Mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá và lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

6 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 13:48

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của lãi suất đến tỷ giá USDVND ở Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là chuỗi dữ liệu thời gian được thu thập theo tần suất tháng trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2017. Sử dụng phương pháp kiểm định đồng tích hợp Johansen và Juselius (1990), kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ trong dài hạn giữa lãi suất và tỷ giá USDVND ở Việt Nam. Ngoài ra, kết quả ước lượng từ mô hình bình phương bé nhất được hiệu chỉnh hoàn toàn (FMOLS) đã chỉ ra rằng việc tăng lãi suất sẽ dẫn đến tỷ giá USDVND giảm. Cụ thể là, trong dài hạn, khi lãi suất VND tăng 1% thì tỷ giá USDVND sẽ giảm 0,011%. Mối quan hệ dài hạn tỷ giá lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đo lường ảnh hưởng lãi suất đến tỷ giá USD/VND Việt Nam Số liệu sử dụng nghiên cứu chuỗi liệu thời gian thu thập theo tần suất tháng giai đoạn từ năm 2009 đến 2017 Sử dụng phương pháp kiểm định đồng tích hợp Johansen Juselius (1990), kết nghiên cứu cho thấy tồn mối quan hệ dài hạn lãi suất tỷ giá USD/VND Việt Nam Ngoài ra, kết ước lượng từ mơ hình bình phương bé hiệu chỉnh hoàn toàn (FMOLS) việc tăng lãi suất dẫn đến tỷ giá USD/VND giảm Cụ thể là, dài hạn, lãi suất VND tăng 1% tỷ giá USD/VND giảm 0,011% Chapter Giới thiệu Lãi suất tỷ giá hai số cơng cụ quan trọng mà Chính phủ sử dụng để điều hành kinh tế vĩ mô quốc gia Trong thập niên gần đây, biến động tỷ giá trở ngại mà nước phát triển phải đối mặt điều hành kinh tế vĩ mô Để ứng phó với thay đổi khơng mong muốn tỷ giá, lãi suất công cụ mà Chính phủ sử dụng Mối quan hệ tỷ giá lạm phát xác nhận lý thuyết kinh tế Cụ thể là, lý thuyết Hiệu ứng Fisher quốc tế lý thuyết ngang giá lãi suất khác hàm ý khẳng định tăng lãi suất đồng nội tệ dẫn đến giá đồng nội tệ so với ngoại tệ Mối quan hệ tỷ giá lãi suất nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu thập niên gần Tuy nhiên, nay, kết nghiên cứu chưa thật thống với Một số nghiên cứu tìm thấy mối tương quan nghịch lãi suất giá trị đồng nội tệ so với ngoại tệ (Furman Stiglitz, 1998; Gumus, 2002), số nghiên cứu khác lại tìm thấy kết ngược lại (Goldfajn and Gupta, 1999; Cho West, 2003; Tafa, 2015) khơng tìm thấy mối quan hệ tỷ giá lãi suất (Goldfaijn Baig, 1998; Kayhan cộng sự, 2013; Sarac Karagoz, 2016) Ở Việt Nam, tỷ giá lãi suất có vai trò quan trọng điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ Tuy nhiên, theo hiểu biết tốt tác giả, nay, chưa có nghiên cứu mối quan hệ tỷ giá lãi suất Việt Nam cơng bố Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu tìm kiếm chứng thực nghiệm để lấp đầy khoảng trống Ngoài ra, kết nghiên cứu chứng khoa học có giá trị giúp cho Ngân hàng Nhà nước có sách điều hành tỷ giá lãi suất hợp lý nhằm hỗ trợ cho phát triển kinh tế nước ta thời gian tới Phần lại viết cấu trúc sau: Mục trình bày sở lý thuyết chứng thực nghiệm mối quan hệ tỷ giá lãi suất; Mục mô tả số liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu; Mục tóm tắt kết nghiên cứu; cuối cùng, kết luận viết trình bày Mục Cơ sở lý thuyết chứng thực nghiệm mối quan hệ tỷ giá lãi suất Về mặt kinh tế học, mối quan hệ tỷ giá hối đối lãi suất giải thích Lý thuyết Hiệu ứng Fisher quốc tế (International Fisher effect) Lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế cho đồng nội tệ giảm giá lãi suất đồng nội tệ cao lãi suất đồng ngoại tệ nước Sự giảm giá đồng nội tệ cải thiện tỷ suất sinh lợi từ nước cho nhà đầu tư nước, làm cho tỷ suất sinh lợi từ chứng khốn nước ngồi ngang với tỷ suất sinh lợi từ chứng khoán nước Một cách cụ thể, theo Lý thuyết Hiệu ứng Fisher quốc tế, tỷ giá USD/VND tăng lãi suất VND Việt Nam cao lãi suất USD Mỹ Mối quan hệ tỷ giá lãi suất chủ đề thu hút quan tâm số nhà nghiên cứu năm gần Tuy nhiên, kết nghiên cứu chưa thật thống với Furman Stiglitz (1998) đo lường mối quan hệ tỷ giá lãi suất nước phát triển giai đoạn 1992-1998 đến kết luận việc tăng lãi suất đồng nội tệ làm cho tỷ giá đồng ngoại tệ so với nội tệ tăng lên Tương tự, Gumus (2002) xác định mối quan hệ tỷ giá lãi suất suốt giai đoạn khủng hoảng tiền tệ năm 1994 Thổ Nhĩ Kỳ Sử dụng liệu thời gian với tần suất q mơ hình hiệu chỉnh sai số vector, tác giả tìm thấy chứng để kết luận tăng lãi suất nội tệ có ảnh hưởng dài hạn đến giá đồng nội tệ Trong nghiên cứu khác, Goldfajn and Gupta (1999) nghiên cứu mối quan hệ tỷ giá lãi suất 80 quốc gia giai đoạn 19801998 Các tác giả tăng lãi suất đồng nội tệ dẫn đến tăng giá đồng nội tệ (tỷ giá ngoại tệ so với nội tệ giảm xuống) Cho West (2003) nghiên cứu ảnh hưởng lãi suất đến tỷ giá giai đoạn khủng hoảng tài 1997-1998 Hàn Quốc, Philippines Thailand Tương tự nghiên cứu trên, nghiên cứu tìm thấy mối tương quan nghịch lãi suất tỷ giá đồng nội tệ so với ngoại tệ trường hợp Thailand Tuy nhiên, tác giả tìm thấy mối quan hệ ngược lại tỷ giá lãi suất trường hợp Hàn Quốc Philippines Ở khu vực Đông Âu, Tafa (2015) nghiên cứu mối quan hệ tỷ giá lãi suất Albania giai đoạn 2002 -2014 Nghiên cứu phát lãi suất đồng Lek (đơn vị tiền tệ Albania) có mối tương quan thuận với tỷ giá USD/ALL Ngoài phát trên, số nghiên cứu lại khơng tìm thấy mối quan hệ tỷ giá lãi suất Bằng việc sử dụng mơ hình tự hồi quy vector (VAR), Goldfaijn Baig (1998) khơng tìm thấy mối quan hệ tỷ giá lãi suất nước Châu Á giai đoạn 1997-1998 Tương tự, Sarac Karagoz (2016) sử dụng liệu theo tháng giai đoạn 2003-2015 để nghiên cứu mối quan hệ tỷ giá đồng Lia (đơn vị tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ) so với USD lãi suất Kết nghiên cứu cho thấy việc tăng lãi suất đồng Lia không ảnh hưởng đến tỷ giá đồng tiền so với USD Phát tương tự tìm thấy nghiên cứu Kayhan cộng (2013) Tóm lại, mặt lý thuyết, việc tăng lãi suất làm giảm giá trị đồng nội tệ so với ngoại tệ Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu thực nghiệm chưa thật thống với Một số nghiên cứu tìm thấy mối tương quan nghịch lãi suất tỷ Lý thuyết Hiệu ứng Fissher quốc tế, số nghiên cứu khác lại có kết luận ngược lại Đặc biệt là, số nghiên cứu lại khơng tìm thấy mối quan hệ lãi suất tỷ giá Sự khác biệt kết nghiên cứu khác biệt phương pháp nghiên cứu, giai đoạn nghiên cứu sách quản lý tỷ giá quốc gia Số liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu 3.1 Số liệu sử dụng Số liệu sử dụng nghiên cứu bao gồm chuỗi số liệu theo thời gian tỷ giá USD/VND lãi suất VND theo tần suất tháng giai đoạn từ năm 2009 đến 2017 Các số liệu thu thập từ website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.2 Phương pháp nghiên cứu Để đo lường mối quan hệ tỷ giá USD/VND lãi suất Việt Nam, nghiên cứu sử dụng mơ hình ước lượng tổng qt sau: LTGt = β0 + β1LSt + ut (1) Trong đó: - LTG: Logarit tỷ giá USD/VND cuối tháng t; - LSt: Lãi suất VND cuối tháng t Do liệu sử dụng nghiên cứu liệu thời gian nên để lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp, trước tiên tác giả thực kiểm định nghiệm đơn vị để xác định bậc liên kết (tính dừng) biến số mơ hình Để kiểm định tính dừng chuỗi số liệu theo thời gian, nghiên cứu sử dụng kiểm định ADF (Augmented Dickey Fuller) Phương trình kiểm định ADF có dạng sau: k yt = α0 + βyt-1+   y j t j + εt (2) j 1 k yt = α0 +δt + βyt-1+   y j t j + εt (3) j 1 Mơ hình (3) khác với mơ hình (2) có thêm biến xu hướng thời gian δ t Các ký hiệu mơ hình (2) (3) giải thích sau:  = yt - yt-1 Yt: chuỗi số liệu theo thời gian xem xét k: chiều dài độ trễ (lag time) εt: nhiễu trắng Vì kết kiểm định ADF nhạy cảm với lựa chọn chiều dài độ trễ (k) nên tiêu chuẩn thông tin phát triển Akaike (Akaike Information Criterion – AIC) sử dụng để chọn lựa k tối ưu cho phương trình hồi quy ADF (giá trị k lựa chọn cho AIC nhỏ nhất) Trong kiểm định ADF, giá trị kiểm định ADF không theo phân phối chuẩn, giá trị tới hạn dựa bảng giá trị tính sẳn Mackinnon (1991) Tiếp theo, để xem xét mối quan hệ dài hạn tỷ giá lãi suất, kiểm định đồng tích hợp (cointegrated test) phương pháp Johansen Juselius (1990) thực Nếu chuỗi liệu có bậc liên kết (khơng dừng liệu gốc dừng lấy sai phân bậc 1) tồn mối quan hệ đồng tích hợp phương pháp hồi quy đồng tích hợp (cointegration regression) kỹ thuật bình phương bé hiệu chỉnh hoàn toàn (Fully Modified Least Squares – FMOLS) áp dụng để xác định mối quan hệ dài hạn biến số nghiên cứu Kết nghiên cứu 4.1 Kết kiểm định nghiệm đơn vị Như trình bày trên, để lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp cho liệu thời gian, kiểm định nghiệm đơn vị phải thực điều kiện bắt buộc nhằm để kiểm tra mức độ liên kết chuỗi số liệu quan sát Kết kiểm định nghiệm đơn vị ADF có khơng có xu hướng thời gian trình bày bảng Bảng 1: Kết kiểm định nghiệm đơn vị ADF Chuỗi số liệu Khơng có xu hướng thời gian Tỷ giá (LTG) Dữ liệu gốc (k = 0) Sai phân bậc (k = 0) Lãi suất (LS) Dữ liệu gốc (k = 0) Sai phân bậc (k = 0) Có xu hướng thời gian -2,34 -9,78* -1,66 -10,03* -1,23 -9,90* -2,33 -9,98* *: Có ý nghĩa thống kê mức 1% Kết kiểm định ADF cho thấy giả thuyết H tính không dừng (nonstationary) biến LTG LS khơng thể bị bác bỏ giá trị kiểm định nhỏ giá trị tới hạn tương ứng Tuy nhiên, lấy sai phân bậc 1, giả thuyết H0 tính khơng dừng biến bị bác bỏ mức ý nghĩa 1% Như vậy, biến LTG LS có mức liên kết bậc 1, I(1) Kết cho phép tác giả kết luận biến nghiên cứu thoả mãn điều kiện để thực kiểm định đồng tích hợp, kiểm định quan trọng để lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp cho biến số chọn để nghiên cứu 4.2 Kiểm định đồng tích hợp Mục đích kiểm định đồng tích hợp kiểm định tồn mối quan hệ dài hạn biến số nghiên cứu Như trình bày trên, nghiên cứu sử dụng kiểm định Johansen Juselius (1990) để kiểm định mối quan hệ dài hạn tỷ giá USD/VND lãi suất Kết kiểm định đồng tích hợp trình bày bảng Bảng 2: Kết kiểm định đồng tích hợp Giả thiết (H0) Giá trị thống kê vết ma trận Giá trị tới hạn (trace statistic) (mức ý nghĩa 5%) 4,46** Không tồn mối quan hệ đồng liên kết 3,84 **: Có ý nghĩa thống kê mức 5% Kết kiểm định đồng tích hợp cho thấy giá trị thống kê vết ma trận lớn giá trị tới hạn kiểm định (giá trị MacKinnon-Haug-Michelis, 1999) mức ý nghĩa 5% Vì vậy, kết luận tồn mối quan hệ đồng tích hợp hay mối quan hệ dài hạn biến LTG LS Do biến LTG LS có bậc liên kết có mối quan hệ đồng tích hợp nên mơ hình FMOLS xem thích hợp để ước lượng mối quan hệ dài hạn biến số Kết ước lượng mối quan hệ dài hạn tỷ giá lãi suất Việt Nam mơ hình FMOLS trình bày Mục 4.3 4.3 Mối quan hệ dài hạn tỷ giá lãi suất Kết ước lượng trình bày bảng cho thấy tồn mối tương quan nghịch dài hạn tỷ giá USD/VND lãi suất Cụ thể là, lãi suất VND tăng 1% tỷ giá USD/VND giảm 0,011% ngược lại Về mặt thống kê, mối quan hệ có ý nghĩa mức 1% Kết nghiên cứu trái ngược với lý thuyết kinh tế , lại phù hợp với kết nghiên cứu Cho West (2003) Tafa (2015) Sự khác biệt kết nghiên cứu lý thuyết kinh tế giải thích chế quản lý tỷ giá Việt Nam Tỷ giá USD/VND Việt Nam quản lý theo chế thả đảm bảo vai trò quản lý Ngân hàng nhà nước (NHNN) theo định hướng điều hành sách tiền tệ lý thuyết kinh tế lại dựa giả định chu chuyển vốn thị trường tài phải hồn tồn tự do, chi phí giao dịch khơng, rủi ro đầu tư vào tài sản tài Bảng 3: Kết ước lượng từ mơ hình FMOLS Biến số Hệ số hồi quy Giá trị thống kê t Hằng số 10,001 321,77* LS -0,011 -2,77* *: Có ý nghĩa thống kê mức 1% Kết luận Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thêm mối quan hệ tỷ giá lãi suất nước phát triển thông qua trường hợp điển hình Việt Nam Phát nghiên cứu tồn mối quan hệ dài hạn tỷ giá USD/VND lãi suất Ngồi ra, kết ước lượng từ mơ hình bình phương bé hiệu chỉnh hồn tồn cho thấy dài hạn, tăng lãi suất dẫn đến giảm trị VND Cụ thể là, lãi suất VND tăng 1% tỷ giá USD/VND giảm 0,011% Kết hoàn toàn trái ngược với Lý thuyết Hiệu ứng Fisher quốc tế lại phù hợp với số nghiên cứu thực nghiệm thực số quốc gia có trình độ phát triển kinh tế tương tự Việt Nam (Philippines, Albania) Kết nghiên cứu hàm ý sách tỷ giá lãi suất Việt Nam Việt Nam thời gian qua mang lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư nước (cả đầu tư trực tiếp gián tiếp) Một mặt, nhà đầu tư nước hưởng lợi từ tỷ suất sinh lời cao hoạt động tư mang lại Mặt khác, họ lại hưởng lợi từ tỷ giá chuyển đổi từ VND sang USD để chuyển nước Đây lý giải thích cho dòng vốn nước ngồi đổ mạnh vào Việt Nam năm gần Tài liệu tham khảo Cho, D West, K D (2003) Interest rates and exchange rates in the Korean, Philippine ans Thai exchange rate crises In Dooley, M P Frankel, J A (Eds.), Managing currency crises in emerging markets (pp 11-35) University of Chicago Press Furman, J Stiglitz, J E (1998) Economic crises: evidence and insights from East Asia Brooking Papers on Economic Activity, 29(2), 1-136 Goldfajn, I Gupta, P (1999) Does Monetary Policy Stabilize the Exchange Rate Following a Currency Crisis? IMF Working Paper, No WP/99/42 Goldfajn, I Baig, T (1998) Monetary policy in the aftermath of currency crises: The case of Asia IMF Working Paper, No WP/98/170 Gumus, I (2002) Effects of the interest rate defense on exchange rates during the 1994 crisis in Turkey Central Bank of Republic of Turkey, Research Department Working Paper, No 14 Johansen, S Juselius, K (1990) Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210 Kayhan, S., Bayat, T Ugur, A (2013) Interest rates and exchange rate relationship in BRIC-T countries Ege Academic Review, 13(2), 227- 236 Mackinnon, J., 1991 Critical values for cointegration tests”, in Engle, R and C Granger (Eds), Long-run economic relationships readings in cointegration, New York: Oxford University Press MacKinnon, J G., Haug, A A Michelis, L (1999) Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration Journal of Applied Econometrics, 14(5), 563-577 Sarac, T B Karagoz, K (2016) Impact of short-term interest rate on exchange rate: The case of Turkey Procedia Economics and Finance, 38, 195-202 Tafa, J (2015) Relationship between exchange rates and interest rates: Case of Albania Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 163-170 ... có bậc liên kết có mối quan hệ đồng tích hợp nên mơ hình FMOLS xem thích hợp để ước lượng mối quan hệ dài hạn biến số Kết ước lượng mối quan hệ dài hạn tỷ giá lãi suất Việt Nam mơ hình FMOLS trình... Mục 4.3 4.3 Mối quan hệ dài hạn tỷ giá lãi suất Kết ước lượng trình bày bảng cho thấy tồn mối tương quan nghịch dài hạn tỷ giá USD/VND lãi suất Cụ thể là, lãi suất VND tăng 1% tỷ giá USD/VND... góp phần làm sáng tỏ thêm mối quan hệ tỷ giá lãi suất nước phát triển thông qua trường hợp điển hình Việt Nam Phát nghiên cứu tồn mối quan hệ dài hạn tỷ giá USD/VND lãi suất Ngoài ra, kết ước
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá và lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam, Mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá và lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

Từ khóa liên quan