ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 10 copy

17 102 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 22:39

Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ - MƠN HĨA HỌC - LỚP 10 NĂM HỌC: 2018 - 2019 A LÝ THUYẾT ● NHẬN BIẾT Câu 1: Số khối nguyên tử tổng A số p e B số n, e p C số điện tích hạt nhân D số p n Câu 2: Nhóm VIIA bảng tuần hồn có tên gọi: A Nhóm kim loại kiềm thổ B Nhóm kim loại kiềm C Nhóm halogen D Nhóm khí Câu 3: Chọn câu sai: Khi nói ion A Ion phần tử mang điện B Ion hình thành nguyên tử nhường hay nhận electron C Ion chia thành ion đơn nguyên tử ion đa nguyên tử D Ion âm gọi cation, ion dương gọi anion Câu 4: Các nguyên tố thuộc nhóm A bảng tuần hồn có cùng: A Số hiệu ngun tử B Số electron lớp C Số lớp electron D Số khối Câu 5: Một đồng vị nguyên tử photpho 32 15 P Nguyên tử có số electron là: A 47 B 32 C 15 D 17 Câu 6: Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) có số electron A 10 B C D 14 Câu 7: Tùy thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị hai nguyên tử mà liên kết gọi là: A Liên kết xích ma, liên kết pi, liên kết đelta B Liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, liên kết ba cực C Liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba D Liên kết đơn giản, liên kết phức tạp Câu 8: Đại lượng đặc trưng cho khả hút electron nguyên tử nguyên tố hình thành liên kết hố học là: A Tính kim loại B Tính phi kim C Điện tích hạt nhân D Độ âm điện Câu 9: Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị phân cực? A HCl B H2 C Cl2 D O2 Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có xu hướng nhường electron để đạt cấu hình bền vững, có tính kim loại điểm hình Vậy X thuộc nhóm sau đây? A Nhóm kim loại kiềm thổ B Nhóm khí C Nhóm kim loại kiềm D Nhóm halogen Câu 11: Xét ngun tố nhóm A, tính chất sau khơng biến đổi tuần hồn? A Số lớp electron B Số electron lớp ngồi C Tính kim loại D Hoá trị cao với oxi Câu 12: Hầu hết hợp chất ion : A Ở trạng thái nóng chảy khơng dẫn điện B Tan nước thành dung dịch khơng điện li C Dễ hòa tan dung mơi hữu D Có nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi cao Câu 13: Cấu hình e sau nguyên tử Fe ? Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com A [Ar]3d64s2 B [Ar]4s23d6 C [Ar]3d8 D [Ar]3d74s1 Câu 14: Điện hóa trị Mg Cl MgCl2 theo thứ tự là: A B 2+ 1- C +2 -1 D 2+ 2- Câu 15: Trong bảng hệ thống tuần hoàn ngun tố hóa học, số chu kì nhỏ chu kì lớn là: A B C D Câu 16: Phân lớp 4f có số electron tối đa A B 18 C 10 D 14 Câu 17: Trong nguyên tử, electron hóa trị electron A có khả tham gia hình thành liên kết hóa học B phân lớp C độc thân D obitan ngồi  Câu 18: Cộng hóa trị N phân tử HNO3 NH4 ( theo thứ tự ) A B C D Câu 19: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng khơng đáng kể so với hạt lại ? A proton B electron C nơtron electron D nơtron Câu 20: Nhóm IA bảng tuần hồn có tên gọi: A Nhóm kim loại kiềm thổ B Nhóm khí C Nhóm kim loại kiềm D Nhóm halogen Câu 21: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố 1s22s22p63s23p64s2 Nguyên tố A Sr B Ba C Ca D Mg Câu 22: Liên kết tạo thành góp chung electron loại: A Liên kết cộng hóa trị B Liên kết ion C Liên kết kim loại D Liên kết hidro Câu 23: Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử có A tổng số proton nơtron B số khối C điện tích hạt nhân D số electron Câu 24: Các hạt cấu tạo nên hầu hết hạt nhân nguyên tử A Electron, nơtron proton B Nơtron proton C Electron nơtron D Electron proton Câu 25: Số electron tối đa chứa phân lớp s, p, d, f là: A 2, 8, 18, 32 B 2, 6, 8, 18 C 2, 4, 6, D 2, 6, 10, 14 Câu 26: Trong hợp chất sau đây, hợp chất có chứa liên kết cho nhận? A HNO3 B H2S C HCl D NaI 2 6 Câu 27: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 2s 2p 3s 3p 4s Số hiệu nguyên tử X A 18 B 39 C 20 D 19 Câu 28: Các nguyên tố sau có tính chất tương tự natri A Clo B Oxi C Kali D Nhôm Câu 29: Các nguyên tố xếp chu kì có số lớp electron nguyên tử là: A B C D Câu 30: Dãy gồm chất phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực A HCl, O2 B HF, Cl2 C H2O, HF D H2O, N2 Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 31: Nhóm nguyên tố tập hợp nguyên tố mà nguyên tử có : A Số lớp electronlelectrontron B Số electron lớp C Số electron D Số electron hóa trị Câu 32: Ở trạng thái cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s 22s22p63s23p1 Số hiệu nguyên tử nguyên tố X A 14 B 11 C 12 D 13 Câu 33: Liên kết ion có chất là: A Sự dùng chung electron B Lực hút tĩnh điện ion mang điện tích trái dấu C Lực hút tĩnh điện cation kim loại với electron tự D Lực hút phân tử Câu 34: Phân tử sau không phân cực? A NH3 B H2O C NCl3 D CO2 Câu 35: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử A Electron, nơtron proton B Electron nơtron C Electron proton D Nơtron proton Câu 36: Đa số hợp chất cộng hóa trị có đặc điểm là: A Khi hòa tan nước thành dung dịch điện li B Có thể hòa tan dung mơi hữu C Có khả dẫn điện thể lỏng nóng chảy D Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi cao Câu 37: Tính chất hố học chung kim loại A thể tính oxi hoá B dễ nhận electron C dễ bị khử D dễ bị oxi hoá Câu 38: Trong nguyên tử, hạt mang điện A electron nơtron B proton nơtron C electron D proton electron Câu 39: Trong bảng hệ thống tuần hoàn, số thứ tự chu kỳ bằng: A số lớp electron B số hiệu nguyên tử C số electron lớp D số electron hoá trị Câu 40: Hạt mang điện nhân nguyên tử là: A nơtron B proton C proton nơtron D electron Câu 41: Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị khơng cực? A HCl B Cl2 C NH3 D H2O Câu 42: Liên kết cộng hóa trị phân cực liên kết giữa: A Kim loại điển hình với phi kim yếu B Hai kim loại với C Hai phi kim giống D Hai phi kim khác Câu 43: Phân tử sau có liên kết ion? A HCl B Cl2 C NH3 D MgO Câu 44: Phân tử sau có liên kết cộng hóa trị khơng cực? A NaCl B Cl2 C NH3 D H2O Câu 45: Trong nguyên tử, quan hệ số hạt electron proton A Số hạt electron nhỏ số hạt proton B Bằng Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com C Số hạt electron lớn số hạt proton D Không thể so sánh hạt Câu 46: Liên kết phân tử sau phân cực mạnh nhất? A H2O B NH3 C NCl3 D CO2 Câu 47: Nguyên tử hình vẽ có số electron lớp ngồi 5? A B C D Câu 48: Nhóm hợp chất sau hợp chất ion? A H2S, Na2O B CH4, CO2 C CaO, NaCl D SO2, KCl Câu 49: Liên kết hóa học phân tử sau liên kết ion? A HCl B Cl2 C HClO D KCl Câu 50: Chọn câu sai: A Điện hóa trị số cặp electron dùng chung B Cộng hóa trị có hợp chất cộng hóa trị C Cộng hóa trị số cặp electron dùng chung D Điện hóa trị có hợp chất ion Câu 51: Chất sau hợp chất ion? A H2CO3 B Na2O C NO2 D O3 Câu 52: Hợp chất sau mà phân tử có liên kết ion? A H2SO4 B H2S C NaNO3 D HBr Câu 53: Nhóm chất sau có liên kết “cho – nhận”? A NaCl, CO2 B HCl, MgCl2 C H2S, HCl D NH4NO3, HNO3 Câu 54: Cho phản ứng: 2Fe  3Cl � 2FeCl3 Chọn phát biểu đúng? A Sắt oxi hoá clo C Sắt bị clo oxi hố B Clo có tính oxi hố mạnh sắt D Sắt có tính khử mạnh clo o t Câu 55: Cho phản ứng hoá học: Cr  O2 �� � Cr2O3 Trong phản ứng xảy ra: A Sự oxi hoá Cr khử O2 B Sự khử Cr oxi hoá O2 C Sự oxi hoá Cr oxi hoá O2 D Sự khử Cr khử O2 Câu 56: Số thứ tự ô nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn bằng: A Số hiệu nguyên tử B Số khối C Số electron hóa trị D Số nơtron Câu 57: Nguyên tử hình vẽ có số e lớp ngồi A Chỉ có B C Chỉ có D ● THÔNG HIỂU Câu 58: Ion M2+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Nguyên tử M A K B Ca C S D Cl Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 59: Nguyên tử nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron X : 1s22s22p63s23p4 Y : 1s22s22p63s23p6 Z : 1s22s22p63s23p64s2 Trong nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại A X B Z C Y D X Y Câu 60: Cho chất ion sau đây: NO2 , Br2, SO2, N2, H2O2, HCl, S Số chất ion có tính oxi hố tính khử A B C D Câu 61: Lưu huỳnh chất sau vừa có tính oxi hố vừa có tính khử? A Na2SO4 B SO2 C H2S D H2SO4 Câu 62: Nếu xét nguyên tử X có electron hóa trị nguyên tử Y có electron hóa trị cơng thức hợp chất ion đơn giản tạo X Y là: A XY2 B X2Y3 C X2Y2 D X3Y2 + Câu 63: Cation M có cấu hình electron lớp 2s 2p Nguyên tử M A Ne B Na C K D F Câu 64: Trong phân tử: CO2, NH3, C2H2, SO2, H2O có phân tử phân cực? A B C D Câu 65: Hợp chất sau có chứa loại liên kết phân tử? A NH4Cl B NaF C H2O D HCl Câu 66: Nguyên tử X lớp thứ (lớp cùng) có chứa electron X có điện tích hạt nhân A 10 B 15 C 14 D 18 2+ Câu 67: Biết Fe có Z = 26 Cấu hình electron ion Fe ? A 1s22s22p63s23p63d6 4s2 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d44s2 Câu 68: Nguyên tố hóa học sau thuộc khối nguyên tố p ? A Fe (Z = 26) B Na (Z=11) C Ca (Z=20) D Cl (Z=17) Câu 69: Số electron hóa trị nguyên tử crom (Z = 24) là: A B C D Câu 70: Trong nguyên tử 17Cl, số e phân mức lượng cao A 11 B C D Câu 71: Cho nguyên tử nguyên tố 11 X; 12 Y; 13 Z; T: Nguyên tố có electron hóa trị? A X B Y C Z D T Câu 72: Một nguyên tử X có tổng số electron lớp M N Vị trí ngun tố bảng tuần hồn là: A Chu kì 3, nhóm IA B Chu kì 3, nhóm IIA C Chu kì 4, nhóm IIA D Chu kì 4, nhóm IA Câu 73: Nguyên tố có Z = 27 thuộc loại nguyên tố A s B p C d D f Câu 74: Cho Na (Z =11), Mg (Z=12), Al (Z =13), tham gia liên kết nguyên tử Na, Mg, Al có xu hướng tạo thành ion: A Na+, Mg+, Al+ B Na+, Mg2+, Al4+ C Na2+, Mg2+, Al3+ D Na+, Mg2+, Al3+ Câu 75: Số electron hóa trị nguyên tử clo (Z = 17) là: A B C Thành công đến với người xứng đáng với nó! D 5 Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 76: Cho chất ion sau: Zn, Cl2, FeO, SO2, H2S, Fe2+, Cu2+, Ag+ Số lượng chất ion vừa chất khử vừa chất oxi hoá là: A B C D 2 Câu 77: Nguyên tố Cu có Z = 29, cấu hình electron ion Cu A [Ar] 3d 10 4s B [Ar]3d 4s C [Ar]3d 10 D [Ar]3d Câu 78: Có nguyên tố X (Z =19) ; Y (Z = 17) hợp chất tạo X Y có cơng thức kiểu liên kết A XY, liên kết ion B XY2, liên kết cộng hóa trị có cực C X2Y, liên kết ion D XY, liên kết cộng hóa trị có cực Câu 79: Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm IVA Tổng số hạt mang điện có nguyên tử X là: A 12 B C 24 D 26 Câu 80: Anion Y có cấu hình e phân lớp ngồi 2p Số hiệu nguyên tử Y A B 10 C D 3+ Câu 81: Cation X có cấu hình electron lớp vỏ ngồi 2s 2p Cấu hình electron phân lớp nguyên tử X A 3s1 B 2p5 C 3s2 D 3p1 Câu 82: Nhóm sau gồm chất vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử? A Cl2, Fe B Na, FeO C SO2, FeO D H2SO4, HNO3 Câu 83: Trong phản ứng sau HCl đóng vai trò chất oxi hoá? A HCl  NH3 � NH4Cl B HCl  NaOH � NaCl  H2O C 4HCl  MnO2 � MnCl2  Cl  H2O D 2HCl  Fe � FeCl2  H2 Câu 84: Các nguyên tử thuộc nguyên tố hóa học ? 16 15 16 14 ; 22 ; 22 ; 17 ; 16 A L 11 D B E 10 Q C M L D G M Câu 85: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có điện tích 35+ Vị trí X bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm VIIA B Chu kì 4, nhóm VIIB C Chu kì 4, nhóm VA D Chu kì 3, nhóm VIIA Câu 86: Nguyên tử nguyên tố oxi có electron lớp cùng, tham gia liên kết với nguyên tố khác, oxi có xu hướng: A nhận thêm electron B nhận thêm electron C nhường electron D nhường electron Câu 87: Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử lưu huỳnh 16 Trong nguyên tử lưu huỳnh, số electron phân mức lượng cao là: A B C D Câu 88: Cho nguyên tố X(Z=2); Y(Z=17); T(Z=20) Phát biểu sau đúng? A X Y khí hiếm, T kim loại B X T kim loại, Y phi kim C X khí hiếm, Y phi kim, T kim loại D X kim loại, Y phi kim, T khí Câu 89: Cho biết số hiệu nguyên tử Cr 24 Vị trí Cr bảng tuần hồn là: A chu kì 4, nhóm VIB B chu kì 3, nhóm VIB C chu kì 4, nhóm IB D chu kì 4, nhóm IIA Câu 90: Cho nguyên tử: 12 14 X;14 Y;6 Z Các nguyên tử đồng vị? A X Y B X Z C X, Y Z D Y Z Câu 91: Cấu hình electron trạng thái nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tố X A O (Z=8) B Cl (Z=17) C Al (Z=13) D Si (Z=14) Câu 92: Nguyên tố X chu kì 4, nhóm VIIA Ngun tử ngun tố X có cấu hình electron Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com A 1s2 2s2 2p63s23p64p2 B 1s2 2s2 2p63s23p63d10 4p2 C 1s2 2s2 2p63s23p64s2 4p5 D 1s2 2s2 2p63s23p63d104s2 4p5 Câu 93: Cấu hình electron ion Fe3+? A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d6 D 1s22s22p63s23p63d6 4s2 Câu 94: Cấu hình electron khơng đúng? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s2 2p63s1 C 1s22s22p63s13p3 D 1s2 2s22p5 Câu 95: Vi hạt có số proton nhiều số electron? A Ion clorua Cl− B Ion kali K+ C Nguyên tử Na D Nguyên tử S Câu 96: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X (Z=24)? A [Ar] 3d54s1 B [Ar] 4s24p6 C [Ar] 3d44s2 D [Ar] 4s14p5 Câu 97: Ngun tử X có cấu hình electron: 1s22s22p5 Xác định vị trí X bảng tuần hồn? A Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIA B Ô thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VIIB C Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VB D Ơ thứ 9; Chu kỳ 2; nhóm VA Câu 98: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: (a) 1s22s1 (b) 1s22s22p63s23p1 (c) 1s22s22p5 (d) 1s22s22p63s23p4 (e) 1s22s22p63s2 Cấu hình nguyên tố phi kim A (b, (c) B (a), (b) C (c), (d) D (b), (e) Câu 99: Nguyên tử nguyên tố X có tổng electron phân lớp p Vậy X thuộc loại nguyên tố: A nguyên tố p B nguyên tố d C nguyên tố f D nguyên tố s Câu 100: Xác định số hợp chất mà phân tử chứa liên kết ion dãy chất sau: CO ; NaCl ; CaS ; SO2 ; O2 ; K2O ; BaBr2 A B C D Câu 101: X có cấu hình electron 1s22s22p63s1 Vị trí X bảng tuần hồn ngun tố hóa học là: A Chu kỳ 3, nhóm IA nguyên tố phi kim B Chu kỳ 3, nhóm IA nguyên tố kim loại C Chu kỳ 4, nhóm IA nguyên tố kim loại D Chu kỳ 4, nhóm VIIA nguyên tố phi kim Câu 102: Cấu hình electron viết không đúng? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p64s23d6 C 1s2 2s22p5 D 1s2 2s22p63s1 Câu 103: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p 13 electron X thuộc nguyên tố gì? A Nguyên tố p B Nguyên tố f C Nguyên tố s D Nguyên tố d 2 Câu 104: Nguyên tử ngun tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s , nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5 Liên kết hóa học ngun tử X Y thuộc loại liên kết: A Kim loại B Cộng hóa trị C Ion D Cho – nhận Câu 105: Nguyên tử nguyên tố X có electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp ngồi Nguyên tử X Y có số electron Tính chất nguyên tố X, Y là: A khí kim loại B phi kim kim loại C kim loại khí D kim loại kim loại Câu 106: Phản ứng phản ứng oxi hố - khử? Thành cơng đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com o t A CaCO3 �� � CaO  CO2 o t B 2KClO3 �� � 2KCl  3O2 to C Cl2  2NaOH � NaCl  NaClO  H2O D 4Fe(OH)2  O2 ��� 2Fe2O3  4H2O Câu 107: Phản ứng phản ứng oxi hoá - khử? A 2NaOH  2NO2 � NaNO2  NaNO3  H2O o t C 4Fe(OH)2  O2 ���2Fe2O3  4H2O o t B 2KMnO4 �� � K 2MnO4  MnO2  O2 D 2Fe(OH) �� to � Fe2O3  3H2O Câu 108: Cho phản ứng: M 2Ox  HNO3 � M(NO3)3  Phản ứng cho phản ứng oxi hố - khử x có giá trị bao nhiêu? A B C D Câu 109: Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 Trong phương trình hoá học hệ số KMnO4 hệ số SO2 A B C D Câu 110: Ở trạng thái bản, số obitan s có chứa electron nguyên tử có số hiệu 20 A B C D Câu 111: Nguyên tố có Z = 15 thuộc loại nguyên tố nào? A d B s C f D p Câu 112: Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên phản ứng): Na2Cr2O7 � Cr2O3 � Cr � CrCl � Cr(OH)2 � Cr(OH)3 � KCrO2 � K 2CrO4 Tổng số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử dãy chuyển hoá A B C D Câu 113: Cho dãy chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O Số chất dãy mà phân tử chứa liên kết cộng hóa trị phân cực A B C D Câu 114: Nhận định không ? Hai nguyên tử 63 29 Cu 65 29 Cu A đồng vị B có số hiệu nguyên tử C có số electron D có số nơtron ● VẬN DỤNG Câu 115: Hợp chất khí với hiđro (RHn) nguyên tố sau có giá trị n lớn nhất? A N B C C O D S Câu 116: Phân lớp có lượng cao cấu hình electron nguyên tử A, B 3p 4s Tổng số electron phân lớp hiệu số electron chúng Số hiệu nguyên tử nguyên tố A, B A 16 19 B 14 21 C 17 18 D 15 20 Câu 117: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Cơng thức XY A AlN B MgO C LiF D NaF Câu 118: Ngun tố R thuộc chu kì 3, nhóm VIIA bảng tuần hồn ngun tố hóa học Cơng thức oxit cao R là: B R2O A R2O3 C RO3 D R2O7 2 6 10 1 Câu 119: Cấu hình electron ion X 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p Cho phát biểu sau: Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com (a) X ô 36, chu kỳ 4, VIII A; (b) Ion X 1 có 36 proton; (d) Bán kính ion X  nhỏ bán kính X; (c) X có tính phi kim; Số phát biểu khơng là: A B C D Câu 120: Cho nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Độ âm điện nguyên tố tăng dần theo thứ tự: A R < M < X < Y B M < X < R < Y C M < X < Y < R D Y < M < X < R Câu 121: Cho phản ứng: FeSO4  KMnO4  H2SO4 � Fe2(SO4 )3  MnSO4  K 2SO4  H2O Sau cân (với hệ số số nguyên, tối giản), tổng hệ số chất tham gia phản ứng A 28 B 20 C 22 D 24 Câu 122: Cho X, Y, Z, T nguyên tố khác số bốn nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K tính chất ghi bảng sau: Nguyên tố X Y Z T Bán kính nguyên tử 0,125 0,203 0,136 0,157 (nm) Nhận xét sau đúng: A Z Al, T Mg B Y K, T Na C X Na, Z Al D X Na, Y K Câu 123: Cho nguyên tử C; N; 14 Si; 15 P Ngun tử có bán kính lớn là: A P B Si C N D C Câu 124: Cho nguyên tử nguyên tố 9X, 20Y, 13Z 19T Trường hợp phản ứng với nước nhiệt độ thường theo phương trình hóa học M + H2O � M(OH)2 + H2 là: A X B Y C Z D T 63 65 Câu 125: Trong tự nhiên đồng có đồng vị Cu Cu, oxi có đồng vị 16O, 17O, 18O Số cơng thức phân tử tạo đồng (II) oxi A B C 18 D 12 Câu 126: Nguyên tử nguyên tố X có 16 electron lớp vỏ Cơng thức hiđroxit ứng với hóa trị cao X là: A X(OH)3 B H2XO4 C H2XO3 D X(OH)2 Câu 127: Cho nguyên tố 14Si, 15P, 17Cl, 35Br axit H2SiO3, H3PO4, HClO4, HBrO4 Chất có tính axit mạnh là: A HBrO4 B H3PO4 C H2SiO3 D HClO4 Câu 128: Độ âm điện nguyên tố : 9F, 17Cl, 35Br, 53I Xếp theo chiều giảm dần là: A I> Br > Cl> F B Cl> F > I > Br C I > Br> F > Cl D F > Cl > Br > I 3+ Câu 129: Ion X có tổng cộng 17 electron phân lớp p d Vị trí X bảng tuần hồn ngun tố hố học là: A Ơ thứ 23, nhóm VB, chu kì B Ơ thứ 17, nhóm VIIA, chu kì C Ơ thứ 26, nhóm VIIIB, chu kì D Ơ thứ 20, nhóm IIA, chu kì Câu 130: Nguyên tử R có số hiệu nguyên tử 35 Oxit cao R là: A RO3 B R2O C R2O7 D RO2 Câu 131: Cho nguyên tố X (Z = 9), Y (Z = 12), R (Z = 16), T (Z = 19) Nguyên tố có độ âm điện lớn thứ hai số nguyên tố là: A X B Y C R D T Thành công đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 132: Cho phản ứng: Fe3O4 +HNO3 � Fe(NO3)3+NxOy +H2O Sau cân bằng, hệ số HNO3 A 13x - 9y B 23x - 9y C 23x - 8y D 46x - 18y Câu 133: Cho phản ứng sau: aP  bNH4ClO4 � cH3PO4  dN2  eCl2  gH2O Trong đó: a, b, c, d, e, g số nguyên tối giản Sau cân phương trình, tổng (a + b) A 18 B 19 C 22 D 20 Câu 134: Cho nguyên tố X, Y, R, T có số hiệu 7, 9, 15, 19 Dãy nguyên tố xếp theo chiều tăng dần độ âm điện là: A Y < T < R < X B T < Y < R < X C X < Y < R < T D T < R < X < Y Câu 135: Trong phương trình phản ứng: aK 2SO3  bKMnO4  cKHSO4 � dK 2SO4  eMnSO4  gH2O Tổng hệ số tối giản chất tham gia gia phản ứng A 10 B 15 C 13 D 18 Câu 136: Cho nguyên tố: X (Z = 19); Y (Z = 37); R (Z = 20); T (Z = 12) Dãy nguyên tố xếp theo chiều tính kim loại tăng dần từ trái sang phải: A Y, R, X, T B T < X < R < Y C Y, X, R, T D T, R, X, Y Câu 137: Cho nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K Dãy nguyên tố sau xếp theo chiều tính kim loại tăng dần: A Al, Mg, Na, K B Mg, Al, Na, K C K, Na, Mg, Al D Na, K, Mg,Al Câu 138: Các nguyên tố 12X; 19Y; 20R; 13T hidroxit tương ứng X(OH) 2, YOH, R(OH)2, T(OH)3 Chất có tính bazơ yếu là: A YOH B T(OH)3 C R(OH)2 D X(OH)2 Câu 139: Cho sơ đồ nguyên tử X biễu diễn sau, chọn câu không A Số khối X B X nguyên tử thuộc nguyên tố Liti C Số hạt mang điện hạt nhân D Trong X, số hạt mang điện nhiều hạt mang điện Câu 140: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron phân lớp p Số hạt mang điện nguyên tử Y nhiều số hạt mang điện nguyên tử X hạt Các nguyên tố X Y A Al P B Al Cl C Fe Cl D Na Cl Câu 141: Cho nguyên tố 4Be, 11Na, 12Mg, 19K Chiều tăng dần tính bazơ hidroxit là: A Be(OH)2 < Mg(OH)2< NaOH < KOH B Be(OH)2 < Mg(OH)2< KOH T Câu 52: Nguyên tố R phi kim thuộc chu kì bảng tuần hồn ngun tố hóa học R tạo hợp chất khí với hiđro có cơng thức oxit cao R 2O5 Nguyên tố R tạo với kim loại M hợp chất có cơng thức phân tử dạng M3R2, M chiếm 75,876 % khối lượng Kim loại M là: A Mg B Zn C Ca D Cu Câu 53: Hợp chất X có cơng thức phân tử M xRy M chiếm 52,94% khối lượng Biết x + y = Trong nguyên tử M số nơtron nhiều số proton Trong nguyên tử R số nơtron số proton Tổng số hạt proton, nơtron electron X 152 Công thức phân tử X A Al2O3 B Cr2S3 C Cr2O3 D Fe2O3 Câu 54: Cho dung dịch chứa 7,95 gam hỗn hợp gồm hai muối KX KY (X, Y hai nguyên tố có tự nhiên, hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử Z X< ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu 8,61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng KX hỗn hợp ban đầu A 58,22% B 47,20% C 43,77% D 52,81% Câu 55: Ion XY 2 có tổng số hạt mang điện âm 30 Trong số hạt mang điện X nhiều Y 10 Phát biểu sau đúng: A X thuộc chu kì Y có tính phi kim B X Y có tính kim loại C X có tính phi kim Y thuộc chu kì D X thuộc nhóm IIIA Y thuộc nhóm VA 16 Thành cơng đến với người xứng đáng với nó! Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn - THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; ĐT: 01773 367 990; Email: nguyenminhtuanchv@gmail.com Câu 56: X Y hai nguyên tố thuộc nhóm A bảng tuần hồn Tổng số electron 2 anion XY 40 Nhận xét sau đúng: A X thuộc chu kì B X có tính kim loại C ZX < ZY D Y thuộc nhóm VIA Câu 57: Cho nguyên tố X, Y, T Trong X, Y thuộc chu kì - Hợp chất XH3 có chứa 8,82% khối lượng Hidro - X kết hợp với T tạo hợp chất X2T5, T chiếm 56,34% khối lượng - Y kết hợp với T tạo thành hợp chất YT2, Y chiếm 50% khối lượng Xếp nguyên tố X, Y, T theo chiều tăng tính phi kim là: A Y, T, X B Y, X, T C X, Y, T D T , X, Y Câu 58: Hợp chất M tạo thành từ 17 nguyên tử ba nguyên tố (X, Y, Z), số nguyên tử Z lớn hai lần số nguyên tử Y Tổng số proton M 170, số proton Y lớn số proton Z X kim loại thuộc chu kì III, M có hai nguyên tử X Hai nguyên tố Y, Z thuộc nhóm A thuộc hai chu kì liên tiếp bảng tuần hồn Cơng thức phân tử M : A Cr2(SO4)3 B Fe2(SO4)3 C MgSO4 D Al2(SO4)3 Thành công đến với người xứng đáng với nó! 17 ... nguyên tố hóa học ? 16 15 16 14 ; 22 ; 22 ; 17 ; 16 A L 11 D B E 10 Q C M L D G M Câu 85: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có điện tích 35+ Vị trí X bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm VIIA B Chu kì 4,... thống tuần hoàn nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ chu kì lớn là: A B C D Câu 16 : Phân lớp 4f có số electron tối đa A B 18 C 10 D 14 Câu 17 : Trong nguyên tử, electron hóa trị electron A có khả... phi kim Câu 10 2: Cấu hình electron viết không đúng? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p64s23d6 C 1s2 2s22p5 D 1s2 2s22p63s1 Câu 10 3: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p 13 electron
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 10 copy , ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 10 copy