Nghiên cứu về việc sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường đại học bách khoa hà nội

37 135 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2019, 15:45

Chương 1. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………..71.1Tính cần thiết của đề tài……………………………………………………71.2Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu…………………………………………..71.2.1Câu hỏi nghiên cứu……………………………………………………71.2.2Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………...7Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU…………..82.1 Cơ sở lý thuyết …………………………………………………………….82.1.1Khái niệm thời gian…………………………………………………….82.1.2Khái niệm quản lý thời gian……………………………………………82.1.3Qũy thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên…………………………82.1.4Khái niệm chất lượng cuộc sống……………………………………….82.2 Mô hình nghiên cứu……………………………………………………….8Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………….113.1 Quy trình nghiên cứu…………………………………………………….113.2 Xây dựng thang đo cho các biến nghiên cứu……………………………113.2.1Thang đo về các hoạt động trong quỹ TGNGLL của SV…………….113.2.2Thang đo về kỹ năng quản lý TGNGLL của SV……………………..123.2.3Thang đo về KQHT của SV………………………………………….123.2.4Thang đo về CLCS của SV…………………………………………..133.2.5Thang đo vè nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý TGNGLL của SV………………………………………………………………..133.3 Phương pháp phân tích dữ liệu…………………………………………..13Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………144.1 Đặc điểm nhân khẩu……………………………………………………….144.2 Kết quả nghiên cứu chính thức và ý nghĩa của chúng……………………..154.2.1 Giá trị trung bình của hoạt động tự học theo trình độ………………...164.2.2Giá trị trung bình của hoạt động xã hội theo giới tính………………174.2.3Giá trị trung bình của hoạt động giải trí theo giới tính………………184.2.4Giá trị trung bình của hoạt động làm thêm theo trình độ……………194.3Kỹ năng quản lý TGNGLL của SV………………………………...204.3.1Giá trị trung bình của kỹ năng theo giới tính…………………………214.3.2Giá trị trung bình của kỹ năng theo ngành học……………………….214.4KQHT của SV………………………………………………………224.4.1Giá trị trung bình của KQHT của SV………………………………..224.4.2Giá trị trung bình của KQHT theo ngành học…………………….....234.5CLCS của SV……………………………………………………….244.5.1Giá trị trung bình của CLCS của SV…………………………………244.5.2Giá trị trung bình của CLCS theo ngành học…………………………254.5.3Giá trị trung bình của CLCS theo giới tính…………………………..264.6Nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ năng quản lý TG NGLL của SV…27Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………28 5.1 Kết luận…………………………………………………………………...285.2Khuyến nghị…………………………………………………………….285.1.1Đối với Nhà trường và các tổ chức đoàn thể………………………….285.1.2Đối với sinh viên……………………………………………………...285.1.3Đối với gia đình……………………………………………………….28TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………29PHỤ LỤC……………………………………………………………………..30 Phụ lục 1: Bảng hỏi…………………………………………………………30 Phụ lục 2: Danh sách các biến quan sát…………………………………… 33 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Viện Kinh tế Quản lý TIỂU LUẬN HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH Hà Nội – 2015 Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………… TÓM TẮT………………………………………………………………………7 Chương GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………… … 1.1 Tính cần thiết đề tài……………………………………………………7 1.2 Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu………………………………………… 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu……………………………………………………7 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………… Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU………… 2.1 Cơ sở lý thuyết …………………………………………………………….8 2.1.1 Khái niệm thời gian…………………………………………………….8 2.1.2 Khái niệm quản lý thời gian……………………………………………8 2.1.3 Qũy thời gian lên lớp sinh viên…………………………8 2.1.4 Khái niệm chất lượng sống……………………………………….8 2.2 Mơ hình nghiên cứu……………………………………………………….8 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………….11 3.1 Quy trình nghiên cứu…………………………………………………….11 3.2 Xây dựng thang đo cho biến nghiên cứu……………………………11 3.2.1 Thang đo hoạt động quỹ TGNGLL SV…………….11 3.2.2 Thang đo kỹ quản lý TGNGLL SV…………………… 12 3.2.3 Thang đo KQHT SV………………………………………….12 3.2.4 Thang đo CLCS SV………………………………………… 13 3.2.5 Thang đo vè nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ quản lý TGNGLL SV……………………………………………………………… 13 3.3 Phương pháp phân tích liệu………………………………………… 13 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………14 4.1 Đặc điểm nhân khẩu……………………………………………………….14 4.2 Kết nghiên cứu thức ý nghĩa chúng…………………… 15 4.2.1 Giá trị trung bình hoạt động tự học theo trình độ……………… 16 4.2.2 Giá trị trung bình hoạt động xã hội theo giới tính………………17 4.2.3 Giá trị trung bình hoạt động giải trí theo giới tính………………18 4.2.4 Giá trị trung bình hoạt động làm thêm theo trình đ ộ…………… 19 4.3 Kỹ quản lý TGNGLL SV……………………………… 20 4.3.1 Giá trị trung bình kỹ theo giới tính…………………………21 4.3.2 Giá trị trung bình kỹ theo ngành học……………………….21 Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 4.4 KQHT SV………………………………………………………22 4.4.1 Giá trị trung bình KQHT SV……………………………… 22 4.4.2 Giá trị trung bình KQHT theo ngành học…………………… 23 4.5 CLCS SV……………………………………………………….24 4.5.1 Giá trị trung bình CLCS SV…………………………………24 4.5.2 Giá trị trung bình CLCS theo ngành học…………………………25 4.5.3 Giá trị trung bình CLCS theo giới tính………………………… 26 4.6 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ quản lý TG NGLL SV… 27 Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………28 5.1 Kết luận………………………………………………………………… 28 5.2 Khuyến nghị…………………………………………………………….28 5.1.1 Đối với Nhà trường tổ chức đoàn thể………………………….28 5.1.2 Đối với sinh viên…………………………………………………… 28 5.1.3 Đối với gia đình……………………………………………………….28 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………29 PHỤ LỤC…………………………………………………………………… 30 Phụ lục 1: Bảng hỏi………………………………………………………… 30 Phụ lục 2: Danh sách biến quan sát…………………………………… 33 Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TGNGLL: ĐHBK: SV: KQHT: CLCS: NN: Thời gian lên lớp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Sinh viên Kết học tập Chất lượng sống Nguyên nhân Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tiểu luận nhóm nghiên cứu xin trân tr ọng gửi l ời c ảm ơn chân thành đến: Thầy giáo, Th.S Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh Viện Kinh t ế Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hướng d ẫn, chỉnh sửa chi ti ết cho nhóm đến hồn thành tiểu luận Nhóm nghiên c ứu xin cảm ơn th ầy t ận tình tryền thụ kiến thức, kĩ làm vi ệc su ốt th ời gian nhóm th ực hi ện đề tài Xin trân trọng cảm ơn bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà N ội giúp trình thu thập liệu ý ki ến đóng góp q báu q trình nghiên cứu Do thời gian có hạn ch ưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu nên ti ểu luận tránh khỏi hạn chế thiếu sót Chúng em kính mong nhận đ ược s ự góp ý, bổ sung ý kiến thầy bạn Chúng em xin chân thành cảm ơn Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ quản lý TGNGLL k ết học tập chất lượng sống Đề tài tìm hiểu cách thức sinh viên sử dụng thời gian rảnh rỗi có liên quan đến kết học tập chất lượng sống họ Dữ liệu thu thập từ Trường Đại học Bách Khoa Trong số 50 câu hỏi phát có 42 bảng câu hỏi sử dụng Kết thu cho thấy có mối quan hệ chi ều quản lý TGNGLL kết học tập chất lượng sống Kết sinh viên quản lý thời gian miễn phí họ dẫn đến kết học tập nâng cao chất lượng sống tốt Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 CHƯƠNG GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cần thiết đề tài Bước vào cánh cổng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, sinh viên cần phải thích ứng với mội trường mới, phương pháp học tập mới.Với sinh viên, thời gian có mặt giảng đường, quỹ t hời gian lên lớp lớn Mỗi sinh viên khác có cách sử dụng thời gian khác để thỏa mãn nhu cầu cá nhân Có bạn sử dụng thời gian cho hoạt động tự học, có b ạn tận d ụng để làm thêm,….Tuy nhiên có khơng sinh viên chưa biết cách qu ản lý quỹ th ời gian Nguyên nhân đâu? Do y ếu tố tác đ ộng hay ch ưa bi ết kỹ cần thiết để việc quản lý thời gian tr nên có hi ệu qu ả nhất? Chính vậy, chúng em nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu việc quản lý thời gian lên l ớp sinh viên ĐH BKHN.” Với việc nghiên cứu quỹ thời gian lên lớp, đề tài có m ục tiêu xác định thực trạng việc sử dụng thời gian lên l ớp sinh viên ĐH BKHN, từ bước đầu nêu lên phương pháp sử dụng thời gian h ợp lý nh ằm giúp cho sinh viên tận dụng tối đa thời gian ngồi gi lên l ớp m ột hi ệu quả, từ vừa nâng cao kiến thức chun mơn, bên cạnh có th ể tham gia hoạt động khác 1.2 Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt yêu cầu đề tài nêu, số câu hỏi - Thế thời gian lên lớp? - Thế kỹ quản lý thời gian? - Các thành phần hoạt động quỹ thời gian gi lên l ớp c sinh viên? - Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ quản lý thời gian lên lớp sinh viên? - Làm để quản lý tốt quỹ thời gian mình? 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thành phần hoạt động lên lớp sinh viên Đ ại học Bách Khoa Hà Nội Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý thời gian gi lên lớp sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội Xác định phương pháp quản lý thời gian sinh viên Xác định mối liên hệ kỹ quản lý thời gian đ ến hi ệu qu ả học tập sống sinh viên Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 - Khảo sát phân tích việc quản lý thời gian gi lên l ớp sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.3 Cơ sở lý thuyết 1.3.1 Khái niệm thời gian Thời gian thuật ngữ dùng phổ biến đời sống Hi ểu cách đ ơn gi ản, thời gian tài sản người sống mà người có từ bắt đầu tồn Từ điển tiếng Việt (Văn Tân, 2000) nêu rõ “Thời gian hình thưc tồn vật chất (cùng với khơng gian) v ật ch ất v ận động phát triển liên tục, không ngừng” Hiểu theo nghĩa khác thời gian nguồn tài sản mà người có gi ống như: ngày có 24 giờ, tháng có 30 ngày, năm có 12 tháng Th ời gian tồn bên ngồi người người qu ản lí m ột cách hiệu Đỗ Thu Hà (2010) cho thời gian lên l ớp lượng thời gian sinh viên không bắt buộc phải có mặt lớp học phòng thí nghi ệm, xưởng th ực hành để thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, k ế ho ạch giáo dục nhà trường mà tự lựa chọn hình thức thể để thỏa mãn nhu cầu thân 1.3.2 Khái niệm quản lý thời gian Quản lý thời gian nghĩa biết hoạch định thời gian có cho mục tiêu nhiệm vụ thật cụ thể Quản lý thời gian khơng có nghĩa ln tiết kiệm thời gian mà biết làm chủ thời gian đ ặt khoảng thời gian có kế hoạch thật cụ th ể chi ti ết (Huỳnh Văn Sơn,2009) Weelfolkin A.F (2006) cho quản lý thời gian trình làm ch ủ, s ắp x ếp, sử dụng thời gian cách khoa học, nghệ thuật Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 1.3.3 Qũy thời gian lên lớp sinh viên Đỗ Thu Hà (2010) nêu rõ hoạt động sinh viên thời gian lên lớp bao gồm: - Hoạt động tự học: Bao gồm việc thực nhiệm vụ học tập mà gi ảng viên giao cho hay thực nhiệm vụ mà thân sinh viên đ ề Song song v ới hình thức mang tính cá nhân, đơn lẻ, hoạt động tự h ọc th ể hi ện d ưới buổi tọa đàm, thảo luận chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt câu l ạc giao lưu khoa, trường để trao đổi kinh nghi ệm, tự h ọc theo kinh nghiệm, tự học theo nhóm - Hoạt động xã hội: Là hoạt động tập thể vừa có mục đích phục vụ cộng đồng, vừa có mục đích phục vụ xã hội, cộng đồng, vừa có mục đ ích giáo dục - Hoạt động văn hóa, văn nghệ: Là hình thức sinh hoạt văn hóa văn ngh ệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên di ễn đa d ạng, phong phú , ví dụ như: thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài sinh viên, ho ạt động tham gia du lịch, tìm hiểu thực tế…Những hoạt động vừa làm phong phú thêm đời sống tinh thần sinh viên, vừa gi ải tỏa nh ững căng th ẳng học tập sống - Hoạt động thể dục thể thao: Là hoạt động diễn nhiều hình thức mơn thể thao luyện tập: bóng đá, cầu lơng, bóng bàn, cờ vua… Th ời gian dành cho hoạt động thể thao lên l ớp sinh viên xu ất phát t nhu cầu cá nhân - Hoạt động vui chơi, giải trí: Là hoạt động thư giãn sau học tập căng thẳng, mệt mỏi giúp sinh viên giữ trạng thái cân sinh ho ạt học tập giảm stress, có thư thái, sảng khoái tinh thần Hoạt đ ộng vui chơi giải trí diễn nơi, lúc v ới nhi ều hình th ức khác Theo xu nay, số hình thức giải trí sinh viên ưa chu ộng chơi Game, xem phim, nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè… - Hoạt động tạo thu nhập: Là việc làm sinh viên thực để có thêm tiền trang trải cho sinh hoạt Đây nhu c ầu l ớn đ ối v ới sinh viên hi ện Công việc làm thêm sinh viên đa dạng 1.3.4 Khái niệm chất lượng sống Nhà triết học Hy Lạp, Aristole cho chất lượng sống hạnh phúc, trải nghiệm thứ hoàn thành tốt thân cảm thấy hài lòng Chất lượng sống đề tài thu hút nhiều nhà nghiên c ứu v ới h ơn 10000 trích dẫn lĩnh vực khác tâm lý h ọc, xã h ội h ọc, y h ọc Tiểu luận PPNCTKD Lớp 84111 nhiều lĩnh vực khác (Shek, 2010) Ngồi ra, đa d ạng c mà ch ất lượng sống trở thành số quan trọng đời sống cá nhân xã hội (Bognar, 2005) 2.1 Mơ hình nghiên cứu Kết học tập H1(+) Kỹ quản lý thời gian H2(+) Chất lượng sống Từ mơ hình, giả thuyết nghiên cứu H1 H2 xây dựng sau: H1(+): Kỹ quản lý thời gian có quan hệ chi ều đến kết qu ả h ọc tập SV H2(+): Kỹ quản lý thời gian có quan hệ chi ều đến ch ất l ượng cu ộc sống sinh viên Tiểu luận PPNCTKD 10 Lớp 84111 4.4 KQHT SV 4.4.1 Giá trị trung bình KQHT SV Hình 10 Đồ thị biểu diễn KQHT SV Nhận xét: Từ đồ thị cho thấy, KQHT SV mức trung bình, không cao Chi ếm tỷ lệ cao KQ “Tơi hồn thành tập theo u c ầu c giáo viên” (trung bình= 3.31) KQ có tỷ lệ cao thứ hai “ Đi ểm trung bình h ọc kì c tơi đ ạt loại Khá: (trung bình =3.21) Thấp KQ “Tơi đạt h ọc bổng năm học” (trung bình =2.31) Nhìn chung, KQHT SV không cao Tiểu luận PPNCTKD 23 Lớp 84111 4.4.2 Giá trị trung bình KQHT theo ngành học Hình 11 Đồ thị biểu diễn KQTT theo ngành học Nhận xét: Từ đồ thị chi thấy, có chênh lệch tương đối KQHT nhóm SV ngành Kỹ thuật với SV ngành Kinh tế Sự chênh lệch l ớn thể hi ện KQ “Điểm trung bình học kì tơi đạt loại Khá” (trung bình kinh tế =2,67, trung bìnhkỹ thuật =3,65) KQ “Tôi không cảm thấy căng th ẳng h ọc tập”, “Tơi hồn thành tập theo u cầu giáo viên” nhóm SV g ần nh t ương đ ương (trung bìnhkinh tế =3,22, trung bìnhkỹ thuật =3,35) Nhìn chung, KQHT SV ngành Kỹ thuật cao KQHT SV ngành Kinh tế Tiểu luận PPNCTKD 24 Lớp 84111 4.5 CLSC SV 4.5.1 Giá trị trung bình CLCS SV Hình 12 Đồ thị biểu diễn CLCS SV Nhận xét: Từ đồ thị cho thấy, CLCS “Tôi cảm thấy khỏe hơn” có tỷ lệ cao (trung bình =3.64), “Tôi tự tin giao ti ếp v ới m ọi ng ười” (trung bình =3,52) Thấp “Tôi không cảm thấy áp l ực m ọi cơng vi ệc (trung bình =2,79) Nhìn chung, CLCS SV khơng cao, SV v ẫn c ảm th áp l ực, căng thẳng sống Tiểu luận PPNCTKD 25 Lớp 84111 4.5.2 Giá trị trung bình CLCS theo ngành học Hình 13 Đồ thị biểu diễn CLCS theo ngành học Nhận xét: Từ đồ thị cho thấy, nhóm SV ngành Kinh tế có 4/7 khía canh v ề CLCS cao SV ngành Kỹ thuật: “Tôi cảm thấy khỏe hơn”, “Tôi cảm thấy th giãn hơn”, “Tôi không cảm thấy áp lực cơng việc”, “Tơi có nhi ều th ời gian v ề thăm gia đình hơn” Tiểu luận PPNCTKD 26 Lớp 84111 4.5.3 Giá trị trung bình CLCS theo giới tính Hình 14 Đồ thị biểu diễn CLCS theo giới tính Nhận xét: Từ đồ thị cho thấy, CLCS SV nam SV nữ khơng có chênh l ệch lớn Có 4/7 khía cạnh CLSC SV nam h ơn SV n ữ : “Tôi tránh đ ược s ự v ội vã việc”, “Tôi cảm thấy khỏe hơn”, “Tôi cảm thấy thư giãn h ơn”, “Tơi có nhiều thời gian thăm gia đình hơn” Nhìn chung, CLCS SV nam có ph ần cao SV nữ Tiểu luận PPNCTKD 27 Lớp 84111 4.6 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ quản lý TG NGLL SV Hình 15 Đồ thị biểu diễn nguyên nhân ảnh hưởng Nhận xét: - Từ đồ thị cho thấy, NN “Tôi sử dụng thời gian chưa phù hợp v ới mục tiêu giai đoạn tại” có giá trị cao (trung bình =3.74), ti ếp theo “Tơi online lên mạng máy tính” (trung bình =3,57), th ấp “Tôi thường bị bạn bè đến chơi lúc hồn thành cơng vi ệc” (trung bình =2,71) - Có phận khơng nhỏ sinh viên xem Internet cơng cụ gi ải trí để chơi game hay tán gẫu với bạn bè mà không sử dụng để phục vụ cho học tập Tiểu luận PPNCTKD 28 Lớp 84111 - Thói quen trì hỗn định, hát điệp khúc “từ từ mà” việc tụ tập nói chuyện phiếm điều khơng tốt, cần phải sớm sinh viên khắc phục CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.7 Kết luận Như vậy, kết luận phần lớn sinh viên hành động cụ thể kỹ quản lý thời gian đạt mức trung bình Nói cách khác, sinh viên có kỹ quản lý thời gian ch ỉ mức trung bình Điều cho thấy cần có biện pháp thích đáng để nâng cao kỹ quản lý thời gian sinh viên mà hết hỗ trợ sinh viên điều chỉnh thói quen tiêu cực, thực hành hành động sử dụng thời gian như: xác định mục tiêu, xác định danh mục công việc, xếp thứ tự công việc ưu tiên, ước lượng thời gian hoàn thành…Đây biện pháp mà sinh viên cần tích cực rèn luyện để nâng cao kỹ quản lý thời gian 1.8 Khuyến nghị 5.1.4 Đối với Nhà trường tổ chức đoàn thể Nhà trường cần hướng dẫn SV năm thứ lập kế hoạch s dụng quỹ TGNGLL, Nhà trường tổ chức đồn thể cần có s ự phối hợp để đưa m ột kế hoạch hoạt động NGLL dài hạn 5.1.5 Đối với gia đình Gia đình cần ý quan tâm tới việc sử dụng TG NGLL qua nh ững kênh thông tin khác Có trao đổi định kỳ gia đình Nhà trường 5.1.6 Đối với sinh viên SV cần nhận thức tầm quan trọng việc quản lý, sử dụng thời gian lên lớp.Tinh thần thái độ nghiêm túc tự giác SV yếu tố có ý nghĩa định tới hiệu sử dụng thời gian SV cần có kế hoạch bản, lâu dài bên cạnh kế hoạch chi tiết Sử dụng thời gian lên lớp vào ho ạt đ ộng cách hợp lí Tiểu luận PPNCTKD 29 Lớp 84111 Tiểu luận PPNCTKD 30 Lớp 84111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thu Hà (2010), Nghiên cứu việc sử dụng quy thời gian lên lớp sinh viên số trường đại học địa bàn Hà Nội , Đề tài V200926, Bộ Giáo dục & Đào tạo Huỳnh Văn Sơn (2009), Bạn trẻ kỹ sống, Nxb Lao động Xã hội Văn Tân (2000), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Thanh Hóa Weelfolkin A.F (2006), Managing your time, Boston, American Bognar G (2005) The concept of quality of life, Social Therory and Practice, 31(4), 561-580 Sherk, D T L (2010) Introduction: Quality of life of Chinese people in a changing world Social Indicators Rsearch, 95, 357-361 Tiểu luận PPNCTKD 31 Lớp 84111 PHỤ LỤC Phụ lục BẢN CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Chào bạn/anh/chị! Chúng sinh viên Viện Kinh tế Qu ản lý Chúng tơi thực nghiên cứu để tìm hiểu thói quen, kỹ quản lý th ời gian lên lớp sinh viên Những trả lời bạn/anh/chị quan tr ọng việc giúp chúng tơi hồn thành nghiên cứu cải thi ện kỹ qu ản lý th ời gian cho sinh viên Vì chúng tơi mong bạn/anh/chị dành chút th ời gian đ ể trả lời số câu hỏi sau theo quan điểm cá nhân b ạn Các câu tr ả l ời dùng vào mục đích nghiên cứu hồn tồn gi ữ bí mật Phần I: Bạn vui lòng điền trung bình số ngồi lên lớp m ột tu ần bạn có:……h/ngày Bạn vui lòng đánh dấu vào trống (Với phát biểu chọn ô nhất) Hoàn toàn phản đối Tiểu luận PPNCTKD Phản đối Trung dung 32 Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Lớp 84111 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Phát biểu Tôi dành phần lớn thời gian cho tự học Tôi tham gia nghiên cứu khoa học Tôi dành thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ Tôi thường lên thư viện ôn bài, đọc tài liệu tham khảo Tôi tham gia Câu lạc Ngoại ngữ Tôi tham gia hoạt động tình nguyện Tơi tham gia sinh hoạt tập thể kí túc xá, khu trọ Tơi tham gia chương trình thiện nguyện, cơng đồng, buổi hội thảo Tôi tham gia hội diễn văn nghệ lớp, trường,… Tôi tham gia hoạt động du lịch, tìm hi ểu thực tế Tơi luyện tập thể dục, thể thao ngồi lên lớp Tơi chơi, ăn uống, trò chuyện, với bạn bè Tơi thường đọc báo, tạp chí sau lên lớp Tơi thường xem phim, ca nhạc, truyền hình sau lên lớp Tôi thường lướt web, facbook sau lên lớp Tôi tham gia thực tập sản xuất xưởng s ản xuất, xí nghiệp, nhà máy, Mỗi ngày tơi dành khoảng thời gian định để lên kế hoạch làm việc cho ngày mai Tôi lên kế hoạch công việc ứng với mốc thời gian cụ thể Tôi ước lượng khoảng thời gian cho công việc Tôi dành ưu tiên cho số công việc Tôi dành thời gian hàng ngày để xem xét xếp thứ tự cho công việc Tôi chia cơng việc khó, phức tạp thành việc nhỏ với khoảng thời gian tương ứng Tôi mang theo bảng kế hoạch dụng cụ nhắc nhở để quản lý thời gian Tơi ln biết phải làm việc Tiểu luận PPNCTKD 33 Lớp 84111 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Tơi hồn thành việc kế hoạch hàng ngày Tơi khơng lãng phí thời gian vào việc khơng liên quan Tơi kiểm sốt thời gian tốt Tơi không cảm thấy áp lực học tập hay sống Tôi tránh việc vội vã việc Tơi hồn thành tập theo u cầu giáo viên Tôi không bị trượt môn học lớp Điểm trung bình học kì tơi đạt loại Khá trở lên Tôi đạt học bổng năm học Tôi đạt giải thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Học thêm ngoại ngữ Tôi không cảm thấy áp lực với cơng việc Tơi có nhiều thời gian thăm gia đình Tơi khơng cảm thấy căng thẳng học tập Tôi cảm thấy thư giãn Tôi tự tin giao tiếp với người Tôi cảm thấy khỏe Tôi kiếm tiền nhờ việc làm thêm Tôi dành thời gian nhiều cho công việc Tôi nhận nhiều công việc so với khả Thời gian tơi bị “đánh cắp” vào việc không cần thiết Tôi sử dụng thời gian chưa phù hợp với mục tiêu giai đọan Tôi online lên mạng máy tính Tơi thường bị bạn bè đến chơi lúc hồn thành cơng việc Tơi trì hỗn định Tôi vừa ăn vừa đọc báo, truyện, xem phim Tơi tụ tập, nói chuyện phiếm khơng có mục đích Tơi vừa học vừa điện thoại, lướt webs, Tiểu luận PPNCTKD 34 Lớp 84111 53 facebook Tơi có tư tưởng “Việc hơm để ngày mai” Bạn/anh/chị vui lòng cho biết ý kiến s ố câu h ỏi đây: Bạn/anh/chị thường sử dụng thời gian lên lớp cho hoạt dộng nào? Bạn/anh/chị thường làm để quản lý tốt thời gian lên lớp ? Theo bạn/anh/chị ảnh hưởng việc quản lý thời gian gi lên l ớp đến kết học tập ? Theo bạn/anh/chị ảnh hưởng việc quản lý thời gian gi lên l ớp đến chất lượng sống ? Theo bạn/anh/chị đâu nguyên nhân đẫn đến việc sinh viên Tr ường Đ ại học Bách Khoa Hà Nội chưa biết cách quản ý tốt thời gian gi lên l ớp? Phần II: Bạn/anh/chị vui lòng cho biết số thơng tin thân Giới tính: Nam Nữ Trình độ: K55 K56 K57 K58 K59 K60 Khác (xin ch ỉ rõ)… Chuyên ngành: Kinh tế Kỹ thuật – Công nghệ Ngành khác (xin rõ)… CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CÁM ƠN Tiểu luận PPNCTKD 35 Lớp 84111 Phụ lục DANH SÁCH BIẾN QUAN SÁT Biến Phát biểu Khái niệm/nguồn TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 Tôi dành phần lớn thời gian cho tự học Tôi tham gia nghiên cứu khoa học Tôi dành thời gian cho việc học thêm ngoại ngữ Tôi thường lên thư viện ôn bài, đọc tài liệu tham khảo Tôi tham gia Câu lạc Ngoại ngữ Tơi tham gia hoạt động tình nguyện Tơi tham gia sinh hoạt tập thể kí túc xá, khu trọ Tơi tham gia chương trình thiện nguyện, công đồng, buổi hội thảo Tôi tham gia hội diễn văn nghệ lớp, trường,… Tôi tham gia hoạt động du lịch, tìm hiểu thực tế Tơi luyện tập thể dục, thể thao lên lớp Tơi chơi, ăn uống, trò chuyện, với bạn bè Tơi thường đọc báo, tạp chí sau lên lớp Tơi thường xem phim, ca nhạc, truyền hình sau lên lớp Tôi thường lướt web, facbook sau lên lớp Tôi tham gia thực tập sản xuất xưởng sản xuất, xí nghiệp, nhà máy, Hoạt động sinh viên thời gian lên lớp sinh viên TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 KN6 KN7 KN8 KN9 KN10 KN11 HT1 HT2 Mỗi ngày dành khoảng thời gian định để lên kế hoạch làm việc cho ngày mai Tôi lên kế hoạch công việc ứng với mốc thời gian cụ thể Tôi ước lượng khoảng thời gian cho công việc Tôi dành ưu tiên cho số cơng việc Thói quen quản Tôi dành thời gian hàng ngày để xem xét xếp thứ lý thời gian tự cho cơng việc Tơi chia cơng việc khó, phức tạp thành việc nhỏ lên lớp với khoảng thời gian tương ứng sinh viên Tôi mang theo bảng kế hoạch dụng cụ nhắc nhở để quản lý thời gian Tôi biết phải làm việc Tơi hồn thành việc kế hoạch hàng ngày Tơi khơng lãng phí TG vào việc không liên quan Tôi dành ưu tiên cho số cơng việc Tơi hồn thành tập theo yêu cầu giáo viên Kết học tập Tôi không bị trượt môn học lớp Tiểu luận PPNCTKD 36 Lớp 84111 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 NN6 NN7 NN8 NN9 NN10 Điểm trung bình học kì tơi đạt loại Khá trở lên Tơi đạt học bổng năm học Tôi đạt giải thi nghiên cứu khoa học dành cho SV Tôi học thêm ngoại ngữ Tôi không cảm thấy căng thẳng học tập Tơi có nhiều thời gian thăm gia đình Tơi khơng cảm thấy áp lực công việc Tôi cảm thấy thư giãn Tôi tự tin giao tiếp với người Tôi cảm thấy khỏe mạnh Tôi kiếm tiền nhờ việc làm thêm Tôi tránh vội vã việc Tôi dành thời gian nhiều cho công việc Tôi nhận q nhiều cơng việc so với khả Thời gian bị “đánh cắp” vào việc không cần thiết Tôi sử dụng thời gian chưa phù hợp với mục tiêu giai đọan Tôi online lên mạng máy tính Tơi thường bị bạn bè đến chơi lúc hồn thành cơng việc Tơi trì hỗn định Tơi tụ tập, nói chuyện phiếm khơng có mục đích Tôi vừa học vừa điện thoại, lướt webs, facebook Tôi có tư tưởng “Việc hơm để ngày mai” Tiểu luận PPNCTKD 37 Nguyên nhân Lớp 84111 ... đến việc quản lý thời gian gi lên lớp sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội Xác định phương pháp quản lý thời gian sinh viên Xác định mối liên hệ kỹ quản lý thời gian đ ến hi ệu qu ả học tập sống sinh. .. kỹ quản lý thời gian lên lớp sinh viên? - Làm để quản lý tốt quỹ thời gian mình? 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thành phần hoạt động lên lớp sinh viên Đ ại học Bách Khoa Hà Nội Xác định... thời gian lên l ớp sinh viên ĐH BKHN.” Với việc nghiên cứu quỹ thời gian lên lớp, đề tài có m ục tiêu xác định thực trạng việc sử dụng thời gian lên l ớp sinh viên ĐH BKHN, từ bước đầu nêu lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về việc sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường đại học bách khoa hà nội, Nghiên cứu về việc sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường đại học bách khoa hà nội, CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 3 Cơ sở lý thuyết, CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 6 Phương pháp phân tích dữ liệu, CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, BẢN CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan