www thuvienhoclieu com 80 cau trac nghiem PHUONG TRINH MAT CAU co dap an

27 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 22:02

Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU Câu 1: Người ta định nghĩa mặt cầu (S) sau, chọn câu trả lời A  S   { M  x , y , z  / MI  R; I  a , b , c  R  R 0 } B  S   { M  x , y , x  / AMB  900 ; A  xA , y A , z A  B  xB , yB , zB  } C Mặt cầu (S) mặt sinh đường tròn quay quanh đường kính D Ba câu A, B C Câu 2: Phương trình mặt câu tâm I  a , b , c  có bán kính R là: A x2  y2  z2  2ax  2by  2cz  R2  B x2  y2  z2  2ax  2by  2cz  d  C x2  y2  z2  2ax  2by  2cz  d  0, d  a2  b2  c  R2 D x2  y2  z2  2ax  2by  2cz  d  0, a2  b2  c  d  Câu 3:  S  : x  y  z  2ax  2by  2cz  d  phương trình mặt cầu khi: B d  A d  D d  a2  b2  c C d  Câu 4: Điều kiện để  S  : x  y  z  Ax  By  Cz  D  mặt cầu là: A A2  B2  C  D  B A2  B2  C  2D  C A2  B2  C  4D  D A2  B2  C  D  Câu 5: Cho hai mặt cầu (S) (S’) có tâm I J, bán kính R R’ Đặt d  IJ Câu sau sai? I d  R  R '   S   S '  II  d  R  R '  S   S '  III d  R  R '   S   S '  tiếp xúc IV d  R  R '   S   S '  tiếp xúc A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ I IV D Tất sai Câu 6: Hai mặt cầu  S  : x  y  z  2ax  2by  2cz  d   S  : x  y  z  2a ' x  2 2 2b ' y  2c ' z  d '  , cắt theo đường tròn có phương trình :  x  y  z  2ax  2by  2cz  d  A  2  a  a '  x   b  b '  y   c  c '  z  d ' d   x  y  z  2a ' x  2b ' y  2c ' z  d '  B  2  a  a '  x   b  b '  y   c  c '  z  d ' d  2   x  y  z  2ax  2by  2cz  d  C   2  a  a '  x   b  b '  y   c  c '  z  d  d '  D Hai câu A B Câu 7: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  2ax  2by  2cz  d  mặt phẳng  P  : Ax  By  Cz  D  Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá A Aa  Bb  Cc  D  I A  B C II A Aa  Bb  Cc  D    0   0   0  B2  C a  b  c  d 2  B2  C a  b  c  d A  B2  C A Aa  Bb  Cc  D   B2  C a  b  c  d  P  cắt S   P  tiếp xúc S   P  không cắt S  A  B C A Chỉ I II B Chỉ I III C Chỉ II III D Chỉ II Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(1;3;0), B(2;1;1) đường thẳng () : x 1 y 1 z Viết phương trình mặt cầu qua A, B có tâm  thuộc ()   2 III 2 2 2 2 2 2 2 2  13    25  B  x     y     z      10     2  13    521  A  x     y     z      10    100  2  13    25 2  13    521   C  x     y     z    D  x     y     z      10    5  10    100   Câu 9: Với điều kiện m mặt phẳng cong sau mặt S  : x2  y  z    m  x   m  1 y  2mz  2m2   A m   m   để mặt S : x2  y2  z2   cos2  x  sin2    2z  cos 4   ?  k   Câu A 10: Giá trị  phải  thỏa D m  1 m  C m  1 m  B  m   2 4  k 2     k 2 3 mãn  điều B kiện    k 2    cầu? cong mặt cầu: 2  k 2 2  k 6 3 Câu 11: Giá trị t phải thỏa mãn điều kiện để mặt cong sau mặt cầu: C    k      k S  : x D  k     y  z    ln t  x  ln t.y   ln t  1 z  ln t   A t   t  3e e B  t  3e e C e  t  e D  t   t  e e Câu 12: Tìm tập hợp tâm I mặt cầu  S  : x2  y  z    m  x    2m  y   m   z  5m  m   y3  2z y3   z với x   x  B Phần đường thẳng: x   y3   z với  x  C Phần đường thẳng: x   y3  z  với x   x  D Phần đường thẳng: x   A Đường thẳng: x   Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 13: Với giá trị m mặt phẳng S  : x  P  : 2x  y  z   tiếp xúc với mặt cầu  y  z  2mx    m  y  4mz  5m2   ? A m  3 B m   m  3 Câu 14: Với giá trị m mặt phẳng D m  1  m  C m  Q  : x  y  z   cắt mặt cầu S  : x  y2  z   m  1 x  2my  2mz  2m2   ? A 4  m  E m  4 B m  4  m  D m  4  m  C m  Câu 15: Mặt phẳng  P  : x  y  z   mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  2z   A Tiếp xúc C Cắt B Không cắt D  P  qua tâm  S  Câu 16: Xét vị trí tương đối mặt cầu  S  : x  y  z  6 x  y  z  13  mặt phẳng Q  : x  y  2z   A Cắt C  Q  mặt phẳng đối xứng  S  B Tiếp xúc D Không cắt Câu 17: Hai mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   ;  S '  : x  y  z  6x  2y  4z   : A Tiếp xúc B Cắt C Tiếp xúc 2 Câu 18: Hai mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  10 z  11  0; S ' : x A Ngoài D Cắt  y  z  2x  y  6z   : B Cắt C Tiếp xúc D Trong Câu 19: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   mặt phẳng  P  : 3x  y  z   Gọi 2  C  đường tròn giao tuyến  P  S  Tính tọa độ tâm H  15 13  A   , ,   7  7  15 13  B  , ,   7 7  C   13  C  , ,   7 7  15 13  D  ,  ,  7 7 Câu 20: Cho mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   mặt phẳng  P  : 3x  y  z   Gọi  C  đường tròn giao tuyến  P  M  1, 2,1  S  Viết phương trình mặt cầu cầu  S '  chứa  C  điểm A x2  y2  z2  5x  8y  12z   B x2  y2  z2  5x  8y  12z   C x2  y2  z2  5x  8y  12z   D x2  y2  z2  5x  8y  12z   Câu 21: Cho hai mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z    S '  : x  y  z  x  y  z   0; Gọi  C  giao tuyến  S   S '  Viết phương trình  C  : 2  x  y  z  4x  y  2z   A   10 x  y  z   Thầy phạm Minh Thuận 2  x  y  z  6x  y  2z   B   10 x  y  z   Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá 2  x  y  z  6x  y  2z   C   10 x  y  z   D Hai câu A C Câu 22: Cho hai mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z    S '  : x  y  z  x  y  2z   Gọi  C  giao tuyến  S   S '  Viết phượng trình mặt cầu  S1  qua  C  điểm A  2,1, 3  A x2  y2  z2  26x  24y  2z   B x2  y2  z2  26x  24y  2z   C x2  y2  z2  106x  64y  42z   D x2  y2  z2  106x  64y  42z   Câu 23: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  12  Viết phương trình tổng quát đường kính AB song song với đường thẳng  D  : x  2t  1; y  3; z  5t  2, t  5x  z  11  A  y   5x  z  11  B  y   5x  z  11  C  y   5x  z  11  D  y   Câu 24: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  12  Viết phương trình tổng quát mặt phẳng đối xứng  P   S  vuông góc với đường kính qua gốc O B 3x  2y  2z  17  D 3x  2y  2z  17  A 3x  y  2z  17  C 2x  3y  2z  16  Câu 25: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  12  Viết phương trình giao tuyến  S  mặt phẳng  yOz   y  2   z  2  20 A   x   y  2   z  2  C   x   y  2   z  2  B   x   y  2   z  2  20 D   x  Câu 26: Cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  12  Gọi A giao điểm  S  trục y ' Oy có tung độ âm Viết phương trình tổng quát tiếp diện  Q   S  A A 3x  y  2z  24  C 3x  y  2z   B 3x  4y  2z   D 3x  y  2z  24  Câu 27: Viết phương trình mặt cầu  S  ngoại tiếp tứ diện ABCD với A  0, 1,0  ; B  2,0,1 ; C  1,0, 1 ; D 1, 1,0  A x2  y2  z2  x  y  z   B x2  y2  z2  x  y  z   C x2  y2  z2  2x  y  2z   D x2  y2  z2  2x  2y  z   Câu 28: Với giá trị m mặt cầu  S  : x  y  z  x  2my  4mz  4m2  3m  tiếp xúc trục z ' Oz A -2 Thầy phạm Minh Thuận B C D  Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 29: Với giá trị m hai mặt cầu sau tiếp xúc trong? S  :  x  3   y     z  1 2  81; S ' :  x  1   y     z     m   A m   m  18 2 B m  12 , m3 D m  18 C m  Câu 30: Tính bán kính đường tròn giao tuyến mặt phẳng  P  : x  y  z   mặt cầu S  : x A  y2  z2  4x  y  6z   B C D Câu 31: Viết phương trình mặt cầu  S  tâm I  2,1, 1 qua A  4, 3, 2  A x2  y2  z2  4x  2y  2z  35  B x2  y2  z2  4x  2y  2z  35  C x2  y2  z2  4x  2y  2z  35  D x2  y2  z2  4x  2y  2z  35  Câu 32: Viết phương trình mặt cầu  S  tâm E  1, 2,  qua gốc O A x2  y2  z2  2x  4y  8z  42  B x2  y2  z2  2x  4y  8z  21  C x2  y2  z2  2x  4y  8z  42  D x2  y2  z2  2x  4y  8z  Câu 33: Viết phương trình mặt cầu  S  đường kính AB với A  4, 3,  ; B  2,1,  A x2  y2  z2  6x  2y  8z  26  B x2  y2  z2  6x  2y  8z  26  C x2  y2  z2  6x  2y  8z  20  D x2  y2  z2  6x  2y  8z  20  Câu 34: Viết phương trình mặt cầu  P  : x  y  2z   0; Q  : x  y  2z  10  S  xúc với hai mặt phẳng song song có tâm I trục y ' Oy B x2  y2  z2  2y  60  A x2  y2  z2  y  55  C x2  y  z  2 y  tiếp 55 0 D x2  y  z  y  55 0 Câu 35: Viết phương trình mặt cầu  S  tâm I  1, 2, 3  tiếp xúc với mặt phẳng  P  : x  y  z   31 0 25 0 C x2  y  z  x  y  z  A x2  y  z  2x  y  6z  B x2  y2  z2  2x  4y  6z  31  D x2  y2  z2  2x  4y  6z  25  Câu 36: Viết phương trình tổng quát tiếp diện mặt cầu S  : x2  y  z2  4x  y  2z  10  song song với mặt phẳng  P  : x  y  z   A 2x  3y  6z  17  0; 2x  3y  6z  24  C 2x  3y  6z  21  0; 2x  3y  6z  35  B 2x  3y  6z  17  0; 2x  3y  6z  31  D 2x  3y  6z   0; 2x  3y  6z   Câu 37: Viết phươngng trình mặt cầu (S) tâm I  4, 2, 1 nhận đường thẳng (D): làm tiếp tuyến A  x     y     z  1  2 Thầy phạm Minh Thuận x2 z 1  y 1 2 B  x     y     z  1  16 2 Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá C  x     y     z  1  2 D  x     y     z  1  2 Câu 38: Viết phương trình tiếp diện mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   qua trục y’Oy A z  0; 4x  3z  B z  0; 3x  4z  C z  0; 3x  4z  D z  0; 4x  3z  Câu 39: Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I  3, 2,  tiếp xúc với mặt cầu (S’): A  x     y     z    100 B  x     y     z    C  x     y     z    D  x     y     z    10 2 2 2 2 2 2 Câu 40: Viết phương trình mặt cầu (S) qua gốc O giao điểm mặt phẳng  P  : 2x  y  3z   với ba trục tọa độ A x  y  z  3x  y  z  B x2  y2  z2  3x  6y  2z  C x  y  z  3x  y  z  D x  y  z  3x  y  z  Câu 41: Cho mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   mặt phẳng  P  : x  y  z   Gọi M tiếp điểm (S) tiếp diện di động (Q) vng góc với (P) tập hợp điểm M là: A Mặt phẳng: x  2y  2z   B Mặt phẳng: x  2y  2z   C Đường tròn: x2  y2  z2  2x  2y  6z   0; x  2y  2z   D Đường tròn: x2  y2  z2  2x  2y  6z   0; x  2y  2z   Câu 42: Cho mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt cầu (S’) có bán kính nhỏ chứa giao tuyến  C  (S) (P) A x2  y2  z2  2x  2y  10z  27  C x2  y  z2  2x y 10   9  3 B x2  y2  z2  2x  2y  10z   D x2  y  z2  x y 10   9  3 Câu 43: Cho tứ diện ABCD có A  1,1,1 ; B  3, 3,1 ; C  3,1,  ; D 1, 3,  Viết phương trình mặt cầu  S1  tiếp xúc với cạnh tứ diện 2 2 2 A  x     y     z    B  x     y     z    2 2 2 C  x     y     z    D  x     y     z    Câu 44: Cho tứ diện ABCD có A  1,1,1 ; B  3, 3,1 ; C  3,1,  ; D 1, 3,  Viết phương trình mặt cầu  S2  nội tiếp tứ diện A  x     y     z    B  x     y     z    C  x     y     z   D  x     y     z   2 2 2  2 2 2 Câu 45: Viết phương trình mặt cầu  S3  ngoại tiếp tứ diện A  x     y     z    2 Thầy phạm Minh Thuận  B  x     y     z    2 Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá C  x     y     z    2 D  x     y     z    2 Câu 46: aViết phương trình mặt cầu (S) qua ba điểm A  2,0,1 ; B 1, 3,  ; C  3, 2,0  có tâm nằm mặt phẳng (xOy) x 17 y 13   0 5 x 17 y 13 C x2  y  z    0 5 A x2  y  z  x 17 y 13   0 5 x 17 y 13 D x2  y  z    0 5 B x2  y  z  Câu 47: Cho hình lập phương QABC.DEFG có cạnh có OA, OC , OG trùng với ba trục Ox , Oy , Oz Viết phương trình mặt cầu  S1  ngoại tiếp hình lập phương 0 C x2  y  z2  x  y  z   A x2  y  z  x  y  z  B x2  y2  z2  x  y  z  D x2  y2  z2  x  y  z  Câu 48: Cho hình lập phương QABC.DEFG có cạnh có OA, OC , OG trùng với ba trục Ox , Oy , Oz Viết phương trình mặt cầu  S2  nội tiếp hình lập phương A x2  y2  z2  x  y  z   C x2  y2  z2  x  y  z   0 D x2  y  z2  x  y  z   B x2  y  z  x  y  z  Câu 49: Cho hình lập phương QABC.DEFG có cạnh có OA, OC , OG trùng với ba trục Ox , Oy , Oz Viết phương trình mặt cầu  S3  tiếp xúc với tất cạnh hình lập phương 0 C x2  y  z2  x  y  z   A x2  y  z  x  y  z  0 D x2  y  z2  x  y  z   B x2  y  z  x  y  z  Câu 50: Cho hình lập phương QABC.DEFG có cạnh có OA, OC , OG trùng với ba trục Ox , Oy , Oz Sáu mặt phẳng x  y  0; y  z  0; z  x  0; x  y  1; y  z  1; z  x  chia hình lập phương thành phân nhau? A 10 B C D Câu 51: Cho hai điểm A  2, 3, 1 ; B  4, 5, 3  Tìm tập hợp điểm M  x , y , z  cho AMB  90 o A Mặt cầu x2  y2  z2  2x  2y  4z  20  B Mặt cầu x2  y2  z2  2x  y  4z  20  C Mặt cầu x2  y2  z2  2x  y  4z  20  D Mặt cầu x2  y2  z2  2x  2y  4z  20  Câu 52: Cho hai điểm A  2, 3, 1 ; B  4, 5, 3  Tìm tập hợp điểm M  x , y , z  thỏa mãn AM2  BM2  124 A Mặt cầu x2  y2  z2  2x  2y  4z  30  Thầy phạm Minh Thuận B Mặt phẳng 2x  2x  4z  30  Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá C Mặt cầu x2  y2  z2  2x  y  4z  30  D Mặt cầu x2  y2  z2  4x  4y  8z  60  Câu 53: Cho hai điểm A  2, 3, 1 ; B  4, 5, 3  Tìm tập hợp điểm M  x , y , z  thỏa mãn MA  MB A Mặt phẳng 20x  27 y  5z  47  B Mặt cầu x2  y2  z2  20x  27 y  5z  47  C Mặt cầu x2  y2  z2  40x  54y  10z  94  D Mặt cầu x2  y2  z2  40x  54y  10z  94  Câu 54: Cho hai điểm A  2, 3, 1 ; B  4, 5, 3  Định k để tập hợp điểm M  x , y , z  cho   AM  BM  k  , k  A  k   , mặt cầu B k  C k  D  k  21 Câu 55: Cho ba điểm A  1,0,1 ; B  2, 1,0  ; C  0, 3, 1 Tìm tập hợp điểm M  x , y , z  thỏa mãn AM2  BM2  CM2 A Mặt cầu x2  y2  z2  2x  8y  4z  13  C Mặt cầu x2  y2  z2  2x  8y  4z  13  B Mặt cầu x2  y2  z2  2x  4y  8z  13  D Mặt phẳng 2x  y  4z  13  Câu 56: Cho tứ diện OABC với A  4,0,0  ; B  0,6,0  ; C  0,0, 8  Mặt cầu (S) ngoại tiếp từ diện có tâm bán kính là: A I  2,3, 4  , R  29 B I  2, 3,  , R  29 C I  2,3, 4  , R  29 D I  2,3, 4  , R  29 Câu 57: Tìm tập hợp tâm I mặt cầu  S  : x  y  z   m   x  y  z  2m   ; m A Phần đường thẳng  D  : y   0; z   B Phần đường thẳng  D  : y   0; z    3  x  1   x   x  1 C Mặt phẳng  P  : y   D Mặt phẳng  Q  : z   Câu 58: Tìm tập hợp tâm I 2 2 S  : x  y  z    cos t  x   sin t  1 y  z   sin t  0, t  mặt cầu x  y 1   z2 4 B Mặt phẳng z   C Đường tròn x  y   với 7  x  3  y  A Đường thẳng D Đường tròn  x     y  1  16; z   2 Câu 59: Tìm tập hợp tâm I mặt cầu (S): x2  y2  z2  6cos t  4sin ty  6z cos 2t   , t  A Mặt phẳng: 2x  3y   Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá B Mặt phẳng z   C Phần đường thẳng: 2x  3y   0; z   với 3  x  D Elip: x2 y   1; z   Câu 60: Tìm tập hợp tâm I mặt cầu  S  có bán kinh thay đổi tiếp xúc với hai mặt phẳng  P  : 2x  y  2z   0; Q  :3x  y  6z   A Mặt phẳng: 5x  13y  4z   B Hai mặt phẳng: 23x  y  32z  22  ; 5x  13y  4z   C Hai phẳng: x  2y  2z   0; x  2y  2z   D Mặt phẳng: x  2y  2z   Câu 61: Tìm tập tâm I mặt cầu S  tiếp xúc với hai mặt phẳng  P  : x  y  2z   0; Q  : x  y  2z   A Mặt phẳng: x  2y  2z   C Mặt phẳng: x  2y  2z   B Mặt phẳng: x  2y  2z   D Mặt phẳng: x  2y  2z   Câu 62: Tìm tập hợp tâm I mặt cầu (S) có bán kính R  tiếp xúc với mặt phẳng  P  :4x  y  4z   A Hai mặt phẳng: 4x  2y  4z   0; 4x  2y  4z  B Hai mặt phẳng: 4x  y  4z  18  0; 4x  y  4z   C Hai mặt phẳng: 4x  2y  4z  15  0; 4x  2y  4z  21  D hai mặt phẳng: 4x  2y  4z  15  0; 4x  2y  4z  21  Câu 63: Tìm tập hợp điểm M có phương tích với S1  : x2  y  z  4x  y  2z   ; S2  : x2  y  z2  2x  y  6z   A Mặt phẳng: 3x  y  4z   C Mặt phẳng: 3x  y  4z   hai mặt cầu B Mặt phẳng: 3x  y  4z   D Mặt phẳng: 3x  y  4z   Câu 64: Cho mặt (S) tâm I z’Oz tiếp xúc với hai mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Q  : x  y  2z   Tính tọa độ tâm I bán kính R: A I  0,0,  ; R  B I  0,0, 6  ; R  C I  0,0,6  ; R  D Hai câu A C Câu 65: Cho hình hợp chữ nhật ABCD.EFGH có A  0,0,0  ; B  4,0,0  ; D  0,6,0  ; E  0,0,  Tính diện tích mặt cầu (S) ngoại tiếp hình hợp chữ nhật A 28 đvdt B 42  đvdt C 152 đvdt D 56 đvdt E Đáp số khác Câu 66: Cho hình hợp chữ nhật ABCD.EFGH có A  0,0,0  ; B  4,0,0  ; D  0,6,0  ; E  0,0,  Ba mặt phẳng: x  2z  0; y   0; x  2z   chia hình hộp chữ nhật phần nhau? A 10 B C D Câu 67: Cho tứ diện ABCD có A  1, 2,  ; B  0,0,  ; C  0, 2,0  ; D 1,0,0  Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn AM  BM  CM  DM  Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá 2  1  3 A Mặt cầu:  x     y  1   z    2 2   C Mặt phẳng: x  2y  3z   B Mặt cầu:  x  1   y     z    2 D Mặt phẳng: 3x  2y  z   Câu 68: Cho mặt cầu (S): x2  y  z  4x  y  2z   điểm A  6, 1,  Gọi M tiếp điểm (S) tiếp tuyến di động (d) qua A Tìm tập hợp điểm M A Đường tròn: x2  y  z2  4x  y  2z   0; 4x  y  2z   B Đường tròn: x2  y  z2  4x  y  2z  12  0; 4x  y  2z   C Đường tròn: x2  y2  z2  4x  y  2z   0; 5y   D Hai câu A B Câu 69: : Cho mặt cầu (S): x2  y2  z2  4x  y  2z   điểm A  6, 1,  Gọi M tiếp điểm (S) tiếp tuyến di động (d) qua A Gọi (P) tiếp điểm (S) M (Q ) mặt phẳng qua M cắt hình cầu (S) theo hình trơn (C ) có diện tích diện tích hình trơn lớn (S) Tính góc tạo (P) (Q) A 60o B 30 o C 45o D 90o 2 Câu 70: Cho mặt cầu (S): x  y  z  4x  y  2z   điểm A  6, 1,  Gọi M tiếp điểm (S) tiếp tuyến di động (d) qua A Tính tọa độ giao điểm AI mặt cầu (S)   16 21 21 21  21 21 21  ; 3 ; 1 ; 3 ; 1 A   B       21 21 21  21 21 21      16 21 21 21  21 21 21  ; 3 ; 3 ; 1 ; 1 C   D       21 21 21  21 21 21    Câu 71: Cho tứ diện ABCD có A  3,6, 2 ; B  6,0,1 ;C  1,2,0  ;D  0,4,1 Tâm I mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tọa độ : A I  3, 2,1 B I  3, 2, 1 C I  3, 2,1 D I  3, 2, 1 Câu 72: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  S  có phương trình x  y  z  x  y  3z   0, S  có tọa độ tâm I bán kính R là: 1 3 A I  ,  ,  , R  2 2 1 3 C I  , ,   , R  2 2 1 3 B I  ,  ,  , R  2 2 1 3 D I  , ,  , R  2 2  x  y  z  x  y  z  17  Câu 73: Trong không gian Oxyz cho đường tròn:  C  :  x  y  2z   Tọa độ tâm H  C  là: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 10 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá   Ta có: a  cos2    cos 2  2; b   sin   cos 2  1; c  1; d  cos 4   cos 2   S  mặt cầu  a2  b2  c2  d   1  cos 2      k    2 4   k 2  2   k 2 3 2  k , k  3 Chọn D Câu 11: Ta có: a  ln t  2; b  2ln t; c   ln t  1; d  5ln2 t  S  mặt cầu   ln t    ln t   ln t  1  5ln t    ln t  ln t    ln t  1  ln t    t   t  e3 e Chọn D Câu 12: Ta có: a  m  1; b  2m  3; c   m; d  5m2  9m  Tâm I  x  m  1; y  2m  3; z   m   x1 y3  2z S  mặt cầu   m  1   2m  3    m 2  5m  m    m2  9m    m   m   m1 0 m1   x  0 x  Vậy tập hợp điểm I phân đường thẳng x   y3   z tương ứng với x   x  Chọn B Câu 13: a  m; b  m  2; c  2m; d  5m2  Tâm I  m, m  2, 2m   R2  m2   m    4m2  5m2   m2  4m    m   m   P  tiếp xúc  S  khi: d  I , P  3m   R  m2  4m3  m  2m    m  3  m  (loại)  m  3 Chọn A Câu 14: a  m  1; b  m; c  m; d  2m2  Tâm I  m  1, m , m  Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 13 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá  R2   m  1  m2  m2  2m2   m2  2m    m  4  m  d  I , P  R   P  cắt S  khi: m4  m2  2m   m  4  m  Chọn D Câu 15: a  1; b  2; c  1; d  3  R  Tâm I   1, 2, 1 d  I , P  11  R    P  cắt  S  Chọn C Câu 16: a  3; b  2; c  4; d  13  R  Tâm I  3, 2,  d  I , P  12   R   P  tiếp xúc  S  Chọn B Câu 17: S  : a  1; b  3; c  2; d   Tâm I 1, 3, 2  ; bán kính R  S '  : a '  3; b '  1; c '  2; d '  2  Tâm K  3, 1,  ; bán kính R '  IJ        1   2    36  IJ   R  R '   S   S '  cắt 2 2 Chọn D Câu 18: S  : a  2; b  3; c  5; d  11  Tâm I  2, 3,  ; bán kinh R  S '   a '  1; b '  1; c '  3; d '  5  Tâm J 1, 1,  , bán kính R '  IJ  1     1         IJ   R  R ' S  S '  tiếp xúc 2 2 Chọn C Câu 19: S  có tâm I  2,1, 3  ; pháp vecto  P  : n   3,2,6  IH   P   IH : x  2  3t ; y   2t ; z  3  6t H   P    2  3t     2t    3  6t     t   13   H  , ,  7  7 Chọn A Câu 20: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 14 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Phương trình  S '  :  S   m  P   0, m   S '  : x  y  z  x  y  z   m  x  y  z  1  S '  qua M 1, 2,1  6m  18   m  3   S '  : x  y  z  5x  y  12 z   2 2 2 Chọn D Câu 21: M  x , y , z  điểm chung hai mặt cầu  M   C   x2  y  z2  4x  y  2z   x2  y  z  6x  y  2z   x  y  z  x  y  z    x  y  z  x  y  z    C   hay  10 x  y  z   10 x  y  z   Chọn D Câu 22:  S  thuộc họ (chùm) mặt cầu có phương trình S   m S '  0, m  A  S1   10m  11   m   11 Thay vào phương trình trên: 10   S1   x  y  z  106 x  64 y  42 z   Chọn C Câu 23: Tâm I  3, 2,  ; vecto phương AB : a   2,0,5   AB : x   2t ; y  2; z   5t , t  x  z  5x  z  11     AB   AB  y  y   Chọn B Câu 24: Pháp vecto  P  : n  OI   3,2,2   P  qua I  3, 2,    P  :  x  3   y     z      P  : 3x  y  z  17  Chọn D Câu 25: Phương trình giao tuyến  S  mặt phẳng  yOz    x  x    2 2   y  z  y  z  12    y     z    20 Chọn A Câu 26: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 15 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Giao điểm  S  trục y ' Oy : x  0; z   y2  y  12   y  2  y  (loại)  A  0, 2,0   AI   3,4,2  Tiếp diện  Q   AI A   Q  : 3x   y    z    Q  : 3x  y  z   Chọn C Câu 27: S  : x  y  z  2ax  2by  2cz  d   S  : x  y  z  x  y  z   2 2 qua A, B, C , D Chọn B Câu 28: S  có tâm I  2, m, 2m  , bán kính R  m2  3m  2, m   m  Hình chiếu A I z’Oz tiếp điểm  S  z’Oz  A  0,0, 2 m  Ta có: d  I , z ' Oz   AI   m2  R  m2  3m    m2  m2  3m   m   Chọn D Câu 29: S  có tâm I  3, 2, 1 , bán kính R  S '  có tâm J 1, 2,  , bán kính R '  m  3, m  IJ            1  36  IJ  S  S '  tiếp xúc    m     12  m  2 2  m   m  18 Chọn A Câu 30: S  có tâm I  2,1, 3  , bán kính R   d  I , P    IH , IH   P   r  R2  IH  16    r  Chọn D Câu 31: M  x , y , z    S   IM  IA2   x     y  1   z  1        1   2  1 2 2 2  x  y  x  y  z  35  Chọn B Câu 32: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 16 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá M  x , y , z    S   EM  OE2   x  1   y     z      16 2  x2  y  z2  2x  y  8z  Chọn D Câu 33: M  x, y , z   S   AM.BM  Với AM   x  4, y  3, z  5 BM   x  2, y  1, z   1   x   x     y   y  1   z   z     x2  y2  z2  6x  2y  8z  20  Chọn C Câu 34:  P  Q  cắt y ' Oy A  0, 3,0  B  0, 5,0  Tâm I  0, 1,0  Bán kính R  d  I , P    S  : x2   y  1  z2  64 55  x2  y  z   9 Chọn D Câu 35: Bán kính R  d  I , P   2 25  S  :  x  1   y     y    31  x2  y  z  2x  y  6z   Chọn A Câu 36: S  có tâm I  2,1,1 , bán kính R  Tiếp điểm S  có phương trình: Q  : 2x  3y  6z  m   d  I ,Q  R  m7   m  21  m  35   Q  : x  y  z  21  0; Q '  : x  y  z  35  Chọn C Câu 37:  D  qua A  2, 1,1 có vecto phương a   2,1,2   a  AI   2, 3, 2    a , AI    8,8,    a, AI   12      r  d  I , D  2 12   S  :  x     y     z  1  16 Chọn B Câu 38: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 17 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá S  có tâm I 1,1,  , bán kính R  Phương trình tiếp diện S  qua y ' Oy :  P  : x  Bz  0, A  B  2  P  tiếp xúc S   d  I , P   R  A  2B 2 A B 4B  A  A  4B   A   A   P  : Bz    P  : z      P '  Bx  Bz      P '  : x  3z  2 Chọn D Câu 39: S '  có tâm J 1, 2,  , bán kính R '   IJ  Gọi R bán kính  S   S   S '  tiếp xúc khi: R  R '  IJ  R    R  10  R  2 (loại)   S  :  x     y     z    100 2 Chọn A Câu 40:  P  cắt ba trục Ox,Oy,Oz A  3,0,0  ; B  0, 6,0  , C  0,0,  S  : x  y  z  2ax  2by  2cz  d  qua O , A, B, C , nên: 2 d  0;  6a   a   ; 36  12b   b  3;  4c   c  2 2 Vậy  S  : x  y  z  3x  y  z  Chọn E Câu 41: S  có tâm I  1,1, 3  , bán kính R  IM vng góc với Q  , nên IM / /  P  phẳng  R  qua I song song với  P  Phương trình  R  : x  y  z  D  I   R   D    R : x  y  2z   M   S   Tập hợp điểm M đường tròn giao tuyến  S   R  :  M nằm mặt 2  x  y  z  2x  y  6z     x  y  2z   Chọn D Câu 42: S ' : x  y  z2  2x  y  6z   m  x  y  2z    Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 18 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá   S '  : x  y  z   m   x   m  1 y   m   z  m    m2  , m  1, m     P  Tâm H     m2    m  1   m      m   2 10 Vậy S '  : x2  y   z  x  y  z   3 Chọn D Câu 43: S '  có bán kính nhỏ  AB   2,2,0  ; AC   2,0,2  ; AD   0,2,2  ; BC   0, 2,2  ; BD   2,0,2  ; CD   2,2,0   AB  AC  AD  BC  BD  CD  2  Mặt cầy  S2  tiếp xúc với cạnh trung điểm chúng Gọi I J trung điểm AB CD  I  2, 2,1 ; J  2, 2,   IJ   S1  có bán kính R1  1, tâm E  2, 2,   S1  :  x     y     z    2 Chọn C   x      1    Chú ý: Tứ diện ABCD có tâm E :  y        tâm mặt cầu  S1    z  1       Bán kính  S1  : R1  d  E, AB   Câu 44: AB  AC  AD  BC  CD  DB  2  Tứ diện ABCD  S  tiếp xúc với bốn mặt tứ diện trọng tâm mặt 5 7 Trọng tâm G tam giác ACD: G  , ,  ; tâm  S2  : E  2, 2,  3 3 2 5  5  7  Bán kính  S2  : R  EG              3  3  3  2  S2  :  x     y     z    Chọn B Câu 45: Tứ diện ABCD   S3  có tâm E  2, 2,  2 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 19 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Bán kính R32  EA2      1    1    2  S3    x     y     z    2 Chọn A Câu 46: S  : x  y  z  2ax  2by  d  tâm I   xOy   c  4a  d  2 a  6b  9  A , B, C   S   2a  6b  d  14   6 a  4b  d  13 2 a  4b   17 13 ; b ; c  0; d   10 17 y x 13  S  : x2  y  z    0 5 Chọn C Câu 47: a  S  có tâm I trung điểm chung đường chéo: I  21 , 21 , 21  , bán kính R  2  1  OE  2  1  1  1   S1  :  x     y     z    2  2  2    S1  : x  y  z  x  y  z  Chọn D Câu 48:  S  có tâm I  21 , 21 , 21  trung điểm đoạn nối trung điểm mặt đối diện đơi có độ dài cạnh   Bán kính R1  2 2  1  1  1   S2  :  x     y     z    2  2  2    S2  : x  y  z  x  y  z   Chọn B Câu 49:  S  tiếp xúc với 12 cạnh hình lập phương trung điểm cạnh Tâm I  21 , 21 , 21  trung  điểm chng đoạn nối trung điểm cặp cạnh đối diện đơi có độ dài Bán kính R3   2 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 20 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá 2  1  1  1   S2  :  x     y     z    2  2  2    S3  : x  y  z  x  y  z   Chọn A Câu 50: Sáu mặt chéo cắt đôi theo giao tuyến đường chéo hình lập phương có 1 1 chung trung điểm I  , ,  Ta có phần hình chóp có đỉnh chung I đáy 2 2 mặt hình lập phương Chọn D Câu 51: AM   x  2, y  3, z  1 ; BM   x  4, y  5, z   AMB  90o  AM.BM    x   x     y   y     z  1 z     Mặt cầu x2  y2  z2  2x  2y  4z  20  Chọn B Câu 52: AM  BM  124   x     y     z  1   x     y     z    124 2 2 2  Mặt cầu x2  y2  z2  2x  2y  4z  30  Chọn C Câu 53: MA  MB  MA  MB2 2 2 2    x    3  y    1  z     4  x     y    3  z       2 Mặt cầu x  y  z  40x  54 y  10z  94  Chọn D Câu 54:   AM  BM  k     x     y     z  1   x     y     z    k  2 2   S  : x  y  z  x  y  z  31  k  0, k    Ta có: a  1; b  1; c  2; d  31  k S  mặt cầu  a  b2  c2  d   k  25   k   k  5 Với k  Chọn C Câu 55: Thầy phạm Minh Thuận  k 5 Sống để dạy 21 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá AM  BM  CM   x  1  y   z  1   x     y  1  z  x   y     z  1 2 2 2  Mặt cầu: x2  y2  z2  2x  8y  4z  13  Chọn A Câu 56: Tâm I mặt cầu (S) có hình chiếu Ox, Oy, Oz trung điểm J  2,0,0  ; K  0, 3,0  ; G  0,0, 4  OA, OB OC  I  2, 3, 4  Bán kính R2  OI  29  R  29 Chọn C Câu 57: a   m; b  2; c  1; d  2m  Tâm I ;  x   m; y  2; z  1  I  đường thẳng  D  : y   0; z   S  mặt cầu  a2  b2  c  d   m2  6m    m  1 m    x  1  x  x  3  x  Vậy tập hợp tâm O phần đường thẳng : y   0; z   tương ứng với x  3  x  Chọn B Câu 58: a  cos t  3; b  sin t  1; c  2; d  5  sin t   cos t     sin t  1   sin t  0, t  2 Tâm I : x  4cos t  3; y  4sin t  1; z   x   cos t ; y   sin t   x     y  1  16 2 Vậy tập hợp tâm I đường tròn  x     y  1  16; z   2 Chọn D Câu 59: a  3cos t; b  sin t; c  3; d  cos 2t   2 sin t   cos2 t  sin t  sin t  11  0, t  Tâm I : x  3cos t; y  2sin t; z  3 x2 y    1; z   Vậy tập hợp tâm I elip x2 y   1; z   Chọn D Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 22 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 60: Tâm I  x , y , z  cách (P) (Q)  d  I , P   d  I , Q   2x  y  2z   3x  y  z   Hai mặt phẳng: 5x  13y  4z   0; 23x  y  32z  22  Chọn B Câu 61: Gọi A  4,0,0  B  6,0,0  giao điểm trục x’Ox với (P) (Q) Trung điểm E  1,0,0  AB cách (P) (Q) Tâm I cách (P) (Q)  EI nằm mặt (R) qua E song song cách (P) (Q) ((P)//(Q))   R  : x  y  z  D  0, E   R   D  1 Vậy I   R  : x  y  z   Chọn A Câu 62: d  I , P   4x  y  4z  3  Tập hợp tâm I hai mặt phẳng song song cách (P) đoạn 3: 4x  2y  4z  15  0; 4x  y  4z  21  Chọn C Câu 63: M  x , y , z  : PM / S   PM / S   x  y  z  4x  y  2z   x2  y  z  2x  y  6z   2  M  mặt phẳng: 3x  y  4z   Chọn B Câu 64: z  2z  I  0,0, z   d  I , P   d  I , Q    3  z1   z2   R1   R2  Vậy: I1  0,0,4  ; R1   I  0,0,6  ; R2  Chọn D Câu 65: Mặt cầu  S  ngoại tiếp hình hợp chữ nhật có tâm trung điêm rchung đường chéo hình hộp có đườg chéo đường chéo (Học sinh tự vẽ hình) AG2  AC2  AE2  AB2  AD2  AE2  16  36   56 AG AG 56 R  R2    14  S  4 R2  56 đvdt 4 Chọn D Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 23 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Câu 66: Hai mặt phẳng: x  2z x  2z   chia hình hộp chữ nhật thành phần Mặt phẳng y   cắt phần thành phần (Học sinh tự vẽ hình) Chọn B Câu 67:  1  3 AM  BM  CM  DM   x   ;  y  1 ;  z    2 2   2  1  3  16  x    16  y  1  16  z    64 2 2   2  1  3 Mặt cầu  S  :  x     y  1   z    2 2   Chọn A Câu 68: S  có tâm I  2, 3,1 IM   x  2, y  3, z  1 ; AM   x  6, y  1, z  3 IM.AM   x   x     y   y  1   z  1 z     M  S '  : x  y  z  x  y  3z  12  0; M  S  2 2 2  x  y  z  4x  y  2z    4 x  y  z    M  đường tròn  2   x  y  z  x  y  z  12  Hay   4 x  y  z   Chọn D Câu 69:  R2 Diện tích thiết diện r      R  IH   2  R2  IH  R 2 IM   P  ; IH  Q   MIH   Là góc tạ  P   Q   cos   IH     45o IM Chọn C Câu 70: AI   4, 1, 2   AI : x   4t; y  3  t; z  1  2t , t  AI cắt S     4t     t   1  2t     4t    3  t    1  2t     21t  16   t   2 21 21 Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 24 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá  16 21 ; 3  Hai giao điểm    21  Chọn D Câu 71: 21 21  ; 1  21 21  Gọi I  x, y, z  tâm cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.Tọa độ I nghiệm hệ phương trình : ( x  3)   y  2   z  2   x  2  y   z  12  2 2    x    y   z  1   x  1   y    z  2 2 2  x  1   y    z  x   y     z  1  AI  BI 6 x  12 y  z  12  x  y  z  2     BI  CI  14 x  y  z  32  7 x  y  z  16 2 x  y  z  12 x  y  z  CI  DI    x     y   I  3, 2, 1  z  1  Vậy chọn B Câu 72: Phương trình mặt cầu  S  viết lại : 2 1  1  3   x    y    z   1 2  2  2   1  I , ,  2 2 Và R  Vậy chọn B Câu 73: x  y  z  x  y  z  17    x     y  3   z  3  2 Tâm mặt cầu I  2, 3, 3 Xem đường thẳng qua I vng góc với mặt phẳng thiết diện x  y  z   x   t   y  3  2t , x, y, z vào phương trình mặt phẳng thiết diện  z  3  2t   t   3  2t    3  2t     t    11   Tọa độ tâm H (C) H  ,  ,   3 3  Vậy chọn A Câu 74: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 25 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá Cùng đề nên có bán kính mặt cầu  C  R  Khoảng cách từ I đến thiết diện h    3   3  1   2   2 1  Bán kính  C  : r  R  r  Vậy chọn C Câu 75: Viết lại phương trình mặt cầu  S  chứa  C  :  x  1   y     z  3  81 2 Để biết tâm I 1, 2,3 bán kính R   Bán kính  C  : r  81   77 (do khoảng cách từ I đến mặt phẳng chứa  C  h 2.1  2.2   22   2   12  2) Vậy chọn C Câu 76: Viết lại phương trình mặt cầu  S  chứa  C  :  x  6   y     z  3  25 2 để biết tâm I  6, 2,3 R  Phương trình đường thẳng qua I vng góc với mặt phẳng chứa  x   2t  C  :  y  2  2t z   t  Thế vào phương trình mặt phẳng thiết diện:   2t    2  2t    t    t    10 14   H  , ,  3  Vậy chọn B Câu 77: Cùng đền với Câu 33 nên mặt cầu  S  chứa  C  có tâm I  6, 2,3 R  Khoảng cách từ I đến mặt phẳng thiết diện là: h 2.6  2.(2)   22  22  12 4 2  r  R  h  25  16  Vậy chọn D Câu 78: Khoảng cách từ I đến mặt phẳng thiết diện là: Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 26 Các bạn 2k2 theo học Thầy bắt đầu luyện đề – LIVE T Đăng kí học em inbox Thầy nhá h 002 12  12  r  R2  h2    Đường thẳng qua tâm  S  và vng góc với mặt phẳng thiết diện có phương trình tham số : x  t  y  z  t  Thế vào phương trình mặt phẳng thiết diện t   Tâm H 1,0,1 Vậy chọn B Câu 79: Câu 80: Cùng đề với câu nên khoảng cách từ h từ I đến (ABC):  5.0   h  12  52  (1)2  r  R2  h2    Vậy chọn C Thầy phạm Minh Thuận Sống để dạy 27 ... học em inbox Thầy nhá   Ta có: a  cos2    cos 2  2; b   sin   cos 2  1; c  1; d  cos 4   cos 2   S  mặt cầu  a2  b2  c2  d   1  cos 2      k    2 4 ...  Chọn B Câu 58: a  cos t  3; b  sin t  1; c  2; d  5  sin t   cos t     sin t  1   sin t  0, t  2 Tâm I : x  4cos t  3; y  4sin t  1; z   x   cos t ; y   sin t...  y  1  16; z   2 Chọn D Câu 59: a  3cos t; b  sin t; c  3; d  cos 2t   2 sin t   cos2 t  sin t  sin t  11  0, t  Tâm I : x  3cos t; y  2sin t; z  3 x2 y    1; z 
- Xem thêm -

Xem thêm: www thuvienhoclieu com 80 cau trac nghiem PHUONG TRINH MAT CAU co dap an , www thuvienhoclieu com 80 cau trac nghiem PHUONG TRINH MAT CAU co dap an

Từ khóa liên quan