23 20 đề THI KSCL 2020

94 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 19:57

CHEMyroom Häc hãa häc 20 ®Ị thi kscl thptqg 2020 Theo dõi page Học Hóa Học để có thêm nhiều tµi liƯu bỉ Ých MỤC LỤC ĐỀ ĐỀ 1: KSCL Đầu Năm THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ 2: KSCL Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh – Lần ĐỀ 3: KSCL Đầu Năm THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần ĐỀ 4: KSCL Chuyên Bắc Giang lần ĐỀ 5: KSCL Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần ĐỀ 6: KSCL – Thầy Trần Trọng Tuyền ĐỀ 7: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần ĐỀ 8: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần ĐỀ 9: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần ĐỀ 10: KSCL Chuyên Thái Bình lần ĐỀ 11: Kiểm Tra Giữa kỳ Chuyên Gia Định – HCM ĐỀ 12: KSCL Đoàn Thượng – Hải Dương ĐỀ 13: KSCL Nguyễn Viết Xuân – Lần ĐỀ 14: Kiểm Tra Giữa kỳ THPT Nam Trực – Nam Định ĐỀ 15: KSCL Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần ĐỀ 16: KSCL Đồng Đậu – Lần ĐỀ 17: KSCL Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần ĐỀ 18: KSCL C Nghĩa Hưng – Nam Định – Lần ĐỀ 19: KSCL Đội Cấn – Lần ĐỀ 20: Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc – Lần TRANG 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 54 58 62 67 71 75 79 84 Trang 1/92 HỌC HÓA HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 Câu – 04 trang Biên soạn: Thầy Nguyễn Minh Tuấn KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 258 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137 Câu Glixerol có cơng là: A C2H5OH B C2H4(OH)2 C CH3OH D C3H5(OH)3 Câu Chất sau thuộc loại chất điện li mạnh? A C2H5OH B H2O C CH3COOH D NaCl Câu Tên gọi sau CH3CHO không đúng? A anđehit axetic B metanal C axetanđehit D etanal Câu Chất khí sau tạo từ bình chữa cháy dùng để sản xuất thuốc giảm đau dày? A CO B CH4 C N2 D CO2 Câu Gốc C6H5CH2– (vòng benzen liên kết với nhóm CH2) có tên gọi là: A benzyl B phenyl C vinyl D anlyl Câu X chất khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, nhẹ khơng khí, tan nước, bền với nhiệt Khí X độc Cơng thức khí X là: A O2 B CO C CH4 D N2 Câu Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO3 lỗng, nóng thu chất khí khơng màu hóa nâu khơng khí, khí là: A NH3 B N2 C NO D N2O Câu Thành phần “khí thiên nhiên” là: A propan B etan C n–butan D metan Câu Chất sau đồng phân C2H4O2? A HOCH2CHO B C2H5OH C CH3COOH D HCOOCH3 Câu 10 Chất có nhiệt độ sơi cao là: A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH D C2H6 Câu 11 Giấm ăn dung dịch axit axetic có nồng độ là: A 2% – 5% B 5% – 9% C 9% –12% D 12% –15% Câu 12 Trong chất sau, chất axetilen? A C2H6 B C2H2 C C2H4 D C6H6 + 2– Câu 13 Phương trình 2H + S → H2S phương trình ion rút gọn phản ứng: A BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S B K2S + HCl → H2S + KCl C H2SO4 đặc + Mg → MgSO4 + H2S + H2O D FeS + HCl → FeCl2 + H2S Câu 14 Chất sau làm màu dung dịch brom? A axit axetic B axit acrylic C axit oxalic D etylen glicol Câu 15 Cho chất: Na, NaOH, HCOOH, CH3OH, O2, CuO, Cu(OH)2 Số chất tham gia phản ứng với ancol etylic là: A B C D Trang 2/92 Câu 16 Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO FexOy CO dư nhiệt độ cao, thu 17,6 gam hỗn hợp kim loại Khối lượng CO2 tạo thành là: A 7,2 gam B 3,6 gam C 8,8 gam D 17,6 gam Câu 17 Khi cho hỗn hợp ancol tác dụng với m gam Na (vừa đủ), thu 3,36 lít H2 (đktc) Giá trị m là: A 4,6 B 9,2 C 6,9 D 2,3 Câu 18 Cho phát biểu sau: (a) Chỉ có hợp chất ion phân li thành ion tan nước (b) Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường nitơ trơ mặt hóa học (c) Dưới tác dụng nhiệt, muối amoni phân hủy thành amoniac axit (d) Bón phân đạm amoni với vơi bột nhằm tăng tác dụng đạm amoni (e) Axit nitrit đặc tác dụng với C, S, P khử phi kim đến mức oxi hóa cao Số phát biểu không là: A B C D Câu 19 Cho thí nghiệm hình vẽ, bên bình có chứa khí NH3, chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein Hiện tượng xảy thí nghiệm là: A Nước phun vào bình chuyển thành màu tím B Nước phun vào bình chuyển thành màu hồng C Nước phun vào bình khơng có màu D Nước phun vào bình chuyển thành màu xanh Câu 20 Để khắc chử lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng sau đây? A SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + CO2 B SiO2 + Mg → 2MgO + Si C SiO2 + HF → SiF4 + 2H2O D SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2 Câu 21 Hiđrat hóa anken tạo thành ancol Hai anken là: A eten but–1–en B propen but–2–en C 2–metylpropen but–1–en D eten but–2–en Câu 22 Hợp chất hữu C3H6O3 (E) mạch hở có nhiều sữa chua E tác dụng với Na Na2CO3, tác dụng với CuO nung nóng tạo hợp chất hữu không tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo E là: A CH3COOCH2OH B CH3CH(OH)COOH C HOCH2COOCH3 D HOCH2CH2COOH Câu 23 Hỗn hợp X gồm C2H2 H2, có tỉ khối so với H2 5,8 Dẫn X (đktc) qua bột Ni nung nóng phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với H2 là: A 14,5 B 13,5 C 29 D 11,5 Câu 24 Cho 200 ml dung dịch NaOH xM tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 1,75M, thu dung dịch chứa 51,9 gam hỗn hợp hai muối Giá trị x là: A 3,5 B C D 2,5 Câu 25 Hỗn hợp X gồm metanal etanal Cho 10,4 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, thu 108 gam kết tủa Hỏi 10,4 gam hỗn hợp X phản ứng tối đa với lít H2 (đktc)? A 8,96 lít B 11,2 lít C 6,72 lít D 4,48 lít Câu 26 Crackinh 5,8 gam butan, thu hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 phần butan chưa bị crackinh Biết hiệu suất phản ứng 80% Tỉ khối X so với khí hiđro là: Trang 3/92 A 16,1 B 29,0 C 23,2 D 18,1 Câu 27 Dẫn C2H5OH qua ống đựng CuO nung nóng hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư nước Cho X tác dụng với Na dư, thu 4,48 lít H2 (đktc) Khối lượng hỗn hợp X (biết có 80% ancol bị oxi hóa): A 13,8 gam B 27,6 gam C 18,4 gam D 23,52 gam Câu 28 Hai hiđrocacbon X Y có cơng thức phân tử C6H6, X có mạch cacbon khơng nhánh X làm màu dung dịch nước brom dung dịch thuốc tím điều kiện thường Y khơng tác dụng với dung dịch điều kiện thường tác dụng với H2 dư tạo Z có cơng thức phân tử C6H12 X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư tạo C6H4Ag2 X Y là: A Hex–1,4–điin toluen B Hex–1,4–điin benzen C Benzen Hex–1,5–điin D Hex–1,5–điin benzen Câu 29 Hấp thụ hết a mol khí CO2 vào dung dịch chứa n↓ hỗn hợp KOH Ba(OH)2 Kết thí nghiệm biểu diễn theo sơ đồ bên Khi a = 1, lọc bỏ kết tủa sau cạn dung dịch nung chất tạo thành nhiệt độ cao đến 0,5 khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 59,7 B 34,1 n CO 1,4 C 42,9 D 47,3 Câu 30 Tiến hành thí nghiệm theo bước sau: Bước 1: Lấy vào ống nghiệm thứ 0,5 ml dung dịch HNO3 đặc (68%) ống nghiệm thứ hai 0,5 ml dung dịch HNO3 15% Bước 2: Cho vào ống nghiệm mảnh nhỏ đồng kim loại Nút ống nghiệm tẩm dung dịch NaOH Đun nhẹ ống nghiệm thứ hai Cho phát biểu sau: (a) Ở hai ống nghiệm, mảnh đồng tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh (b) Ở ống nghiệm thứ nhất, có khí màu nâu đỏ khỏi dung dịch (c) Ở ống nghiệm thứ hai, thấy có khí khơng màu, khơng hóa nâu khỏi dung dịch (d) Bơng tẩm dung dịch NaOH có tác dụng hạn chế khí độc NO2 khỏi ống nghiệm (e) Có thể thay bơng tẩm dung dịch NaOH tẩm dung dịch NaCl Số phát biểu là: A B C D Câu 31 Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử đktc) dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 6,82 B 4,78 C 5,80 D 7,84 Câu 32 Số chất hữu chứa C, H, O có phân tử khối khơng vượt q 88u (88 đvC), vừa phản ứng với NaHCO3 tạo chất khí, vừa tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 33 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỉ lệ mol : : 2) vào nước dư, đun nóng Khi phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa: A Na2CO3 B NaHCO3 Ba(HCO3)2 C NaHCO3 D NaHCO3 (NH4)2CO3 Câu 34 Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 vào nước 500 gam dung dịch X Để trung hoà 50 gam dung dịch X cần dùng 40 gam dung dịch HCl 3,65% Cô cạn dung dịch sau trung hoà thu Trang 4/92 khối lượng muối khan là: A 3,16 gam B 1,22 gam C 2,44 gam D 1,58 gam Câu 35 Hỗn hợp X gồm số ancol dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng hết 40,8 gam O2 thu 0,85 mol CO2 Mặt khác, đun 32,8 gam hỗn hợp X 140oC với H2SO4 đặc, sau thời gian thu hỗn hợp Y Cho Y tác dụng với Na dư thu V lít H2 (đktc) Giả sử ancol tham gia phản ứng tách nước với hiệu suất 40% Giá trị V là: A 2,24 B 3,36 C 5,6 D 4,48 Câu 36 Trong bình kín chứa hỗn hợp khí X gồm 0,40 mol axetilen; 0,30 mol metylaxetilen; 0,80 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 12,0 Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu m gam hỗn hợp kết tủa có 10,1 gam hỗn hợp khí Z Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với 0,1 mol Br2 CCl4 Giá trị m là: A 72,75 B 82,05 C 77,40 D 86,70 Câu 37 Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit khơng no, có liên kết đơi gốc hiđrocacbon Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m gam X là: A 12,06 gam B 9,96 gam C 18,96 gam D 15,36 gam Câu 38 Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,03 mol Cu 0,09 mol Mg vào dung dịch chứa 0,07 mol KNO3 0,16 mol H2SO4 lỗng thu dung dịch Y chứa muối sunfat trung hòa 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm oxit nitơ có tỉ khối so với H2 x Giá trị x là: A 20,1 B 19,5 C 19,6 D 18,2 Câu 39 Hỗn hợp X gồm ancol, anđehit axit mạch hở Cho NaOH dư vào m gam X, thấy có 0,2 mol NaOH phản ứng Nếu cho Na dư vào m gam X thu 12,32 lít khí H2 (đktc) Cho m gam X vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu 43,2 gam kết tủa xuất Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu 57,2 gam CO2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn, tổng số mol ancol X 0,4 mol, X không chứa HCHO HCOOH Giá trị m gần với: A 43 B 41 C 42 D 40 Câu 40 Lấy 16 gam hỗn hợp Mg M (có số mol) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch X chứa 84 gam muối 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO NO2 (tỉ lệ 1:1 số mol) Nếu lấy 22,4 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với 300 ml dung dịch H2SO4 1M thu V lít khí (đktc) Giá trị lớn V là: A 6,72 B 8,96 C 12,544 D 17,92 –––––––––––––––– HẾT –––––––––––––––– Trang 5/92 HỌC HĨA HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 câu – 04 trang Biên soạn: THPT Nguyễn Đăng Đạo KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 258 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137 Câu Các loại phân lân cung cấp cho trồng nguyên tố A kali B nitơ C photpho D cacbon Câu Xà phòng hóa hồn tồn 3,7 gam HCOOC2H5 lượng dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 5,2 B 3,4 C 3,2 D 4,8 Câu Thí nghiệm sau không xảy phản ứng? A Cho Mg vào dung dịch H2SO4 B Cho Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội C Cho CuO vào dung dịch HCl D Cho Fe vào dung dịch CuSO4 Câu Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Câu Một mẫu khí thải cơng nghiệp có chứa khí: CO2, SO2, NO2, H2S Để loại bỏ khí cách hiệu nhất, dùng dung dịch sau đây? A NaCl B HCl C CaCl2 D Ca(OH)2 Câu Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 48,6 B 42,5 C 40,6 D 40,2 Câu Cho chất sau: etylaxetat, glucozơ, tinh bột, saccarozơ Số chất tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu Cho dung dịch: C6H5NH2 (anilin); CH3NH2; H2N–[CH2]4–CH(NH2)–COOH H2NCH2COOH Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein A B C D Câu Có chất chứa vòng benzen có cơng thức phân tử C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH ? A B C D Câu 10 Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Fructozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Tinh bột Câu 11 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) O2, thu 4,48 lít CO2 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo đktc) Công thức phân tử X A C4H11N B C2H7N C C2H5N D C3H9N Câu 12 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: NaOH, BaCl2, KNO3, NaCl, Cu Số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D Trang 6/92 Câu 13 Chất sau muối axit? A Na2CO3 B NaNO3 C NaH2PO4 D CuSO4 Câu 14 Chất sau thuộc loại amin bậc một? A CH3NHCH3 B CH3CH2NHCH3 C CH3NH2 D (CH3)3N Câu 15 Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, dẫn tới tử vong Nguyên nhân gây ngộ độc khí sau đây? A O3 B N2 C H2 D CO Câu 16 Hình vẽ bên mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z: Phương trình hóa học điều chế khí Z là: A Ca(OH)2 dd +2NH4Cl rắn   2NH3 + CaCl2 + 2H2O  ZnCl2 + H2 B 2HCl (dung dịch) +Zn   SO2 + Na2SO4 + H2O C H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn)   MnCl2 + Cl2 + 2H2O D MnO2 (rắn) + 4HCl (đặc)  Câu 17 Chất sau làm màu dung dịch brom? A C2H5OH B C2H6 C CH2=CH–COOH D CH3COOH Câu 18 Cho gam hỗn hợp X gồm Ag Al vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X A 54,0% B 48,6% C 27,0% D 49,6% Câu 19 Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan nước X có nhiều mía, củ cải đường hoa nốt Trong cơng nghiệp, X chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích Tên gọi X Y A glucozơ fructozơ B saccarozơ sobitol C glucozơ saccarozơ D saccarozơ glucozơ Câu 20 Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch A NaNO3 B CuSO4 C H2SO4 loãng D AgNO3 Câu 21 Cho chất: Na2SO4, Al2O3, FeCl2, Cu(OH)2, AgNO3 Số chất phản ứng với dung dịch HCl A B C D Câu 22 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 23 Cặp chất sau tồn dung dịch? A Al(NO3)3 NaOH B NH4Cl KOH C Ba(OH)2 H2SO4 D Cu(NO3)2 HNO3 Câu 24 Công thức triolein A (C17H33COO)3C3H5 B (HCOO)3C3H5 C (CH3COO)3C3H5 D (C2H5COO)3C3H5 Câu 25 Amino axit X phân tử có nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X A H2N–CH2–COOH B H2N–[CH2]3–COOH C H2N–[CH2]4–COOH D H2N–[CH2]2–COOH Câu 26 Este sau tác dụng với dung dịch NaOH thu ancol metylic? A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D HCOOCH3 Câu 27 Chất sau chất hữu A C2H5Cl B (NH4)2CO3 C HCOOH D C6H5OH Câu 28 Dung dịch chất sau hòa tan CaCO3? A HCl B KNO3 C KCl D NaCl Trang 7/92 Câu 29 Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 C4H10 Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy khối lượng bình tăng 3,64 gam có hỗn hợp khí Y Đốt cháy tồn Y cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc) Giá trị V A 5,824 B 6,272 C 6,408 D 5,376 Câu 30 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m là: A 5,25 B 3,60 C 3,15 D 6,20 Câu 31: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 FeCO3 (tỉ lệ mol tương ứng : : 2) phản ứng hồn tồn với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) thu dung dịch Y chứa hai muối 2,128 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2 SO2 Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu Hấp thụ toàn Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu a gam kết tủa Giá trị a A 10,0 B 11,2 C 11,0 D 9,6 Câu 32 Thực thí nghiệm sau: (a) Nung nóng Cu(NO3)2 (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) (c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (d) Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CO3 (e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng (g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh chất khí A B C D Câu 33 Cho phát biểu sau: (a) Dùng giấm ăn chanh khử mùi cá amin gây (b) Quá trình làm rượu vang từ nho xảy phản ứng lên men rượu glucozơ (c) Hiđro hóa hồn tồn triolein (xúc tác Ni, t0), thu tristearin (d) Triolein metylamin có thành phần nguyên tố (e) Khi rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bơng) chỗ vải bị đen thủng Số phát biểu A B C D Câu 34 Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp mkết tủa NaOH 0,2 M Ba(OH)2 0,1M Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 hình bên Giá trị V A 250 B 150 C 300 D 400 Số mol CO2 0,03 0,13 Câu 35 Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 3,08 mol O2, thu CO2 mol H2O Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu glixerol 35,36 gam muối Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,16 B 0,24 C 0,2 D 0,12 Câu 36 Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn Trang 8/92 hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 1,0 C 1,5 D 3,0 Câu 37 Hòa tan hồn tồn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO4 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,86 B 1,06 C 0,85 D 1,45 Câu 38 Hỗn hợp X gồm glyxin; axit glutamic axit metacrylic Hỗn hợp Y gồm etilen đimetylamin Đốt cháy a mol X b mol Y tổng số mol khí oxi cần dùng vừa đủ 2,625 mol, thu H2O; 0,2 mol N2 2,05 mol CO2 Mặt khác, cho a mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư lượng NaOH phản ứng m gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 12 B 24 C 16 D 20 Câu 39 Tiến hành thí nghiệm theo bước sau: – Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm ống ml etyl axetat – Bước 2: Thêm ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai – Bước 3: Lắc hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ khoảng phút, để nguội Cho phát biểu sau: (a) Sau bước 2, chất lỏng ống thứ phân lớp, chất lỏng ống thứ hai đồng (b) Sau bước 3, chất lỏng hai ống nghiệm đồng (c) Sau bước 3, sản phẩm phản ứng thủy phân hai ống nghiệm tan tốt nước (d) Ở bước 3, thay việc đun sôi nhẹ đun cách thủy (ngâm nước nóng) (e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế thất thoát chất lỏng ống nghiệm Số phát biểu là: A B C D Câu 40 Este X hai chức, mạch hở, tạo ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức Este Y ba chức, mạch hở, tạo glixerol với axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu 0,45 mol CO2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu hai ancol (có số nguyên tử cacbon phân tử) hỗn hợp ba muối, tổng khối lượng muối hai axit no a gam Giá trị a A 10,68 B 20,60 C 13,20 D 12,36 ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– Trang 9/92 HỌC HĨA HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 câu – 05 trang Biên soạn: THPT Đội Cấn KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 258 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137 Câu 1: Phát biểu sau đúng? A Đimetylamin có cơng thức CH3CH2NH2 B Dung dịch amino axit không làm hồng phenolphtalein C Glyxin hợp chất có tính lưỡng tính D Valin tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa Câu 2: Dung dịch chất sau làm quỳ tím đổi thành màu xanh? A lysin B alanin C glyxin D anilin Câu 3: Dãy xếp chất theo chiều tính bazơ giảm dần? A NH3, CH3NH2, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D CH3NH2, NH3, C6H5NH2 Câu 4: Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu 9,55 gam muối Số nguyên tử H phân tử X là: A 11 B C D Câu 5: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm chất có loại nhóm chức với 600 ml dung dịch NaOH 2,3M, thu dung dịch Y chứa muối axit cacboxylic đơn chức 30,8 gam Z gồm ancol Cho toàn Z tác dụng với Na dư, thu 10,08 lít khí H2 (đktc) Cơ cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu với CaO phản ứng xảy hoàn toàn, thu 14,4 gam hiđrocacbon Giá trị m là: A 69,02 B 49,40 C 68,60 D 81,20 Câu 6: Hỗn hợp X gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 CuO Hòa tan 18,6 gam X dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch chứa 68,88 gam muối 2,24 lít khí NO (đktc) Biết lượng HNO3 phản ứng 0,98 mol Phần trăm khối lượng oxi X gần với giá trị nào? A 21% B 22% C 30% D 25% Câu 7: Cho chất: Fe2O3, Cu, CuO, FeCO3, MgCO3, S, FeCl2, Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng Số phản ứng oxi hoá khử là: A B C D Câu 8: Chất X có cơng thức C8H8O2 dẫn xuất benzen, tạo axit cacboxylic ancol tương ứng Biết X không tham gia phản ứng tráng gương Công thức X là: A CH3COOC6H5 B C6H5COOCH3 C p–HCOO–C6H4–CH3 D HCOOCH2–C6H5 Câu 9: Cho phát biểu sau đây: (a) Glyxin, alanin α–amino axit (b) C4H9N amin no, đơn chức, mạch hở (c) Amin bậc II ln có tính bazơ mạnh amin bậc I (d) CH3NH2 amin bậc I Trang 79/92 (e) Sau mổ cá, dùng giấm ăn để giảm mùi (f) Amin có thuốc nicotin (g) Ở điều kiện thường, metylamin, etylamin, đimetylamin trimetylamin chất khí Số phát biểu là: A B C D Câu 10: Cho mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu mol glixerol, mol natri oleat mol natri stearat Có phát biểu sau: (a) Phân tử X có liên kết π (b) Có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất X (c) Cơng thức phân tử chất X C57H108O6 (d) mol X làm màu tối đa mol Br2 dung dịch (e) Đốt cháy mol X thu khí CO2 H2O với số mol CO2 lớn số mol H2O mol Số phát biểu là: A B C D Câu 11: Kim loại bị thụ động với dung dịch HNO3 đặc, nguội? A Mg B Cu C Ag D Al Câu 12: Cho phát biểu sau: (a) Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (b) Xenlulozơ bị thuỷ phân dung dịch kiềm đun nóng (c) Dung dịch fructozơ làm màu nước brôm (d) Ở nhiệt độ thường, tinh bột tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím (e) Amilozơ có cấu trúc mạch khơng nhánh amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh (f) Tinh bột lương thực người (g) Xenlulozơ triaxetat dùng làm thuốc súng khơng khói Số phát biểu là: A B C D Câu 13: Hỗn hợp E gồm hai chất hữu X, Y mạch hở có chức hố học (MX < MY) Đốt cháy hồn tồn 21,8 gam hỗn hợp E thu 24,64 lít CO2 (ở đktc) 19,8 gam H2O Mặt khác, cho 21,8 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 12 gam ancol đơn chức, bậc I hỗn hợp muối hai axit hữu đơn chức dãy đồng đẳng X,Y là: A CH3COOCH2CH2CH3, C2H5COOCH2CH2CH3 B HCOOCH2CH2CH3, CH3COOCH2CH2CH3 C CH3COOCH(CH3)2, C2H5COOCH(CH3)2 D HCOOC2H5, CH3COOC2H5 Câu 14: Chất sau thuộc loại monosaccarit? A Xenlulozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Tinh bột Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ 2,31 mol O2, thu H2O 1,65 mol CO2 Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu glyxerol 26,52 gam muối Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a là: A 0,09 B 0,12 C 0,18 D 0,15 Câu 16: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh T Dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam X, Y Nước brom Kết tủa trắng Z Trang 80/92 X, Y, Z, T là: A Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin B Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin C Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin D Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ Câu 17: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành khối trắng gọi “nước đá khơ” Nước đá khơ khơng nóng chảy mà thăng hoa, dùng để tạo mơi trường lạnh khơng có ẩm Chất X là” A O2 B N2 C H2O D CO2 Câu 18: Xà phòng hố hồn tồn 35,6 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối Giá trị m : A 38,08 B 29,36 C 36,72 D 38,24 Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn amino axit X (phân tử có nhóm –COOH nhóm –NH2) X O2, thu 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo đktc) 8,1 gam H2O Công thức phân tử X là: A C4H11NO2 B C3H9NO2 C C4H9NO2 D C3H7NO2 Câu 20: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu m gam C2H5OH Giá trị m là: A 36,80 B 10,35 C 27,60 D 20,70 Câu 21: Khối lượng glucozo tạo thành thủy phân hoàn toàn 1kg mùn cưa có 40% xenlulozo, lại tạp chất trơ là: A 444,44 gam B 400,00 gam C 450,00 gam D 420,44 gam Câu 22: Đun nóng dung dịch chứa 27,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m là: A 16,2 B 10,8 C 21,6 D 32,4 Câu 23: X, Y hai axit cacboxylic đơn chức; Z ancol no; T este mạch hở tạo X, Y, Z có cơng thức tổng qt dạng CnH2n–6O4 Đốt cháy hoàn toàn 30,61 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T, thu 1,29 mol CO2 Mặt khác, đun nóng 30,61 gam E với 400 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 5,89 gam ancol Z 36,4 gam muối Phần trăm khối lượng T có hỗn hợp E là: A 45,67% B 53,79% C 44,43% D 54,78% Câu 24: Cơng thức sau công thức chất béo ? A C15H31COOCH3 B (C17H33COO)2C2H4 C (C16H33COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 25: Este có mùi thơm hoa nhài là: A etyl axetat B benzyl axetat C geranyl axetat D isoamyl axetat Câu 26: Metyl fomat có cơng thức hóa học là: A CH3COOC2H5 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 27: Hoà tan 8,8 gam hỗn hợp X gồm Mg Cu dung dịch HCl dư, sau phản ứng xảy thu 3,36 lít khí H2(đktc) Khối lượng Cu hỗn hợp X là: A 3,2 g B 2,4 g C 5,2 g D 6,4 g Câu 28: Chất hữu X (chứa vòng benzen) có cơng thức CH3COOC6H5 Khi đun nóng, a mol X tác dụng với tối đa mol NaOH dung dịch? A 3a mol B 2a mol C 4a mol D a mol Câu 29: Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH2 phân tử), tỉ lệ mO : mN = 80 : 21 Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy vào nước vơi dư khối lượng kết tủa thu là: A 20 gam B 13 gam C 10 gam D 15 gam Câu 30: Cho phát biểu sau: Trang 81/92 (a) Mỡ lợn dầu dừa dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng (b) Nước ép nho chín có khả tham gia phản ứng tráng bạc (c) Trong mơi trường axit, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ (d) Cơng thức xenlulozơ biểu diễn [C6H7O2(OH)3]n (e) Phân tử saccarozơ cấu tạo từ gốc α– glucozoơ β–fructozơ (f) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu liên kết C=C chất béo bị oxi hóa Số phát biểu là: A B C D Câu 31: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu anđehit Công thức X là: A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH3 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 32: Cho chất sau: tripanmitin, alanin, tinh bột, glucozơ, metyl axetat, metylamin Số chất phản ứng với dung dịch HCl (đun nóng) là: A B C D Câu 33: Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Công thức phân tử este là: A C3H6O2 B C2H6O2 C C4H8O2 D C2H4O2 Câu 34: Để phân biệt dung dịch BaCl2, HCl, Ba(OH)2 dùng dung dịch: A Na2SO4 B NaOH C NaHCO3 D NaNO3 Câu 35: Cho dãy chất: Saccarozơ, fructozơ, amilozơ, amilopectin xenlulozơ Số chất dãy thủy phân hoàn toàn sinh sản phẩm glucozơ có: A chất B chất C chất D chất Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức, mạch hở X cần vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 1M thu 4,6 gam ancol Y Tên gọi X là: A metyl axetat B etyl axetat C etyl fomat D metyl fomat Câu 37: Sục CO2 vào dung dịch chứa m gam hỗn nkết tủa hợp gồm Ca(OH)2 NaOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị m x là: A 27,4 (g) 0,64(mol) 0,1 B 17,4 (g) 0,66(mol) 0,06 C 27,4 (g) 0,66(mol) D 17,4 (g) 0,64(mol) Số mol CO2 a a + 0,5 x Câu 38: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan nước X có nhiều mật ong nên làm cho mật ong có vị sắc Trong cơng nghiệp, X điều chế băng phản ứng thủy phân chất Y Tên gọi X Y là: A glucozơ fructozơ B saccarozơ xenlulozơ C fructozơ saccarozơ D saccarozơ glucozơ Câu 39: Hợp chất X có cơng thức phân tử C5H8O4 Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): to (1) X + 2NaOH  X1 + 2X2 (2) X1 + H2SO4  X3 + Na2SO4 Trang 82/92 H , t o (3) X2 + X3  X4 + H2O Phát biểu sau khơng đúng? A X1 có nguyên tử H phân tử B X2 có nguyên tử O phân tử C mol X3 X4 tác dụng tối đa với mol NaOH D X có cấu tạo mạch khơng nhánh Câu 40: Khi cho 0,1 mol este X C5H10O2 tác dụng hồn tồn với dung dịch NaOH dư khối lượng muối thu 8,2 gam Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn : A B C D ––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––– Trang 83/92 HỌC HĨA HỌC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 40 câu – 05 trang Biên soạn: THPT Ngơ Gia Tự KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 258 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137 Câu 1: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ Ban đầu cốc chứa nước vôi Sục từ từ CO2 vào cốc dư Hỏi độ sáng bóng đèn thay đổi nào? A Giảm dần đến tắt lại sáng tăng dần B Tăng dần giảm dần đến tắt C Tăng dần D Giảm dần đến tắt Câu 2: Từ etilen, điều chế trực tiếp hợp chất sau đây? A Anđehit axetic B Propan C Metan D Axit axetic o Câu 3: Lên men 12,15 kg tinh bột với hiệu suất 70%, thu V lít rượu 40 Giá trị V gần với giá trị sau đây? A 8,6 B 21,6 C 15,1 D 30,8 Câu 4: Đốt cháy 3,1 gam P lượng dư O2, cho sản phẩm thu vào nước, 200 ml dung dịch X Nồng độ mol/l dung dịch X A 0,1 B 0,2 C 0,25 D 0,5 Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu X, thu 8,8 gam CO2 3,6 gam nước Công thức đơn giản X A CH2O2 B C2H4O2 C CH2O D C2H4O Câu 6: Đun este X với dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch Y Trung hòa dung dịch Y thực phản ứng tráng bạc thấy có kết tủa trắng bạc sinh X este đây? A Anlyl axetat B Metyl fomat C Phenyl acrylat D Bezyl axetat Câu 7: Dãy gồm chất xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải A CH3NH2, NH3, C6H5NH2 B CH3NH2, C6H5NH2, NH3 C C6H5NH2, NH3, CH3NH2 D NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 8: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) 48 X có số khối chênh lệch với số khối trung bình khơng q đơn vị X A Si B Cl C S D P Câu 9: Cho NH3 dư vào dung dịch chất sau đây, thu kết tủa? A Cu(NO3)2 B ZnCl2 C FeSO4 D AgNO3 Câu 10: Đun nóng metyl axetat với dung dịch NaOH, thu muối A HCOONa B CH3OH C CH3COONa D C2H5OH Câu 11: Glyxylalanin có cơng thức A H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH B H2N–CH2–CO–NH–CH2–COOH C H2N– CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH D H2N– CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH Trang 84/92 Câu 12: Hằng số cân hóa học phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Áp suất B Nhiệt độ C Xúc tác D Nồng độ Câu 13: Cặp chất phản ứng với điều kiện thường? A P O2 B N2 Cl2 C H2 O2 D H2 Cl2 Câu 14: Stiren có cơng thức phân tử A C6H8 B C8H8 C C9H8 D C7H7 Câu 15: Nhận xét sau đúng? A Amophot phân hỗn hợp B Độ dinh dưỡng phân đạm tính hàm lượng %N phân đạm C Phân đạm cung cấp nguyên tố dinh dưỡng K cho trồng D Độ dinh dưỡng phân lân tính hàm lượng %P phân lân Câu 16: Phát biểu sau đúng? A Trong phản ứng tráng bạc, anđehit chất oxi hóa B Axit fomic không làm màu nước brom C Amoni fomat có phản ứng tráng bạc D Ancol bậc ba bị oxi hóa thành xeton Câu 17: Cacbohidrat làm màu nước brom? A Xenlulozơ B Glucozơ C Fructozơ D Saccarozơ Câu 18: Axit propionic có cơng thức cấu tạo A CH3–CH2–OH B CH3–CH2–COOH C CH2=CH–COOH D CH3–CH2–CHO Câu 19: Cho hỗn hợp gồm 0,025 mol Mg 0,03 mol Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch A Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu m gam kết tủa Giá trị m A 3,49 B 16,30 C 1,00 D 1,45 Câu 20: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 21: Cho phát biểu sau (1) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc (2) Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch anilin thấy vẩn đục (3) Các este chất lỏng rắn nhiệt độ thường tan nhiều nước (4) Cho Br2 vào dung dịch phenol xuất kết tủa trắng (5) Ở điều kiện thích hợp, glyxin phản ứng với ancol etylic Số phát biểu A B C D Câu 22: Cho mol chất X (C7H6O3, chứa vòng benzen) tác dụng tối đa với mol NaOH dung dịch, thu mol muối Y; mol muối Z mol H2O Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D Câu 23: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng kế tiếp, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thấy tạo 22,475 gam muối Đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp X, thu tổng khối lượng CO2 H2O A 38,45 gam B 47,05 gam C 46,35 gam D 62,95gam Câu 24: Chất X có cơng thức C4H14O3N2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số cơng thức cấu tạo phù hợp X Trang 85/92 A B C D Câu 25: Cho chất sau: etilen, axetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta–1,3– đien Phát biểu nhận xét chất trên? A Có chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng B Có chất làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường C Có chất làm màu dung dịch brom D Có chất tác dụng với H2 (có xúc tác thích hợp đun nóng) Câu 26: Cho sơ đồ sau: NaCl → A →Na2CO3 →B →NaCl (với A, B hợp chất natri) A B A NaOH Na2O B NaOH NaNO3 C Na2SO4 Na2O D NaOH Na2SO4 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X đơn chức, khơng no ( phân tử có liên kết đôi C=C), mạch hở cần vừa đủ 0,405 mol O2, thu 15,84 gam CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch thu x gam muối khan 3,96 gam chất hữu Giá trị x A 8,82 B 7,38 C 7,56 D 7,74 Câu 28: Cho chất sau: etyl axetat, vinyl fomat, tripanmitin, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Số chất tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu 29: Thuỷ phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở thu mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala), mol valin (Val) Mặt khác thuỷ phân khơng hồn tồn X thu sản phẩm có chứa Ala–Gly Gly–Val Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 30: Hỗn hợp X gồm alanin axit glutamic Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu dung dịch Y chứa (m + 61,6) gam muối Mặt khác, cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu dung dịch Z chứa (m + 73) gam muối Giá trị m A 224,4 B 342,0 C 331,2 D 247,6 Câu 31: Cho 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức, bậc 1, đồng đẳng đun nóng với H2SO4 đặc 140oC thu 7,704 gam hỗn hợp ete Tham gia phản ứng ete hoá có 50% lượng ancol có khối lượng phân tử nhỏ 40% lượng ancol có khối lượng phân tử lớn Tên gọi ancol X A propan–1–ol butan–1–ol B pentan–1–ol butan–1–ol C etanol propan–1–ol D metanol etanol Câu 32: Hợp chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O4 Biết đun X với dung dịch bazo tạo hai muối ancol no đơn chức mạch hở Cho 17,7 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 24,9 B 28,9 C 24,4 D 24,1 Câu 33: Cho hỗn hợp A gồm X, Y hai este mạch hở, không phân nhánh không chứa nhóm chức khác (MX < MY) Khi đốt cháy X Y với lượng O2 vừa đủ số mol O2 phản ứng số mol CO2 thu Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp A (số mol X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400ml dung dịch KOH 1M, thu hỗn hợp B chứa ancol hỗn hợp D chứa muối Dẫn tồn B qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp D cần dùng 0,42 mol O2 Tổng số nguyên tử có phân tử Y A 21 B 20 C 22 D 19 Câu 34: Hòa tan hết 35,52 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Mg, Fe(NO3)2 Al vào dung dịch chứa 0,816 mol HCl thu dung dịch Y 3,2256 lít khí NO (dktc) Cho từ từ AgNO3 vào dung dịch Y đến phản ứng hồn tồn lượng AgNO3 tối đa 1,176 mol, thu 164,496 gam kết tủa; 0,896 lít khí NO2 Trang 86/92 sản phẩm khử (đktc) dung dịch Z chứa m gam chất tan muối Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 44 gam B 43 gam C 86 gam D 88 gam Câu 35: Cho X, Y hai axit hữu mạch hở (MX < MY); Z ancol no; T este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo X, T, Z Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu ancol Z hỗn hợp F chứa hai muối có số mol Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam thu 5,824 lít H2 đktc Đốt hồn tồn hỗn hợp F cần 15,68 lít O2 (đktc) thu khí CO2, Na2CO3 7,2 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng T E gần với giá trị A 14 B C 51 D 26 Câu 36: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M y NaOH 2M vào dung dịch Y gồm a mol H2SO4 b mol Al2(SO4)3 Sự phụ thuộc tổng số mol kết tủa thu (y mol) vào thể tích dung dịch X nhỏ vào (x lít) biểu diễn theo đồ thị sau Tỉ lệ a : b A : B : C : D : x 0,03 0,05 Câu 37: Hỗn hợp X gồm đipeptit C5H10N2O3, este đa chức C4H6O4, este C5H11O2N Cho X tác dụng vừa đủ với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan hỗn hợp khí Z gồm chất hữu Cho Z tác dụng với Na dư, thấy 0,02 mol khí H2 Nếu đốt cháy hồn tồn Z, thu 1,76 gam CO2 Còn oxi hóa Z CuO dư đun nóng, sản phẩm thu cho vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag tạo 10,80 gam Giá trị m A 7,17 B 6,99 C 7,67 D 7,45 Câu 38: Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu oxit sắt (trong hỗn hợp X oxi chiếm 16,8% khối lượng) cần vừa đủ dung dịch hỗn hợp A chứa b mol HCl 0,2 mol HNO3 thu 1,344 lít NO (đktc) sản phẩm khử dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với lượng AgNO3 vừa đủ thu m gam kết tủa dung dịch Z Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 22,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 76,81 B 70,33 C 78,97 D 83,29 Câu 39: Cho sơ đồ phản ứng: (1) (X) + HCl  (X1) + (X2) + H2O (2) (X1) + NaOH  (X3) + (X4) (3) (X1) + Cl2  (X5) (4) (X3) + H2O + O2  (X6) (5) (X2) + Ba(OH)2  (X7) (6) (X7) + NaOH  (X8)  + (X9) + … (7) (X8) + HCl  (X2) +… (8) (X5) + (X9) + H2O  (X4) + … Biết X2 khí thải gây hiệu ứng nhà kính, X6 có màu đỏ nâu Cho phát biểu sau đây: (a) Oxi hóa X1 KMnO4 H2SO4 lỗng thu khí màu vàng lục (b) X5 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (c) X7 có tính lưỡng tính Trang 87/92 (d) X9 hóa chất quan trọng công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi Số phát biểu A B C D Câu 40: Chất X có cơng thức phân tử C6H8O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đimetyl ete Chất Y phản ứng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu chất T Cho T phản ứng với HBr, thu hai sản phẩm đồng phân cấu tạo Phát biểu sau đúng? A Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol : B Chất T khơng có đồng phân hình học C Chất Y có cơng thức phân tử C4H4O4Na2 D Chất Z làm màu nước brom –––––––––––––– HẾT –––––––––––––– Trang 88/92 ĐÁP ÁN 1D 11A 21D 31A ĐỀ 1: KSCL Đầu Năm THPT Chuyên Hùng Vương – Thầy Nguyễn Minh Tuấn 2D 3B 4D 5A 6B 7C 8D 9B 12B 13B 14B 15D 16D 17C 18B 19B 22B 23A 24C 25C 26A 27D 28D 29C 32B 33A 34C 35D 36A 37A 38C 39A 1C 11B 21B 31C 1A 11A 21B 31A 1C 11C 21A 31D 1A 11A 21C 31A 1B 11D 21D 31B ĐỀ 2: KSCL Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh – Lần 2B 3B 4D 5D 6D 7A 8D 9D 12A 13C 14C 15D 16B 17C 18A 19D 22A 23D 24A 25D 26D 27B 28A 29A 32C 33B 34D 35D 36C 37C 38D 39B 10C 20C 30A 40C 10C 20A 30C 40D 2B 12D 22C 32B ĐỀ 3: KSCL Đầu Năm THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 3A 4D 5C 6D 7D 8C 13D 14A 15D 16C 17C 18A 23B 24C 25D 26B 27C 28A 33B 34D 35A 36D 37C 38C 9B 19D 29C 39B 10D 20D 30C 40B 2A 12A 22D 32C 3D 13A 23B 33A ĐỀ 4: KSCL Chuyên Bắc Giang lần 4B 5B 6B 7D 14C 15A 16A 17B 24C 25D 26A 27A 34C 35C 36A 37C 8D 18D 28C 38B 9D 19B 29D 39B 10B 20C 30B 40D 2B 12 B 22 B 32 B ĐỀ 5: KSCL Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 3C 4C 5D 6D 7D 8A 13D 14D 15 B 16A 17 B 18C 23A 24A 25C 26A 27 B 28D 33C 34D 35C 36A 37A 38 B 9B 19D 29C 39C 10C 20A 30D 40D 2C 12A 22C 32C ĐỀ 6: KSCL – Thầy Trần Trọng Tuyền 4B 5A 6A 7A 14D 15A 16C 17A 24C 25C 26B 27D 34B 35A 36B 37A 9B 19A 29D 39A 10B 20C 30A 40A 3A 13B 23A 33B 8A 18D 28A 38D Trang 89/92 1B 11D 21B 31C 1A 11A 21B 31A 1B 11C 21C 31D 1B 11B 21A 31D 41D 2C 12B 22C 32D 2C 12A 22C 32B 2A 12B 22C 32D 2A 12D 22A 32B 42B 3C 13D 23C 33B ĐỀ 7: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 4C 5B 6D 7A 14B 15A 16C 17B 24A 25C 26C 27A 34B 35A 36B 37D 8A 18D 28D 38A 9A 19D 29B 39A 10D 20D 30C 40A 3D 13C 23B 33A ĐỀ 8: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 4D 5D 6A 7A 14B 15C 16D 17B 24B 25C 26B 27D 34D 35D 36B 37B 8C 18A 28C 38C 9B 19C 29B 39C 10D 20D 30A 40D 3A 13B 23A 33D ĐỀ 9: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần 4C 5C 6C 7B 14A 15B 16B 17D 24C 25B 26C 27A 34D 35A 36D 37B 8B 18B 28D 38B 9D 19B 29B 39D 10A 20D 30C 40D 3C 13B 23A 33B 43B ĐỀ 10: KSCL Chuyên Thái Bình lần 4B 5C 6C 7A 14A 15C 16D 17A 24D 25B 26C 27B 34D 35B 36D 37D 44A 45A 46C 47D 8C 18D 28C 38D 48C 9C 19A 29B 39C 49B 10D 20A 30D 40B 50A 1B 11A 21C 31A ĐỀ 11: Kiểm Tra Giữa kỳ Chuyên Gia Định – HCM 2C 3B 4C 5C 6C 7D 8A 9B 12A 13A 14C 15B 16D 17D 18A 19B 22B 23D 24B 25A 26B 27C 28C 29D 32D 33C 34A 35C 36D 37A 38D 39A 10B 20D 30B 40B 1B 11D 21B 31C 41A ĐỀ 12: KSCL Đoàn Thượng – Hải Dương 3D 4B 5A 6B 7D 8C 13D 14C 15D 16B 17B 18C 23D 24C 25A 26C 27B 28A 33C 34B 35D 36C 37D 38A 43A 44B 45D 46B 47B 48B 10B 20C 30A 40C 50B 2A 12C 22A 32A 42D 9D 19A 29C 39D 49A Trang 90/92 41B 51D 61A 71A 42C 52D 62B 72A 43C 53D 63A 73D 1D 11A 21D 31A 41C 51A 61D 71C 42B 52D 62B 72C 41D 51A 61C 71A ĐỀ 13: KSCL Nguyễn Viết Xuân – Lần 44A 45B 46C 47B 54C 55A 56A 57C 64C 65D 66A 67B 74C 75A 76D 77B 48D 58C 68D 78B ĐỀ 14: Kiểm Tra Giữa kỳ THPT Nam Trực – Nam Định 2D 3A 4A 5C 6A 7D 8A 9D 12A 13A 14D 15D 16C 17B 18D 19A 22C 23D 24A 25B 26D 27C 28B 29D 32C 33D 34B 35B 36A 37C 38A 39D 42D 52C 62B 72B 49D 59A 69D 79B 50B 60A 70C 80C 49A 59C 69A 79B 50A 60A 70C 80A 10B 20B 30C 40C ĐỀ 15: KSCL Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần 43C 44D 45C 46D 47B 48B 53A 54B 55B 56B 57D 58A 63B 64C 65C 66C 67A 68D 73A 74D 75D 76D 77D 78B ĐỀ 16: KSCL Đồng Đậu – Lần 43D 44A 45A 46C 47B 48D 53A 54C 55D 56D 57B 58A 63A 64B 65D 66C 67A 68B 73C 74C 75C 76C 77B 78B 49D 59B 69D 79B 50B 60A 70D 80C ĐỀ 17: KSCL Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần 41D 42D 43A 44D 45B 46A 47C 48A 49A 50D 51A 52D 53A 54B 55D 56D 57D 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64B 65D 66D 67A 68D 69D 70A 71B 72C 73D 74B 75D 76B 77A 78D 79B 80D 1A 11A 21D 31A ĐỀ 18: KSCL C Nghĩa Hưng – Nam Định – Lần 2D 3C 4C 5B 6B 7A 8C 9B 12D 13D 14C 15B 16B 17B 18B 19A 22B 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29C 32A 33C 34D 35C 36A 37C 38B 39A 10C 20C 30C 40D 1C 11D 21A 31C ĐỀ 19: KSCL Đội Cấn – Lần 3D 4B 5D 6A 7B 8B 13A 14B 15A 16B 17D 18C 23C 24D 25D 26B 27C 28B 33D 34C 35A 36C 37A 38C 10C 20D 30A 40B 2A 12D 22D 32D 9A 19C 29B 39A Trang 91/92 1A 11A 21D 31C 2A 12B 22B 32B ĐỀ 20: Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc – Lần 3C 4D 5D 6B 7A 8C 9C 13D 14B 15B 16C 17B 18B 19D 23B 24A 25C 26D 27A 28D 29A 33A 34D 35C 36C 37D 38C 39A 10C 20D 30A 40B Trang 92/92 ADMIN PAGE HọC HóA HọC CHúC bạn đạt KếT QUả TốT TRONG Kỳ THI THPTQG 2020 Nguyn Minh Phúc Bình Thuận, ngày tháng 11 năm 2019 ...MỤC LỤC ĐỀ ĐỀ 1: KSCL Đầu Năm THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ 2: KSCL Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh – Lần ĐỀ 3: KSCL Đầu Năm THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần ĐỀ 4: KSCL Chuyên Bắc Giang lần ĐỀ 5: KSCL Hàn... – Bắc Ninh lần ĐỀ 6: KSCL – Thầy Trần Trọng Tuyền ĐỀ 7: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần ĐỀ 8: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần ĐỀ 9: KSCL Nguyễn Khuyến – Lần ĐỀ 10: KSCL Chuyên Thái Bình lần ĐỀ 11: Kiểm Tra... HCM ĐỀ 12: KSCL Đoàn Thượng – Hải Dương ĐỀ 13: KSCL Nguyễn Viết Xuân – Lần ĐỀ 14: Kiểm Tra Giữa kỳ THPT Nam Trực – Nam Định ĐỀ 15: KSCL Yên Lạc – Vĩnh Phúc – Lần ĐỀ 16: KSCL Đồng Đậu – Lần ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 20 đề THI KSCL 2020, 23 20 đề THI KSCL 2020