Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ dai – ichi việt nam – khu vực thành phố hồ chí minh

122 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 17:11

.HCM Ù LÂM SƠ ẾU TỐ Ả Ở ẾN QUYẾ ỊNH MUA BẢO HIỂM NHÂN TH T I CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN TH DAI-ICHI VI T NAM – KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂ SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 M 02 ăm 2017 .HCM Ù LÂM SƠ ẾU TỐ Ả Ở ẾN QUYẾ ỊNH MUA BẢO HIỂM NHÂN TH T I CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN TH DAI-ICHI VI T NAM – KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬ Ă SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 CÁN B ỚNG DẪN KHOA H C: TS NGUYỄN NG M , th 02 ăm 2017 Ơ i L AM A Tôi xin cam đoan đề tài luận văn : “Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam – khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật s ự nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy T h inh, tháng 02 năm 2017 H C VIÊN THỰC HI N LUẬ ù Lâm Sơ Ă ii L ICẢMƠ Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô Viện đ tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất c ả quý Thầy ô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vố n kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành c ảm ơn thầy TS Nguyễn Ngọc Dương tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tụy lòng nhiệt tình c thầy tơi khó hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, Anh chị Phòng kinh doanh Cơng ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình t hực luận văn Tôi không quên cảm ơn đến anh chị đồng nghiệp tư vấn tài ch nh hỗ trợ tất khách hàng giành chút thời gian q báo để trả lời hồn thành bảng câu hỏi, giúp tơi có sở liệu thực đề tài nghiên cứu c Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiế u kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy ô để luận văn tơi hồn thiện T h inh, tháng 02 năm 2017 Tác giả ù Lâm Sơ iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu nhằm để xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life Thành phố h inh, xác định mức độ tác động yếu tố đến định chọn mua sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ người dân đưa số hàm ý quản trị từ kết phân t ch Nghiên cứu thực thông qua 02 giai đoạn nghiên cứu định t nh nghiên cứu định lượng Nghiên cSứu định t nh thực thông qua thảo luận tay đôi với chuyên gia 10 quản lý kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam để xác định yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia bảo hiểm nhân thọ khách hàng Sau tiến hành thảo luận nhóm gồm 15 đại lý bảo hiểm nhân thọ 05 khách mời tham gia bảo hiển nhân thọ công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi để kiểm tra lại độ tin cậy yếu tố đề Nghiên cứu định lượng thực thông qua bảng câu hỏi khảo sát, sử dụng thang Likert mức độ hương pháp sử dụng nghiên cứu phương pháp thống kê mô tả, kiểm định hệ số tin cậy ronbach’s Alpha, phương phá p phân tích nhân tố khám phá (EFA) Bên cạnh đó, nghiên cứu sử phương pháp hồi quy đa biến, phân t ch ANOVA T-test để kiểm định giả thuyết thông qua phần mềm S SS 20.0 với số lượng mẫu 300 khách hàng ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life danh sách khách hàng tiềm từ quản lý kinh doanh Thời gian tiến hành thu thập liệu từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016 Kết nghiên cứu cho thấy Nhận thức giá trị sản phẩm Ý kiến người thân hai yếu tố có ảnh hưởng lớn đến định tham gia bảo hiểm khách hàng công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam Ngồi có số yếu tố tác động đến định chọn mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Life khách hàng động mua bảo hiểm, tâm lý chi tiêu tiết kiệm, thương hiệu công ty kinh nghiêm mua sản phẩm trước Thêm vào đó, yếu tố iv độ tuổi, giới t nh, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân khách hàng tác động t nhiều đến định mua bảo hiểm nhân thọ khách hàng Thành phố h inh Từ kết phân t ch được, tác giả đưa số hàm ý quản trị cho công ty bảo hiểm nhân thọ DaiIchi Việt Nam nhằm giúp công ty xác định yếu tố thực tác động đến định định mua bảo hiểm khách hàng Thành phố h inh Từ có chiến lược kinh doanh hiệu v ABSTRACT The purpose of this research is elements determination that impact the company’s Dai-Ichi Life insurance purchasing at HCM city, then give some proposals based on the result of analysis There are two periods of research, quantitative and qualitative research The performance of qualitative research through discussion bipartite with 10 sales managers who working at the Dai –Ichi life VN company to determine the affect elements Then discussion group with 15 insurance agents and 05 customer to define the confidence level of the elements The performance of quantitative research through the survey questionnaire with the Likert scale of to The applied solutions in the research such as: descriptive statistics, the Cronbach's Alpha-confidence coefficient audit, the EFA, ANOVA analysis, T-test, to verify the hypothesis by SPSS 20.0 software The database of the research was based on the survey of 300 people contain the Dai-Ichi Life's guest and the Dai-Ichi Life's prospect The time of data collection was from Oct to Dec 2016 The result of research showed that aware of product’s value and Comments of relatives were two affect factors to decision Dai-Ichi Life insurance purchasing Besides, there are some affect factors such as: motivation purchasing, spending & saving psychology, company’s brand and the last of life insurance purchasing experience In addition, the affect factors as age, gender, income, education background, job, marriage too Based on the results, the author would like to give some recommendations of business strategy for Dai -Ichi Life insurance Company vi M L LỜI A ĐOAN i ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xiii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xiv LỜI CẢ ƯƠNG 1: ẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2 hương háp nghiên c ứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn c nghiên cứu 1.6 Kết Cấu đề tài ƯƠNG 2: Ơ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ TÁ ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ 2.1 Giới thiệu chung bảo hiểm nhân thọ 2.1.1 Định nghĩa bảo hiểm nhân thọ 2.1.2 Đặc điểm bảo hiểm nhân thọ 2.1.3 Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 2.1.3.1 Bảo hiểm tử kỳ (Bảo hiểm sinh mạng có thời hạn) 2.1.3.2 Bảo hiểm sinh kỳ 2.1.3.3 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời 2.1.3.4 Bảo hiểm trợ cấp hưu trí 2.1.3.5 Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp vii 2.1.3.6 Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bổ trợ (Sản phẩm phụ) 2.1.4 Phí bảo hiểm 10 2.1.5 Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 10 2.2 sở lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến định tham gia bảo hiểm nhân thọ 11 2.2.1 Hành vi người tiêu dùng 11 2.2.2 Ý định mua hàng lặp lại 11 2.2.3 Các dạng hành vi định mua hàng 12 2.2.4 ô hình hành động hợp lý 13 2.2.5 Mơ hình hành vi dự định 14 2.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người mua 15 2.2.6.1 Các yếu tố “Đặc điểm người mua” 16 2.2.6.2 Các yếu tố định giá trị dành cho khách hàng 16 2.3 Mơ hình hai nhóm yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 17 2.3.1 Nhóm đ ặc điểm cá nhân 17 2.3.1.1 Thái độ với rủi ro lợi nhuận 17 2.3.1.2 Các kiện đời sống 18 2.3.1.3 Động mua Bảo hiểm nhân thọ 18 2.3.1.4 Những rào c ản tham gia bảo hiểm nhân thọ 19 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đế n định lựa chọn s ản phẩm bảo hiểm nhân thọ 20 2.3.2.1 Nhận thức giá trị sản phẩm 2.3.2.2 Thương hiệu công ty bảo hiểm 20 21 2.3.2.3 Kinh nghiệm mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước 21 2.3.2.4 Ý kiế n người thân 21 2.4 Các mơ hình nghiên cứu trước 22 2.4.1 Mơ hình yế u tố ảnh hưởng đến xu hướng mua dịch vụ bảo hiểm viii nhân thọ tác giả Nguyễn Thị Ánh Xuân (2004) 22 2.4.2 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tác gi ả Võ Thị Thanh Loan (2005) 23 2.4.3 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới định mua bảo hiểm nhân thọ địa bàn tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thị Búp (2012) 24 2.5 Mơ hình nghiên c ứu đề xuất 25 TÓM TẮT ƯƠNG II 27 ƯƠNG 3: T IẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.1.1 Nghiên cứu định tính 28 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 30 3.2 Xây dựng thang đo 30 3.3 Chọn mẫu 34 3.3.1.Kích thước mẫu nghiên cứu 34 3.3.2 hương pháp chọn mẫu 34 3.3.3.Thu thập liệu 34 3.3.4 hương pháp xử lý, phân tích số liệu 35 3.3.4.1 Xử lý liệu 35 3.3.4.2 Phân tích liệu 35 3.4 Các giả thuyết cho đề tài 39 TÓM TẮT ƯƠNG III 40 ƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 41 4.1.1 Kết mẫu khảo sát 41 4.1.2 hân t ch thông tin đối tượng khảo sát 41 4.2 Đánh giá thang đo 44 4.2.1 hân t ch độ tin cậy thang đo thông qua hệ số ronbach Alpha 44 4.2.2 hân t ch yếu tố khám phá (EFA) tác động đến định mua bảo hiểm nhân thọ khách hàng công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam – Frequency DUOI 10 TRIEU Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 72 24.0 24.0 24.0 TU 10 TRIEU - DUOI 20 TRIEU 138 46.0 46.0 70.0 TU 20 TRIEU - DUOI 30 TRIEU 90 30.0 30.0 100.0 300 100.0 100.0 Total TTHONNHAN Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent DOC THAN 113 37.7 37.7 37.7 DA LAP GIA DINH 141 47.0 47.0 84.7 46 15.3 15.3 100.0 300 100.0 100.0 DA LY THAN Total PHẦ : Â Í M A 2.1 Tâm lý chi tiêu tiết kiệm ’S AL A Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 714 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TL1 13.8233 6.654 426 693 TL2 13.4400 7.331 519 651 TL3 13.5633 6.815 535 640 TL4 13.3633 7.483 445 677 TL5 13.4633 7.173 460 671 2.2 ộ mu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted DC1 11.4167 3.615 458 745 DC2 11.7600 3.273 497 729 DC3 11.6200 2.925 644 644 DC4 11.7033 3.005 615 661 2.3 Các rào cản mua BHNT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 742 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted RC1 12.6633 5.769 527 688 RC2 12.7133 5.744 467 713 RC3 12.9633 5.621 640 648 RC4 12.9567 5.921 475 708 RC5 12.7300 6.385 430 723 2.4 Nhận thức giá trị sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 802 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NT1 14.0633 6.595 516 787 NT2 13.9967 5.950 689 729 NT3 14.1967 6.700 570 768 NT4 14.4567 7.038 554 774 NT5 13.9933 6.288 607 757 25 ươ ệu công ty Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 805 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted TH1 14.0867 6.775 475 803 TH2 14.1367 6.266 619 759 TH3 14.3500 6.810 575 773 TH4 14.1500 6.603 642 754 TH5 14.1567 6.300 656 747 2.6 Kinh nghi ệm mu rước ây Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 865 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted KN1 13.0867 6.862 678 840 KN2 13.0767 6.660 772 814 KN3 13.0667 7.253 705 833 KN4 13.2433 7.703 622 852 KN5 12.9133 7.190 663 843 2.7 Ý kiến củ i thân Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 785 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted YK1 14.7967 3.935 541 752 YK2 15.0933 4.453 510 762 YK3 15.1133 4.000 491 770 YK4 15.1633 3.736 645 716 YK5 15.1667 3.812 637 719 2.8 Quyế ịnh mua BHNT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 780 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted QD1 11.8767 2.771 538 750 QD2 11.9900 1.963 725 647 QD3 11.5267 3.126 385 713 QD4 12.0667 2.223 728 646 PHẦN III: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 747 3739.416 Df 561 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Variance Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative % Variance 4.520 13.293 13.293 4.520 13.293 13.293 3.304 9.718 9.718 3.539 10.407 23.701 3.539 10.407 23.701 3.084 9.070 18.787 3.108 9.141 32.842 3.108 9.141 32.842 3.071 9.032 27.819 2.647 7.786 40.628 2.647 7.786 40.628 2.863 8.420 36.239 2.152 6.328 46.956 2.152 6.328 46.956 2.582 7.595 43.834 2.044 6.010 52.967 2.044 6.010 52.967 2.429 7.145 50.979 1.707 5.022 57.989 1.707 5.022 57.989 2.383 7.009 57.989 0.989 3.057 61.045 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component KN2 865 KN3 811 KN1 790 KN5 789 KN4 760 NT2 793 NT5 763 NT4 727 NT3 726 NT1 638 TH5 795 TH4 776 TH2 743 TH3 714 TH1 657 YK4 748 YK5 730 YK1 711 YK2 702 YK3 690 RC3 813 RC4 709 RC5 670 RC1 632 RC2 608 TL2 734 TL3 719 TL1 669 TL4 636 TL5 621 DC3 810 DC4 792 DC2 740 DC1 607 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 554 476.903 Df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.248 56.200 56.200 2.248 56.200 56.200 2.229 55.724 55.724 1.019 25.477 81.677 1.019 25.477 81.677 1.038 25.953 81.677 583 14.567 96.244 150 3.756 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Quyet dinh 947 Quyet dinh 852 Quyet dinh 776 Quyet dinh 966 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHẦN : Â Í Ơ UA EA S Descriptive Statistics Mean Std Deviation N QD 3.4553 37080 300 KN 3.2693 65673 300 TH 3.5440 62485 300 NT 3.5353 62283 300 YK 3.7667 48629 300 RC 3.2013 58795 300 TL 3.3827 64313 300 DC 3.8750 57378 300 Correlations Pearson Correlation Sig (1tailed) N QD KN TH YK RC QD 1.000 171 259 NT 573 557 425 TL 282 DC 404 KN 171 1.000 -.082 -.028 035 -.064 -.051 -.061 TH 259 -.082 1.000 175 -.016 003 -.015 189 NT 573 -.028 175 1.000 208 176 065 216 YK 557 035 -.016 208 1.000 200 202 086 RC 425 -.064 003 176 200 1.000 -.056 143 TL 282 -.051 -.015 065 202 -.056 1.000 099 DC 404 -.061 189 216 086 143 099 1.000 QD 001 000 000 000 000 000 000 KN 001 078 317 271 136 189 145 TH 000 078 001 392 481 400 001 NT 000 317 001 000 001 131 000 YK 000 271 392 000 000 000 069 RC 000 136 481 001 000 166 007 TL 000 189 400 131 000 166 043 DC 000 145 001 000 069 007 043 QD 300 300 300 300 300 300 300 300 KN 300 300 300 300 300 300 300 300 TH 300 300 300 300 300 300 300 300 NT 300 300 300 300 300 300 300 300 YK 300 300 300 300 300 300 300 300 RC 300 300 300 300 300 300 300 300 TL 300 300 300 300 300 300 300 300 DC 300 300 300 300 300 300 300 300 PHẦN V: PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary Model R R Square 870 a Adjusted R Square 756 Std Error of the Estimate 750 b Change Statistics R Square Change 18525 F Change df1 756 129.422 df2 DurbinWatson Sig F Change 292 000 1.544 a Predictors: (Constant), DC, KN, YK, TH, TL, RC, NT b Dependent Variable: QD ANOVA Model Sum of Squares 31.089 Regression a Df Mean Square 4.441 034 Residual 10.020 292 Total 41.110 299 F 129.422 Sig b 000 a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), DC, KN, YK, TH, TL, RC, NT Coefficients Model Unstandardized Coefficients (Const ant) Standardized Coefficients Std Error B a -.629 146 KN 126 016 TH 107 NT YK RC t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -4.316 000 224 7.675 000 981 1.019 018 181 6.044 000 934 1.070 216 018 363 11.821 000 883 1.133 276 023 363 11.793 000 883 1.132 178 019 283 9.348 000 913 1.096 TL 112 017 193 6.472 000 935 1.070 DC 138 020 214 7.061 000 907 1.103 a Dependent Variable: QD CHART PHẦN VI: PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BI T 6.1 Sự khác biệt theo giới tính Group Statistics GIOITINH QD N Mean Std Deviation Std Error Mean NAM 146 3.4105 35505 02938 NU 154 3.4978 38143 03074 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances F Sig t Df Sig (2tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower QD Equal variances assumed 912 340 -2.049 Equal variances not assumed 6.2 Sự khác biệ Upper 298 041 -.08730 04260 -.17115 -.00346 -2.053 297.902 041 -.08730 04252 -.17099 -.00362 e ộ tuổi Descriptives QD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound TU 25-35 74 3.5479 40002 04650 3.4552 3.6406 3.00 4.00 TU 36-45 154 3.4151 33763 02721 3.3614 3.4689 3.00 4.00 TU 46-55 72 3.4460 39537 04660 3.3531 3.5389 3.00 4.00 300 3.4553 37080 02141 3.4132 3.4974 3.00 4.00 Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 3.806 df1 df2 Sig 297 023 ANOVA QD Sum of Squares Df Mean Square F Sig Between Groups 889 445 Within Groups 40.221 297 135 Total 41.110 299 6.3 Sự khác biệ e r 3.282 039 ộ Descriptives QD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Minimu m Maximu m Lower Bound Upper Bound CAP II-III TRUNG CAP CAO DANG - DAI HOC TREN DAI HOC Total 3.2469 25391 09597 3.0121 3.4818 3.00 3.59 44 3.4901 36687 05531 3.3786 3.6016 3.00 4.00 211 3.4685 37176 02559 3.4180 3.5189 3.00 4.00 38 3.3801 37858 06141 3.2556 3.5045 3.00 4.00 300 3.4553 37080 02141 3.4132 3.4974 3.00 4.00 F Sig Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 df2 811 Sig 296 489 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups Df 609 Mean Square 203 137 Within Groups 40.501 296 Total 41.110 299 1.483 219 6.4 Sự khách biệt theo ngh nghiệp Descriptives QD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum KINH DOANH TU DO 95 3.4291 CAN BO, NHAN VIEN 73 3.5691 35709 03664 3.3564 3.5018 3.00 4.00 39532 04627 3.4768 3.6613 3.00 4.00 CAP QUAN LY TRO LEN 132 3.4112 35602 03099 3.3499 3.4725 3.00 4.00 Total 300 3.4553 37080 02141 3.4132 3.4974 3.00 4.00 Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 df2 1.204 Sig 297 302 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 1.267 633 Within Groups 39.843 297 134 Total 41.110 299 F Sig 4.722 010 6.5 Sự khác biệt theo thu nhập Descriptives QD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound DUOI 10 TRIEU Minimum Maximum Upper Bound 72 3.5631 39475 04652 3.4703 3.6559 3.00 4.00 TU 10 TRIEU - DUOI 20 TRIEU 138 3.4433 35044 02983 3.3843 3.5023 3.00 4.00 TU 20 TRIEU - DUOI 30 TRIEU 90 3.3874 36642 03862 3.3106 3.4641 3.00 4.00 300 3.4553 37080 02141 3.4132 3.4974 3.00 4.00 Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 1.552 df1 df2 Sig 297 214 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square F 1.272 636 Within Groups 39.838 297 134 Total 41.110 299 Sig 4.740 009 6.6 Sự khác biệt theo tình trạng nhân Descriptives QD N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum DOC THAN 113 3.5420 38586 03630 3.4701 3.6140 3.00 4.00 DA LAP GIA DINH 141 3.3870 35564 02995 3.3278 3.4462 3.00 4.00 DA LY THAN 46 3.4514 34054 05021 3.3503 3.5525 3.00 4.00 300 3.4553 37080 02141 3.4132 3.4974 3.00 4.00 F Sig Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 869 df1 df2 Sig 297 421 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups Df Mean Square 1.508 754 Within Groups 39.602 297 133 Total 41.110 299 5.655 004 KẾT QUẢ HO NG KINH DOANH TỪ ĂM 2013 ẾN 2015 ... Việt Nam – khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Xác định, phân tích mức độ tác động c yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai- Ichi Việt Nam – khu vực Thành. .. thúc chọn đề tài nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai Ichi Việt Nam – khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để làm đề tài nghiên... cam đoan đề tài luận văn : Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam – khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cơng trình việc học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ dai – ichi việt nam – khu vực thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ dai – ichi việt nam – khu vực thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan