ĐỀ SỐ 6 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

17 74 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 14:49

Moon.vn ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 GV: Phan Khắc Nghệ CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ (Đề thi có trang) Mơn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau nguyên tố đại lượng? A Nitơ B Mangan C Bo D Sắt Câu Ở động vật có ống tiêu hố, q trình tiêu hố hoá học diễn chủ yếu quan sau đây? A Thực quản B Dạ dày C Ruột non D Ruột già Câu Quá trình sau sử dụng axit amin làm nguyên liệu? A Tổng hợp ARN B Tổng hợp ADN C Tổng hợp prôtêin D Tổng hợp mARN Câu Theo nguyên tắc dịch mã, ba đối mã khớp bổ sung với ba mã 5'AUG3' A 3'UAX5' B 5'GUX3' C 5'XXU3' D 5'XGU3' Câu Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc có đường kính khoảng A 30Å B 300Å C 3000Å D 20Å Câu Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x Aabbdd cho đời có A 12 loại kiểu gen loại kiểu hình B loại kiểu gen loại kiểu hình C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D 27 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu Ở người, alen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh Cặp vợ chồng sau sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A AA x Aa B Aa x aa C aa x aa D aa x AA Câu Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn số với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai: XaXa x XaY cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A ruồi mắt đỏ : ruồi mắt trắng : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng B 100% ruồi mắt trắng C 100% ruồi mắt đỏ D ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng Câu Trong kiểu tương tác gen sau đây, có kiểu tương tác gen alen? I Cộng gộp II Trội khơng hồn tồn III Bổ sung IV Trội hồn tồn A B C D Trang BD , biết tần số hoán vị gen hai gen B D 30% Có tế bào bd thể giảm phân bình thường cho loại giao tử? Câu 10 Một cá thể đực có kiểu gen A B C D Câu 11 Khi nói cấu trúc di truyền quần thể tự phối, phát biểu sau sai? A Quá trình tự phối làm cho quần thể phân chia thành dòng có kiểu gen khác B Qua nhiều hệ tự phối, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần C Tự phối qua hệ làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen theo hướng tăng tỉ lệ đồng hợp D Người ta áp dụng tự thụ phấn giao phối gần để đưa giống trạng thái chủng Câu 12 Từ phôi cừu có kiểu gen DdEe, phương pháp cấy truyền phơi tạo cừu có kiểu gen A DdEe B DDEE C ddee D DDee Câu 13 Khi nói di - nhập gen, phát biểu sau đúng? A Di - nhập gen làm thay đổi tần số tương đối alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B Thực vật di - nhập gen thông qua phát tán bào tử, hạt phấn, quả, hạt C Di - nhập gen luôn mang đến cho quần thể alen D Di - nhập gen thường làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định Câu 14 Trong lịch sử phát triển giới sinh vật, kỉ sau đây, có mạch động vật di cư lên cạn? A Silua B Pecmi C Jura D Đêvôn Câu 15 Các thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh có khả chịu hạn tốt sống riêng rẽ Đây ví dụ mối quan hệ A ức chế - cảm nhiễm B hỗ trợ loài C cộng sinh D cạnh tranh lồi Câu 16 Khi nói độ đa dạng quần xã, phát biểu sau đúng? A Độ đa dạng quần xã thường trì ổn định, khơng phụ thuộc điều kiện sống mơi trường B Trong q trình diễn ngun sinh, độ đa dạng quần xã giảm dần C Quần xã có độ đa dạng cao cấu trúc quần xã dễ bị biến động D Độ đa dạng quần xã cao lưới thức ăn quần xã phức tạp Câu 17 Khi nói quang hợp, có phát biểu sau đúng? I Nếu có chất độc ức chế chu trình Canvil khơng giải phóng O2 II Phân tử oxi thải quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi H2O III Quang hợp tất loài thực vật có pha pha sáng pha tối IV Nguyên tử oxi có phân tử C6H12O6 có nguồn gốc từ nguyên tử oxi phân tử CO2 A B C D Câu 18 Khi nói cân nội mơi, có phát biểu sau đúng? I Nếu nhịn thở làm tăng nhịp tim Trang II Nếu khiêng vật nặng tăng nhịp tim III Nếu tăng nhịp tim góp phần làm giảm độ pH máu IV Hoạt động thải CO2 phổi góp phần làm giảm độ pH máu A B C D Câu 19 Gen M có 5022 liên kết hiđro mạch gen có G = 2A = 4T; mạch hai gen có G = A + T Gen M bị đột biến điểm làm giảm liên kết hiđro trở thành alen m Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Gen m gen M có chiều dài II Gen M có 1302 nuclêơtit loại G III Gen m có 559 nuclêơtit loại T IV Nếu cặp gen Mm nhân đơi lần cần môi trường cung cấp 7809 số nuclêôtit loại X A B C D Câu 20 Thể đột biến sau hình thành không phân li tất nhiễm sắc thể lần nguyên phân hợp tử lưỡng bội? A Thể B Thể tam bội C Thể tứ bội D Thể ba Câu 21 Khi nói hốn vị gen, có phát biểu sau đúng? I Sự tiếp hợp trao đổi chéo crômatit khác nguồn gốc cặp nhiễm sắc thể tương đồng sở để dẫn tới hoán vị gen II Hoán vị gen xảy giảm phân sinh sản hữu tính mà không xảy nguyên phân III Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách gen nhiễm sắc thể IV Hoán vị gen tạo điều kiện cho gen tổ hợp lại với nhau, làm phát sinh biến dị tổ hợp A B C D Câu 22 Theo quan niệm tiến hóa đại, nói chọn lọc tự nhiên, phát biểu sau đúng? A Chọn lọc tự nhiên thực chất q trình phân hóa khả sống sót, khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể, đồng thời tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường B Chọn lọc tự nhiên khơng đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà tạo kiểu gen thích nghi, tạo kiểu hình thích nghi C Khi chọn lọc tự nhiên chống lại thể đồng hợp trội chống lại thể đồng hợp lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với chọn lọc chống lại thể đồng hợp trội thể đồng hợp lặn D Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang đột biến trung tính qua làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 23 Khi nói mối quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau đúng? A Khi nguồn thức ăn quần thể dồi cạnh tranh dinh dưỡng gay gắt B Số lượng cá thể quần thể tăng cạnh tranh loài giảm C Ăn thịt lẫn tượng xảy phổ biến quần thể động vật D Ở thực vật, cạnh tranh lồi dẫn đến tượng tự tỉa thưa Câu 24 Khi nói phân bố cá thể khơng gian quần xã, có phát biểu sau đúng? Trang I Nhìn chung, phân bố cá thể tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh loài nâng cao mức độ sử dụng nguồn sống môi trường II Sự phân bố cá thể không gian quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống lồi III Nhìn chung, sinh vật phân bố theo chiều ngang thường tập trung nhiều vùng có điều kiện sống thuận lợi IV Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng gặp thực vật mà không gặp động vật A B C D Câu 25 Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Quá trình nhân đơi ADN khơng theo ngun tắc bổ sung phát sinh đột biến gen II Đột biến gen trội dạng dị hợp gọi thể đột biến III Đột biến gen phát sinh mơi trường có tác nhân vật lí, hóa học IV Nếu chế di truyền cấp phân tử khơng diễn theo ngun tắc bổ sung làm phát sinh đột biến gen A B C D Câu 26 Ở loài thực vật, alen A quy định to trội hoàn toàn so với alen a quy định nhỏ Cho to (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy tứ bội có to F1 cho tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 to : nhỏ Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Có loại kiểu gen khác II Loại kiểu gen Aaaa chiếm tỉ lệ III Loại kiểu gen mang alen trội alen lặn chiếm tỉ lệ cao IV Loại kiểu gen không mang alen lặn chiếm tỉ lệ A B 36 C D Câu 27 Lai hai cá thể (P) dị hợp cặp gen, thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường không xảy đột biến Dự đoán sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% Câu 28 Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho tất F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, hoa đỏ, bầu dục chiếm 9% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F2 có loại kiểu gen II F1 xảy hoán vị gen với tần số 20% Trang III Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen F1 chiếm tỉ lệ 34% IV Nếu cho F1 lai phân tích thu đời có số hoa đỏ, tròn chiếm 40% A B C D Câu 29 Khi nói yếu tố ngẫu nhiên, có phát biểu sau đúng? I Khi khơng xảy đột biến, khơng có chọn lọc tự nhiên, khơng có di - nhập gen, thành phần kiểu gen tần số alen quần thể có biến đổi tác động yếu tố ngẫu nhiên II Một quần thể có kích thước lớn yếu tố thiên tai yếu tố khác làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen quần thể ban đầu III Với quần thể có kích thước lớn yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại IV Sự thay đổi đột ngột điều kiện thời tiết làm giảm đột ngột số lượng cá thể quần thể dẫn tới loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể V Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên thường dẫn tới làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền dẫn tới làm suy thoái quần thể A B C D Câu 30 Khi nói ổ sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Các lồi có ổ sinh thái độ ẩm trùng phần sống sinh cảnh II Ổ sinh thái loài khác với nơi chúng III Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi, lồi tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng IV Các lồi sống sinh cảnh có ổ sinh thái nhiệt độ khác A B C D Câu 31 Trên tro tàn núi lửa xuất quần xã tiên phong Quần xã sinh sống phát triển làm tăng độ ẩm làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay Theo thời gian, sau cỏ rừng thân thảo, thân gỗ cuối rừng nguyên sinh Theo lí thuyết, nói q trình này, có phát biểu đúng? I Đây trình diễn sinh thái II Song song với biến đổi quần xã biến đổi môi trường III Lưới thức ăn có xu hướng phức tạp dần trình biến đổi IV Sự cạnh tranh loài quần xã nguyên nhân gây trình biến đổi A B C D Câu 32 Theo lí thuyết, có trình sau gây diễn sinh thái? I Khai thác gỗ già, săn bắt động vật ốm yếu rừng II Trồng rừng lên đồi trọc, thả cá vào ao hồ, đầm lầy III Đổ thuốc sâu, chất độc hoá học xuống ao nuôi cá, đầm nuôi tôm IV Lũ lụt kéo dài làm cho hầu hết quần thể bị tiêu diệt A B C D Câu 33 Cho biết đoạn mạch gốc gen A có 15 nuclêơtit là: 3'AXG GXA AXA TAA GGG5' Các cơđon mã hóa axit amin: 5'UGX3', 5'UGU3' quy định Cys; 5'XGU3', 5'XGX3'; 5'XGA3'; 5'XGG3' quy định Arg; 5'GGG3', 5'GGA3', 5'GGX3', 5'GGU3' quy định Gly; 5'AUU3', 5'AUX3', 5'AUA3' quy định Trang Ile; 5'XXX3', 5'XXU3', 5'XXA3', 5'XXG3' quy định Pro; 5'UXX3' quy định Ser Đoạn mạch gốc gen nói mang thơng tin quy định trình tự axit amin Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí thứ 12 đoạn ADN nói cặp G-X làm tăng sức sống thể đột biến II Nếu gen A bị đột biến thay cặp A-T vị trí thứ đoạn ADN nói cặp nuclêơtit khơng làm thay đổi cấu trúc chuỗi pôlipeptit III Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ đoạn ADN nói cặp A-T làm xuất ba kết thúc sớm IV Nếu gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 13 đoạn ADN nói cặp A-T làm cho chuỗi pơlipeptit bị thay đổi axit amin A B C D Câu 34 Giả sử đoạn nhiễm sắc thể có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí Các điểm A, B, C, D, E, G điểm nhiễm sắc thể gen IV gen có hại Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu đảo đoạn BE trật tự xếp gen I, IV, III, II, V II Nếu gen II phiên mã lần gen IV phiên mã lần III Nếu bị cặp nuclêơtit vị trí D làm thay đổi cấu trúc toàn ba gen IV V IV Nếu đoạn DE bị đứt tiêu biến làm tăng sức sống thể đột biến A B C D Câu 35 Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định to trội hoàn toàn so với b quy định nhỏ; Hai cặp gen nằm cặp NST Thực AB Ab × phép lai P: , thu F1 có kiểu hình hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 6% Biết không xảy đột ab aB biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình hoa đỏ, to; xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen A 11 B 11 C 28 121 D 24 49 Câu 36 Một lồi động vật có kiểu gen aaBbDdEEHh giảm phân tạo tinh trùng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cơ thể giảm phân cho tối đa loại tinh trùng II tế bào thể giảm phân cho tối đa 12 loại tinh trùng III Loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ 3/8 IV Loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ 1/2 A B C D Câu 37 Một loài động vật, xét gen nằm nhiễm sắc thể thường theo thứ tự gen - gen gen Cho biết gen quy định tính trạng, gen có alen, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? Trang I Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng lồi có tối đa 90 phép lai II Lồi có tối đa loại kiểu gen đồng hợp tử cặp gen III Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng, thu đời có loại kiểu hình IV Cho cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình trội tính trạng, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : A B C D Câu 38 Cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Phép lai P: AB De dE aB De X X × X Y , thu đươc F1 Biết không xảy đột biến, khoảng cách gen A gen B = ab ab 20 cM; gen D gen E = 40 cM Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Phép lai có 64 kiểu tổ hợp giao tử II Đời F1 có 56 loại kiểu gen, 24 loại kiểu hình III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14,5% IV Ở F1, có loại kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E- A B C D Câu 39 Một lồi thực vật, tính trạng màu sắc cặp gen Aa Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định Khi kiểu gen có gen A B quy định đỏ, có A B quy định vàng, khơng có A B quy định xanh Một quần thể cân di truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2 Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen quần thể kiểu gen II Tỉ lệ kiểu hình quần thể 30,24% đỏ : 59,52% vàng : 10,24% xanh III Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng 37/93 IV Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng 1/21 A B C D Câu 40 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M N người; bệnh hai alen gen quy định Hai gen nằm nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Biết khơng xảy đột biến, người số không mang alen bệnh M, người số mang hai loại alen gây bệnh M N Phân tích phả hệ trên, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định tối đa kiểu gen 10 người II Tất cặp 10-11 bị hai bệnh III Xác suất sinh thứ không bị bệnh cặp 8-9 50% IV Hai cặp vợ chồng hệ thứ hai sinh bị hai bệnh Trang A B C D Trang ĐÁP ÁN A C C A B C B B A 10 B 11 C 12 A 13 B 14 A 15 B 16 D 17 D 18 C 19 D 20 C 21 C 22 C 23 D 24 C 25 C 26 B 27 A 28 D 29 A 30 C 31 A 32 D 33 B 34 A 35 D 36 C 37 B 38 D 39 D 40 B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án A Câu Chọn đáp án C Tiêu hoá hoá học diễn miệng, dày, ruột non chủ yếu diễn ruột non Vì ruột non có đủ loại enzim để tiêu hoá loại chất hữu có thức ăn Câu Chọn đáp án C Q trình tổng hợp prơtêin sử dụng axit amin làm nguyên liệu Quá trình tổng hợp ARN, ADN sử dụng nuclêôtit làm nguyên liệu Câu Chọn đáp án A Bộ ba đối mã khớp bổ sung ngược chiều với ba mã  Bộ ba 3'UAX5' khớp bổ sung với 5'AUG3' Câu Chọn đáp án B Đơn vị cấu tạo nên NST nuclêơxơm, nuclêơxơm gồm có lõi phân tử histon đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit quấn quanh vòng Giữa hai nuclêơxơm liên tiếp đoạn ADN phân tử histon Chuỗi nuclêơxơm tạo thành sợi có đường kính 11 nm, sợi cuộn xoắn bậc hai tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30 nm, sợi nhiễm sắc lại cuộn xoắn lần tạo thành sợi siêu xoắn có đường kính 300 nm, cuối sợi siêu xoắn xoắn tiếp lần tạo thành cromatit có đường kính 700 nm Ở kì NST trạng thái kép gồm cromatit nên đường kính NST đạt tới 1400 nm Như sợi nhiễm sắc có đường kính khoảng 30 nm = 300 Å Câu Chọn đáp án C AaBBDd x AaBbDd = (Aa x Aa) (Bb x bb) (Dd x dd) = (1AA : 2Aa : laa) (1Bb : 1bb) (1Dd : 1Dd)  Số loại kiểu gen = x x = 12  Số loại kiểu hình = x x = Câu Chọn đáp án B Để hệ sau có mắt đen mắt xanh kiểu gen bố mẹ Aa  aa Aa  Aa Câu Chọn đáp án B Phép lai: XaXa x XaY 1XaXa : lXaY Kiểu hình: ruồi mắt trắng : đực mắt trắng (100% ruồi mắt trắng) Câu Chọn đáp án A Có kiểu, II IV Giải thích: + Gen alen trạng thái khác gen (ví dụ A a; B b) Gen không alen gen thuộc locut khác (ví dụ A B) Trang + Tương tác gen alen kiểu tương tác A a Bao gồm có tương tác trội lặn hồn tồn tương tác trội lặn khơng hồn tồn + Tương tác cộng gộp tương tác bổ sung tương tác gen không alen Câu 10 Chọn đáp án B Tần số hoán vị hai gen 30% có nghĩa giảm phân có số tế bào xảy hoán vị, số tế BD bào khơng có hốn vị Nếu tế bào thể khơng xảy hốn vị giảm phân tạo loại giao tử bd BD, bd Câu 11 Chọn đáp án C Giải thích: Bản thân q trình tự phối khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 12 Chọn đáp án A Vì cấy truyền phơi tạo cá thể có kiểu gen giống Phơi có kiểu gen DdEe cá thể có kiểu gen DdEe Câu 13 Chọn đáp án B Xét phát biểu đề bài:  A sai di - nhập gen làm thay đổi tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể  B  Chọn đáp án B  C sai Di - nhập gen mang đến cho quần thể alen mang đến quần thể alen có sẵn quần thể, làm alen có quần thể  D sai di - nhập gen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể không theo hướng xác định Câu 14 Chọn đáp án A Câu 15 Chọn đáp án B Quan hệ làm lợi cho cá thể lồi hỗ trợ loài Câu 16 Chọn đáp án D Vì độ đa dạng cao có nhiều lồi Khi có nhiều lồi có nhiều chuỗi thức ăn lưới thức ăn có cấu trúc phức tạp A sai Vì độ đa dạng quần xã thay đổi theo điều kiện môi trường  B sai Trong trình diễn nguyên sinh, độ đa dạng quần xã tăng dần  C sai Quần xã có độ đa dạng cao cấu trúc quần xã ổn định Câu 17 Chọn đáp án D Cả phát biểu  I chu trình Canvil bị ức chế khơng tạo NADP+ Khi khơng có NADP+ khơng diễn pha sáng, khơng giải phóng O2  II oxi giải phóng pha sáng từ q trình quang phân li H2O  III Tất loài thực vật có quang hợp pha  IV CO2 tham gia vào pha tối để tổng hợp C6H12O6 Câu 18 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I II Trang 10  Nhịn thở làm tăng lượng CO2 máu, làm giảm độ pH máu Khi độ pH máu giảm kích thích làm tăng nhịp tim  Khiêng vật nặng làm tăng hơ hấp nội bào, làm tăng nồng độ CO2 máu Điều làm giảm độ pH máu làm tăng nhịp tim  Tăng nhịp tim làm giảm nồng độ CO2 máu, làm tăng độ pH máu  Thải CO2 làm tăng độ pH máu  III IV phát biểu sai Câu 19 Chọn đáp án D Cả phát biểu  I đột biến điểm làm giảm liên kết hiđro đột biến thay cặp G-X cặp A-T Vì đột biến thay cặp nuclêơtit nên không làm thay đổi chiều dài gen  II Hướng dẫn giải: • Tổng số liên kết hiđro gen 2Agen + 3Ggen = 5022 Mà Agen = A2 + T2, Ggen = G2 + X2 Nên ta có 2Agen + 3Ggen = 2(A2 + T2) + 3(G2 + X2) = 5022 • Theo ra, mạch có G2 = 2A2 = 4T2  G2 = 4T2, A2 = 2T2 Trên mạch có G1 = A1 + T1 mà A1 = T2 T1 = A2 nên G1 = T2 + A2 Theo đó, G1 = T2 + 2T2 = 3T2 Vì G1 = X2 nên X2 = 3T2  Ta có: 5022 = 2(2T2 + T2) + 3(3T2 + 4T2) = 6T2 + 21T2 = 27T2 = 5022  T2 = 186  Agen = A2 + T2 = 2T2 + T2 = 3T2 = x 186 = 558  Ggen = G2 + X2 = 4T2 + 3T2 = 7T2 = x 186 = 1302  III Vì đột biến điểm làm giảm liên kết hiđro đột biến thay cặp G-X cặp A-T  số nuclêôtit loại T gen m = 558 +1 = 559  IV Vì cặp gen Mm có tống số nuclêơtit loại X = Xgen M + Xgen m = 2603  Số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp cho cặp gen Mm nhân đôi lần: Gmt = Xmt = 2603  (22 - 1) = 7809 Câu 20 Chọn đáp án C Hợp tử lưỡng bội, NST không phân li tạo tứ bội Câu 21 Chọn đáp án C Các phát biểu I, III, IV  II sai hốn vị gen xảy nguyên phân Câu 22 Chọn đáp án C  C chọn lọc chống lại đồng hợp trội (chống lại AA) chống lại đồng hợp lặn (aa) làm thay đổi tần số alen Còn chọn lọc chống lại AA aa đồng thời tác động lên alen A alen a thường khơng làm thay đổi tần số alen làm thay đổi tần số alen với tốc độ chậm  A, B sai Vì chọn lọc tự nhiên không tạo kiểu gen mà sàng lọc giữ lại kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi với mơi trường có sẵn quần thể  D sai Chọn lọc tự nhiên đảm bảo sống sót sinh sản ưu cá thể mang đặc điểm thích nghi Câu 23 Chọn đáp án D Trang 11  A sai Vì nguồn thức ăn dồi sinh vật khơng cạnh tranh thức ăn mà có cạnh tranh nơi ở, sinh sản Do khơng thể có cạnh tranh gay gắt  B sai Vì số lượng cá thể tăng mật độ tăng nên cạnh tranh loài tăng  C sai Vì có số lồi động vật có tượng ăn thịt đồng loại  D Vì cạnh tranh thực vật dẫn tới tượng loại bỏ cá thể có sức sống yếu Do dẫn tới tượng tự tỉa thưa Câu 24 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, II, III  IV sai Vì hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, kiểu phân bố theo chiều thẳng đứng gặp thực vật động vật Câu 25 Chọn đáp án C Phát biểu I, II  III sai Vì đột biến gen xảy sai sót ngẫu nhiên phân tử ADN xảy trình tự nhân đơi ADN  IV sai Vì q trình tự nhân đơi khơng diễn theo nguyên tắc bổ sung làm phát sinh đột biến gen Còn chế: phiên mã, dịch mã không làm phát sinh đột biến gen Câu 26 Chọn đáp án B Có phát biểu III, IV Giải thích: F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 to : nhỏ = 36 tổ hợp =   Mỗi bên F1 cho loại giao tử Mà F1 kết q trình tứ bội hóa nên F1 có kiểu gen Aaaa Fl : AAaa  Aaaa F2 : 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : laaaa  Xét phát biểu đề bài:  I sai F2 có loại kiểu gen khác nhau: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa  II sai loại kiểu gen Aaaa chiếm tỉ lệ  36  III loại kiểu gen mang alen trội alen lặn (AAaa) chiếm tỉ lệ cao gen mang alen trội alen lặn chiếm tỉ lệ cao  IV loại kiểu gen khơng mang alen lặn (AAAA) chiếm tỉ lệ 36 Câu 27 Chọn đáp án A Giải thích: P dị hợp hai cặp gen thu F1 có kiểu gen aabb = 0,04  A có tần số hốn vị 20% kiểu hình aabb = 0,04 = 0,1ab x 0,4ab  Kiểu gen P Ab AB × , tần số hoán vị 20% aB ab  B sai có tần số 16% kiểu hình aabb = 0,08 ab x 0,08ab = 0,08 ab x 0,42 ab  Cả khả khơng phù hợp  loại  C sai có tần số 10% kiểu hình aabb = 0,05ab x 0,05ab = 0,05ab x 0,45ab  sai Trang 12  D sai có tần số 30% kiểu hình aabb = 0,15ab x 0,35ab = 0,15ab x 0,15ab  sai Câu 28 Chọn đáp án D Có phát biểu đúng, II IV Giải thích: Cây hoa đỏ, bầu dục (A-bb) chiếm 9% = 0,09  ab   Cây hoa trắng, bầu dục   chiếm tỉ lệ = 0,25 - 0,09 = 0,16  ab   Kiểu gen ab = 0,16 = 0,4  0,4 ab  Kiểu gen F1 AB có hốn vị gen với tần số 20%  II ab  I sai có hốn vị gen  Có 10 kiểu gen  III sai kiểu gen AB F2 chiếm tỉ lệ =  0,16 = 0,32 ab  IV F1 có kiểu gen AB cho giao tử AB với tỉ lệ 0,4 ab  Khi lai phân tích, đời có kiểu hình hoa đỏ, tròn chiếm tỉ lệ 40% Câu 29 Chọn đáp án A Các phát biểu I, II, IV  III sai Vì với quần thể có kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại Câu 30 Chọn đáp án C Cả phát biểu  I trùng ổ sinh thái nhân tố vô sinh thường khơng gây cạnh tranh lồi Các loài thường cạnh tranh trùng ổ sinh thái dinh dưỡng  II ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái nhân tố sinh thái Nơi nơi cư trú lồi  III tất đặc điểm mồi, phương thức kiếm mồi, tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng  IV sống chung mơi trường có ổ sinh thái khác nhân tố vô sinh (trong có nhiệt độ, độ ẩm, ) Câu 31 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I, II III Đây diễn sinh thái (vì có biến đổi quần xã) Trong diễn sinh thái ln có biến đổi song song quần xã môi trường Đây diễn nguyên sinh nên độ đa dạng quần xã tăng dần, lưới thức ăn phức tạp dần Có nhiều nguyên nhân gây diễn thế, cạnh tranh lồi nguyên nhân (nhân tố bên trong)  phát biểu IV sai Câu 32 Chọn đáp án D Các phát biểu I, II, IV  III sai đổ thuốc sâu, chất độc hố học xuống ao ni cá, đầm nuôi tôm dẫn đến phá hoại môi trường, làm sinh vật sống chết đi, khó cải tạo mơi trường Trang 13 Câu 33 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, III IV Mạch gốc gen A có: 3'AXG GXA AXG TAA GGG5'  Đoạn phân tử mARN là: 3'UGX XGU UGU AUU XXX5'  I sai đột biến thay cặp A-T vị trí thứ 12 thành cặp G-X làm thay đổi ba AUU thành AUX Mà hai ba quy định tổng hợp axit amin Ile Vì không làm thay đổi cấu trúc prôtêin nên đột biến trung tính  II đột biến thay cặp A-T vị trí thứ cặp nuclêơtit khác làm cho ba XGU trở thành ba XGX XGG XGA Mà ba quy định tổng hợp axit amin Arg nên không làm thay đổi cấu trúc chuỗi pôlipeptit  III sai gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ cặp A-T làm cho ba XGU thành ba UGU Mà UGU ba kết thúc  IV gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 13 cặp A-T làm thay đổi ba XXX thay ba UXX Mà ba XXX quy định Pro ba UXX quy định Ser nên chuỗi pôlipeptit bị thay đổi axit amin Pro thành axit amin Ser Câu 34 Chọn đáp án A Có phát biểu đúng, I IV Lưu ý: cần phân biệt đột biến gen với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc mARN đột biến cấu trúc NST liên quan tới gen đột biến mà không liên quan tới gen khác  I đảo đoạn be làm thay đổi vị trí gen gen II, gen III, gen IV  Trật tự gen I, gen IV, gen III, gen II, gen V  II sai gen khác có vùng điều hòa khác nên có số lần phiên mã khác  III sai d vị trí thuộc vùng liên gen (vùng nối gen III gen IV) Do đó, cặp nuclêơtit vị trí d không làm thay đổi cấu trúc gen  IV đoạn de làm gen IV Nếu gen IV gen có hại việc gen IV làm tăng sức sống cho thể đột biến Câu 35 Chọn đáp án D Cây hoa đỏ, to gồm tính trạng trội  Xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen = 4y  0, 06   0,5  y 0,5  0, 06  Xác suất thu cá thể không dị hợp cặp gen   7  Lấy ngẫu nhiên cá thể có kiểu hình hoa đỏ, to; xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen là: 24 C21    7 49 Câu 36 Chọn đáp án C Có phát biểu đúng, I, III IV Giải thích:  I thể gồm cặp gen dị hợp nên số loại tinh trùng tối đa = 23 = loại Trang 14  II sai có tế bào cho tối đa số loại giao tử = x = 12 loại tinh trùng Tuy nhiên, thể có cặp gen dị hợp nên số loại giao tử ≤ loại 1  III loại tinh trùng chứa alen trội chiếm tỉ lệ C32     2 (Vì cặp gen EE ln cho giao từ chứa E)  IV loại tinh trùng chứa alen trội chứa alen trội alen trội = 3 1 1 1 C     C33       2 2 8 2 Câu 37 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I III Vì gen nằm NST thường cho nên: + Số kiểu gen đồng hợp tử cặp gen = 23 = kiểu gen + Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng = 14 kiểu gen + Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng = C32   15 kiểu gen + Số kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng = C31   kiểu gen  Số phép lai cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng lai với cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng = 15 x = 90 ABD AbD × khơng có hốn vị gen sinh đời có kiểu gen abd aBd ABD ABD AbD aBd AbD ; ; ;  Chỉ có kiểu gen quy định kiểu hình trội tính trạng AbD aBd abd abd abd Đực • Cá thể đực mang kiểu hình trội tính trạng, dị hợp tử cặp gen (có thể có kiểu gen với cá thể mang kiểu hình lặp tính trạng (có thể có kiểu gen có loại kiểu gen ABD ) lai Abd aBD ) thu đời aBD ABD Abd ;  Chỉ có kiểu hình aBD aBD • Cá thể đực mang theo kiểu hình trội tính trạng (có thể có kiểu gen mang kiểu hình trội tính trạng (có thể có kiểu gen abD ) lai với cá thể abd aBd ), thu đời có kiểu abd hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 Câu 38 Chọn đáp án D Cả phát biểu Giải thích:  I Số kiểu tổ hợp giao tử: Cơ thể AB De dE X X có hốn vị gen sinh 16 loại giao tử ab Cơ thể aB De X Y sinh loại giao tử ab Trang 15  Số kiểu tổ hợp giao tử = 16 x = 64 loại  II Đời F1 có kiểu gen, kiểu hình? Số loại kiểu gen: Số loại kiểu hình: AB De dE aB De  AB aB  De dE De X X × X Y=  ×   X X ×X Y  =7×8=56 ab ab  ab ab  AB De dE aB De  AB aB  De dE De X X × X Y=  ×   X X ×X Y  =4×  4+2  =24 ab ab  ab ab   III Ở F1, loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Phép lai P: AB De dE aB De  AB aB  De dE De X X × X Y=  ×   X X ×X Y  ab ab  ab ab  Loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn gồm có: A-bbddee; aaB-ddee; aabbD-ee aabbddE- ab  AB aB  ×  (có hốn vị 20%) sinh kiểu gen đồng hợp lặn Vì  có tỉ lệ 0,4  0,5 = 0,2 ab  ab ab  Do tỉ lệ kiểu hình là: A-bbddee = (0,25 - 0,2)  0,1 = 0,005 aaB-ddee = (0,5 - 0,2)  0,1 = 0,03 aabbD-ee = 0,2  0,4 = 0,08 aabbddE- = 0,2  0,15 = 0,03  Loại kiểu hình có tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ là: 0,005 + 0,03 + 0,08 + 0,03 = 0,145 = 14,5%  IV Ở F1, có kiểu gen quy định kiểu hình A-B-D-E-? Phép lai P: AB De dE aB De  AB aB  De dE De X X × X Y=  ×   X X ×X Y  ab ab  ab ab  AB AB  AB aB  ×  có hốn vị gen cho đời có kiểu hình A-B- với loại kiểu gen Vì  ; ; aB ab  ab ab  Ab aB XDeXdE  XDeY cho đời có kiểu hình D-E- với loại kiểu gen quy định XDEXDe, XDeXDe, XDEY  Loại kiểu hình A-B-D-E- có số loại kiểu gen quy định =  = loại kiểu gen Câu 39 Chọn đáp án D Cả phát biểu Giải thích:  I Vì quần thể có cặp gen phân li độc lập số loại kiểu gen =  II Kiểu hình đỏ (A-B-) có tỉ lệ (1 - aa)  (1 - bb) = (l - 0,16)  (l - 0,64) = 0,3024 = 30,24% Kiểu hình xanh (aabb) có tỉ lệ 0,16  0,64 = 10,24% Kiểu hình vàng có tỉ lệ 100% - (30,24% + 10,24%) = 59,52%  Tỉ lệ kiểu hình 30,24% đỏ : 59,52% vàng : 10,24% xanh  III Lấy ngẫu nhiên vàng, xác suất thu chủng là: Trang 16 AAbb+aaBB 0,36×0,64+0,16×0,04 37 = = A-bb+aaB- 1-0,16 ×0,64+0,16× 1-0,64  93  IV Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng là: AABB 0,36×0,04 = = A-B- 1-0,16 × 1-0,64  21 Câu 40 Chọn đáp án B Có phát biểu đúng, I II Giải thích: + Cặp số 8-9 khơng bị bệnh sinh số 12 gái bị bệnh M  Bệnh M gen lặn nằm NST thường + Cặp số 8-9 không bị bệnh sinh số 13 bị bệnh N  Bệnh N gen lặn quy định Vì tốn cho biết gen quy định hai bệnh nằm NST  Cả hai bệnh gen lặn nằm NST thường Quy ước: m quy định bệnh M; n quy định bệnh N; alen trội M N không quy định bệnh Theo ra, người số có kiểu gen  Người số 11 có kiểu gen Người số có kiểu gen Mn MN Mn ; người số có kiểu gen Mn mn mN MN Mn mn Người số có kiểu gen Mn mN mn Mn Mn  Người số có kiểu gen mN mN Người số bị bệnh M nên có kiểu gen mN mn Người số bị bệnh M có bị bệnh N nên kiểu gen người số Người số 10 có kiểu gen Mn Mn Người số có kiểu gen mn mN Người số 12 có kiểu gen mN Mn Người số 13 có kiểu gen Theo đó: mN Mn mN mn  I biết kiểu gen 10 người, có người chưa biết 4, 6, 11  II sai người số 10 có kiểu gen Mn MN Mn , người số 11 có kiểu gen mn Mn mN  Cặp số 10-11 sinh khơng bị bệnh  III người số có kiểu gen MN Mn ; người số có kiểu gen mn mN  Sinh không bị bệnh với xác suất 50%  IV sai cặp vợ chồng 8-9 khơng thể sinh bị hai bệnh Trang 17 ... Giải thích:  I Số kiểu tổ hợp giao tử: Cơ thể AB De dE X X có hốn vị gen sinh 16 loại giao tử ab Cơ thể aB De X Y sinh loại giao tử ab Trang 15  Số kiểu tổ hợp giao tử = 16 x = 64 loại  II Đời... là: Trang 16 AAbb+aaBB 0, 36 0 ,64 +0, 16 0,04 37 = = A-bb+aaB- 1-0, 16 ×0 ,64 +0, 16 1-0 ,64  93  IV Lấy ngẫu nhiên đỏ, xác suất thu chủng là: AABB 0, 36 0,04 = = A-B- 1-0, 16 × 1-0 ,64  21 Câu... biết 4, 6, 11  II sai người số 10 có kiểu gen Mn MN Mn , người số 11 có kiểu gen mn Mn mN  Cặp số 10-11 sinh khơng bị bệnh  III người số có kiểu gen MN Mn ; người số có kiểu gen mn mN  Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ SỐ 6 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019, ĐỀ SỐ 6 THI THỬ SINH HỌC THPT QUỐC GIA 2019

Từ khóa liên quan