạch phân tử có chứa N14 10   23    60 → Số mạch polinuclêôtit chứa N15 sau kết thúc trình  320  60  580  III sai số phân tử ADN chứa N15 320 – 60 = 260  IV trình nhân đơi diễn theo ngun tắc bán bảo tồn số phân tử ADN chứa hai loại N14 N15 = số phân tử ADN có N14 = 60 Câu 35 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, I IV  Cây to, màu đỏ có kí hiệu A-B-D- = 40,5% → A-D- = 40,5% 0, 75  54%  0,54 → Kiểu gen ad =0,04  giao tử ad = 0,2 ad → Kiểu gen P Ad Bb ; tần số hoán vị 40% → I đúng, II sai aD  Kiểu hình nhỏ, màu đỏ có kí hiệu A-B-dd = (A-dd)(B-) có số kiểu gen   kiểu gen → Phát biểu III sai  Lấy ngẫu nhiên to, màu đỏ F1, xác suất thu chủng là: AD BB 0,04×0,25 AD = = → IV A-D-B 0,405 81 Câu 36 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II  Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình giới đực 42 : 42 : : 8, mắt trắng, ngắn chiếm 42% nên chứng tỏ P dị hợp tử → Kiểu gen F1 XABXab × XABY → F2 có loại kiểu gen → I  Khi tính trạng liên kết giới tính tần số hoán vị gen 8%  16% → II 42%  8%  Lấy ngẫu nhiên cá thể F2, xác suất chủng 21%  0, 42  42% 50% Trang 11 (Giải thích: cá thể chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ ln tỉ lệ cá thể đực XABY Ở tốn này, đực XABY có tỉ lệ = 21%) → III sai  Đực P có kiểu gen XABY lai phân tích thu cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn (XabY) chiếm tỉ lệ 01Xab  0,5Y = 0,5 = 50% → IV sai Câu 37 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, II IV Kết phép lai → Tím trội so với đỏ, đỏ trội so với vàng Kết phép lai → Vàng trội so với hồng, hồng trội so với trắng  Quy ước: A1 quy định tím; A2 quy định đỏ; A3 quy định vàng; A4 quy định hồng; A5 quy định trắng  I sai tính trạng màu hoa gen có alen quy định đời có số kiểu gen dị hợp  (5  1)   10 kiểu gen  II hoa vàng có kiểu gen A3A4 lai với hoa trắng (A5A5) thu đời có 50% số hoa hồng (A4A5)  III sai hoa hồng lặn so với hoa tím hoa vàng nên tím lai với vàng sinh hoa hồng với tỉ lệ 25%  IV hoa đỏ có kiểu gen quy định (A2A2; A2A3; A2A4; A2A5) Với loại kiểu gen lai với sinh đời có số kiểu gen  (4  1)   10 sơ đồ lai Câu 38 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II, III IV  I sai A-B-D- có tỉ lệ 6/16 gen trội liên kết gen lặn → kiểu gen P Ad Bd Bb Aa aD bD  II Ở F1, tròn, hoa đỏ có tổ hợp Trong chủng có tổ hợp Xác suất thu chủng aD BB → aD Ad bb ) Do đó, Ad  Ad  bb  lấy tròn, hoa trắng cho tự thụ phấn đời có 100% số kiểu gen   Ad   III tròn, hoa trắng có kí hiệu kiểu gen A-bb; dd (gồm kiểu gen tròn, hoa trắng ad   Ad Bb  bb  , thu đời có loại kiểu hình với tỉ lệ  IV Cây P lai phân tích  ad   aD 1:1:1:1 Câu 39 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, III, IV  Q trình tự thụ phấn khơng làm thay đổi tần số alen → tần số A = 0,4 +  Kiểu gen Kiểu gen 0,6 = 0,7 AB Dd tự thụ phấn sinh kiểu gen; Ab AB Dd tự thụ phấn sinh kiểu gen → Tổng có 15 kiểu gen ab Trang 12  Kiểu gen đồng hợp lặn kiểu gen 0,4 AB AB Dd 0,2 dd sinh ab ab Do F3, kiểu gen ab 7 dd có tỉ lệ 0,4    +0,2   0,1640625 ab 16  16   Kiểu hình trội tính trạng kiểu gen 0,4 Do F4, A-B-D- = 0,4  AB AB Dd 0,4 Dd sinh Ab ab 17 17 17 17  +0,4    22, 6% 32 32 32 32 Câu 40 Chọn đáp án C Cả phát biểu  I Người số số chưa biết KG bạch tạng; người số chưa biết kiểu gen nhóm máu → Có người  II người có kiểu gen dị hợp máu B; người có kiểu gen 1/2IAIA : 1/2IAIO nên sinh có máu O với xác suất 1/8; Sinh có máu A với xác suất 3/8; Sinh có máu B với xác suất 1/8 Người số có kiểu gen bb, người số có kiểu gen Bb nên xác suất sinh bị bạch tạng = 1/2 → Xác suất sinh có máu O bị bạch tạng 1/8  1/2 = 1/16  III Xác suất sinh trai có máu A không bị bạch tạng 3    32  IV Xác suất sinh gái không bị bạch tạng có máu B 1 1    32 Trang 13 ... lớn tạo nên khe hở để loài vi sinh vật khác bám lên sinh sống không gây bệnh cho lồi tham gia Có phát biểu sau đúng? I Quan hệ cá ép với loài vi sinh vật quan hệ kí sinh II Mối quan hệ tất lồi... giảm phân cho loại giao tử liên kết loại giao tử hốn vị Có tế bào giảm phân nên tối đa cho 12 loại giao tử hoán vị 12 loại giao tử liên kết Tuy nhiên, có cặp NST nên số loại giao tử liên kết tối... 3/8; Sinh có máu B với xác suất 1/8 Người số có kiểu gen bb, người số có kiểu gen Bb nên xác suất sinh bị bạch tạng = 1/2 → Xác suất sinh có máu O bị bạch tạng 1/8  1/2 = 1/16  III Xác suất sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SỐ 13 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019, ĐỀ SỐ 13 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

Từ khóa liên quan