Chuan NN giao vien PT 20 2018 TT BGDDT 1

13 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 10:16

BO GIA0 DVC VA DA° TAO CQNG HOA x 'A HQI CHU NGHIA VIET NAM DOc lap - Tir - Hanh phtic SLe0 /2018/TT-BGDDT Ha N 0- i, ngay,24thange !lam 2018 THONG TU Ban hanh quy dinh chuAn nghe nghiep giao vien co' so' giao dye Wit, thong Can al' Nghi dinh so 69/2017/ND-CP 25 thcing nam 2017 cUa Chinh phi quy dinh chic nang, nhiem vu, quyen han va co' eau to chiec clic, BO Gicio dyc va Dao tao; Can ar Nghi dinh so 75/2006/ND-CP 02 thang nam 2006 ciia Chinh phi quy dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mot so dieu cua Luat Giao duc; Nghi dinh so 31/2011/ND-CP 11 thang nam 2011 cUa Chinh phis ba sung mot so dieu cna Nghi dinh so 75/2006/ND-CP 02 thang nam 2006 cUa Chinh phis quy dinh chi tiet va hte ang dan thi hanh mot so dieu el:fa Luat Giao duc; Nghi dinh so 07/2013/ND-CP 09 thcing 01 nam 2013 cua Chinh phi situ dai diem b khoan 13 Dieu cUa Nghi dinh 31/2011/ND-CP 11 thang nam 2011 cua Chinh phi sira dai, ba sung mot sd, dieu cita Nghi dinh so 75/2006/ND-CP 02 thang /lam 2006 cila Chinh phit quy dinh chi tiet va &rang dan thi hanh mot so dieu cUa Luat Giao duc; Theo de nght cua Cyc truang Cyc Nha giao va Can bO quan ly giao dyc; BO truang BO Giao dyc va Dao tao ban hanh Thong he ban hanh quy dinh chuan nghe nghiep giao vien ca sa giao dyc thong Dieu Ban hanh kern theo Thong tu quy dinh chuan nghe nghiep giao vien ca sa giao due pile thong Dieu Thong tu co hieu luc thi hanh ke tir 2018 thang nam Thong tu thay the Quyet dinh se 4/2 007/QD-BGDDT 04 thang nam 2007 dm Be trung Be Giao duc va Dao tap ban hanh quy dinh chuan nghe nghiep giao vien tieu hoc va Thong tu se 30/2009/TT-BGDDT 22 thang 10 nam 2009 dia Bo trtrong 13(i Giao due va Dao to ban hanh quy dinh chuan nghe nghiep gido vien trung hoc co so, giao vien trung hoc phe thong Dieu Chanh Van phOng, Cue truemg Cpc Nha giao va Can be quail ly giao duc, thu truang cac don vi cc') lien quan thuec Bo Giao due va Dao tao, giam doc se( gido dnc va dao tan, thu truOng cac don vi va ca nhan có lien quan chiu trach nhiem thgc hien Thong to Noi nhOn: KT BO TRUING - Van phong Trung uong va the Ban dm Dang; - Van phong T8ng Bi thtr; - Van ph6ng Chu tich nuac; - Van ph6ng Qu6c h6i; - Uy ban VHGDTTNND cua Qu8c h6i; - Ban Tuyen gido Trung uong; -138 truong; - Uy ban TU Mat tan T6 queic Vi8t Nam; - Cpc Kiem tra VBQPPL (B6 Tir phap); - Uy ban Quoc,gia doi gido dpc va dao tao; -118i dong Quoc gia Gido due NIA Phat trian nhan lure; - Cac 136, ca quan ngang 138, co quan thu8c Chinh phU; - HDND, UBND cac tinh, ph6 frac thu6c TU; - Nhu Di6u (de' thuc hi'8n); - Cong bao; - Website cua Chinh phii; - Website cua B6 Gido die va Dao tao; - Luu: VT, Vu PC, Cue NGCBQLGD (10 ban) TRUING uye'n Him DO BO GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIVT NAM D'Oc Iap - Tir - Hanh phtic QUY DINH Chuan nghe nghiep giao vien co' so• giao duc phoA thong (Ban hanh kern theo Thong tie s /2018/TT-BGDDT ngay.46thangg nam 2018 caa BO truOng BO Giao duc va Dao tao) Chtrong I QUY DINH CHUNG Dieu Pham vi dieu chinh va dOi twang ip citing Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien ca sa giao due pile thong bao gem: chuan nghe nghiep gido vien ca so gido due pile thong (sau day g9i la chuan nghe nghiep giao vien), huang dan sir dung chuan nghe nghiep giao vien Quy dinh dp dung 6i ved gido vien truemg tieu hoc, truemg trung hoc co so', truer-1g trung hoc pile thong, truemg thong c6 nhieu cap hoc, truemg chuyen, truemg pile thong dan tec not trir, truong pile thong dan tec ban trn (sau day g9i chung la ca se gido chic thong) va cac to chirc, ca nhan c6 lien quan Dieu Mtic dich ban With quy dinh chuAn nghe nghiep gido vien Lam can cir de gido vien co se gido due phe thong to danh gia pham chat, Wang luc; xay dung va thgc hien ke hoach ren luyen pham chat, bei dueng nang cao nang luc chuyen mon, nghiep IT dap img yeu cau doi flied gido due Lam can cif de ca giao duc pile thong danh gia pham chit, nang Inc chuyen mon, nghiep vu cua gido vien; xay di,mg va trien khai ke hoach bei duer'ng pilot trien nang luc nghe nghiep cua gido vien dap irng muc tien gido due cua nha truemg, dia phuong va ctia nganh Gido due Lam can dr co quan quail 13'T nha nuo'c nghien cum, )(ay dung va thuc hien the de, chinh sach pilot trien del ngii gido vien co se gido duc phe thong; kra chon, sir dung dei ngil gido vien co se gido duc phe thong cot can Lam can cif cac co so' dao tao, bei du'emg gido vier) xay dung, Oat trien chuang trinh va to chirc dao tao, bei &fang phat trien pham chat, nang luc chuyen mon, nghiep vu cua gido vien co so gido duc pile thong Dieu Giai thich tir ngfr Trong Quy dinh nay, cac tir ngir du6i day ducyc hieu nhu sau: Pharn chcit la to twang, dao dire, lei song cua gido vien thirc hien cong viec, nhiem vu Nang luc la kha nang thirc hien cong viec, nhiem vu cua giao vien Chuan nghe nghiep giao vien ca so' giao duc pha thong la he thong pham chat, Wang ltrc ma giao vien can dat &roc de thgc hien nhiem vu day hoc va gido duc hoc sinh cac co se giao duc thong Tieu churin la yeu can v'e pham chat, nang ltrc a ti ng linh we cua chuan nghe nghiep giao vien Tieu chi la yeu cau ve pham chat, nang lgc phan cua tieu chuan Mar cua tieu chi la cap de dat &roc phat trien pham chat, nang ltrc tieu chi CO ba mire doc i vii moi tieu chi theo cap tang dan: mire dat, mire kha, mire tot; mire cao han da bao gem cac yeu can a mire thap hon lien ke a) Mix dat: CO pham chat, nang ltrc to chic thgc hien nhiem vu duc giao day hoc va giao duc hoc sinh theo quy dinh; b) Mire kha: Co pham chat, nang lire tir hoc, to ren luyen, chit deng d6i mii thirc hien nhiem vu duac giao; c) Mirc tot: Co anh huang tich cgc den hoc sinh, deng nghiep, cha me hoac ngued giant ho cua hoc sinh viec thirc hien mpc tieu giao duc caa co se gido duc thong va phat trien giao duc dia phuong Minh chirng la cac bang chgng (tai lieu, to lieu, S117 vat, hien Meng, nhan chgng) dtrac clan de xac nhan met each khach quan mire de dat duvc cua tieu chi Danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien la viec xiic dinh mirc (-1t duqc ve pham chat, nang lgc cua giao vien theo qui dinh cua chuan nghe nghiep giao vien Giao vien ca giao duc pha thong cat can la giao vien co si gido duc pile thong co pham chat dao dire tat; hi6u bit ve tinh hinh giao duc; co nang lire chuyen mon, nghiep vu Vet; co uy tin tap the nha trueng; có nang Inv tham mu-u, to van, he to, dan dat, chia se ding nghiep hoat deng chuyen mon, nghiep vu va hoat Ong bei dung phat trien nang lire nghe nghiep 10 H9c lieu so la cac tai lieu, dir lieu thong tin, tai nguyen dugc se Ilea, luu trU' phpc vu cho viec day va hoc Chtrung II CHUAN NGHE NGHIEP GIAO VIEN Dieu Tien chuan Pham chat nha giao Tuan thn cac quy dinh va ren luyen ve dao due nha giao; chia se kinh nghiem, ho trg deng nghiep ren luyen dao dirc va tao dung phong each nha giao Tieu chi Dao due nha gido a) Mirc dat: Thuc hien nghiem tic cac quy dinh ve dao dire nha gido; b) Mirc kha: Co tinh than to h9c, to ren luyen va phan dau nang cao pham chat dao due nha gido; c) Mirc tot: LA tam gucmg man Inge ve dao dire nha gido; chia se kinh nghiem, ho trg deng nghiep ren luyen dao dire nha giao Tieu chi Phong each nha gido a) Mire dat: Co tac phong va each thirc lam viec phu hop vai cOng viec cua gido vien co sa gido due pile thong; b) Mirc kha:Cothirc Coy to ren luyen tan phong each nha gido mau mgc; anh huang tot den h9c sinh; c) Mdc tot: La tam guong man mgc ve phong each nha gido; anh huang tot va ho trg deng nghiep hinh phong each nha gido Dieu Tien chuan Phil trien chuyen man, nghiep vu NAm yang chuyen mon va thAnh thao nghiep va; thuang xuyen cap nhat, nang cao Wang luc chuyen mon va nghiep va dap ung yeu cau dei mai gido chic Tieu chi Phat trier' chuyen mon ban than a) Mix dat: Dat chuan trinh dao tao va hoan day du cac khoa dao tao, bei duang kien thirc chuyen mon theo quy dinh; c6 ke hoach thuang xuyen h9c tap, bOi throng pilaf trien chuyen mon ban than; b) Mac kha: Chu dOng nghien cith, cap nhat kip tiled yeu can doi mai ve kien thirc chuyen mon; van diing sang tao, phu hgp cac hinh thirc, phuang phap va lua chon not dung h9c tap, bed duang, nang cao nang lye chuyen mon dm ban than; c) Mirc tot: Huang dan, ho trg deng nghiep va chia se kinh nghiem ve pilaf trien chuyen mon cna ban than nharn dap Ung yeu can dei mai gido duc Tieu chi Xay dung ice hoach day h9c va giA6 due theo huang phat trien pham chat, Wang luc h9c sinh a) Mac dat: Xay di,mg dugc ke hoach day hoc va gido due; /2/ b) Mirc kha: Chi) Ong dieu chinh ke hoach day h9c va giao duc phi) h9p vai dieu kien thgc to cua nha trueng va dia phuang; c) Mire tat: Huang dan, ho tra deng nghiep viec xay dimg ke hoach day hgc va gido duc Tieu chi Sir dung phuang phap day hoc va gido duc theo huang phat trien pham chat, nang 1irc hoc sinh a) Mirc dat: Ap dung &Jac cac phuang phap day hoc va gido duc phat trien pham chat, Wang lgc cho hoc sinh; b) Mirc kha: Chi) Ong cap nhat, van dung linh hog va hieu qua cac phucmg phap day hoc va gian duc dap trng yeu cau del h9p voi dieu kien thuc te; c) Mire tat: Huang dan, hO try ding nghiep ve kien thirc, ki nang va kinh nghiemv4n dgng nhang phuang phap day hoc va gido duc theo huemg phat trien pham chat, nang lgc h9c sinh Tieu chi Kiem tra, danh gia theo huamg phat trien pham chat, nang lgc hoc sinh a) Mirc dat: Sir dung cac phuang phap kiem tra danh gia ket qua hoc tap va su tin ba cua hoc sinh; b) Mirc kha: Chi) Ong cap nhat, v411 dung sang tar) cac hinh tithe, phuang phap, cong cg kiem tra danh gia theo huong phat trien pham chat, Wang lgc hoc sinh; c) Mirc tat: Huang dan, ho tra dog nghiep kinh nghiem trien khai hieu qua viec kiem tra danh gia ket qua bee tap va six tien be cga hoc sinh Tieu chi Tu van va ho tra hoc sinh a) Mirc (tat: Hien cac dei tueng hoc sinh va narn vttng qui dinh ve cong tac tu van va ho tra hoc sinh; thgc hien long ghep hoat deng tu van, h8 try hoc sinh hog deng day h9c va gido due; b) Mire kha: Thgc hien hieu qua cac bien phap tu van va ho tra h9p voi timg doi tuang hoc sinh hog deng day hoc va gido duc; c) Mirc tat: Huang dan, hO try deng nghiep kinh nghiem trien khai hieu qua hog Ong tu van va hO try hoc sinh hoat deng day hoc va gido duc Dieu Tieu chuAn My cityng moi triro•ng Oa° due Thgc hien xay dung moi truemg gido duc an toan, lanh manh dan chi), phOng, cheng bao luc h9c &ang Tien chi Xay dung van h6a nha trugng a) Mirc dat: Thuc hien day du not quy, quy tdc van h6a irng xu cua nha trugng theo quy dinh; xudt bien phap thuc hien hieu qua not quy, quy tdc van hea b) Mire kha: irng xir cna nha truemg theo quy dinh; c6 giai phap xir 1Y kip thefi, hieu qua cac vi pham not quy, quy tdc van boa irng xir 16p hoc va nha trugng pham vi phu trach (lieu c6); c) Mirc tat: LA tam guong mau muc, chia se kinh nghiem viec xay dung mei trugng van hoa lanh mph nha truemg Tieu chi Thuc hien quyen dan chn nha trugng a) Mirc dat: Thuc hien day du cac quy dinh ve quyen dan clan nha truemg, to chirc hoc sinh thuc hien quyen dan chi( nha truemg; b) Mire kha: De xu'dt bien phap phat huy quyen dan chn cua hoc sinh, cua ban than, cha me hoc sinh hoac nguoi giam ho va clang nghiep nha trugng; phat hien, phan anh, ngan chin, xir li kip tiled cac trugng hop vi pham quy the dan chn cila hoc sinh (neu co); c) Mire tat: Huang dan, he trg dang nghiep viec thuc hien va phat huy quyen dan chn cua hoc sinh, cna ban than, cha me h9c sinh hoac ngugi giam va dang nghiep Tieu chi 10 Thuc hien va xay dung truong hoc an toan, phong cheng bao luc hoc dung a) Mix dat: Thuc hien day du cac quy dinh cna nha trueng ve trugng hgc an toan, phOng chang bao luc hoc duemg; b) Mirc kha: De xudt bien phap xay dung truemg hoc an than, ph6ng chang bao Arc h9c ⟩ phat hien, phan anh, ngan chin, xir li kip thei cac trugng hgp vi pham quy dinh ve truong hoc an toan, phong chang bao luc hoc duemg (neu c6); c) Mirc tat: La dien hinh tien tin ve thuc hien va xay dung trugng hoc an toan, phOng chang bao luc hoc duemg; chia se kinh nghiem xay dung va thuc hien truing hoc an toan, phong chang bao luc hoc duOng Dieu Tieu chuan Phat trien moi quan he gifra nha triravg, gia dinh va Tham gia to chirc va thuc hien cac boat dang phat trien moi quan he: gida nha truemg, gia dinh, xa hai day hoc, giao duc dao dire, lei sang cho hoc sinh Tieu chi 11 Tao dung mai quan he hop tac ved cha me hoac nguai giam ho dm h9c sinh va cac ben lien quan a) Mire dat: nue hien day du cac quy dinh hien hanh doi vo i cha me hoac nguai giam ho ciia hoc sinh va cac ben lien quan; b) Mirc kha: Tao dung mai quan he lanh manh, tin tuang veri cha me hoac nguai giam cUa h9c sinh va cac ben lien quan; c) Mirc tat: De xuat vai nha truang cac bien phop tang cuang sir phi hgp chat the voi cha me hoac nguai giam ho cua hoc sinh va cac ben lien quan Tieu chi 12 Phai h9p gida nha truang, gia dinh, xa hai de thgc hien hoat Bong day 119c cho hoc sinh ve a) Mire dat: Cung cap day di', kip thai thong tin tinh hinh hoc tap, ren luyen cua hoc sinh tren lap; thong tin ve chuong trinh, ke hoach day hoc mon hoc va hoat dang gido duc cho cha me hoac nguai giam ho cUa h9c sinh va cac ben c6 lien quan; tiler) nhan th8ng tin tit cha me hoac nguai giam dia hoc sinh va cac ben c6 lien quan ve tinh hinh hoc tap, ren luyen cua hoc sinh; b) Mirc kha: Chi" clang phi hop \Tad d8ng nghiep, cha me hoac nguai giam dm h9c sinh va cac ben lien quan viec thuc hien cac bien phap huang dan, ho trg va dang vien hgc sinh hoc tap, thuc hien chuong trinh, ke hoach day hoc mon h9c va hoat clang gido duc; c) Mirc tot: Giai guy& kip thai cac thong tin phan hal tit cha me hoac nguai giam dm h9c sinh va cac ben lien quan ve qua trinh h9c tap, ren luyen va thuc hien chuong trinh, ke hoach day h9c mon hoc va hoat clang gido due cua hoc sinh Tieu chi 13 Phi hop giila nha truang, gia dinh, xa hai de thuc hien gido duc dao dire, Lai sang cho hoc sinh a) Mirc dat: Tham gia to chdc, cung cap thong tin ve not quy, quy tac van h6a irng 'dr cua nha truang cho cha me hoac nguai giam dia h9c sinh va cac ben lien quan; tier) nhan thong tin tir cha me hoac nguai giam ho cUa hoc sinh va cac ben lien quan ve dao dire, loi sang cila hoc sinh; b) Mire kha: Chu clang phi 119p vol dOng nghiep, cha me hoac nguai giam ho cna h9c sinh va cac ben lien quan thuc hien gido duc dao dire, l'ai sang cho hoc sinh; c) Mirc tat: Giai guy& kip thai cac thong tin phan hai tir cha me hok ngtrOi giam hO dm hoc sinh va cac ben lien quan ve gido duc dao dire, Lai sang cho h9c sinh Di&I Tien chuan Sir dung ngoai ngit ho4c tieng dan tOc, irng citing cong nghe thong tin, khai thic va sir dung thiet bi cong nglq day hoc, giao duc Sir dung dugc ngoai ngit hok tieng dan tOc, irng dung cong nghe thong tin, khai thac va sir dung cac thiet bi cong nghe day hoc, gido duc Tieu chi 14 Sir dung ngoai ngir hok tieng dan tOc a) Mirc dat: Co the sir clung dugc cac tir ngit giao tiep don gian bang ngoai ngu (uu tien tieng Anh) hoac ngoai ngfr thir hai (dai vai gido vien day ngoai ngit) hok tieng dan tOc doi vgi nhang vi tri viec lam yeu cAu sir dung tieng dan tOc; b) Mirc kha: Co the trao d6i thong tin ve nhitng chit de don gian, quen thuOc hang hok chit de don gian, quen thuOc lien quan den hoat dOng day hoc, gido duc (uu tien tieng Anh) hoac biet ngoai ngir thir hai (dai v6i gido vien day ngoai ngir) hok tieng dan tOc clai vgi nhitng vi tri viec lam yeu call sir dung tieng dan tOc; c) Mirc tot: Co the viet va trinh bay doan van don gian ve cac chit de quen thuOc hoat dOng day hoc, gido due (uu tien tieng Anh) hoac ngoai ngit thir hai (dai voi gido vien day ngoai ngit) hoac tieng dan tOc doi vgi nhang vi tri viec lam yeu cAu sir dung tieng dan tOc Tieu chi 15 Ting dung cong nghe thOng tin, khai tilde va sir dung thiet bi cong nghe day h9c, gido duc a) Mirc dat: Sir dung dugc cac phan mem Ung dung co ban, thiet bi cong nghe day hoc, gido chic va quart ly hoc sinh theo qui Binh; hoan cac khoa dao tao, bai cluo'ng, khai thac Ira irng dung cong nghe thong tin va cac thiet bi cong nghe day hoc, giao duc theo qui dinh; b) Mirc kha: U.ng dung cong nghe thong tin va hoc lieu so hoat dOng day hoc, gido duc; cap nhat va sir dung hieu qua cac phan mem; khai thac va sir dung thiet bi cong nghe hog dOng day h9c, gido duc; c) Mirc tot: Hugng can, ho trg clang nghiep nang cao nang lgc irng dung cong nghe thong tin; khai thac va sir dung thiet bi cong nghe hoat dOng day hoc, gido due 97 Chirong III HIYONG DAN SI DUNG CHUAN NGHE NGHIVP GIAO VIEN Dieu Yeu c'au danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien 1.Khach quan, toan dien, cong bang va dan chu Dip tren pham chL, nahg lire va qua trinh lam viec cua gido vien dieu kien cu the cilia nha truemg va dia phuang Can c* vao mire cua timg tieu chi (14 dugc tai Chuang II Quy dinh va c6 cac minh chdng xac thuc, ph* h9p Dieu 10 Quy trinh danh gia Ira xep Ioai ket qua danh gia theo chuAn nghe nghip giao vien Quy trinh (huh gia a) Gido vien to danh gia theo chuan nghe nghiep giao vien; b) Ca see giao due ph6 thong to eh& lay y kien cua d6ng nghiep to chuyen mon dai vai gido vien dugc danh gia theo chuan nghe nghiep gido vien; c) Nguai dirng dau ca se( giao duc phi') thong thirc hien danh gia va thong bao ket qua danh gia gido vien tren ca see ket qua to danh gia cua gido vien, 3'T kien cua d6ng nghiep va thgc tin that hien nhiem vu cua gido vien thong qua minh chiing xac thgc, phu h9p Xep loaf ket qua danh gia a) Dat chuan nghe nghiep gido vien a mire tot: CO tat ca cac tieu chi dat tilt mire kha tree len, tei thieu 2/3 tieu chi d4 mire tot, có cac tieu chi tai Dieu Quy dinh dat mite tat; b) Dat chuan nghe nghiep gido vien mire UP: CO t& ca the tieu chi dat tit mire dat tree len, tei thieu 2/3 tieu chi dat tit mire UP tree len, cac tieu chi tai Dieu Quy dinh dat mire kha tree len; c) Dat chuan nghe nghiep gido vien a mire dat: CO tat ca cac tieu chi dat tilt mire dat tree len; d) Chua dat chuan nghe nghiep gido vien: CO tieu chi dugc danh gia chua dat (tieu chi dugc danh gia chua dat 'thong dap *ng yeu eau mire dat cilia tieu chi do) Dieu 11 Chu kY danh gia theo chuAn nghe nghiep giao vien Gido vien tit danh gia theo chu kY mot nam mot tan vao cuei nam hoc it/ Ngued dung dau co so giao doc phe thong to chirc danh gia gido vien theo chu kST hai nam mot 1an vao cuei nam hoc Trong truemg hop dac biet, duqc sir &Ong 3'7 dia co quan quan 17 cap tren, nha trueyng rut ng‘an chu kST danh gia gido vien Die''' 12 Giao vien so• giao dyc phO thong cot can Tieu chuan lua chon gido vien co s6 gido doc phe thong cot can a) La gido vien co sa gido doc phe th8ng c6 it nhat 05 nam kink nghiem giang day truc tiep ding cap hoc cho tad thefi diem xet chon; b) Dirge xep loai danh gia theo chuan nghe nghiep giao vier' dat mirc kha tr6 len, dO cac tieu chi tai Dieu Quy dinh phai dat mirc tot; c) Co kha nang thiet ke, trien khai cac gi6 day mau, to chi:re cac toa dam, h8i than, bei duemg ve phucrng phap, 1(57 thuat day hoc, gido doc, not dung dei mai lien quan den hoat dOng chuyen mon, nghiep vu va b8i &fang cho deng nghiep truemg hoac cac truemg teen dia ban tham khdo va hoc tap; d) Co kha nang sir dung ngoai ngfr, irng (long ding nghe thong tin, khai thac six dung thiet bi cong ngh'e day hoc va gido doc, xay dung va phat trien hoc lieu se, bei &ang gido vien; e) Co nguyen vong tra giao vien co s6 gido doc phe thong cot can Trong truong hop co s6 gido doc pile,' thong c6 se lucmg giao vien dap ling ' cac dieu kien cluvc quy dinh tai diem a, b, c, d, e khoan Dieu nhieu hon theo yeu cau dm co quan quart 1)'T cap teen thi uu tien lua chon gido vien co sa gido doe pile thong cot can Oa teen cac tieu chuan sau: c6 trinh d8 tren chun trinh dao tao; duoc 'cep loai danh gia theo chuan nghe nghiep gido vien muc tot; duac cong nhan la gido vien day giOi cap tinh hoac c6 tich dac biet xuat sac day hoc, gido doc; c6 san pha‘m nghien ciru khoa hoc ki thuat, giai phap d6i m6i day hoc va gido doc clugc cong nhan Va sir dung r8ng rai nha truemg, tai dia phuong Quy trinh lua chon giao vien co sa gido doc 016 thong cot can a) Co sa gido doc thong lua chon va de xu'at gido vien co sa gido doc pile thong cot can va bao cao co quan quan 1Y cap tren; b) Tru6ng phong gido doc va dao tao lua chon va phe duyet gido vien co so giao doc phe thong cot can theo tham quyen; bao cat) so gido doe va dao tao; 10 c) Giam (Ric so gido due va dao tao lga than va phe duyet danh sach gido vien co so gido due pith thong cot can theo tham quyen; bao cao Bo Gido due va Dao tao theo yeti cau Nhiem vu cua giao vien co se( gido duc phe thong cot can a) HO try, to van cho dOng nghiep truang hoac cac truemg tren dia ban phat trien pham chat, nang lgc chuyen mon, nghiep vu theo chuan nghe nghiep gido vien, phi' hop \Teri dieu kien nha truong, dia phuong; b) Ho trq, to van cho deng nghiep truang hoac cac trueng tren dia ban cac van de lien quan den dam bao va nang cao chat hicmg day hoc, gido duc cho hoc sinh; tham gia bier' soan tai lieu chuyen de mon hoc, tai lieu hu•o'ng dan (cho gido vien, hoc sinh); to chic huemg dan cac de tai nghien tiro khoa hoc cho hoc sinh theo yeu cau cUa nguai dfing du co so gido duc phO thong va co quan quan c) Huang dan, ho tro dOng nghiep truang hoac cac truang tren dia ban ve cac hog deng xay dung va thgc hien ke hoach gido duc nha truang, ke hoach giang day mon hoc; ve vie'c thgc hien cac khoa dao tao, bOi duang gido vien qua mang interne; ve boi dudng, tap huan nang cao nang lgc chuyen mon cho dOi nga gido vien truang hoac cac truang tren dia ban; tham gia tap huan, bOi dueing gido vien theo yeu cau hang nam cua nganh (cap phong, BO); d) Tham muu, to van cho cap quail li tnrc tiep ve tong tac xay dung k6 hoach giao duc nha true(ng phi' hop ved dieu kien cu the cUa dia phuang nham bao dam muc tieu, chat luong day hoc, gido duc va nang cao nang lgc chuyen mon, nghiep vu cua dei nga gido vien; tham gia to chirc, bao cap chuyen mon, nghiep vu tai cac hei nghi chuyen de, cac buOi sinh hog chuyen mon cua truang hoac cac truemg tren dia ban; e) Thgc hien ket nei, hop tac vo i cac co so• dao tao, bOi dudng gido vien, cac don vi nghien elm, 1mg dung va chuyen giao khoa hoc gido duc (dac biet la khoa hoc su pham 1mg dung) Chiming IV TO ClItt THVC HWN Dieu 13 Tra.ch nhi0i cua Bo Giao due va Dao tao Cue Nha giao va Can be quail 13'T gido duc chi dao, huOng cran, kiem tra viec dux hien cac quy dinh dm van ban nay; xay dung ke hoach dao tao, bOi dudng, 11 phat trien dOi ngit gido vien co sa giao dye phO thong dap img yeu cau ye pham chat, nang l‘rc theo chuan nghe nghiep gido vien Dieu 14 Trach nhiem eria so' giao due Ara dao tao 1.Chi dao, to chirc thgc hien Quy dinh theo tham quyen; cap nhat, bat) cao BO Gido chic va Da° tao ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien tnrac 30 thang hang nam Xay dung va thvc hien ke hoach ciao tao, bei dtang, phat trien dei ngu gido vien ca so gido chic th8ng theo tham quyen dtra teen ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien Dieu 15 Traci' nhiem ciia phong giao dye va dao tao 1.Chi dao, to chirc thvc hien Quy dinh theo tham quyen; cap nhat, ban cao ser gido due va dao taco ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien Xay dung va -dux hien ke hoach dao tao, bei duerng, phat hien dOi nga gido vien ca gido dijc ph6 thong theo tham quyen dtra tren ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien Dieu 16 Traci' nhiem eau co so' giao dye phii thong 1.Ngueri dUng dau co se( gido dijc thong chi dao, to chirc &nit gia gido vien theo chuan nghe nghiep gido vien; cap nhat, boo coo ca quan quail VT cap tren ket qua danh gia gido vien theo chuan nghe nghiep gild° vien Xay dung va -dux hien ke hoach &do tao, bei &long, phat trien dOi ngti giao vien co so gido dvc 06 thong theo tham quyen dua teen ket qua danh gia theo chuan nghe nghiep gido vien Tham mtru vori co quan quail VT cap tren, chinh quyen dia phuong ve cong tac quart VT, 1:16i du'dng nang cao pham chat, nang ltrc chuyen mon, nghiep vu cho dei nga gido vien co sa gido dttc ph6 thong dua tren ket qua danh gi6 theo chuan nghe nghiep giao vien KT BO TRU'ONG Ll TRUbNG „*-• yen Hu•u Di) ... theo chuan nghe nghiep giao vien la viec xiic dinh mirc (-1t duqc ve pham chat, nang lgc cua giao vien theo qui dinh cua chuan nghe nghiep giao vien Giao vien ca giao duc pha thong cat can la giao. .. /2 01 8 /TT- BGDDT ngay.46thangg nam 2 01 8 caa BO truOng BO Giao duc va Dao tao) Chtrong I QUY DINH CHUNG Dieu Pham vi dieu chinh va dOi twang ip citing Quy dinh chuan nghe nghiep gido vien ca sa giao. .. bao gem: chuan nghe nghiep gido vien ca so gido due pile thong (sau day g9i la chuan nghe nghiep giao vien) , huang dan sir dung chuan nghe nghiep giao vien Quy dinh dp dung 6i ved gido vien truemg
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuan NN giao vien PT 20 2018 TT BGDDT 1, Chuan NN giao vien PT 20 2018 TT BGDDT 1

Từ khóa liên quan