L12 đề ôn tập HKI số 3

6 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 22:39

Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang LUYỆN THI HỒ THÀNH Điện thoại: 0938.171.119 618/13/15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM ĐỀ ÔN THI HKI SỐ GV: Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang SĐT: 0938.171.119 Câu 1: Câu 2: Nghiệm phương trình x 1  81 là: A x  B x  2 Hàm số sau đồng biến khoảng A y  log x B y  log x Câu 3: Câu 6:  0;   ? C y  log x D y  log x e 2x  có phương trình x C y  2 D y  B y  Đồ thị hàm số y   x  x  qua điểm sau đây? A P  0; 2  Câu 5: D x   Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  1 Câu 4: C x   B Q  2;1 Hàm số sau nghịch biến  ? x2 A y   x  x B y  x 1 C N 1;  D M  0;  C y  x  x D y   x  x Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm A  3;1 là: A y  9 x  B y  x  26 C y  x  D y  9 x  26 Câu 7: Cho a số dương, biểu thức a a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là? A a Câu 8: B a C a D a Cho hàm số y  x  x  khoảng nghịch biến hàm số A  2;   2;   B  ; 2   0;  C  2;   0;  Câu 9: D  ; 2   2;   ax  b có đồ thị  C  Nếu  C  qua điểm A 1;1 điểm B  C  2x  có hồnh độ 2 , tiếp tuyến  C  có hệ số góc k  giá trị T  a  b Cho hàm số y  A T  25 B T  13 C T  Câu 10: Hình chóp có 50 cạnh có mặt? A 26 B 21 C 25 D T  45 D 49 Câu 11: Cho mặt cầu tâm I , đường kính 20cm Một mặt phẳng  P  cắt mặt cầu theo đường tròn giao tuyến  C  có bán kính r  8cm Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng  P  bằng: A 10 cm B cm C cm D cm Câu 12: Cho hình chữ nhật ABCD có AB  5cm; BC  4cm Thể tích khối trụ tạo thành cho hình chữ nhật ABCD quay quanh AB là: Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang LUYỆN THI HỒ THÀNH A V  80 B V  Điện thoại: 0938.171.119 618/13/15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM 80  C V  20 D V  100 Câu 13: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x đoạn  4;  1 bằng: A B 16 C D 4 Câu 14: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Phương trình f  x    có nghiệm? A B C D Câu 15: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước a  5cm ; b  6cm ; c  4cm Thể tích khối hộp là? A 40 cm3 B 120 cm3 C 60 cm3 D 20 cm3 Câu 16: Tính diện tích xung quanh ( S xq ) hình nón hình vẽ đây? S a a 600 O A S xq   a2 2 B S xq   a C S xq  A  a2 2 D S xq   a 2   log  x  x    log 0,1    x 8 69   B S    ;   C S   8;   D S  1;    12   Câu 17: Tập nghiệm S bất phương trình 69   A S   8;   12   Câu 18: Cho hình trụ có bán kính đáy r  khoảng cách hai đáy tính diện tích xung quanh S xq hình trụ A S xq  70  cm  B S xq  245  cm  C S xq  175  cm  D S xq  35  cm  Câu 19: Đường cong hình vẽ đồ thị bốn hàm số sau Hàm số hàm số nào? Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang LUYỆN THI HỒ THÀNH Điện thoại: 0938.171.119 618/13/15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM y 2 A y  x3  x  B y   x3  x  x C y  x  x  D y  x3  x  x2  x  Câu 20: Tìm x để hàm số y  đạt giá trị nhỏ khoảng 1;   x 1 A x  2 B x  Câu 21: Khối bát diện thuộc loại gì? A 4;3 B 3;5 C x  D x  C 3; 4 D 5;3 Câu 22: Tính đạo hàm hàm số f  x    x   e25 x A f   x    x  3 e25 x B f   x    x  3 e25 x C f   x    x   e25 x D f   x   25.e25 x Câu 23: Giải bất phương trình 32.16 x  18.4 x   A 4  x  1 Câu 24: Cho  2m  1  B 2  x   C 1 x 16 D 2  x     2m  1 Khẳng định sau đúng? A m  B  m 1 C m  D  m 1 Câu 25: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đường thẳng d : y  2 x  m cắt đồ thị C  : y  2x  hai điểm phân biệt x 1 A m    m  B   m  C m   D 2  m  2 Câu 26: Thể tích khối trụ ngoại tiếp khối hộp chữ nhật ABCD AB C D  có AB  a , AD  a , AA  a là: A V   a B V   a3 C V   a3 2 D V   a 3 Câu 27: Thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có độ dài cạnh a là: 4 A V   a B V   a C V  4 a3 D V   a3 81 Câu 28: Tập xác định hàm số y  ( x  x  2) là: A D  (0;  ) B D  (1; 2) Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang LUYỆN THI HỒ THÀNH Điện thoại: 0938.171.119 618/13/15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM C D  ( ;1)  (2;  ) D D   \ {1; 2} Câu 29: Cho phương trình 21 x  15.2 x   , khẳng định sau đúng? A Có hai nghiệm dương B Có hai nghiệm trái dấu C Có hai nghiệm âm D Có nghiệm log  x     là: Câu 30: Tập nghiệm phương trình A 1;0 B 4 C 0; 4 D 0 Câu 31: Cho hình lăng trụ đứng ABCD AB C D  , đáy hình thang vng A D , có AB  2CD , AD  CD  a , AA  2a Thể tích khối lăng trụ cho bằng: A 12a B 6a C 2a D 4a Câu 32: Cho log  a, log2  b Khi giá trị log125 30 tính theo a b A 1 a 1  b  B 43  a  3b C a 3 b D a 3 a Câu 33: Hình chóp S ABCD đáy hình vng, SA vng góc với đáy, SA  a 3, AC  a Khi thể tích khối chóp S ABCD là: a3 a3 C D tan x    Câu 34: Tìm tất giá trị m để hàm số y  đồng biến  0;  ? tan x  m  4 a3 A a3 B A m  B m   m  C  m  D m  Câu 35: Tham số m thuộc khoảng để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m có cực đại, cực tiểu mà điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích 1? A m   0;  B m  1;3 C m   2;  D m   2;0  - Câu 36: Một người gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng theo thức lãi kép kì hạn quý, với lãi suất 1, 75% / quý Hỏi sau tháng người gửi có 500 triệu đồng từ số vốn ban đầu? A 90 tháng B 30 tháng C 87 tháng D 29 tháng Câu 37: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  có bảng xét dấu f   x  sau Hỏi hàm số y  f  x  x  có điểm cực tiểu? x 2  f  x  A B   C   D Câu 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng A , AB  a , BC  2a , đường thẳng AC ' tạo với mặt phẳng  BCCB  góc 300 Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ cho bằng: Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang LUYỆN THI HỒ THÀNH Điện thoại: 0938.171.119 618/13/15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM A B C A' B' C' A 24 a B 6 a C 4 a D 3 a Câu 39: Cho khối hộp ABCD ABC D tích Tính tích V khối tứ diện ACBD A V  B V  C V  27 D V  Câu 40: Ông A dự định làm bể nuôi cá có dạng hình trụ với dung tích 200  dm  Tính bán kính r đáy hình trụ để ơng A sử dụng ngun liệu tốn A r  31, 69  cm  B r  39,93  cm  C r  42,57  cm  D r  57,58  cm  Câu 41: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng tâm O tất cạnh a Gọi M , N , P, Q trọng tâm tam giác SAB, SBC , SCD, SAD Tính thể tích V khối chóp OMNPQ 2a A V  27 a3 B V  162 a3 C V  27 a3 D V  27 Câu 42: Có giá trị nguyên m  100 làm cho phương trình x  6.3x   m  có nghiệm x  ? A 101 B 50 C 51 D 100 Câu 43: Tính tổng S giá trị nguyên dương tham số m để đồ thị hàm số x2 có ba tiệm cận y x  x  m  3m A S  B S  19 C S  D S  15 Câu 44: Người ta thả viên bi có dạng hình cầu với bán kính  cm  vào ly hình trụ chứa nước Người ta thấy viên bi chìm xng đáy ly chiều cao mực nước ly dâng lên  cm  Biết chiều cao mực nước ban đầu ly 7,5  cm  Tính thể tích V khối nước ban đầu ly A V  282,74  cm  B V  848, 23  cm  C V  636,17  cm  D V  1272,35  cm  Câu 45: Cho hình lăng trụ ABC ABC có đáy ABC tam giác vng A , cạnh BC  2a góc   BC nhọn mặt phẳng  BCCB  vuông ABC  60 Biết tứ giác BCCB hình thoi có góc B góc với mặt phẳng  ABC  Mặt phẳng  ABBA tạo với mặt phẳng  ABC  góc 45 Tính thể tích V khối lăng trụ ABC ABC Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào Hồ Long Thành – Nguyễn Hoàng Kim Sang LUYỆN THI HỒ THÀNH A V  6a B V  Điện thoại: 0938.171.119 618/13/15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM a3 C V  3a D V  a3 21 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ sau: y -2 x Hỏi hàm số y  f  ln x  đồng biến khoảng sau đây? 1  A  ;   e  1  B  ;1 e  Câu 47: Xét số thực dương x, y thỏa mãn: log biểu thức A  x  A Amin  14  1 D  0;   e C  0; e  x  3y  xy  y  x  Tìm giá trị nhỏ Amin xy  1 y B Amin   14 C Amin  6 D Amin  Câu 48: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 91 1 x2   m  3 31 1 x2  2m   có nghiệm thực? A B C Vô số D Câu 49: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy , chiều cao Xét đa diện lồi H có đỉnh trung điểm tất cạnh hình chóp Tính thể tích H S F G E H B Q M A C P N D D B C 12 Câu 50: Chiều cao khối trụ tích lớn nội tiếp hình cầu có bán kính R A A R B 2R C 4R Học vấn có chùm rễ đắng cay hoa lại ngào D R ... Câu 32 : Cho log  a, log2  b Khi giá trị log125 30 tính theo a b A 1 a 1  b  B 4 3  a  3 b C a 3 b D a 3 a Câu 33 : Hình chóp S ABCD đáy hình vng, SA vng góc với đáy, SA  a 3, AC... chóp S ABCD là: a3 a3 C D tan x    Câu 34 : Tìm tất giá trị m để hàm số y  đồng biến  0;  ? tan x  m  4 a3 A a3 B A m  B m   m  C  m  D m  Câu 35 : Tham số m thuộc khoảng... Điện thoại: 0 938 .171.119 618/ 13/ 15A QUANG TRUNG – GÒ VẤP – TP.HCM a3 C V  3a D V  a3 21 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ sau: y -2 x Hỏi hàm số y  f 
- Xem thêm -

Xem thêm: L12 đề ôn tập HKI số 3 , L12 đề ôn tập HKI số 3