Câu hỏi trắc nghiệm LOGARIT 84

10 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 10:59

Câu hỏi trắc nghiệm LOGARIT 84 BÀI 3: LOGARIT MỨC Câu Câu Câu Số thực −3 A Số thực A x thỏa mãn B x log x + log x = thỏa mãn 25 C log3 ( x + ) = B log1999 2000 : −25 C log 2000 2001 Câu Câu Câu Trong số log A Giá trị biểu thức A Giá trị biểu thức A 20 Số thực A Câu log 2 x thỏa mãn D −3 B Hai số nhỏ log1999 2000 ≥ log 2000 2001 D log , số lớn 1? log B C Cả hai số  a3 a a3 log   a4 a a  B  ÷ ÷  là: − C 43log8 3+ 2log16 D Đáp án khác 211 60 D 91 60 là: B 40 log x = C 45 D 25 C D Số thực B x thỏa mãn log x + log x + log8 x = 11 A 64 Cho 25 Khẳng định sau khẳng định đúng? C Hai số lớn Câu D là: Cho số log1999 2000 > log 2000 2001 A a , b, c > B : 11 C D a ≠1 Câu Khẳng định sau khẳng định sai ? b log a ( ) = log a b − log a c log a (bc) = log a b + log a c c A B c log a b = c ⇔ b = a log a (b + c) = log a b + log a c C D Câu 10 Biết logarit sau có nghĩa Khẳng định sau khẳng định ? A C Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 log a b > log a c ⇔ b < c Số thực A a D log (log a) = B log a b + log a c < ⇔ b + c < là: C D a >1 Cho Trong khẳng định sau, khẳng định sai? log a b < log a c ⇔ b < c log a b > log a c ⇔ b > c A B log a b > c ⇔ b > c ab > a c ⇔ b > c C D Cho a, b, c > C a, b ≠ a log a b = b log a c log b c = log a b Cho A , Trong khẳng định sau, khẳng định sai? log a b = log a c ⇔ b = c B D a, b, c > 0; a ≠ 1 log b a log ac b = c log a b log a b > log a c ⇔ b > c , Trong khẳng định sau, khẳng định sai? B D log a b.log b c = log a c log a (b.c) = log a b + log a c a, b, c > 0; a ≠ α ∈¡ Cho số , Trong khẳng định sau, khẳng định sai? c log a a = c log a a = A B α log a b = α log a b log a (b − c) = log a b − log a c C D C= Giá trị biểu thức A Câu 18 log a b > log a c ⇔ b > c a, b, c > log a b = Câu 17 B a log a c ⇔ b < c a c log a b > ⇔ b < C D C Câu 16 thỏa điều kiện a, b, c > A Câu 15 log a b = log a c ⇔ b = c −2 log 36 − log 14 − 3log 21 − Với giá trị B x biểu thức: C ? f ( x) = log (2 x − x ) D xác định? A Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 27 Câu 28 B Với giá trị x ∈ (−2; 2) A Với giá trị 1  x ∈  ; +∞ ÷ 2  A MỨC x x x>2 C −1 < x < D x ) log a xy = log a x + log a y B D ( xy > ) log a xy = log a x + log a y log log log 11 Câu 33 Các số , , xếp theo thứ tự tăng dần là: log 2, log 11, log log 2, log 3, log 11 A B log 3, log 2, log 11 log 11, log 2, log C D Câu 34 Giá trị biểu thức A A = log 2.log 3.log log16 15 B C ( P = log a a a a Câu 35 Câu 36 Giá trị biểu thức 53 30 A Cho A a, b > a, b ≠ B 37 10 ) Cho A a, b > C 20 P = log , biểu thức B 24 a, b ≠ Biểu thức B D P = log Câu 37 là: a D 15 b3 log b a có giá trị bao nhiêu? C 12 D 18 a b2 + log a a b2 C có giá trị bao nhiêu? D Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 41 log x = 3log + log 25 − log 3 Cho 200 A a > 0, a ≠ Cho ln a + A B Cho A Cho Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 D 25 A = (ln a + log a e) + ln a − log a2 e ln a + a > 0, a ≠ B , biểu thức B a > 0, a ≠ , biểu thức B Giá trị biểu thức A Giá trị biểu thức A Cho A log A Câu 44 : có giá trị ln a − ln a + C D log 17 log C D 15 Trong số sau, số lớn nhất? A Câu 43 , biểu thức Trong số sau, số nhỏ ? log log 12 A B log Câu 42 B 40 x Khi giá trị 20 C a > 0, a ≠ E=a 625 log 4log a2 x D D 58 có giá trị bao nhiêu? C −3 − D P = 22 log 12 + 3log − log 15 − log 150 B C B = log 12 + 3log − log 15 − log 150 B Với giá trị biểu thức: x ∈ (0;1) A x ∈ (−1;0) ∪ (2; +∞) C Với giá trị x ∈ [ − 3;1] A có giá trị bao nhiêu? 25 C C , giá trị biểu thức B 16 x log D = log a3 a 3 C A=a log a bao nhiêu? D f ( x) = log ( x − x − x) B D biểu thức x ∈ ¡ \ [ − 3;1] B bao nhiêu? D bao nhiêu? C f ( x) = log 1 D xác định? x ∈ (1; +∞) x ∈ (0; 2) ∪ (4; +∞) x −1 3+ x C xác định? x ∈ ¡ \ (−3;1) D x ∈ ( −3;1) MỨC Câu 49 Biểu thức A −2 π  π    log  2sin ÷+ log  cos ÷ 12  12    B log 0,5 Câu 50 M =3 Gọi M log x > Cho Khẳng định sau khẳng định đúng? log x ≤ log x log x > log x log x = log x A B C log ( log ( log y ) ) = Biết A 33 , giá trị biểu thức B 17 C 65 a = log12 18, b = log 24 54 Biết ab + 5(a − b) = −1 A ab + 5(a − b) = C B D A = y +1 D log x > log x là: D 133 Khẳng định sau khẳng định đúng? 5ab + a + b = 5ab + a − b = a = log 2; b = log log 72 a, b Cho Khi giá trị tính theo : 3a + 2b a3 + b2 3a − 2b 6ab A B C D log 27 = a, log8 = b, log = c Cho ac 1− c A Khẳng định sau khẳng định đúng? N < M ) Cho x> y A B x= y log x = log a + log3 b ( a, b > ) Cho ab A log Câu 65 =1 ( y > 0, y > x ) y Cho B ab = log a − log 49 b x Chọn khẳng định khẳng định sau? x= y x = −4 y C D Chọn khẳng định khẳng định sau ? x< y x = y2 C D x Giá trị tính theo a 4b C Khi giá trị x a, b là: D A 2a − 6b B C : a x= b b7 x = a 2b D b3 x= a −0,2 Câu 66 Cho A Câu 67 Câu 68 a > 0, b > , viết Cho A Cho  a10  log  ÷  b  B a > 0, b > a > 0, a ≠ , viết B tất − C log ( a 3b ) = bao xy ? D x+ y C , biểu thức B x y log a + log b 15 B = ln a + 3log a e − ln a + log a A MỨC Câu 69 Có = x log a + y log b ln a −3 bao nhiêu? D − ln a log a e có giá trị 3ln a − log a e log a e C D nhiêu số a dương thỏa mãn đẳng thức log a + log a + log a = log a.log a.log a A Câu 70 Câu 71 Câu 72 Cho D a,b,c > đôi khác khác 1, Khẳng định sau khẳng định đúng? c a b c a b log 2a ;log 2b ;log 2c = log 2a ;log 2b ;log 2c > b b c c a a b b c c a a A B c a b c a b log 2a ;log 2b ;log 2c > −1 log 2a ;log 2b ;log 2c < b b c c a a b b c c a a C D Kết rút gọn biểu thức A log a b B Cho số thực A = a (log3 7) + b A 519 Câu 74 C 2x + y = ( x; y ) P = x+ y Gọi nghiệm nguyên phương trình cho số dương nhỏ Khẳng định sau đúng? log x + log y log ( x + y ) = A không xác định B log ( x + y ) > log ( x + y ) > C D Câu 73 B (log 11)2 a,b,c +c C = log a b + log b a + ( log a b − log ab b ) log a b log a b thỏa mãn: C ( log a b ) a log3 = 27, b log7 11 = 49, c log11 25 = 11 D log a b C 469 Với số tự nhiên n, Khẳng định sau khẳng định đúng? Giá trị biểu thức (log11 25) là: B 729 là: D 129 n = log log n bậc hai A n = + log log Với giá trị ? A Câu 76 m≠0 m≥2 Câu 77 Với giá trị m > −3 A Câu 78 Cho a , b, c A m Câu 80 Câu 81 Rút gọn biểu thức 91 − 60 A Rút gọn biểu thức 37 10 A − A Câu 82 Biết f ( x) = log (m − x )( x − 3m) C xác định với D m ∈∅ f ( x ) = log (3 − x )( x + 2m) biểu thức m≥ B biểu thức m < −3 B B a B B D x ∈ [ − 4;2] m ≥ −1 log140 63 Khi giá trị biểu thức C 2ac + abc + 2c + D , ta kết : 16 C ? D D ( C −16 a 2b3 c4 16 10 bằng: D log a Khi giá trị bieeur thức ) tính theo ac + abc + 2c + − , ta kết là: 10 C Khi giá trị biểu thức −5 x ∈ (−3; +∞) xác định với ? m ≤ −3 m ≥ −3 C D log a a bc B log a b = 2,log a c = −3 35 10 m>2 x ∈ (−5;4] f ( x) = log ( x − m) a a3 a2 a4 a 60 91 xác định với C abc + 2c + 2ac + A = log a a a a log a b = 3,log a c = −4 16 3 n bËc hai m Với giá trị A n bËc hai C Câu 75 n = − log log 43 bằng: −48 A Câu 83 Câu 84 20 − B C a = log 12, b = log12 24 Biết a(8 − 5b) + ab − a D Cho x = 2000! 2.C 12 22.B 32.C 42.C 52.A 62.B 72.C 82.D −1 D log 54 168 Khi giá trị tính theo a là: ab + − a ab + a (8 − 5b) a(8 − 5b) a (8 − 5b) + ab B C A A= Giá trị biểu thức A 1.C 11.D 21.A 31.D 41.D 51.D 61.B 71.A 81.B B 3.A 13.C 23.D 33.B 43.B 53.B 63.B 73.C 83 4.A 14.D 24.C 34.D 44.B 54.D 64.C 74.B 84.A −1 1 + + + log x log x log 2000 x C BẢNG ĐÁP ÁN 5.B 6.C 15.C 16.D 25.A 26.A 35.B 36.B 45.D 46.C 55.C 56.A 65.D 66.C 75.D 76.C là: D 7.A 17.A 27.B 37.D 47 57.C 67.D 77.C 8.A 18.A 28.D 38.B 48.B 58.A 68.C 78.C 2000 9.D 19.A 29.D 39.A 49.B 59.A 69.A 79.A 10.A 20.A 30.D 40.C 50.B 60.C 70.A 80.A ... log 43 m 43 B m> Với giá trị A n bËc hai C Câu 75 n = − log log 43 bằng: −48 A Câu 83 Câu 84 20 − B C a = log 12, b = log12 24 Biết a(8 − 5b) + ab − a D Cho x = 2000! 2.C 12 22.B 32.C... 61.B 71.A 81.B B 3.A 13.C 23.D 33.B 43.B 53.B 63.B 73.C 83 4.A 14.D 24.C 34.D 44.B 54.D 64.C 74.B 84. A −1 1 + + + log x log x log 2000 x C BẢNG ĐÁP ÁN 5.B 6.C 15.C 16.D 25.A 26.A 35.B 36.B 45.D
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm LOGARIT 84, Câu hỏi trắc nghiệm LOGARIT 84