Đề cương ôn tập kỹ thuật lập trình

3 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 22:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Mơn: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHẦN A: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT Các cấu trúc liệu bản: Danh sách liệu tuyến tính danh sách liệu liên kết, ngăn xếp (stack) hàng đợi (queue) Đồ thị cây: − Phương pháp biểu diễn đồ thị, − Phương pháp duyệt đồ thị − Cây nhị phân phương pháp biểu diễn, phương pháp duyệt tìm kiếm nhị phân Các giải thuật xếp (sorting): Phương pháp bản, quicksort, heap sort,… So sánh phương pháp (độ phức tạp tính tốn) Các phương pháp tìm kiếm (searching): Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm theo địa (băm) PHẦN B: PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VÀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH Phương pháp lập trình: a Các cấu trúc điều khiển (tuần tự, rẽ nhánh, lặp) b Phương pháp lập trình có cấu trúc: Phương pháp mơđun hóa (phân rã từ xuống), phương pháp lập trình vấn đề tương tác trao đổi liệu đơn vị chương trình c Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Phương pháp tổng quát hóa (tiếp cận từ lên), kỹ thuật đóng gói, che giấu thơng tin, kế thừa, đa hình tĩnh/động d Lập trình đệ quy: Cơ chế đệ quy giải thuật hồi quy (backtracking), khử đệ quy e Lập trình quy hoạch động: Cơ chế quy hoạch động, kỹ thuật phân rã toán lớn thành tốn Ngơn ngữ lập trình: a Các vấn đề ngôn ngữ lập trình: kiểu liệu, đại lượng (biến, hằng) phép tốn xử lý, cách viết lệnh chương trình,… b Hiện thực hóa nội dung phương pháp lập trình: Phương trình (hàm), chế truyền tham số (tham biến/tham trị), phạm vi tác động đến biến nhớ, hiệu ứng phụ, hàm đệ quy, PHẦN C: CƠ SỞ DỮ LIỆU Các khái niệm bản: CSDL, hệ quản trị CSDL, ích lợi việc tổ chức CSDL theo mơ hình chuẩn Các mơ hình liệu: a Mơ hình thực thể - liên kết (Entity relationship Model) b Mơ hình quan hệ c Các thao tác xử lý mô hình quan hệ phép tốn đại số quan hệ Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ: a Phụ thuộc hàm, suy diễn hệ tiên đề Armstrong, b Khóa, bao đóng (của tập thuộc tính, tập phụ thuộc hàm), toán thành viên c Lược đồ quan hệ dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, ) Phương pháp xác định dạng chuẩn d Phương pháp tách quan hệ dạng chuẩn cao Phương pháp kiểm tra phép tách có thơng tin hay không Ngôn ngữ truy vấn SQL TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN A & B [1] N Wirth, Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice Hall, 1976 [2] R Sedgewick, Algorithms, Addison-Wesley, 2nd Edition, 1988 [3] A.V Aho, J E Hopcroft, J D Ullman, Data Structures and Algorithms, AddisonWesley, 1983 [4] Dương Thăng Long, Trương Tiến Tùng, Cơ Sở Lập Trình, Khoa Cơng Nghệ Thơng Tin, Viện ĐH Mở HN, 2012 [5] Dương Thăng Long, Trương Cơng Đồn, Phạm Cơng Hòa, Lập trình hướng đối tượng, Khoa Cơng nghệ thơng tin, Viện ĐH Mở HN, 2012 [6] D A Watt, Programming Language Concepts and Paradigms, Prentice-Hall, 1990 [7] Jeff Erickson, Dynamic Programming Lecture Notes, UIUC, 2014 PHẦN C [8] Jeffrey D Ullman, Principles of Database and Knowledge base Systems, 19881989 Biên dịch: Trần Đức Quang Nhà xuất Thống kê 1998 [9] Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý hệ sở liệu Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 2004 [10] Lê Văn Phùng, Cơ sở liệu quan hệ cơng nghệ phân tích – thiết kế Nhà xuất Thông tin Truyền thông, 2010 Hà Nội, ngày tháng năm 2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG KHOA CNTT ...d Lập trình đệ quy: Cơ chế đệ quy giải thuật hồi quy (backtracking), khử đệ quy e Lập trình quy hoạch động: Cơ chế quy hoạch động, kỹ thuật phân rã toán lớn thành toán Ngơn ngữ lập trình: ... trình: a Các vấn đề ngơn ngữ lập trình: kiểu liệu, đại lượng (biến, hằng) phép toán xử lý, cách viết lệnh chương trình, … b Hiện thực hóa nội dung phương pháp lập trình: Phương trình (hàm), chế... Trương Tiến Tùng, Cơ Sở Lập Trình, Khoa Cơng Nghệ Thông Tin, Viện ĐH Mở HN, 2012 [5] Dương Thăng Long, Trương Cơng Đồn, Phạm Cơng Hòa, Lập trình hướng đối tượng, Khoa Công nghệ thông tin, Viện ĐH Mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập kỹ thuật lập trình , Đề cương ôn tập kỹ thuật lập trình

Từ khóa liên quan