Báo Cáo Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giáo Trình Thư Viện

40 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2019, 01:36

Báo Cáo Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giáo Trình Thư Viện Đứng trước nhu cầu sử dụng giáo trình để học tập của sinh viên,thư viện trường đại học Điện Lực đã tổ chức in giáo trình để cung cấp cho sinh viên.Với một số lượng lớn giáo trình được in ra hàng năm khiến công việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn với cách quản lý thủ công hiện đang được sử dụng. Với sự phát triển của công nghệ thông tin luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của con người.Việc đưa công nghệ thông tin áp dụng vào việc quản lý đã và đang được đưa vào thực hiện để cải thiện tốc độ và độ chính xác. Với việc tạo ra hệ thống :”Quản lý giáo trình thư viện EPU” chúng em mong muốn tạo ra một hệ thống giúp các cán bộ quản lý thư viện có thể quản lý dễ dàng các giáo trình.Với các tính năng được xây dựng trên nhu cầu thực tế mà cán bộ thư viện đang cần để xử lý công việc của mình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - - ĐỒ ÁN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài: QUẢN LÝ GIAO TRÌNH THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Giảng viên hướng dẫn: THS NGUYỄN THỊ HỒNG KHÁNH Sinh viên thực hiện: PHẠM TIẾN ĐẠT ĐẶNG QUANG TRƯỜNG ĐỖ TRANG VƯƠNG Nhóm: NHÓM 16 Lớp: D5-CNTT Đồ Án PTTKHT Hà Nội - 2013 Mục Lục CHƯƠNG I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU 1.1 Hiện trạng quản lý giáo trình 1.2 Quy trình quản lý 1.3 Nhược điểm quy trình 1.4 Mong muốn thư viện CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Lập bảng phân tích 1.1 Mô tả toán 1.2 Bảng phân tích 2.2 Các hồ sơ 2.2.1 Giáo trình khoa 2.2.2 Kế hoạch in 2.3 Mơ hình nghiệp vụ 2.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh 2.3.2 Biểu đồ phân rã chức 2.3.3 Mô tả chi tiết chức 11 2.3.4 Liệt kê hồ sơ liệu sử dụng 12 2.3.5 Lập ma trận thực thể chức 13 2.4 Phân tích mơ hình quan niệm 14 2.4.1 Luồng liệu mức 14 2.4.2 Biểu đồ luồng liệu mức 15 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT LỜI CẢM ƠN - Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trở nên phổ biến hầu hết quan, doanh nghiệp, trường học đặc biệt việc áp dụng giải pháp tin học công tác quản lý - Trong năm trở lại đây, với tốc độ phát triển vũ bão, CNTT dần làm cho sống người trở nên thú vị đơn giản Vì để bắt kịp với nhịp độ phát triển xã hội, kiến thức học giảng đường vô quan trọng Sinh viên chúng em - Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy, cô môn tận tình giảng dạy chúng em suốt thời gian học tập vừa qua Nhờ có dạy tận tình thầy, để giúp chúng em hồn thành đồ án - Chúng em chân thành xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô giáo Ths Nguyễn Thị Hồng Khánh người tận tình hướng dẫn môn PTTKHT cho chúng em buổi học.Cô giúp trang bị cho chúng em kiến thức môn học động lực để tiếp tục đường trinh phục công nghệ Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô! Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT LỜI NĨI ĐẦU Đứng trước nhu cầu sử dụng giáo trình để học tập sinh viên,thư viện trường đại học Điện Lực tổ chức in giáo trình để cung cấp cho sinh viên.Với số lượng lớn giáo trình in hàng năm khiến công việc quản lý gặp nhiều khó khăn với cách quản lý thủ công sử dụng Với phát triển công nghệ thông tin cố gắng đáp ứng yêu cầu người.Việc đưa công nghệ thông tin áp dụng vào việc quản lý đưa vào thực để cải thiện tốc độ độ xác Với việc tạo hệ thống :”Quản lý giáo trình thư viện EPU” chúng em mong muốn tạo hệ thống giúp cán quản lý thư viện quản lý dễ dàng giáo trình.Với tính xây dựng nhu cầu thực tế mà cán thư viện cần để xử lý cơng việc Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT CHƯƠNG I KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU 1.1 Hiện trạng quản lý giáo trình Mơ tả: Hiện thư viện in giáo trình sinh viên khoa lấy tài liệu học tập Hàng năm thư viện nhận kế hoạch tuyển sinh từ phòng đào tạo vào đầu năm học, vào đề kế hoạch in giáo trình cho sinh viên Việc nhập Giáo Trình từ nhà in, giao Giáo Trình cho sinh viên thực thủ cơng dẫn đến khó khăn quản lý 1.2 Quy trình quản lý - - - Cán quản lý thư viện nhập thơng tin giáo trình:tên giáo trình,tên tác giả,NXB,số trang,số chương,giáo trình dành cho khoa học… Khi nhận thơng tin tuyển sinh phòng đào tạo,căn vào cán quản lý biết số lượng yêu cầu in cho sinh viên với giáo trình,kiểm tra số lượng giáo trình kho tồn kho,từ để kế hoạch in cho hợp lý Khi nhận giao trình từ nhà in thực cơng việc nhập Giáo Trình đưa vào kho sở I sở II Sau giáo trình lấy từ kho giao cho sinh viên hai sở Khi nhận yêu cầu từ nhà trường cán quản lý cần phải thống kế báo thơng tin Giáo Trình,số lượng in,nhập xuất năm 1.3 Nhược điểm quy trình - - Tất quy trình làm bán tự động (tự động phần Microsoft Excel) Khi tạo kế hoạch in nhiều thời gian để kiểm tra giáo trình tồn kho,tổng hợp số liệu tuyển sinh từ phòng đạo tạo giao để tạo kế hoạch in hợp lý Việc thống kế thơng tin giáo trình gặp nhiều khó khăn với số lượng giáo trình lớn,q trình thủ công nên nhiều thời gian 1.4 Mong muốn thư viện - Có chương trình giúp cho việc quản lý thuận tiện hơn:  Quản lý thơng tin giáo trình  Quản lý việc nhập xuất:số lượng,thời gian  Truy xuất thơng tin giáo trình:tên giáo trình,tên tác giả,NXB,năm in,số lương in  Kiểm tra qua lại thơng tin giáo trình với tác giả Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT  Kiểm tra tồn kho giáo trình thời điểm để tổng kết báo cáo có kế hoạch in hợp lý  Tạo kế hoạch in nhập số liệu tuyển sinh từ phòng đạo tạo  Tạo báo cáo báo biểu để tổng hợp thông tin giáo trình Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Lập bảng phân tích 1.1 Mơ tả tốn Trung tâm học liệu tổ chức in giáo trình cho sinh viên vào đầu năm học để sinh viên lấy tài liệu học tập Thông tin giáo trình quản lý chặt chẽ từ tên, tên NXB, số trang, số chương, giá in, năm in, thông tin tác giả, đến khoa hệ dùng, khoa viết Các số liệu nhập vào sở liệu từ tạo báo cáo yêu cầu Các báo cáo thống kê cần phải thống kê tất thơng tin liên quan đến giáo trình liệt kê thơng tin giáo trình qua thơng tin liên quan Cán quản lý có thơng tin giáo trình mà sinh viên sử dụng để học tập, từ tạo danh sách Giáo Trình in để đáp ứng nhu cầu Vào đầu năm phòng đào tạo gửi trung tâm học liệu số liệu tuyển sinh, vào để xét nhu cầu giáo trình đáp ứng cho sinh viên Trung tâm học liệu kiểm tra kho sở I II xem số lượng giáo trình tồn kho bao nhiêu, từ đề kế hoạch in cho phù hợp Khi giáo trình nhà In in xong tiến hành nhập kho sở I II Sau số lượng giáo trình chuyển đến tay sinh viên sở Số lượng Giáo Trình in, nhập xuất kho sở cần quản lý số lượng nhập xuất tồn kho thời điểm, năm để dễ dàng quản lý thống kê báo cáo lên 1.2 Bảng phân tích In Cụm động từ+ bổ ngữ giáo trình Cụm danh từ Trung tâm hoc liệu Nhận xét Tác nhân Cho sinh viên Sinh viên Tác nhân Quản lý Thơng tin giáo trình Giáo trình Hồ sơ DL Quản lý Nhà xuất Nhà xuất Tác nhân Nhập Thông tin tác giả Thông tin tác giả Hồ sơ DL Khoa Hồ sơ DL Hệ Hồ sơ DL Trình độ Hồ sơ DL Viết Giáo trình Khoa Tác nhân Tạo Báo cáo Báo cáo Hồ sơ DL Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT Kiểm tra Kho Kho Tác nhân In Nhà In Nhà In Tác nhân Gửi Số liệu tuyển sinh Phòng đào tạo Tác nhân Thống kê Thơng tin liên quan giáo trình Số liệu tuyển sinh Hồ sơ DL Đề Kế hoạch in Kế hoạch in Hồ sơ DL Nhập Kho Người quản lý Tác nhân Phiếu nhập Hồ sơ DL Phiếu xuất Hồ sơ DL Xuất Kho 2.2 Các hồ sơ 2.2.1 Giáo trình khoa Hệ thống điện Tốn cao cấp A1 Cơng nghệ Quản trị kinh thơng tin doanh x x x Tốn cao cấp A2 x Cơ sở lưới điện x 2.2.2 Kế hoạch in Tốn cao cấp Vật lý đại cương Thí nghiệm điện tử Hệ CNTĐ Dùng Tổng thống cho số điện hệ 200 TC,CĐ 200 Kho Thiếu Giá/quyển Thành tiền 190 Đề xuất in 200 10 20,000 4,000,000 100 300 ĐH 400 25 375 400 10,000 4,000,000 10 TC 10 10 0 15,000 8,000,000 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT 2.3 Mơ hình nghiệp vụ 2.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh Hình 2.3.1.1: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 2.3.2 Biểu đồ phân rã chức 2.3.2.1 Nhóm chức Các chức chi tiết Nhóm lần Nhóm lần Quản Lý Danh Mục Khoa Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page Đồ Án PTTKHT Quản Lý Danh Mục Hệ Quản Lý Danh Mục Trình Độ Quản Lý Danh Mục NXB Quản Lý Danh Mục Tác Giả Quản lý danh mục 6.Quản Lý Danh Mục Lớp Quản Lý Danh Mục Kho Quản Lý Danh Mục Giáo Trình Quản Lý Nhập Kho 10 Quản Lý Xuất Kho 11 Lập Hóa Đơn Nhập Kho Quản lý Quản Lý Nhập giáo trình Xuất Kho trường 12 Lập Hóa Đơn Xuất Kho 13.Nhập Số Lượng Tuyển Sinh 14 Lập Kế Hoạch in 15.Quản Lý Nhân Viên Đại học Quản Lý Kế Điện Lực Hoạch In Quản Lý Hệ Thống 16.Phân Quyền 17.Thống Kê Giáo Trình Tồn Kho 18.Thống Kê Tác Giả 19.Thống Kê Giáo Trình Thống Kê 20.Thống Kê Nhân Viên Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 10 Đồ Án PTTKHT Cặp Thực Thể Mối Quan Hệ Giáo Trình Tác Giả Của Giáo Trình Nhà Xuất Bản Thuộc Giáo Trình Hệ Cho Giáo Trình Khoa Cho Giáo Trinh Trình Độ Cho Tác Giả Khoa Thuộc Thuộc Tính 2.5.4 Vẽ biểu đồ rút gọn Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 26 Đồ Án PTTKHT 2.6 Thiết kế mơ hình sở liệu Logic 2.6.1 Chuyển mơ hình E – R sang mơ hình liệu quan hệ 2.6.1.1 Biểu diễn thực thể Hệ Khoa Trình Độ Nhà In Nhà Xuất Bản Tác Giả Kho Giáo Trình Hệ (Mã Hệ, Tên Hệ) Khoa (Mã Khoa, Tên Khoa) Trình Độ (Mã Trình Độ, Tên Trình Độ) Đề Thi (Mã Nhà In, Tên Nhà In) Câu Hỏi (Mã Nhà Xuất Bản, Tên Nhà Xuất Bản) Tác Giả (Mã Tác Giả, Tên Tác Giả,Mã Khoa) Kho (Mã Kho, Tên Kho) Giáo Trình (Mã Giáo Trình, Mã Tác Giả,Mã Khoa,Mã Hệ,Mã Trình Độ,Số Trang,Số Chương,Giá Bìa,Năm in,Nhà Xuất Bản) Lớp Lớp (Mã Lớp Tên Lớp) Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 27 Đồ Án PTTKHT 2.6.1.2 Biểu diễn liên kết Phiếu Nhập Phiếu Nhập (Mã PN, Mã Kho,Mã Nhà In,Số Lượng,Tên Giáo Trình) Phiếu Xuất Phiếu Xuất (Mã PX, Mã Kho,Mã Lớp,Số Lượng,Tên Giáo Trình) Phiếu In Phiếu In (Mã PI, Mã Nhà In,Số Lượng,Tên Giáo Trình) 2.6.1.3 Chuẩn hóa lại bảng Bảng tạo chuẩn 2NF, chuyển dạng chuẩn 3NF Tách thông tin bảng Phiếu Nhập,Phiếu Xuất ,Phiếu In thành bảng chi tiết Phiếu Nhập Chi Tiết Phiếu Xuất Phiếu Nhập (Mã PN, Mã Kho,Mã Nhà In) Phiếu Nhập Chi Tiết (Mã PN, Mã Giáo Trình,Số Lượng) Phiếu Xuất (Mã PX, Mã Kho,Mã Lớp) Chi Tiết Phiếu Xuất Chi Tiết (Mã PX,Số Lượng,Tên Giáo Trình) Phiếu In Phiếu In (Mã PI, Mã Nhà In) Chi Tiết Phiếu In Chi Tiết (Mã PI,Số Lượng,Tên Giáo Trình) 2.6.2 Cở sở đữ liệu vật lý 2.6.2.1 Bảng Tác giả (Author) Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 28 Đồ Án PTTKHT 2.6.2.2 Bảng Hệ Đào Tạo (Degree) 2.6.2.3 Bảng Khoa (Department) 2.6.2.4 Bảng Trình Độ (Level) Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 29 Đồ Án PTTKHT 2.6.2.5 Bảng Nhà Xuất Bản (Publisher) 2.6.2.6 Bảng Giáo Trình (Syllabus) 2.6.2.7 Bảng Kho (Warehourse) Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 30 Đồ Án PTTKHT 2.6.2.8 Bảng User (Userprofile) 2.6.2.9 Bảng Nhà In (Printer) 2.6.2.10 Bảng Phiếu Nhâp (Import) Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 31 Đồ Án PTTKHT 2.6.2.11 Bảng Phiếu Nhập Chi Tiết 2.6.2.12 Bảng Phiếu Xuất 2.6.13 Bảng Phiếu Xuất Chi Tiết Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 32 Đồ Án PTTKHT Diagram Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 33 Đồ Án PTTKHT 2.7 Thiết kế hệ thống vật lý 2.7.1 Xác định luồng hệ thống 2.7.1.1 Sơ đồ luồng hệ thống cho tiến trình “1.0 – Nhập Dữ Liệu” B.Thông tin tác giả A.Thông tin giáo trình E Số liệu tuyển sinh D.Giáo trình khoa 1.3 Nhập danh mục giáo trình khoa 1.2 Thêm đầu sách 1.1 Nhập số liệu tuyển sinh Danh mục giáo trình thêm 1.5 Nhập thơng tin giáo trình 1.4 Nhập thông tin tác giả Danh mục sửa đổi Thơng tin giáo trình đầy đủ Thơng tin giáo trình sửa đổi Danh sách giáo trình cho khoa Cán quản lý Thông tin tác giả Thông tin tác giả Sửa đổi Tiến trình 1.1: Quản lý danh mục HỆ ĐÀO TẠO Quản lý thông tin hệ đào tạo : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.2: Quản lý Khoa Quản lý thông tin khoa, ngành : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.3: Quản lý Trình Độ Quản lý thơng tin Trình Độ : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.4: Quản lý danh mục Lớp Quản lý thông tin Lớp : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.4: Quản lý danh mục NXB Quản lý thông tin NXB : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.4: Quản lý danh mục Tác Giả Quản lý thông tin Tác Giả : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.4: Quản lý danh mục Kho Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 34 Đồ Án PTTKHT Quản lý thông tin Kho : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 1.4: Quản lý danh mục Giáo Trình Quản lý thơng tin Giáo Trình : chức Thêm, Sửa, Xóa 2.7.1.2 Sơ đồ luồng hệ thống cho tiến trình “2.0 – Quản lý nhập xuất kho” Tiến trình 2.1: Quản lý nhập kho Quản lý thông tin nhập kho : chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 2.2: Quản lý xuất kho Quản lý thông tin xuất kho: chức Thêm, Sửa, Xóa 2.7.1.3 Sơ đồ luồng hệ thống cho tiến trình “3.0 – Kế hoạch in” Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 35 Đồ Án PTTKHT Tiến trình 3.1: Quản lý Kế Hoạch In Quản lý thơng tin kế hoạch in: chức Thêm, Sửa, Xóa Tiến trình 3.2: Quản lý số lượng tuyển sinh Quản lý thông tin số lượng tuyển sinh: chức Thêm, Sửa, Xóa 2.7.1.4 Sơ đồ luồng hệ thống cho tiến trình “4 – Quản lý hệ thống” Tiến trình 4.1: Quản lý Quyền Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 36 Đồ Án PTTKHT Quản lý thơng tin Quyền: chức Thêm, Sửa, Xóa 2.7.1.5 Sơ đồ luồng hệ thống cho tiến trình “5 – Thống Kê” Tiến trình 5.1: Quản lý Thống Kê Quản lý thông tin Thống Kê: chức xuất report Tiến trình 5.2: Quản lý Thống Kê Tác Giả Quản lý thông tin Tác Giả: chức xuất report 2.7 Thiết Kế Giao Diện 2.7.1 Đăng nhập hệ thống Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 37 Đồ Án PTTKHT 2.7.2 Đăng ký tài khoản Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 38 Đồ Án PTTKHT Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 39 Đồ Án PTTKHT 2.7.3 Giao diện quản lý Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 40 ... Khánh Page 13 Đồ Án PTTKHT 2.4 Phân tích mơ hình quan niệm 2.4.1 Luồng liệu mức Hình 2.4.1.1: Biểu đồ luồng liệu mức Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 14 Đồ Án PTTKHT 2.4.2 Biểu... Page 28 Đồ Án PTTKHT 2.6.2.2 Bảng Hệ Đào Tạo (Degree) 2.6.2.3 Bảng Khoa (Department) 2.6.2.4 Bảng Trình Độ (Level) Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Hồng Khánh Page 29 Đồ Án PTTKHT 2.6.2.5... xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô giáo Ths Nguyễn Thị Hồng Khánh người tận tình hướng dẫn mơn PTTKHT cho chúng em buổi học.Cô giúp trang bị cho chúng em kiến thức môn học động lực để tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giáo Trình Thư Viện, Báo Cáo Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Giáo Trình Thư Viện

Từ khóa liên quan