kscl 8 tuan hk1 toan 12 nam 2019 2020 truong chuyen le hong phong nam dinh

6 99 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 22:01

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: Tốn - Lớp: 12 ABD Thời gian làm bài: 90 phút; Đề thi gồm 05 trang Mã đề thi: 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ tên thí sinh: SBD:  Câu 1: Tập xác định hàm số f  x   x  25 A  5 \    3 5  B  ;   3  Câu 2: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1 Câu 3: Cho  B y  2 2  log  x  1   5 C   ;   \     3   D   ;     1 2x x 1 C y  2 D y   f  x  dx  10 Kết  2  f  x dx bằng: A 32 B 34 C 36 D 40 Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho A  1; 2;0  , B  5; 3;1 , C  2; 3;4  Trong mặt cầu qua ba điểm A, B, C mặt cầu có diện tích nhỏ có bán kính R C R  D R  2 Câu 5: Cho F ( x)  cos 2x  sin x  C nguyên hàm hàm số f ( x) Tính f ( ) A R  B R  A f ( )  3 B f ( )  1 D f ( )  C f ( )  Câu 6: Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC ABC có đáy ABC tam giác vng A AB  a , AC  a , AA  2a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ ABC ABC A R  2a C R  a B R  a Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có f   x  đồng biến biến khoảng cho đây? A  0;   B  2;0  D R  a f     Hàm số y  f  x   e x nghịch D  1;1 C  ;1 Câu 8: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   m  1 x4   m  3 x  khơng có cực đại A  m  B m  Câu 9: Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục f  x  f '  x   xe x với x thuộc A D m  C  m  thỏa mãn f 1  đồng thời Số nghiệm phương trình f  x    B D C Câu 10: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình   1 x  x2    1 x3  m có ba nghiệm phân biệt  65  A m   ;3   27   49  B m   ;3   27  C m  2;3 D m Trang 1/6 - Mã đề thi 132 - https://toliha.vn Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho A  4;0;0  , B  0;2;0  Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB 4  B I  ; ;  3  A I  2; 1;  C I  2;1;  D I  2;1; 0 C 101 D 99 Câu 12: Phương trình log  x  1  có nghiệm B 1023 A 19 Câu 13: Tổng giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số f  x    x   x  đoạn 0;3 có dạng a  b c với a số nguyên b , c số nguyên dương Tính S  a  b  c B 22 A C 2 D Câu 14: Hình nón N có đỉnh S, tâm đường tròn đáy O, góc đỉnh 120 Một mặt phẳng qua S cắt hình nón N theo thiết diện tam giác vuông SAB Biết khoảng khoảng cách hai đường thẳng AB SO Tính diện tích xung quanh S xq hình nón N A Sxq 36 27 B S xq 18 C S xq D S xq Câu 15: Tìm tập hợp S tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x3   m  1 x   m2  2m  x  nghịch biến khoảng  1;1 B S   1;0 A S   Câu 16: Khẳng định sau ? 15 16 A  x  x   dx   x    C 32 15 16 C  x  x   dx   x   16 D S  0;1 C S  1 16 x  7  32 15 16 D  x  x   dx   x    C B  xx   dx  15 Câu 17: Một ô tô chuyển động với vận tốc 12  m / s  người lái đạp phanh; từ thời điểm tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   2t  12  m / s  (trong t thời gian tính giây, kể từ lúc đạp phanh) Hỏi thời gian giây cuối (tính đến xe dừng hẳn) tơ quãng đường bao nhiêu? A 60m B 100m C 16m D 32m 11 Câu 18: Biết  1 f  x  dx  18 Tính I   x   f  3x  1dx C I  B I  A I  10 D I  Câu 19: Đồ thị hàm số y   x  3x  có hai điểm cực trị A B Diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ A S  B S  C S  10 D S  Câu 20: Trong hàm số sau hàm số đồng biến x 1 A y     B y  20191 x C y  x D y  log  x  1 Câu 21: Trong không gian Oxyz , cho A  1;2;0  , B  3; 1;0  Điểm C  a; b;0   b   cho tam giác ABC cân B diện tích tam giác A T  29 B T  25 Tính giá trị biểu thức T  a  b 2 C T  25 D T  45 Câu 22: Biết phương trình log x  log x log x  có hai nghiệm phân biệt x1 ; x Tính giá trị biểu thức T  log  x1x  Trang 2/6 - Mã đề thi 132 - https://toliha.vn A log B log D  log C log Câu 23: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z  Đường kính mặt cầu S  A B A B C D D C 18 Câu 24: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ Mệnh đề sau đúng? a  0, b  0, c  0, d  a  0, b  0, c  0, d  a  0, b  0, c  0, d  a  0, b  0, c  0, d  y x O Câu 25: Gọi S tập nghiệm phương trình 2x A B x  2x  x 2  4x C 2  x 1  Số phần tử tập S D Câu 26: Đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d có hai điểm cực trị A 1;   , B  2;  8 Tính y  1 ? A y  1  11 C y  1  11 B y  1  D y  1  35 Câu 27: Gọi F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x)  ln x thỏa F (1)  Tính T  2F ( e)  log 3.log3  F (e) A T   B T  17 D T  C T  Câu 28: Có số nguyên dương tham số thực m phươn trình 362 x m  x có nghiệm nhỏ A B C 26 D 27 Câu 29: Họ nguyên hàm hàm số f  x   3x  x  là: A F  x   x3  x  B F  x   x3  x2  C C F  x   x3  x  C D F  x   x3  x  5x  C Câu 30: Cho hàm số y  f  x  liên tục x  y' y 1 +  Số nghiệm phương trình f  x    A C có bảng biến thiên sau:   +   B D Câu 31: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  1 x  x  m   x  2mx  m  có bốn nghiệm phân biệt  1 A m    ;   3  1 C m    ;  \ 0  3  1 B m    ;  \ 0  4 D m  1;1 \ 0 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 - https://toliha.vn  ln x e Câu 32: Biết   x  ln x  dx  A T  1 với a, b Tính T  2a  b2 ae  b B T  D T  C T  Câu 33: Trong không gian Oxyz , cho A 1;0;1 Tìm tọa độ điểm C thỏa mãn AC   0;6;1 A C 1;6;2  C C  1; 6; 2  B C 1;6;0  D C  1;6; 1 Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác đều, mặt bên SAB tam giác vuông cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy Biết SA  a 2, tính góc SC mặt phẳng  SAB  A 30  B 60  Câu 35: Đồ thị hàm số y  A D 45  C 90  x 1 x 1 có tất đường tiệm cận? x2  x B C D Câu 36: Trong không gian Oxyz , cho A  1;4;2  , B  3;2;1 , C  2;0;2  Tìm tất điểm D cho ABCD hình thang có đáy AD diện tích hình thang ABCD gấp ba lần diện tích tam giác ABC A D  9; 6;2  B D  11;0;4  D  9; 6;2  C D  11;0;4  D D 11;0; 4  D   9;6;   Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cân A , BAC  120 BC  a Biết SA  SB  SC  2a , tính thể tích khối chóp S.ABC A V  a3 B V  a3 a3 a3 C V  D V  Câu 38: Trong không gian Oxyz, cho A  1;3; 1 , B  4; 2;4  điểm M thay đổi không gian thỏa mãn 3MA  2MB Giá trị lớn P  2MA  MB A B 18 C D 21 Câu 39: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 40: Khối đa diện sau có mặt khơng phải tam giác đều? A Khối bát diện B Khối mười hai mặt C Khối tứ diện D Khối hai mươi mặt Câu 41: Cho hàm số y  f  x  liên tục có bảng xét dấu f   x  sau: x f  x  +   + Đặt hàm số y  g  x   f 1  x   Mệnh đề sau đúng? A Hàm số y  g  x  đồng biến khoảng  ; 2 B Hàm số y  g  x  nghịch biến khoảng 1;   C Hàm số y  g  x  đồng biến khoảng  2;  D Hàm số y  g  x  nghịch biến khoảng  2;1 Câu 42: Cho hình trụ có diện tích tồn phần 4 có thiết diện cắt mặt phẳng qua trục hình vng Tính thể tích khối trụ? Trang 4/6 - Mã đề thi 132 - https://toliha.vn A  B 4 C 1 Câu 43: Tập nghiệm bất phương trình   3 x 3 x 10  12 1    3 D x 2 4 S   a; b  Tính b  a 21 C 10 D Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, mặt bên SAB tam giác đều, SC  SD  a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 12 B a3 a3 a3 a3 B V  C V  D V  6 Câu 45: Cho hình thang cân ABCD có AD  AB  2BC  2CD  2a Tính thể tích khối tròn xoay quay hình thang ABCD quanh đường thẳng AB A V  A 7 a B 21 a C 15 a D 7 a Câu 46: Cho hình lập phương ABCD ABCD có diện tích tam giác ACD a Tính thể tích V khối lập phương A V  2a B V  2a C V  8a3 D V  a3 Câu 47: Tính thể tích V khối lăng trụ tứ giác ABCD.ABCD biết độ dài cạnh đáy lăng trụ 2a đồng thời góc tạo AC đáy  ABCD  30 A V  6a Câu 48: Biết  C V  6a3 B V  24 6a3  5 x 5 a  b dx   5 x A T   D V  a với a, b Tính T  a  2b B T  C T  D T  Câu 49: Cho y  f  x  có đồ thị f   x  hình vẽ Giá trị nhỏ hàm số g  x   f  x   x3  x đoạn  1;  2 2 A f    B f  1  C D f 1  3 3 Câu 50: Có tất giá trị thực tham số m để tập nghiệm phương trình 2 x  x2m  x  xm4  xm  x4 có hai phần tử A B C D - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 132 - https://toliha.vn Trang 6/6 - Mã đề thi 132 - https://toliha.vn ... đỉnh 120 Một mặt phẳng qua S cắt hình nón N theo thiết diện tam giác vuông SAB Biết khoảng khoảng cách hai đường thẳng AB SO Tính diện tích xung quanh S xq hình nón N A Sxq 36 27 B S xq 18 C...  15 Câu 17: Một ô tô chuyển động với vận tốc 12  m / s  người lái đạp phanh; từ thời điểm tơ chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   2t  12  m / s  (trong t thời gian tính giây, kể... cuối (tính đến xe dừng hẳn) tơ qng đường bao nhiêu? A 60m B 100m C 16m D 32m 11 Câu 18: Biết  1 f  x  dx  18 Tính I   x   f  3x  1dx C I  B I  A I  10 D I  Câu 19: Đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: kscl 8 tuan hk1 toan 12 nam 2019 2020 truong chuyen le hong phong nam dinh , kscl 8 tuan hk1 toan 12 nam 2019 2020 truong chuyen le hong phong nam dinh

Từ khóa liên quan