Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của của các cong ty trên sàn chứng khoán việt nam

108 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 17:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: TS LÊ TẤN PHƯỚC (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ngàytháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM,ngày…tháng…năm20… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Chuyên ngành: .MSHV: I- Tên đề tài: II- Nhiệm vụ nội dung: III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài) IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của cong ty sàn chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm hay nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017 Người cam đoan Nguyễn Thị Xuân Mai ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, muốn cảm ơn đến Ba Mẹ người có cơng sinh thành ni dưỡng để tơi có ngày hơm nay, ln quan tâm, khích lệ, động viên ln bên cạnh để tơi hồn thành luận văn Và đặc biệt xin gửi lời tri ân chân thành sâu đến người hướng dẫn : TS Lê Tấn Phước tận tình hướng dẫn góp ý cho tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Viện đào tạo Sau Đại Học trường Đại học HUTECH tận tâm giảng dạy, truyền đạt tri thức tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2017 Nguyễn Thị Xuân Mai iii TÓM TẮT Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” thực để nghiên cứu tác động đến yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài, sở hữu hội đồng quản trị (HĐQT), sở hữu tư nhân (Private) để tiến hành kiểm định mối quan hệ tập trung sở hữu hiệu hoạt động công ty, cách thu thập liệu từ doanh nghiệp niêm yết hai sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn từ năm 2009 – 2015 Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam vừa nhỏ với mức độ tập trung sở hữu cao, cổ đông nhà nước chiếm đa số, nên việc tái cấu trúc chiến lược phát triển quan trọng cho kinh tế Việt Nam Xuất phát từ việc tái cấu vấn đề cấu trúc sở hữu doanh nghiệp cấp thiết cần nghiên cứu giai đoạn Cùng với phát triển thị trường, vấn đề quan tâm cấu trúc sở hữu tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Nhiều nhà nghiên cứu cho mối liên hệ cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động doanh nghiệp, kết nhiều nghiên cứu gần cho thấy cấu trúc sở hữu ảnh hưởng tiêu cực tích cực đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Thông qua kết nghiên cứu luận văn đưa vài kiến nghị để góp phần xác định cấu trúc sở hữu tối ưu cho nhóm ngành, từ ảnh hưởng đến sách kinh tế vi mơ, vĩ mơ đến việc khuyến khích hay hạn chế chủ thể khác tham gia vốn đầu tư, cuối xác định mức cấu trúc sở hữu ảnh hưởng tới hiệu hoạt động doanh nghiệp để từ thay đổi cấu trúc để gia tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết Việt Nam iv ABSTRACT The thesis with the topic of “The factors that affect the performance of the business to the efficiency operation of enterprises listed on Vietnam Stock Exchange” to for the purpose of investigating the impact factors to the enterprise operation efficiency such as State ownership, foreign ownership, Board of Management ownership, private ownership to verify the relationship between ownership concentration and the efficiency of company operation by collecting the data from the enterprises listed on HCMC Stock Exchange (HOSE) and HN Stock Exchange (HNX) from 2009 to 2015 Most of Vietnam small and medium enterprises have mainly ownership concentration and state-owned shareholder is majority so restructuring is one of important development strategies for Vietnam economy Starting from the restructuring, the ownership structure of enterprises will be urgently needed to be studied in the current stage Along with the market development, one of the issues to be considered is the ownership structure affecting the enterprise operation effectiveness Many researchers argue that there is no relation between ownership structure and enterprise operation effectiveness, while the result of recent studies show that the ownership structure influences negatively and positively the enterprise operation effectiveness Through studying the thesis, some recommendations have been made to determine which ownership structure is optimal for each sector and thereby influence macroeconomic, microeconomic, encouraging or restricting different entities to invest in capital and finally determining the current level of ownership structure that affects the enterprise operation and hence how to change the structure to improve enterprise operation efficiency listed in Vietnam v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC HÌNH .viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG : GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Mơ hình nghiên cứu .4 1.5.1 Mô hình sử dụng liệu bảng 1.5.2 Mơ hình hệ số không thay đổi (Pooled OLS) .4 1.5.3 Mơ hình hiệu ứng cố định Fixed Effect Method (FEM) .4 1.5.4 Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên Random Effec Method (REM) .5 1.5.5 Mơ hình GMM 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu .6 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan cấu trúc sở hữu hoạt động doanh nghiệp 2.1.2 Khái quát hoạt động doanh nghiệp .8 2.1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp 2.1.2.2 Các hình thức doanh nghiệp .9 2.1.2.3 Hoạt động doanh nghiệp 11 2.2 Hiệu hoạt động doanh nghiệp .11 vi 2.2.1 Khái niệm .11 2.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp 12 2.3 Tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 15 2.3.1 Cấu trúc sở hữu doanh nghiệp 15 2.3.1.1 Khái niệm 15 2.3.1.2 Các hình thức sở hữu 16 2.3.1.3 Cấu trúc sở hữu tối ưu 17 2.3.2 Tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 18 2.3.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 18 2.3.2.2 Tác động tích cực 22 2.3.2.3 Tác động tiêu cực 23 2.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm trước tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động doanh nghiệp .24 2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm sở hữu nhà nước .24 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động sở hữu nước đến doanh nghiệp 27 2.4.3 Các nghiên cứu thực nghiệm trước ảnh hưởng cấu trúc sở hữu Hội đồng quản trị 29 2.4.4 Các nghiên cứu Việt Nam .32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 38 3.1 Phương pháp nghiên cứu .38 3.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 38 3.2.1 Quy mô doanh nghiệp (Size) 38 3.2.2 Tỷ lệ nợ (DA) 39 3.2.3 Tăng trưởng (GRO) .40 3.2.4 Sở hữu nhà nước 40 3.2.5 Sở hữu nước 41 3.2.6 Quyền sở hữu cấu trúc ban quản trị .42 3.2.7 Sở hữu tư nhân 43 3.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 43 Phụ lục 3: Kết hồi quy mơ hình Random Effect với ROA Dependent Variable: ROA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/17/17 Time: 13:29 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE -0.214172 2.389191 -0.089642 0.9286 FO -0.000526 0.000118 -4.449650 0.0000 HDQT -0.000330 9.97E-05 -3.309745 0.0009 FRIVATE -0.214288 2.389192 -0.089691 0.9285 SIZE -0.026658 0.002174 -12.26182 0.0000 GRO 0.036481 0.001765 20.66957 0.0000 DEBT -0.173634 0.008747 -19.85177 0.0000 C 21.33719 238.9207 0.089307 0.9288 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.057378 0.4908 Idiosyncratic random 0.058445 0.5092 Weighted Statistics R-squared 0.170829 Mean dependent var 0.025265 Adjusted R-squared 0.169364 S.D dependent var 0.064745 S.E of regression 0.059008 Sum squared resid 13.79191 F-statistic 116.5803 Durbin-Watson stat 1.427421 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.257876 Mean dependent var 0.070321 Sum squared resid 27.85759 Durbin-Watson stat 0.837745 Phụ lục 4: Kết hồi quy mơ hình GMM với ROA Dependent Variable: ROA Method: Panel Generalized Method of Moments Date: 05/17/17 Time: 13:40 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 2SLS instrument weighting matrix Instrument specification: C ROA STATE FO HDQT SIZE GRO DEBT Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE 0.000249 5.85E-05 4.252115 0.0000 FO 0.000116 0.000123 0.941049 0.3467 HDQT -0.000263 9.71E-05 -2.714308 0.0067 SIZE -0.018358 0.001461 -12.56539 0.0000 GRO 0.030168 0.001331 22.66027 0.0000 DEBT -0.208633 0.006635 -31.44622 0.0000 C -0.136764 0.026438 -5.173035 0.0000 R-squared Adjusted R-squared 0.277559 Mean dependent var 0.276465 S.D dependent var 0.070321 0.097263 S.E of regression 0.082733 Sum squared resid 27.11873 Durbin-Watson stat 0.871157 J-statistic 3962.000 Instrument rank Prob(J-statistic) 0.000000 Phụ lục 5: Kết hồi quy mơ hình OLS với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:22 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE 3.428952 32.20322 0.106479 0.9152 FO -0.000306 0.001356 -0.225501 0.8216 HDQT 0.000198 0.001066 0.186030 0.8524 FRIVATE 3.429145 32.20323 0.106485 0.9152 SIZE -0.033297 0.016044 -2.075377 0.0380 GRO 0.078282 0.014617 5.355638 0.0000 DEBT -0.418910 0.072851 -5.750249 0.0000 C -343.7672 3220.338 -0.106749 0.9150 R-squared 0.014494 Mean dependent var 0.116502 Adjusted R-squared 0.012752 S.D dependent var 0.914111 S.E of regression 0.908264 Akaike info criterion 2.647451 Sum squared resid 3267.604 2.660122 Log likelihood Schwarz criterion -5245.866 Hannan-Quinn criter 2.651944 F-statistic 8.321933 Durbin-Watson stat 1.921487 Prob(F-statistic) 0.000000 Phụ lục 6: Kết hồi quy mơ hình Fix Effect với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:23 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE 4.219770 37.55640 0.112358 0.9105 FO -0.002754 0.001954 -1.409345 0.1588 HDQT -0.001700 0.001695 -1.003176 0.3158 FRIVATE 4.220021 37.55642 0.112365 0.9105 SIZE -0.012890 0.052825 -0.244006 0.8072 GRO 0.196082 0.034710 5.649122 0.0000 DEBT -0.713843 0.172756 -4.132092 0.0000 C -426.3478 3755.690 -0.113520 0.9096 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.178313 Mean dependent var 0.039630 S.D dependent var 0.116502 0.914111 S.E of regression 0.895815 Akaike info criterion 2.750866 Sum squared resid 2724.435 Schwarz criterion 3.659991 Log likelihood -4885.093 Hannan-Quinn criter 3.073254 F-statistic 1.285762 Durbin-Watson stat 2.017891 Prob(F-statistic) 0.000024 Phụ lục 7: Kết hồi quy mơ hình Random Effect với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/17/17 Time: 14:24 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE 3.276699 32.39456 0.101150 0.9194 FO -0.000474 0.001388 -0.341524 0.7327 HDQT 0.000125 0.001097 0.113593 0.9096 FRIVATE 3.276932 32.39457 0.101157 0.9194 SIZE -0.034558 0.016880 -2.047242 0.0407 GRO 0.081746 0.015310 5.339470 0.0000 DEBT -0.430354 0.076214 -5.646639 0.0000 C -328.5955 3239.472 -0.101435 0.9192 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.136173 0.0226 Idiosyncratic random 0.895685 0.9774 Weighted Statistics R-squared 0.014049 Mean dependent var 0.108086 Adjusted R-squared 0.012306 S.D dependent var 0.903588 S.E of regression 0.898011 Sum squared resid 3194.246 F-statistic 8.062762 Durbin-Watson stat 1.945162 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.014471 Mean dependent var 0.116502 Sum squared resid 3267.677 Durbin-Watson stat 1.921065 Phụ lục 8: Kết hồi quy mơ hình GMM với ROE Dependent Variable: ROE Method: Panel Generalized Method of Moments Date: 05/17/17 Time: 14:26 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 2SLS instrument weighting matrix Instrument specification: C ROE STATE FO HDQT SIZE GRO DEBT Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE -0.000192 0.000642 -0.299765 0.7644 FO -0.000299 0.001354 -0.220880 0.8252 HDQT 0.000197 0.001066 0.185160 0.8531 SIZE -0.033338 0.016037 -2.078805 0.0377 GRO 0.078262 0.014614 5.355392 0.0000 DEBT -0.418758 0.072828 -5.749985 0.0000 C -0.851154 0.290206 -2.932930 0.0034 R-squared Adjusted R-squared 0.014491 Mean dependent var 0.012998 S.D dependent var 0.116502 0.914111 S.E of regression 0.908151 Sum squared resid 3267.613 Durbin-Watson stat 1.921482 J-statistic 3962.000 Instrument rank Prob(J-statistic) 0.000000 Phụ lục 9: Kết kiểm định Hausman mơ hình FEM với ROA Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic Cross-section F 8.022405 (566,3395) 0.0000 3369.940832 566 0.0000 Cross-section Chi-square d.f Prob Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:55 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE -2.346309 2.933487 -0.799836 0.4239 FO 0.000121 0.000123 0.976681 0.3288 HDQT -0.000264 9.71E-05 -2.720842 0.0065 FRIVATE -2.346558 2.933488 -0.799921 0.4238 SIZE -0.018386 0.001461 -12.58044 0.0000 GRO 0.030155 0.001331 22.64742 0.0000 DEBT -0.208529 0.006636 -31.42295 0.0000 C 234.5201 293.3502 0.799454 0.4241 R-squared 0.277676 Mean dependent var 0.070321 Adjusted R-squared 0.276400 S.D dependent var 0.097263 S.E of regression 0.082737 Akaike info criterion -2.144298 Sum squared resid 27.11435 Schwarz criterion -2.131627 Log likelihood 4263.359 Hannan-Quinn criter -2.139805 F-statistic 217.5271 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.871290 Phụ lục 10: Kết kiểm định Hausman mơ hình REM với ROA Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 0.000000 1.0000 Random Var(Diff.) Prob Cross-section random Prob * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed STATE 0.000100 -0.214172 -5.708232 NA FO HDQT SIZE GRO DEBT -0.000726 -0.000301 -0.040324 0.042730 -0.130814 -0.000526 -0.000330 -0.026658 0.036481 -0.173634 0.000000 0.000000 0.000007 0.000002 0.000050 0.0000 0.5454 0.0000 0.0000 0.0000 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:56 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.088539 0.077889 1.136741 0.2557 STATE FO HDQT FRIVATE SIZE GRO DEBT 9.97E-05 -0.000726 -0.000301 NA -0.040324 0.042730 -0.130814 8.83E-05 0.000127 0.000111 NA 0.003446 0.002264 0.011268 1.128912 -5.701720 -2.721236 NA -11.70258 18.87279 -11.60941 0.2590 0.0000 0.0065 NA 0.0000 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.690975 Mean dependent var 0.070321 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.638925 0.058445 11.60007 5948.303 13.27518 0.000000 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.097263 -2.708643 -1.801102 -2.386816 1.666792 Phụ lục 11: Kết kiểm định Hausman mơ hình FEM với ROE Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic Cross-section F 1.195862 (566,3395) 0.0021 721.546842 566 0.0000 Cross-section Chi-square d.f Prob Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:48 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE 3.428952 32.20322 0.106479 0.9152 FO -0.000306 0.001356 -0.225501 0.8216 HDQT 0.000198 0.001066 0.186030 0.8524 FRIVATE 3.429145 32.20323 0.106485 0.9152 SIZE -0.033297 0.016044 -2.075377 0.0380 GRO 0.078282 0.014617 5.355638 0.0000 DEBT -0.418910 0.072851 -5.750249 0.0000 C -343.7672 3220.338 -0.106749 0.9150 R-squared 0.014494 Mean dependent var 0.116502 Adjusted R-squared 0.012752 S.D dependent var 0.914111 S.E of regression 0.908264 Akaike info criterion 2.647451 Sum squared resid 3267.604 Schwarz criterion 2.660122 Log likelihood -5245.866 Hannan-Quinn criter 2.651944 F-statistic 8.321933 Durbin-Watson stat 1.921487 Prob(F-statistic) 0.000000 Phụ lục 12: Kết kiểm định Hausman mơ hình REM với ROE Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 0.000000 1.0000 Var(Diff.) Prob Cross-section random Prob * Cross-section test variance is invalid Hausman statistic set to zero Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random STATE -0.000249 3.276699 -1049.407637 NA FO HDQT SIZE GRO DEBT -0.002742 -0.001701 -0.013004 0.196002 -0.714296 -0.000474 0.000125 -0.034558 0.081746 -0.430354 0.000002 0.000002 0.002504 0.000970 0.024011 0.0981 0.1574 0.6666 0.0002 0.0669 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 05/17/17 Time: 14:50 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -4.340251 1.193665 -3.636072 0.0003 STATE FO HDQT FRIVATE SIZE GRO DEBT -0.000249 -0.002742 -0.001701 NA -0.013004 0.196002 -0.714296 0.001353 0.001951 0.001695 NA 0.052807 0.034698 0.172684 -0.184327 -1.405551 -1.003810 NA -0.246258 5.648827 -4.136440 0.8538 0.1599 0.3155 NA 0.8055 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.178310 0.039909 0.895685 2724.446 -4885.100 1.288363 0.000021 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.116502 0.914111 2.750366 3.657907 3.072193 2.017865 Phụ lục 13: Kết kiểm định mơ hình FEM với ROA loại biến Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares Date: 03/22/17 Time: 13:40 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE 0.000101 8.83E-05 1.144028 0.2527 FO -0.000723 0.000127 -5.682379 0.0000 HDQT -0.000276 0.000112 -2.450983 0.0143 BKS -0.000907 0.000736 -1.232931 0.2177 SIZE -0.040226 0.003446 -11.67183 0.0000 GRO 0.042681 0.002264 18.84971 0.0000 DA -0.130694 0.011267 -11.59926 0.0000 C 0.087259 0.077890 1.120287 0.2627 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.691113 Mean dependent var 0.638980 S.D dependent var 0.070321 0.097263 S.E of regression 0.058440 Akaike info criterion -2.708587 Sum squared resid 11.59488 Schwarz criterion -1.799462 Log likelihood 5949.191 Hannan-Quinn criter -2.386198 F-statistic 13.25670 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 1.668064 Phụ lục 14: Kết kiểm định mơ hình FEM với ROE loại biến Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 03/22/17 Time: 13:42 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE -0.000248 0.001353 -0.182898 0.8549 FO -0.002739 0.001951 -1.403424 0.1606 HDQT -0.001666 0.001724 -0.966176 0.3340 BKS -0.001278 0.011282 -0.113293 0.9098 SIZE -0.012866 0.052829 -0.243535 0.8076 GRO 0.195933 0.034708 5.645150 0.0000 DA -0.714127 0.172715 -4.134710 0.0000 C -4.342055 1.193944 -3.636731 0.0003 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared 0.178313 Mean dependent var 0.039630 S.D dependent var 0.116502 0.914111 S.E of regression 0.895815 Akaike info criterion 2.750866 2724.435 Schwarz criterion 3.659991 Sum squared resid Log likelihood -4885.093 Hannan-Quinn criter 3.073254 F-statistic 1.285763 Durbin-Watson stat 2.017842 Prob(F-statistic) 0.000024 Phụ lục 15: Kết kiểm định mơ hình REM với ROE loại biến Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 03/29/17 Time: 19:38 Sample: 2009 2015 Periods included: Cross-sections included: 567 Total panel (balanced) observations: 3969 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob STATE FO -0.000245 -0.000475 0.000669 0.001387 -0.365433 -0.342293 0.7148 0.7321 HDQT 4.50E-05 0.001117 0.040264 0.9679 BKS 0.003464 0.009083 0.381412 0.7029 SIZE -0.033860 0.016988 -1.993223 0.0463 GRO 0.081494 0.015322 5.318803 0.0000 DA -0.430325 0.076211 -5.646494 0.0000 C -0.914829 0.308480 -2.965602 0.0030 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.136139 0.0226 Idiosyncratic random 0.895815 0.9774 Weighted Statistics R-squared 0.014082 Mean dependent var 0.108091 Adjusted R-squared 0.012340 S.D dependent var 0.903595 S.E of regression 0.898003 Sum squared resid 3194.187 F-statistic 8.082432 Durbin-Watson stat 1.945361 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.014517 Mean dependent var 0.116502 Sum squared resid 3267.526 Durbin-Watson stat 1.921301 ... iii TÓM TẮT Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam thực để nghiên cứu tác động đến yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp sở... hiệu hoạt động doanh nghiệp, em xin sâu nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công ty sàn chứng khoán Việt Nam 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Để nghiên cứu vấn đề tác động cấu trúc sở hữu đến. .. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của của các cong ty trên sàn chứng khoán việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của của các cong ty trên sàn chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan